Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 30. jul 2018.

Društvo

Balkan i smatramo da se naš

projekat odlično uklapa u nju. U

tomoramo ubijediti sve zemlje

članice koje glasaju za odobra-

vanje evropskih sredstava, kao i

čelnike Evropske komisije. Zato

su susreti i razgovori sa njima

potrebni, što češće, na visokom

nivou – objasnila je Damjanović.

Radi se, prema njenim riječima,

o takozvanoj naučnoj diplomati-

ji, o kojoj kroz projekat intenziv-

no uče.

- Naučna diplomatija će biti i

samo osnivanje i rad instituta,

jer je jedan od njegovih ciljeva,

da podsjetimo, pomirenje regio-

na. Veoma sam srećna što je naš

premijer na Samitu u Londonu

pozvao čelnike Evropske unije,

sa posebnim akcentomna nje-

mačku kancelarku Angelu Mer-

kel, koja je nadležna za Berlinski

proces, da podrže institut. Od

presudne je važnosti angažova-

nje političara na najvišemnivou

– naglasila je ministarka.

TIM

Komentarišući rad upravnog

odbora međunarodnog insti-

tuta koji je posljednju sjednicu

održao 13. jula u Skoplju, Damja-

nović objašnjava da zajednički

pripremaju strategiju i korake

za međunarodnu podršku insti-

tutu.

- S nama je, što je od izuzetnog

značaja, CERN, odakle su pri-

stali da nampruže podršku na

način što će pripremna faza

projekta da se radi upravo u toj

prestižnoj naučnoj instituciji. To

donosi velike bene ite, jer ćemo

biti u prilici da koristimo njihovu

ne samo infrastrukturu, već

podatke, kao i pravnu službu.

Na ovaj način će se obezbijediti

i transparentnost, jer će novac

ići kroz CERN, a to Evropska

komisija podržava – istakla je

Damjanović.

Upravni odbor priprema i prijed-

log tima naučnika iz regiona koji

bi učestvovali u pripremnoj fazi

projekta, a na osnovu prijedloga

zemalja potpisnica deklaracije.

- Razmatrana je mogućnost

uključivanja i naučnika našeg

regiona u ovaj tim. U tomdome-

nu potrebna nam je snažna

diplomatija i nadam se da ćemo

imati sve bolju podršku u svim

državama – rekla je Damjanović.

Već sada je, kako je istakla, pro-

jekat konkurentan i mogu da

apliciraju za razne međunarod-

ne fondove.

- Imamo nekoliko aplikacija za

projekte, kao što su COST i IPA,

a kojima se kreira mreža istraži-

vača u regionu iz više naučnih

oblasti važnih za budući institut.

U tome nampomaže nekoliko

naučnih asocijacija koje i same

imaju interes da se institut kao

mjesto za istraživanja sljedeće

generacije u liječenju kancera i

biomedicini, uspostavi u Evropi

– kazala je Damjanović.

Na pitanje Pobjede gdje vidi

Međunarodni institut sljedeće

godine, odgovorila je da bi do

tada trebalo da se uspostavi tim

od nekoliko izuzetnih stručnjaka

koji bi počeli sa pripremom teh-

ničke dokumentacije i prijave

projekta instituta za Evropski

strateški plan za infrastrukturu

(ESFRI).

- Cilj je da do kraja sljedeće godi-

ne prijava bude završena kako

bi se institut našao na Evropskoj

infrastrukturnoj mapi – zaključi-

la je Damjanović.

J. BEHAROVIĆ

PODGORICA

UKijevu je

održana litijapovodom1030.

godišnjicekrštenjaRusije, au

njoj suučestvovali i predstav-

nici Crnogorskepravoslavne

crkve, arhimandritBorisBo-

jović i protojerej-stavrofor

IvanPajović, saopšteno je ju-

če izovevjerskeorganizacije.

Veliku litiju duž Kijeva do

obaleDnjepra, kakosukaza-

li izCrnogorskepravoslavne

crkve, predvodili su pogla-

var Ukrajinske pravoslavne

crkve Kijevske patrijaršije

gospodin Filaret, poglavar

Ukrajinske autokefalne pra-

voslavne crkve i predsjednik

UkrajinePetar Porošenko.

- Ukrajinski predsjednik je

izjaviodanećedozvoliti dru-

gimzemljama da semiješaju

u vjerska pitanja te države.

Ovogodišnja tradicionalna

litija u Kijevu, kojoj je prisu-

stvovao kompletan državni

vrh, svojevrsna je najava to-

mosa o priznanju autokefal-

nosti Ukrajinske crkve, koji

će im ubrzo izdati Vaseljen-

ska patrijaršija iz Carigrada.

Pregovori suzavršeni, detalji

dogovoreni, i samo je pitanje

dana kada će vaseljenska de-

legacija doputovati u Kijev, i

svečano im uručiti pisano

priznanje autokefalnosti –

navedeno je u saopštenju.

J.B.

Prva posjeta brodaMornarice SAD „Karson siti“ barskoj luci

KEFER:

Prilika zadugoročnusaradnju

U litiji u Kijevu učestvovali i predstavnici Crnogorske pravoslavne crkve

Ukrajinskacrkva

uskoroautokefalna

Velika litijauKijevu

ve resora na čijem je čelu

la

ta

jeneophodno

hnatržištu

lancu podsticaja inovativnih preduze-

ća i istraživačkih ustanova, te kreira-

nja novih proizvoda i usluga.

Pored ovog konkursa, koji je raspisan

17. jula i targetira privredni sektor, u

Ministarstvu nauke rade i na uspo-

stavljanju programa za cjeloviti ino-

vacioni ekosistemu našoj državi.

- To radimo zbog toga što postoje

brojne barijere koje treba otkloniti,

podsticaji koje treba uvesti, kako bi

efekat pojedinačnihmjera podrške

bio uvećan – rekla je Damjanović.

Ministarka Damjanović se u

junu u Briselu sastala sa gene-

ralnimdirektoromUdruženog

istraživačkog centra Vladimi-

rom Šuhom, a tema je bila stra-

tegija pametne specijalizacije,

dokument koji će naša vlada

usvojiti do kraja godine.

Šuha je istakao „da je Crna

Gora najviše odmakla“ u

kreiranju ovog dokumenta i

„obećao dodatan ekspertski

tim sredinom septembra koji

će pomoći da se aktivnosti

ubrzaju“.

- Proces preduzetničkog otkri-

vanja, i uopšte proces izrade

strategije pametne specijaliza-

cije, je jedan veoma izazovan,

ali inspirativan proces, zato što

se otvara diskusija i pokušava

se postići široki konsenzus oko

sektora privrede i razvojnih

inicijativa koje mogu da našu

državu učine konkurentnijom,

prepoznatljivijom i prosperitet-

nijom – rekla je Damjanović.

Cilj ove strategije je, kako je

kazala, pronalazak inovativnih

niša koje imaju potencijal za

razvoj zemlje i konkurentnost

na globalnom tržištu, pa bi na

taj način to trebalo investitori-

ma da ukaže na perspektivne

oblasti ulaganja.

- Vjerujemda strategija može

mnogo da doprinese usagla-

šavanju razvojne vizije za Crnu

Goru, na nivou čitave države i

svih njenih segmenata – istakla

je Damjanović.

Našadržava

najviše

odmakla

MinistarkanaukeSanjaDamjanović

PODGORICA

Predstavnici

lokalnih uprava, mjesnih

zajednica Katunske i Riječke

nahije, dijaspore, kao i brojni

građani, poklonili su se juče

sjenima crnogorskog gene-

rala Krsta Zrnova Popovića u

selu Lipa u Cucama.

Sveštenstvo Crnogorske

pravoslavne crkve održalo

je pomen borcu za dosto-

janstvo, čast i slobodu Gore

Gore.

- Učesnik Balkanskih ratova,

Mojkovačke bitke, Petrov-

danskog ustanka, protivnik

aneksije Kraljevine Crne Gore,

posljednji komandant crno-

gorske vojske u egzilu ostao

je vjeran Crnoj Gori, na pravoj

strani istorije - kazao je grado-

načelnik Cetinja Aleksandar

Kašćelan.

Njegova žrtva, rekao je

Kašćelan, veća je od bilo

koje riječi kojombi se mogla

iskazati.

- Ali, siguran samda u njegovoj

naravi riječ žrtva nije postoja-

la, bar ne u značenju kako je

danas razumijemo - kazao je

Kašćelan.

Sa skupa u Cucama poručeno

je da se otvorio prostor za

istinu o istorijskoj ulozi Krsta

Zrnova Popovića u analima

Crne Gore.

- Zbog četničkih zločina,

nemoguće je i neopravdano

danas poistovjećivanje Krsto-

vog herojskog lika i pokreta, i

njega kao vođe, sa četničkim

zlikovačkim liderima, jer zlo-

činac i žrtva nikada ne mogu

biti jedno - istakao je publicista

Borisav Cimeša.

Nataša Karadžić juče je, kako

je rekla, ispunila želju djeda

koji je davne 1945. napustio

rodno ognjište.

- Oduvijek mu je bila želja da

se poklonimbaš na ovom spo-

meniku ovdje. Odlučila sam

da to bude baš danas, iako

sam i ranije imala priliku da sa

roditeljima dođemovdje, ali

emocija nije ista kao ovdje sa

ovako divnim i dragim ljudima

- kazala je ona.

U ime porodice zahvalio se

unuk Danilo, a Danica Roga-

nović podsjetila na djela strica

koja se ne smiju zaboraviti.

- Đura Mijuškovića uhvatili su

Italijani u Kotoru i stavili mu

vješala oko vrata. Krsto je nai-

šao i skinuo omču i rekao da

bježi u Cuce, a njima je rekao

da je to njegov vojnik - navela

je bratanična Krsta Zrnova

Popovića.

Poslije pomena Krstu Zrno-

vom, građani su počast odali

i Đuru Draškoviću, položivši

vijence na njegov grob na

Čevu. Drašković je prva žrtva

Božićnog ustanka 1919.

R. D.

Pomen Krstu ZrnovomPopoviću u Cucama

Zločinac i žrtvanikada

nemogubiti jedno

Sjećanjenacrnogorskogheroja

PODGORICA

BrodMornarice

SjedinjenihAmeričkihDržava

„Karson siti“ (Carson City) sti-

gao je juče u prvu posjetu Baru.

Ovaj brod je vodeći ekspedicio-

ni brzi transportni brod i trenut-

no je angažovan u okviru vojne

komande za transport trupa i

opreme, saopšteno je juče iz

Ambasade SAD.

- Ovo je prvi put da smo se odlu-

čili da uplovimo u luku u Crnoj

Gori, tako da sam siguran da

će posjeta biti nezaboravna za

posadu – kazao je kapetan

Džonatan S. Kefer.

Posjeta Baru i Crnoj Gori će,

prema njegovim riječima,

omogućiti unapređenje odnosa

i širenje mogućnosti za pretovar

tereta, ali će impomoći da uvr-

ste ovaj grad na listu luka koje

immogu koristiti za sklonište u

slučajevima loših vremenskih

uslova u regionu.

- Ova vrsta broda nova je u

regionu, a tokom jesenjih i zim-

skihmjeseci može se pojaviti

potreba da bude preusmjeren

usljed jakih vjetrova

i nemirnogmora. Takav bene it

može biti ostvaren samo uspo-

stavljanjembliske saradnje sa

našim saveznicima posjetama

lukama. Ovo je odlična prilika da

gradimo dugoročne veze i da

posjetimo lijepu zemlju sa boga-

tom kulturom i istorijom – rekao

je Kefer.

Kefera će primiti, kako su kazali

iz američke ambasade, prvi

čovjek Bara Zoran Srzentić,

dok će se posada broda sresti

sa našimpredstavnicima Mor-

narice, te kolegama iz grčke

mornarice.

J. B.

BrodMornariceSAD