Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 31. jul 2018.

CrnomGorom

Gusinje i Peć potpisali memorandumo saradnji

Prioritet otvaranje

graničnogprelaza

GUSINJE

Predsjednica opštine Gusinje Anela Čekić i predsjed-

nik opštine Peć Gazmend Muhadzeri potpisali su sporazumo

saradnji i bratimljenju. Kako je saopšteno iz loklane uprave, jedan

od prioriteta je otvaranje graničnog prelaza na putnompravcu

Murino - Čakor - Peć, što bi olakšalo komunikaciju i protok stanov-

ništva, kao i turista koji posjećuju Nacionalni park Prokletije.

Takođe će se zajednički raditi na infrastrukturnmprojektima bit-

nim za razvoj tog područja.

Sagovornici su saglasni da su veze Peći i Gusinja višestruke, od

ekonomskih, kulturnih do komšijskih i rođačkih, jer u Peći živi zna-

čajan broj stanovništva koji su porijeklom iz Plava i Gusinja.

C. G.

POTVRDAPRIJATELJSKIHVEZA:

Sapotpisivanjaugovora

NIKŠIĆ

Postoji mogućnost da Čangša haj-tek zona za industrij-

ski razvoj iz Kine učestvuje u izgradnji velikogmultimedijalnog

i vizitor centra u Domu revolucije. To je najavljeno nakon zaklju-

čivanja memoranduma o saradnji koji su juče u Nikšiću potpisali

direktori Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis Ratko

Bataković i Čangša haj-teh Mo Jiping.

Riječ je o projektu, kako je rekao Bataković, koji je Tehnopolis pla-

nirao da realizuje sa opštinomNikšić.

- Očekujemo da ćemo ostvariti i saradnju na projektima iz oblasti

inovacija i preduzetništva - rekao je Bataković nakon sastanka sa

Kinezima i potpisivanja memoranduma.

Predstavnicima kineske delegacije predstavljene su aktivnosti

Tehnopolisa i infrastruktura, kao i plan valorizacije Doma revolu-

cije i potencijali za razvoj tog zdanja u centru grada, čija je rekon-

strukcija u toku.

Mo Jiping, predstavio je mogućnosti i planove te organizacije i

rekao da očekuje da će memorandumbiti pokretač saradnje sa

Tehnopolisom.

S. D.

Tehnopolis sarađuje sa kineskomČangša haj zonom

Domrevolucije imaće

centar zaposjetioce

BAR

Nezahvalno jeprogno-

zirati, posebnoako imamou

vidučinjenicudanije čest

slučaj da se rekordi obaraju

godinuza godinom, ali jena

osnovubrojnog stanja turista

izvjesnoda ćeova sezonabiti

veomauspješna–kažeEmil

Kukalj, koji funcijudirektora

TurističkeorganizacijeBara

obavljaodnedavno.

Predsezona je, kažeon, bilado-

bra, očekuje postsezonu sa do-

datnim brojem gostiju, pa se

nada da će, kada rezultati budu

sumirani - svi biti zadovoljni.

Prema podacima TO, na po-

dručju opštine boravi oko

16.900 posjetilaca, što je na

prošlogodišnjemnivou.

- U hotelima ljetuje oko 3.500

gostiju (tri procenta više u od-

nosunauporedniperiod),uod-

maralištima je 950 turista (dva

odsto više), dok je, uobičajeno,

najveći broj onih koji su oda-

brali privatni smještaj, 12.500,

što je na prošlogodišnjem ni-

vou. Kao i ranijih godina, naj-

brojniji su turisti iz zemalja

okruženja - Srbije i Bosne i

Hercegovine. Slijede gosti iz

Rusije, potom oni sa ostalih tr-

žišta - Istočne i Zapadne Evro-

pe-Njemačke,VelikeBritanije,

Francuske... - kažeKukalj.

Na čemu bi trebalo dodatno

raditi da predsezona i postse-

zona bude još bolja. Koji su to

nedovoljno iskorišćeni po-

tencijali gradapodRumijom?

Osim sunca i mora, grad posje-

duje i brojne ostale kvalitete

koji mogu privući posjetioce i

van glavne sezone. Osimmor-

ske, tu je i obala Skadarskog je-

zera iNacionalni parkkoji nudi

izvanredanpotencijalzarazvoj

turizma. Procjenjujem da će

valorizacija u službi turizma

biti u fokusu ne samo TO Bara,

nego i ostalih učesnika u pro-

mociji i razvoju turističkih po-

tencijala. Pored Skadarskog je-

zera, proizvodi koji bi mogli da

doprinesu kvalitetnijoj pred i

postsezoni u smislu brojnosti

gostiju su pješačke staze, bici-

klističke ture, kulturni turi-

zam... Sve su to elementi koji

mogu uticati na bolju popunje-

nost van glavne sezone.

Kakav je odgovor turista na

panoramsku rutu „Između

dvije obale“ koja nudi druga-

čiju ljetnju„priču“?

Gosti koji dolaze u Bar preferi-

raju kombinaciju pasivnog i

aktivnog odmora. Iako vole

uživanjenaobali i umoru, zna-

tandiovremenaprovedu istra-

žujući naše zaleđe. Veliki broj

turista je obišao panoramsku

rutu i veomame raduje što se u

tom dijelu opštine - između

dvije obale, ponuda nepresta-

noobogaćuje.Na

tome, kao ina

podizanjunivoakvalitetauslu-

ge, uz intenzivnu promociju,

radićemo i dalje. To je, pored

ostalog, urađeno i otvara-

njem turističkih biroa kojih

tokom sezone radi 11, u koji-

ma zaposleni osimosnovne -

informativne djelatnosti,

izlaze u susret turistima po

brojnimpitanjima.

Jeste li zadovoljni saradnjom

sazakupcimaplaža,budućida

se veliki broj pritužbi turista

odnosiupravona lošehigijen-

skeuslovenakupalištima?

To je jedanodsegmenatauvezi

sa kojim gosti najčešće izraža-

vaju nezadovoljstvo, a odnosi

se prije svega na (ne)poštova-

nje pravila 50-50. Važno je reći

da su oni u ugovornomodnosu

sa JP za upravljanje morskim

dobromkoje je nadležno za iz-

davanje plaža.

Koje manifestacije u organi-

zacijiTOBaraćeobilježitiovo

ljeto?

Manifestacija kulturno-zabav-

nog karaktera „Ljeto sa zvijez-

dama“ koju TO organizuje 11

godina zaredom i ove sezone je

najatraktivniji sadržaj, pod či-

jimokriljem je u petak veče or-

ganizovana i izvanrednoposje-

ćena „Rok opera“. Potrudili

smo se da odgovorimo svim

ukusima, pa je ovog petka na

redu koncert Aca Pejovića...

Koncerti senastavljajudokraja

ljeta, pa čekujemoda će i ovoga

puta Bar ponijeti titulu grada

koji ima bogat kulturno-zabav-

ni program. Odličnu saradnju

imamoisaNVOsektorom,tako

da je u našem programu rada i

suorganizacija popularnih i

izuzetno prihvaćenih manife-

stacija „Šušnjska noć“, „Spi-

čanskoveče“...Možemoobeća-

ti bogat kulturno-zabavni

programukojemćemoituristi-

ma i građanima prikazati sve

ono što Bar ima da ponudi.

Osimtoga, i ove godine smo or-

ganizovali akciju „Za još ljepši

grad“.

V. KNEŽEVIĆ VUČIĆEVIĆ

BAR:

Direktor Turističke organizacije Emil Kukalj

Očekujemo

uspješnusezonu

Na području opštine boravi 16.900

posjetilaca, što je na prošlogodišnjem

nivou. Naši gosti, iako vole uživanje na obali

i umoru, znatan dio vremena provedu

istražujući zaleđe Bara. Veliki broj turista

je obišao panoramsku rutu i veomame

raduje što se između dvije obale, ponuda

neprestano obogaćuje - kaže Emil Kukalj

Komunalni red

Da li je komunalni red na zadovoljavajućem

nivou, kakve su reakcije turista vezano za

uređenost plaža, otpad, višegodišnju proble-

matiku - lutajuće pse...?

Najveći broj primjedbi odnosi se na smeće,

buku (koja je znatno smanjena u odnosu na

prethodne godine, pa nadležne institucije

zaslužuju pohvalu), a i problempasa lutalica

je evidentan... Ipak, iako smo svjedoci da

situacija nije idealna i ne prati očekivanja, broj

žalbi se smanjuje. Isto tako, svjesni kapaciteta

i ograničenja službi, zajednički moramo raditi

na podizanju svijesti građana i turista u smislu

odgovornijeg odnosa i izgradnji komunalne

kulture, kako bi se uspostavio zadovoljavajući

red u interesu svih.

PLUŽINE

Planinari nego-

dujuzboguništavanja staza

naPivskoj planini i tonapo-

dručjuregionalnogParka

prirodePiva, okoCrkvič-

kogPolja. Na fotografijama

koje suproslijedilimediji-

ma, vide se tragovi skidera,

teškihvozila, koja sekoriste

u šumarstvuza izvlačenje

posječenih stabala.

Staza za pješačenje koja je

markirana donacijom Italije

prije nekoliko godina, sad se

teško može koristiti, a posje-

tioci su najčešće inostrani tu-

risti koji dolaze na splavare-

njeTarom.

Vlasnikkampa ,,Grab“, naTa-

ri, Veljko Vujanović, smatra

da bi o tom području trebalo

dabrineParkprirodePivako-

ji naplaćuje takse i ulaznice,

tedanebi smjelodasedesi da

skideri razore planinarske

staze.

Pobjedi je direktor PP Piva

Slobodan Delić, kazao da su

obavijestili inpekcijske orga-

ne i da je tounjihovoj nadlež-

nosti.

Pobjedi je nezvanično saop-

šteno da je Uprava za šume

konstatovala probijanje puta

u dužini od dva kilometra.

Uputstvo jedaseprilikomek-

sploatacije, vodi računa da se

napravi što manja štetu. In-

formisana je šumarska in-

spekcija i čeka se njihova re-

akcija.

Ra.P.

PLUŽINE:

Planinari čekaju reakciju šumarske inspekcije

Skideri uništili pješačke staze

Na područjuopštine

boravi oko 16.900pos-

jetilaca. Uhotelima

ljetuje oko 3.500 gos-

tiju, uodmaralištima

je 950 turista , dok je,

uobičajeno, najveći

broj onih koji suodab-

rali privatni smještaj,

12.500

AVANTURAJEPROĆIDOCRKVIČKOG

POLJA:

Put krozParkprirodePiva

Emil Kukalj

NAJVIŠEGOSTIJUBORAVIU

PRIVATNOMSMJEŠTAJU:

Detalj izBara