Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 31. jul 2018.

Politika

PODGORICA

-Reforma

VojskeCrneGoreod2006.

važan je iskorakunjenoj

modernizaciji, ali semora

razmišljati kakonjenu for-

macijuprilagoditi realnim

potrebamanaše zemlje, ista-

kao jepredsjednikdržave

MiloĐukanovićna sastanku

sministromodbranePre-

dragomBoškovićemi načel-

nikomGeneralštaba, bri-

gadnimgeneralom

DragutinomDakovićem.

ĐukanovićjejučeposjetioMi-

nistarstvo odbrane, gdjemu je

ministar Predrag Bošković

predstavioključnepolitikeko-

je sprovodi ovaj resor sa foku-

som na modernizaciju Vojske

CrneGore, jačanje saradnje sa

partnerskim zemljama i save-

znicima u okviru NATO, kao i

unapređenje starosne struk-

ture zaposlenih u Ministar-

stvu odbrane i Vojsci kroz sa-

radnju sa mladima i politiku

podmlađivanja kadra.

U pogledu modernizacije,

Boškovićseosvrnuonanabav-

ku tri višenamjenska helikop-

tera, kao i šest lakooklopnih

vozilakoji ćebiti obezbijeđeni

donacijom SR Njemačke na

jesen2018. godine.

Istakao je da ćemo, kao odgo-

vornaNATOčlanica, nastaviti

da dajemo doprinos NATO

Politici odbrane i odvraćanja,

kao i Projektovanja stabilno-

sti, kroz učešće u međunaro-

dim operacijama. Naglasio je

plan da Crna Gora, kao kredi-

bilnasaveznica,do2024.godi-

ne dostigne izdvajanja od dva

odsto BDP za potrebe odbra-

ne.

- Vojska Crne Gore je ponovo

postala institucija kojoj se vje-

ruje, o čemu najbolje govore

posljednja istraživanja javnog

mnjenja, konkursi za prijem

novih vojnika na koje se javlja

višestruko više kandidata od

potrebnog broja, kao i veliko

interesovanjemladih za vojne

akademije i Ljetnji vojni

kamp, kazao jeBošković.

Đukanović je, nakon štomu je

predstavljeno stanje u Vojsci

Crne Gore, s jasnim planovi-

madjelovanjaunarednompe-

riodu, ocijenio da se radi o

krajnje ohrabrujućoj i optimi-

stičnoj, prije svega realnoj

projekciji, imajućiuvidudasu

obezbijeđeni materijalni re-

sursi i jasan strateški pristup.

Sagledavajući reformu vojske

od 2006. godine, Đukanović je

istakao da je napravljen važan

iskorak u njenoj optimizaciji i

modernizaciji,alidasevećsada

mora razmišljati kako formaci-

ju vojske prilagoditi onome što

su realne potrebeCrneGore.

Ukazao je da je Crna Gora ne-

pokolebljiva na svom putu u

EU, koji je uz članstvo u NA-

TO-u primarni cilj naše vanj-

ske politike, te da bez obzira

na dešavanja u okviru same

EU, moramo sprovoditi refor-

me nesmanjenim tempom, ne

samo radi dostizanja članstva

kao cilja, već prije svega da bi

građani Crne Gore kroz usva-

janje civilizacijskih tekovina

zaistaosjetili da žive evropski.

NačelnikGeneralštabaVojske

Crne Gore, brigadni general

Dragutin Dakić, prikazao je

trenutno stanje u Vojsci i pro-

mjene planirane usvajanjem

nove organizacijsko-forma-

cijske strukture VCG, koja

omogućava savremenu i flek-

sibilnu organizaciju pomode-

lupiramide.Naglasiojeznačaj

modernizacije i nabavke nove

opreme za unapređenje spo-

sobnosti naše vojske, što će

obezbijediti razvoj kapaciteta

za koje u našoj zemlji postoje

potreba i tradicija.

J.Đ.

PODGORICA

- Svanevolja

jekad se crnogorski narod,

koji svojeporijeklovuče iz

srpskognacionalnogkor-

pusapočnedijeliti između

sebe, aondakontrolni pa-

ket akcijauupravljanjudr-

žave imajuoni koji su, u su-

štini,manjina, izjavio je

nekadašnji predsjednikCr-

neGore i premijer Savezne

RepublikeJugoslavijeMo-

mirBulatoviću intervjuu

srpskomBlicu.

Oni,kažeBulatović,imajupo-

luge vlasti, pani vladajuća ve-

ćina višene zna šta će s njima.

- Mi smo konstitutivnu dušu

naroda pocijepali i sada gle-

damo ko će više da se umili

Bošnjacima ili Albancima.

Kadsemiposvađamoizmeđu

sebe,normalnojedanekidru-

gi kolo vode. Ne zamjeram ni

Albancima ni Bošnjacima što

koriste svoja prava, ali pro-

blemje štoni oni sami nezna-

juštaće saonimviškomprava

i kako će to da kontrolišu. Za-

tobi zaCrnuGorubilonajbo-

lje da napravi to pomirenje

između Srba i Crnogoraca. U

tome se slažem sa Matijom

Bećkovićem kad kaže da je

nemoguće da jednamajka ra-

đa dvije nacije. Da li se neko

više osjeća kao Crnogorac ili

kaoSrbin, to jestvar individu-

alne prirode, ocijenio je Bula-

tović, čovjekkoji jedevedese-

tih godina prošloga vijeka

govorio: „Ime mi je crnogor-

sko, a prezime srpsko“.

On kaže da u Crnoj Gori ima

nešto zajedničko i onima koji

se izjašnjavaju kao Crnogorci

i onima koji se izjašnjavaju

kao Srbi.

- I jedni i drugi hoće da dođu u

Beograd. Dakle, tu se ništa nije

promijenilo-Beograd je i dalje

glavnigradsvimCrnogorcima,

kažeMomir Bulatović.

R.P.

PODGORICI

–LiderDemo-

kratskenarodnepartije i po-

slanikDemokratskog fronta

MilanKneževićporučio je

jučedaovaj put nećedobro-

voljnootići uZavodza izvr-

šenjekrivičnih sankcija, u

kome jevećodslužiočetvo-

romjesečnuzatvorskuka-

znuzbognapadanapolicaj-

ca tokomrazbijanja

,,šatorskognaselja“Fronta

naulici ispredzgradeSkup-

štineCrneGore 17. oktobra

2015. godine.

Vijeće Višeg suda u Podgorici

ranijeje,podsjetimo,prihvatilo

žalbuSpecijalnogdržavnog tu-

žilaštva i potvrdilo kaznu do

dvamjeseca zatvora za Kneže-

vića zbog odbijanja da dostavi

podatkeosudijikojimuje,kako

je tvrdio, ponudio damu za de-

set hiljada eura ukine presudu

zbog napada na policajca 2015.

godine.

Protivovog rješenjaVišeg suda

Knežević je juče podnio žalbu

Apelacionom sudu u kome za-

htijeva da se prijedlog SDT-a

odbije kao neosnovan ili da se

rješenje ukine i vrati na ponov-

ni postupak.

- Ne namjeravamda se krijem i

kršenjem Ustava i zakona do-

brovoljno odem u Spuž, kako

bih učinio ćef ministru pravde

Zoranu Pažinu i specijalnom

državnom tužiocu Milivoju

Katniću i pokazao im da oni u

Crnoj Gori mogu da rade šta

hoće bez ikakvog otpora - izja-

vio je Knežević nakon podno-

šenja žalbe.

Ocijenio je i kako odluka Višeg

sudapredstavljaodrazličnemr-

žnje Milivoja Katnića prema

Demokratskomfrontu, koja da-

tira još od parlamentarne pa-

spraveoradutužilačkogsavjeta.

- Ovo samo govori da se svaki

građaninmoženaćiuzatvoruu

svojstvu svjedoka, a ne u svoj-

stvu osumnjičenog. Ovo nije

samo odbrana Miliana Kneže-

vića,većodbranaUstava,parla-

mentarizma i zakona - naveo je

Knežević.

Poručio je i kako Front razma-

tranizmogućnosti, ali i kakotaj

politički savez uvijek ima plan

za svaki sljedeći potez tužilaš-

tva, pravosudnih institucija i

djelova režima.

Ukoliko Apelacioni sud odbije

žalbu, Knežević će, kako je na-

javio njegov kolega Andrija

Mandić, predati novu Vrhov-

nomi Ustavnomsudu.

- Pravosuđe seuCrnoj Gori ko-

risti za obračun režima sa opo-

zicijom. To što se radi DF-u još

nijezabilježenouEvropi.Mož-

da samo u Turskoj tokom dr-

žavnogudara - rekao jeMandić

i dodao kako u Cnoj Gori nije

bilo državnog udara, niti bilo

kakvih sličnih aktivnosti opo-

zicije. Ocijenio je i kako odluka

Višeg suda predstavlja „brutal-

nu osvetu režima u odnosu na

politikukoju zastupaFront“.

Mandić je, takođe, potvrdio da

će se DF suprotstaviti svakom

napadu i da ih sve to čini jedin-

stvenijim i složnijim. On je ka-

zao i kako su svi poslanici DF-a

izgovorili iste rečenice kao i

Knežević i objasnio da suna taj

način željeli da pokažu politič-

ku i ljudsku solidarnost.

PoslanikFrontaBrankoRadu-

lović očekuje da će odluka Vi-

šeg suda biti, kako je rekao,

pojedinačan slučaj nedemo-

kratske i neustavne odluke, a

da će na kraju ipak prevagnuti

pravda.

- Apelacioni i Ustavni sud suna

ispitu - zaključio jeRadulović.

Podsjećanja radi, Knežević se i

tokomprethodnogpostupkaza

napadna policajca protiviodo-

brovoljnom odlasku na odslu-

ženje četvoromjesečne zatvor-

ske kazne. Od tog nauma je

odustao nakon što je većina

opozicionih partija uspjela da

se dogovori o zajedničkom

predsjedničkomkandidatu.

Knežević je tadarekaoda jeod-

lukuda u zatvor ide bez protiv-

ljenjadoniounajboljemintere-

su Mladena Bojanića, a nakon

konsultacija sa predsjedniš-

tvom Fronta i Demokratskom

narodnompartijom.

Đ. Ć.

PODGORICA

- Pred-

sjednik Opštinskog

odbora DPS-a u Plavu,

Še ket Jevrić, novi je

predsjednik gradske

skupštine.

Jevrić je izabran glaso-

vima vladajuće koalicije:

DPS-a, SD-a, Bošnjačke

stranke i Albanske

alternative. Na narednoj

sjednici odbornici će, iz

redova Socijaldemokrata,

izabrati i predsjednika

opštine.

R.P.

Predsjednik Crne Gore u posjeti Ministarstvu odbrane

Đukanović: Formaciju

vojskeprilagoditi

realnimpotrebama

Poslanik DF-a Apelacionomsudu predao žalbu na odluku podgoričkog Višeg suda

Knežević: Nećuotići

dobrovoljnouzatvor

Formiranje vlasti u

sjevernoj opštini

Še et Jevrić

predsjednik

Skupštine Plava

Bulatović:

Crnogorci

susoj

srpstva

OTKRIĆE:

Nekadašnji

predsjednik Crne Gore

za „Blic“

Radosavljević:

Viši sudkrši odredbeZKP-a i Ustava

UžalbikojujeKneževićjučepredaoApelaci-

onom sudu konstatovano je da su rješe-

njemVišegsudabitnopovrijeđeneodredbe

krivičnog postupka iz ZKP-a na osnovu po-

grešnog i nepotpuno utvrđenog krivičnog

stanja, kao i da je rješenjedonijetou suprot-

nosti saUstavomCrneGore.

Užalbijenavedenoidabezrješenjaonovča-

nomkažnjavanjunepostoji zakonski osnov

da se uđe u proceduru kojom je traženo

određivanjezatvora.

RadosavljevićjepodsjetioidaKneževićuži-

va poslanički imunitet, zbog čega se od

Skupštine, prije preduzimanja radnji, mora

tražitiodobrenje,anenaknadnasaglasnost.

AndrijaMandić iMilanKnežević

PredragBošković iMiloĐukanović