Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Utorak, 31. jul 2018.

Pahon: CrnaGora

imavažnuuloguza

stabilnost regiona

PODGORICA

CrnaGora je

važan saradnikuobezbjeđi-

vanju sigurnosti i igra zna-

čajnuuloguuNATO-u i dru-

gimglobalnimoperacijama,

kazao je zaPobjeduportpa-

rol PentagonaErikPahon.

Govoreći o nedavnim izjava-

ma američkog predsjednika

DonaldaTrampa, koji jekazao

da ne zna zašto bi SADbranile

Crnu Goru u slučaju napada

na nju, iz Pentagona kažu da

su Sjedinjene Države veoma

posvećene saradnji sa Crnom

Gorom kao NATO savezni-

kom.

- Pentagon redovno komuni-

cira sa crnogorskim zvanični-

cima u vezi sa pitanjima od-

brane. Sjedinjene Države i

Crna Gora su posvećene NA-

TO i saradnji kao saveznici.

CrnaGora je važan saradnik u

obezbjeđivanju sigurnosti i

igra važnu ulogu u NATO-u i

drugim globalnim operacija-

ma. To što je vaša zemlja ras-

poredila20pripadnikaoruža-

nih snaga u Avganistanu je

veliki uspjeh za

svakuzemlju,

uključujući i postojećečlanice

NATO-a. To jedokazcrnogor-

ske posvećenosti zajedničkim

bezbjednosnim interesima sa

Sjedinjenim Državama i NA-

TO-om, i radujemo se nastav-

ku tog odnosa, rekao jePahon.

On je naveo i da je Pentagon

jasno prepoznao crnogorsku

posvećenost Alijansi, koja je,

kako je kazao, iskazana 5. jula

ove godine kada je crnogorski

parlament donio odluku o sla-

njuukupno40vojnikauAvga-

nistanidvavojnikanaKosovo.

- Ove preuzete obaveze poka-

zuju svim članicama NATO-a

da jeCrnaGora ozbiljnoposve-

ćena savezu. Takođe nas ohra-

bruju planovi za povećanje po-

trošnje za odbranu sa 1,7 na 2

odstodo2024.godine,dostižući

osnovicu finansijskogdoprino-

sa koja se traži od svih zemalja

članicaNATO-a, naveo je pred-

stavnikameričkogMinistarstva

odbrane.

Iz Pentagona poručuju i da su

SAD od početka podržavale

željuCrneGore da se pridruži

NATO.

- Gledali smo kako Crna Gora

sprovodineophodnereformei

jača svoje sposobnosti kako bi

postala kvalifikovani članNA-

TO-a.Tovidimokaoodrazna-

ših zajedničkih vrijednosti i

naših zajedničkih bezbjedno-

snih interesa. Srećni smo što

su, ne samo Senat SAD, već i

parlamenti zemalja širom

Evrope, prihvatili Crnu Goru

u NATO. Ovo je važan aspekt

zasigurnostCrneGoreivjeru-

jemo da Crna Gora može po-

nuditi ogromne mogućnosti

za NATO. Ne radi se samo o

količini, već o kvalitetu, a vašu

vojsku smatramo kvalitet-

nom, istakao jePahon.

CrnaGora je, dodaje on, igrala

vodeću ulogu kao aktuelna

predsjedavajuća Američko-

jadranske povelja, što pred-

stavlja izvanredan potencijal

za JugoistočnuEvropu.

-CrnaGorakaočlanicaNATO

igra važnuuloguuodržavanju

mira i stabilnostiuregionuJu-

goistočneEvrope, naveo jePa-

hon.

Na pitanje koliko je američka

administracijezaistaposveće-

na dešavanjima na Zapadnom

Balkanu, iz Pentagona poru-

čuje da je nedavni sastanak

američko-jonske povelje, ko-

jem je prisustvovao i ministar

odbrane SAD Džejms Matis,

jasanznakposvećenostisigur-

nosti i stabilnosti u Jugoistoč-

noj Evropi.

- Kao što je potpredsjednik

SADMajk Pens rekao tokom

prošlogodišnjegsamitaA5,Ja-

dranska povelja je svjedočan-

stvoposvećenosti SADEvropi

koja je ujedinjena, slobodna i

koja živi u miru. Svjesni smo

da bi pojedini akteri željeli da

videneuspjehunašimnapori-

ma da osiguramo mir, stabil-

nost i sigurnostuJugoistočnoj

Evropi. Oni koji žele da nas

podijele, iz sebi poznatih ra-

zloga, ne žele da uživaju u na-

šoj posvećenosti zajedničkom

radu, ali zajednički sastanak

bio je dokaz naše trajne zajed-

ničke posvećenosti prosperi-

tetu i sigurnosti ovog regiona i

neprekidnoj transatlantskoj

vezi, zaključili su iz Pentago-

na.

JovanaĐURIŠIĆ

Danas sjednica Skupštine glavnog grada

BirajuVukovića zagradonačelnika

PODGORICA

Gradonačelnik

Podgoricebiće izabrandanas

na sjednici parlamenta glav-

noggrada, akandidat za tu

funkciju jedr IvanVuković,

nosilac izborne liste „Zado-

brograđanaPodgorice - Po-

bjedničkakoalicijaMiloĐu-

kanović“ kojučineDPS i

partneri BS, LP, DUA i Crno-

gorska.

Vukovićjedobiopodrškuorgana

Demokratskepartijesocijalistada

bude kandidat za gradonačelnika

glavnog grada.

Na izborima za izbor odbornika u

Skupštinu Podgorice koji su odr-

žani27.majakoalicijakojujepredvo-

diodrIvanVukovićosvojilaje48.047

glasova, pa u parlamentu ima apso-

lutnu većinu - 32 odbornička mjesta

od61 koliko ima uparlamentu.

Koalicija Demokratske Crne Gore i

Građanskog pokretaURA ima 17 od-

bornika,aSavezDemokratskogfron-

ta i Socijalističke narodne partije

osamodbornika.

Socijaldemokrati u Skupštini glav-

nog grada imaju tri, aAlbanska alter-

natina jednog odbornika.

Na današnjoj sjednici biće određen

vršilac dužnosti sekretara Skupštine

PodgoriceiimenovanOdborzaizbor

i imenovanja.

Ivan Vuković rođen je 17. septembra

1984. u Podgorici, gdje je završio

osnovnu i srednju školu.

Osnovne i specijalističke studije za-

vršio je, savisokimprosjekom, naFa-

kultetu političkih nauka Univerzite-

ta Crne Gore, a postdiplomske 2008.

uHolandiji.

U junu 2014. godine, odbranio je

doktorsku disertaciju na Centralno-

evropskomuniverzitetuuBudimpe-

šti. Akademsku 2016-2017. proveo je

na Univerzitetu Džordž Vašington,

gdje je tokom boravka u Americi i

predavao.

Tokom protekle dvije godine bio je

angažovan kao prodekan za među-

narodne odnose na FPN-u. Vuković

je slovio za jednog od stručnijihpoli-

tičkih analitičara.

Podsjećamo, drĐorđe Suhih iz Soci-

jaldemokrata izabran je 6. jula za

predsjednika Skupštine glavnog gra-

da,nakonstitutivnojsjednicinakojoj

su verifikovani mandati novom sazi-

vuodbornika uSkupštini.

Kakosaznajemo, novi gradonačelnik

još nije kompletirao svoj tim. To će

učiniti za desetakdana.

Poznato je da će Socijaldemokrate,

osim funkcije predsjednika parla-

menta imati joščelnikeusekretarija-

timazakomunalneusluge i socijalno

staranje, direktora Parking servisa,

direktora Biblioteke i nekoliko po-

moćničkih funkcija i mjesta u uprav-

nimodborima.

Z.D.

Iz američkogMinistarstva odbrane saopštili

da je neupitna saradnja SAD i naše države

CrnaGora je

važan saradnik u

obezbjeđivanju

sigurnosti i igra važnu

uloguuNATO-u i

drugimglobalnim

operacijama

Crna Gora

kao članica

NATO igra

važnu ulogu

u održavanju

mira i

stabilnosti

u regionu

Jugoistočne

Evrope, naveo

je portparol

Pentagona

Erik Pahon

za Pobjedu,

naglašavajući

da je

preuzimanjem

obaveza koje

proizilaze iz

članstva u

Alijansi, Crna

Gora svim

saveznicima

pokazala da

je ozbiljno

posvećena

Alijansi

Govoreći o unapređenju saradnje SAD kao najveće i Crne

Gore kao jedne od najmanjih članova Alijanse, iz Pentagona

poručuju da su odnosi dvije saveznice jači nego ikada do

sada.

- Raduje nas buduća saradnja i dalja integracija Crne Gore u

NATO. U strukturi snaga NATO-a postoji proces za postizanje

određenih ključnih kapaciteta, a Crna Gora će učestvovati u

tomprocesu i voditi računa o tome da ima adekvatan kapa-

citet za podrškumisijama NATO-a. Pritom će nastaviti da

razvija svoju interoperabilnost u okviru Alijanse, zaključili su

iz Pentagona.

Odnosisnažnijinegoikad

IvanVuković

ErikPahon