Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 31. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Prosječna zarada bez poreza i dopri-

nosa u junu je, prema podacima Monstata, iznosila 511

eura, što je 0,2 odstomanje nego umaju.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u junu je

u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 0,2

odsto. Prosječna bruto zarada u junu iznosila je 767

eura.

Statističari su kazali da, ako se ima u vidu da su potro-

šačke cijene u junu u odnosu na maj zabilježile rast

od 0,2 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u

istomperiodu pale 0,4 odsto.

S.P.

Podaci Monstata za jun

Plata511 eura

PODGORICA

Ukupan broj

širokopojasnih priključaka na

kraju juna, nezavisno od teh-

nologije koja se upotrebljava

za pristup, iznosio je 148.761,

što je 2,18 odsto više nego u

maju, pokazuju podaci EKIP-a.

Ukupan broj ADSL priklju-

čaka na kraju juna iznosio je

56.329, što je 944 više nego u

maju, pokazuju podaci EKIP-a.

Od ukupnog broja ADSL pri-

ključaka na kraju juna, 88,51

odsto se odnosi na građane.

Putemoptičke mreže (FTTx)

pristup internetu ima 39.997

priključaka. Kablovsko dis-

tributivnih priključaka je bilo

44.133, WiMax priključaka

2.833, a WiFi 5.382.

S.P.

Podaci EKIP-a za jun

Imamo 148hiljada

internet priključaka

PODGORICA

Elektroprivre-

da i konzorcijum slovenačke i

italijanske kompanije Litostroj i

ABB JV potpisali su juče ugovor

o rekonstrukciji i modernizaciji

hidroelektrane Piva vrijedan

10,3 miliona eura. Rekonstruk-

cija će biti inansirana kreditom

KfWbanke od 8,5 miliona eura,

a ostatak sredstava je učešće

EPCG.

Ugovor su potpisali izvršni

direktor EPCG Igor Noveljić,

Predstavnici EPCG i sloven

Desetmili

PODGORICA

Iako suneki

organizacioni i kadrovski

problemi uticali nakašnje-

nje izgradnjeprve fazeNo-

vogduvanskogkombinata,

realno jeočekivati da seova

investicija završi do 15. fe-

bruaranaredne godine, ka-

ko je i predviđenougovo-

romodokapitalizaciji,

navodi seu izvještajuNad-

zornekomisije za imple-

mentaciju togugovora, koji

supredstavnici Vlade i Glav-

noggrada sa investitorom,

kompanijomBMJ Industriz

izUjedinjenihArapskih

Emirata, potpisali u februa-

ru2016.

Arapska kompanija jedina je

dostavila ponuduna šesti ten-

der za privatizaciju, odnosno

dokapitalizaciju NDKP i po-

nudila ulaganja od 20miliona

eura uperioduod tri godine.

- Evidentno je da je investitor

ispunio obaveze iz ugovora

predviđene prvim zatvara-

njem. Nezavisni revizorErnst

&Young je utvrdio činjenično

stanje ukupnih ulaganja, koja

do kraja prošle godine iznose

15,96miliona eura. Ova ulaga-

nja se sadrže u ugovoru o za-

jmu između BMJ i NDKP, a

odlukomskupštine akcionara

će biti kroz dokapitalizaciju

pretočene u kapital kompani-

je BMJ u NDKP – kaže se u

izvještaju koji je na posljed-

njoj sjednici usvojilaVlada.

Navedeno je da će na skupšti-

ni akcionara, koja će biti odr-

žana danas, biti donesena od-

lukaodokapitalizaciji. Nakon

skupštine akcionara, vlasnici

kompanije će biti BMJ i Glav-

ni grad Podgorica, čiji je ulog

lokacija i komunalna infra-

struktura. U izvještaju se na-

vodi da je kašnjenje u realiza-

ciji prve faze investicije

nastalo iz objektivnih i su-

bjektivnih razloga.

-Prijesvegainvestitorjespra-

vom zahtijevao izmjenu rani-

jeg projekta fabrike i prilago-

diogasvojojproizvodnji.Toje

iziskivalo vrijeme za izradu

novogprojekta i dobijanjepo-

trebnih dozvola – kaže se u

izvještaju i podsjeća da je do-

datno otkupljeno novo zemji-

šte od glavnog grada i pripre-

mana dokumentacija za

izradu pogona za primarnu

proizvodnju. NDKP je Nad-

zornoj komisiji poslao spisak

55 radnika koji su, u skladu sa

ugovorom, primljeni u stalni

radni odnos.

S.P.

Usvojen izvještaj Nadzorne komisije za implementaciju

ugovora o dokapitalizaciji u Novomduvanskom

Arapi uložili 16miliona

i zaposlili 55 radnika

Na skupštini

akcionara Novog

duvanskog, koja

će biti održana

danas, treba da

bude donesena

odluka o

dokapitalizaciji

kompanije, nakon

čega država

više neće imati

vlasnički udio

Novi Duvanski

PODGORICA

Raste trend

zaključenihugovoraoosigu-

ranjuupoljoprivrednoj proi-

zvodnji, tvrdepredstavnici

resornogministarstva i

Lovćenosiguranja. Vinogra-

darRadeRajković,međutim,

upozoravada jeosiguranje

poljoprivredneproizvodnje

malozastupljeno.

Prema podacima Ministarstva

poljoprivrede, u2012. godini su

samodvapoljoprivrednikaosi-

guravala proizvodnju, a lani su

bila 64 zaključena ugovora.

POMAK

-Svevišeproizvođačarazumije

da osiguravanje proizvodnje

nijetrošak,većvrstainvesticije.

U ovoj godini očekujemo više

osiguranja, imajući u vidu po-

većan broj zahtjeva – kazali su

Pobjedi iz Ministarstva poljo-

privrede, ne precizirajući o ko-

liko se zahtjeva radi. Naveli su

da su u uslovima izraženih kli-

matskih promjena negativne

posljedice elementarnih nepo-

goda učestalije i izraženije,

zbog čega proizvođači trpe

ogromne štete, koje ne mogu

samisanirati,pajedanasozbilj-

na poljoprivredna proizvodnja

nezamisliva bez osiguranja.

Podsjetili su da u Agrobudžetu

postojimjerapodrškezaosigu-

ranje proizvodnje.

-Kroz ovumjeru i saradnjuko-

ja je uspostavljena sa Lovćen

osiguranjem,ministarstvosufi-

nansira premije osiguranja od

štetanausjevima,stočnomfon-

du i objektimado50odstopoli-

se – objasnili su predstavnici

ministarstva i smatraju da je to

dovoljan podsticaj za proizvo-

đače.

- Time bi u slučaju štete od ne-

pogoda imali nadoknadu za iz-

gubljenu dobit, što je ekonom-

ski logično promišljanje u

vremenu kada je veliki broj

proizvođača investirao ili pla-

nira da uloži značajna sredstva

za unapređenje proizvodnje,

koristeći bespovratnu podršku

kroz mjere i projekte koje rea-

lizuje Ministarstvo poljopri-

vrede – kazali su iz ovog resora

iistaklidajenedavnonasastan-

ku pradstavnika ministarstva i

Lovćenosiguranjadogovoreno

da se kroz niz mehanizama in-

tenzivira informisanje proi-

zvođača, kako bi se povećao

obuhvat korisnika.

Prema podacima Lovćen osi-

guranja, jedine osiguravajuće

kuće koja se bavi osiguranjem

poljoprivredne proizvodnje u

Crnoj Gori, 82 odsto ugovora

prošle godine se odnosi na osi-

Zausje

petina

UVladi i Lovćen osiguranju tvrde da polako raste interesovanje

guranje životinja, a 18 odsto na

usjeve i plodove.

PREMIJE

- Proizvođači najviše osigura-

vajupriplodne krave, tovna go-

veda, koze i ovce, a od usjeva i

plodova maline, šljive, trešnje,

kivi, kajsije, jagode, grožđe i

pšenicu – kazali su iz Lovćen

osiguranja, neprecizirajući ko-

liko je ugovora zaključeno ove

godine. Uslov za osiguranje ži-

votinja jeda suzdrave i sposob-

ne za određenu namjenu i da

ispunjavaju propisane uslove

za starost. Osiguranje za do-

punske rizike je moguće za-

ključiti ukoliko su prethodno

životinje osigurane od osnov-

nih rizika. Visina premije za

osiguranje zavisi, između osta-

log,oduslovadržanjaživotinja,

načina i uslova ishrane, uticaja

boravišnog terena, starosti ži-

votinja, zdravstvene zaštite.

- To znači da se iznos premije

može smanjiti poboljšanjem

načina i uslova ishrane, obe-

zbjeđenjem adekvatne zdrav-

stvene zaštite i poboljšanjem

načina držanja životinja – ka-

zali su iz ove osiguravajuće ku-

će i dodali da kod osiguranja

usjeva i plodova iznos polise

Predstavnici Lovćen osiguranja su naveli

da se osiguranje može zaključiti za

osnovne i dopunske rizike.

- U osnovne rizike osiguranja životinja

spadaju uginuće, prinudno klanje i ubija-

nje iz ekonomskih razloga usljed bolesti

i nesrećnog slučaja. Ukoliko se posebno

ugovori i plati dodatna premija, životinje

se mogu osigurati i od dopunskih rizika

Osiguranjezaosnov

PODGORICA

Odbor direkto-

ra Sosijete ženeral Montenegro

izabrao je Milorada Katnića za

predsjednika, saopšteno je iz

ove banke.

- Za potpredsjednika je izabran

direktor Finansijske divizije SG

grupe za Evropu Antoan Alek-

Sosijete ženeral Montenegro

Katnićpredsjednikodb

sis - navodi se u saopštenju.

Iz banke su podsjetli da odbor

čine i regionalni direktor SG

grupe za Balkan Žan-Filip

Gijom, direktorica Generalnog

sekretarijata SG Srbija Sonja

Miladinovski i direktorica Plan-

taža Verica Maraš.

PODGORICA

Ukoliko zadrži

rast od osamodsto, Crna Gora

će ove godine prebaciti milijar-

du eura od turizma, što bi bio

spektakularan rezultat, rekao je

resorni ministar Pavle Radulo-

vić. On je Tanjugu kazao da je u

Crnoj Gori 13. jula bilo 170.000

turista, što je sedamodsto više

nego u istomprošlogodišnjem

periodu.

- Za pet mjeseci imamo kumu-

lativno rast od skoro 22 odsto.

Predsezona je bila dobra, a i

sezona protiče dobro, tako da

smo u principu ostvarili primarni

cilj, a to je produženje sezone -

saopštio je Radulović i objasnio

da su prvi gosti došli umaju,

a da će posljednji otići krajem

oktobra.

- Ovo uvećanje je posljedica

dolaska gostiju sa zapadnoe-

vropskog tržišta, dok je broj tra-

dicionalnih gostiju iz okruženja i

Rusije na istomnivou - objasnio

je Radulović i dodao da je četvr-

tina turista iz okruženja, četvr-

Ministar Pavle Radulović najavio

Milijardaod turizma

PavleRadulović

RadeRajković

PODGORICA

Ministarstvo eko-

nomije je, u okviru procesa kon-

stituisanja partnerskog savjeta za

regionalni razvoj, pozvalo zainte-

resovane nevladine organizacije

da do petka predlože predstavni-

ke za članstvo u tom tijelu.

Mogu se prijaviti sve NVO iz obla-

sti životne sredine dostavljanjem

potrebne dokumentacije Ministar-

stvu ekonomije.

Savjet čine predsjednik i 30 čla-

nova iz organa državne uprave,

lokalne samouprave, univerziteta

i udruženja poslodavaca, koji se

biraju u skladu sa odlukomo osni-

vanju partnerskog savjeta.

S.P.

Formiranje partnerskog

savjeta za regionalni razvoj

NVOda

predloži

svoje

članove

PODGORICA

Prva banka je drugi kvartal ove godine

završila u plusu 725.000 eura, što je preokret u odnosu na

šest mjeseci prošle godine kada im je gubitak bio 891.000

eura.

Prihodi od kamata u ovogodišnjih šest mjeseci su bili 4,2

miliona, a od naknada i provizija 791.000 eura.

M.P.M.

Prva banka objavila rezultat za pola godine

Uplusu725.000eura

tina sa ruskog tržišta, a trećina

iz EU, dok su ostali iz Kine iarap-

skih zemalja. Turizamu BDP-u

učestvuje sa 23 odsto, a plan je

da dostigne 30 procenata 2030.

godine.

N.K.