Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 30. jul 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

Međunarodni

institut za održive tehnologije

u Jugoistočnoj Evropi, pro-

jekat koji je pokrenula Vlada

CrneGore, prošle je godine

izgledao samo kao daleka

ideja vizionara koji su uspjeli

da uvide dalekosežne bene ite

koje bi takav regionalni centar

imao za naše države i građane.

Danas smo na korak da ta inici-

jativa bude pretočena u djelo.

Ove godine to je program koji

je, pored država učesnica, te

važnih naučno-istraživačkih

institucija (poput CERN-a),

dobio i punu podršku Evropske

komisije, koja će podržati drugu

fazu projekta - izradu tehničkog

dizajna i biznis plana, a za šta je

potrebno oko tri godine i od tri

do četiri miliona eura.

- Zbog toga su i sastanci na

temu inansiranja sa vodećim

predstavnicima Evropske

komisije važni u kontekstu

obezbjeđivanja sredstava u što

skorijem roku. Raduje činje-

nica da već imamo obećana

početna sredstva odmilion

eura do kraja godine – kazala

je za Pobjeduministarka nauke

Sanja Damjanović.

Ovaj novac, kako je precizirala,

biće uložen u rad tima struč-

njaka na najvišemnivou koji će

podići investicionu spremnost

projekta instituta i pomoći da

se on nađe na Evropskoj infra-

strukturnoj mapi 2020. godine.

PODRŠKA

Ministarka Damjanović, koja

je izabrana za predsjednicu

upravnog odbora ovog regio-

nalnog projekta, je i posljednja

dva mjeseca bila na važnim

evropskimpolitičkim i naučnim

adresama, kako bi uspostavila

saradnju za inansiranje Među-

narodnog instituta za održive

tehnologije, ali i da bi se pove-

zala sa naučnicima koji bi mogli

dati doprinos na kadrovskom

nivou.

Ideju instituta pokrenulo je

Ministarstvo nauke umaju

prošle godine, odnosnomini-

starka Damjanović, a već u junu

ove, nakon što su države regio-

na podržale projekat, ona se u

Briselu sastala sa novimgene-

ralnimdirektoromDirektorata

za nauku i inovacije u Evropskoj

komisiji Žanom-ErikomPakeom

i šefom jedinice za našu zemlju

u Generalnomdirektoratu za

politiku susjedstva i pregovore

o proširenju TomasomHaglaj-

terom. Razgovarali su o inansi-

ranju instituta.

- To je pitanje za čije rješavanje

je potrebno jako puno vreme-

na, pregovora, pisanja kvalitet-

nih aplikacija za projekte, razu-

mijevanja kuda idu evropske

politike i donatorska sredstva

– naglasila je Damjanović.

Tokomprošle godine, kako

je podsjetila, uspjeli su

uspješno da iznesu

prvu fazu inicijati-

ve izradom kon-

cepta za institut

– dokument

od oko 100

strana, koji

je uradila

grupa

međuna-

rodnih

eksperata

na volonter-

skoj bazi, a

predstavljen

je na nauč-

nom forumu

u Trstu krajem

januara.

- Kvalitet koncepta

projekta, kao i spre-

mnost mnogihmeđuna-

rodnih naučnih institucija da

nampomognu u njegovoj reali-

zaciji, prepoznala je i Evropska

komisija. Zato će i podržati

inansiranje druge faze – istakla

je Damjanović.

Osnivanje instituta podržali su i

bivši generalni direktor CERN-a

Hervig Šoper, od koga je i pote-

kla ideja za regionalni projekat,

kao i predsjedavajući konzor-

cijuma Tiara dr Roj Aleksan.

Podrška konzorcijuma Tiara

od izuzetnog je značaja jer je

zapravo garant kvaliteta budu-

ćegmeđunarodnog instituta.

PODSTICAJ

S obziromna to da ovaj regio-

nalni centar izvrsnosti podra-

zumijeva institut za hadronsku

kancer terapiju sa istraživanjem

u biomedicini pomoću protona

i težih jona, Damjanović je u

junu boravila u Evropskom

naučnom institutu u Aršampu

u Francuskoj, gdje je održana

„radionica posvećena una-

pređenju postojećih i razvoju

novih tehnologija budućih

medicinskih projekata bazira-

nih na akceleratorima, a koji su

namijenjeni liječenju više vrsta

kancera“.

- Značaj ovakvih uskostručnih

skupova je ogroman. Svjetska

naučna zajednica, možda ipak

vodeća sila ispred političke, je

u stanju da pokrene realizaciju

velikih infrastrukturnih proje-

kata, odnosno da donosiocima

odluka pruži najbolje argumen-

te zbog čega treba investirati u

neke infrastrukture. Na ovom

skupu bilo je riječi o lansiranju

nove medicinske tehnologije,

a koja bi mogla da se primijeni

upravo na našemprojektu –

istakla je Damjanović.

Krajem juna iz Brisela je stigao

novi pozitivan signal. Komesar

za istraživanje, nauku i inova-

cije u Evropskoj komisiji Karlos

Moedas poručio je, na sastanku

25. juna, da je ovaj regionalni

projekat „sjajan primjer koji

zaslužuje pažnju“ i da će se

„lično angažovati da do kraja

godine dobije jasnu formulu

inansiranja za naredni trogo-

dišnji period“.

- Ovo je sjajan znak od Evrop-

ske komisije, imajući u vidu da

su njihove procedure odluči-

vanja i odobravanja sredstava

izuzetno složene i duge, zbog

sistema odgovornosti prema

svim članicama – naglasila je

Damjanović.

Naša sagovornica ističe da je

politička podrška u ovoj fazi

regionalnog instituta izuzetno

važna, kako bi „bili složni i e i-

kasno se kretali ka realizaciji

projekta“.

NAUČNADIPLOMATIJA

- Postoje brojni procesi, inici-

jative, pod okriljem Strategije

Evropske unije za Zapadni

Ministarka nauke Sanja Damjanović zadovoljna procesom realizacije inicijat

Svjetskanaučn

zajednicapodrž

osnivanje instit

PODGORICA

Srpski istra-

žitelji još nemaju informaciju

ko je ubio beogradskog advo-

kataDragoslavaMišaOgnja-

novića (57) u subotu veče u

Ulici antifašističke borbe.

Kako nezvanično saznaje-

mo, saslušano je više osoba,

prikupljena su određena oba-

vještenja, ali niko za sada nije

osumnjičen.

Prema pisanju „Blica“, skinuti

su video-zapisi sa okolnih

sigurnosnih kamera, na osno-

vu kojih će pokušati da prona-

đu ubicu.

- Po svemu sudeći, ubica je

pratio kretanje Ognjanovića

i čekao ga da se vrati u stan

kako bi ga ubio. Ono što sva-

kako nije mogao da zna jeste

da će i njegov sin Petar biti sa

njim. Inače, mladić je jedini koji

je vidio lice napadača i čim se

oporavi od povrede koju je

zadobio biće saslušan u policiji

- dodaje izvor „Blica“.

Istražitelji će se fokusirati na

kontakte koje je Ognjanović u

posljednje vrijeme imao i da li

mu je neko prijetio. Ono na što

će posebno obratiti pažnju su

veze sa porodicomBeograđa-

nina Luke Bojovića, čiji je on

zastupnik.

A posebno jer su u prethodna

dva mjeseca ubijeni kum i bli-

zak prijatelj Luke Bojovića.

Ubistvo Ognjanovića oštro je

osudila Advokatska komora

Srbije i ponudila novčanu

nagradu za informacije o

ubistvu kolege. Kako je nave-

deno iz Advokatske komore

Srbije i Beograda, oni će raspi-

sati novčanu nagradu za gra-

đane koji tužilaštvu dostave

informacije koje će dovesti do

podizanja optužnice protiv

izvršilaca i naručilaca ubistva

Ognjanovića. Ognjanović

je zastupao brojne klijente

okrivljene za teška krivična

djela pred Višim i Specijalnim

sudom i učestvovao u sudskim

postupcima u Crnoj Gori, pred

podgoričkimVišim sudom.

Branio je Budvanina Sašu

Boretu, jednog od osuđenih

na po 30 godina zatvora za

ubistvo crnogorskog policij-

skog inspektora Slavoljuba

Šćekića. Bio je i branilac člana

škaljarskog klana Nikole Mrši-

ća, optuženog za ubistvo Koto-

ranina Gorana Lenca. Ranije,

Ognjanović je branio i članove

barske grupe. Ognjanović je

bio u timu advokata koji su

zastupali Slobodana Miloše-

vića u Hagu, a bio je i branilac

Đorđa Prelića, jednog od optu-

ženih u slučaju ubistva Brisa

Tatona. Advokatska komora

Srbije u saopštenju navodi da

će od ponedjeljka, 30. jula, stu-

piti u jednosedmičnu potpunu

obustavu rada kako bi poslali

jasnu poruku „jedinstva profe-

sije i čvrste riješenosti da se sa

ovakvim slučajevima advoka-

tura neće miriti“. Predsjednik

Komore Viktor Gostiljac rekao

je da će tražiti hitan sastanak

sa ministrima pravde i policije,

kao i da se formira poseban

istražni tim koji bi činili pred-

stavnici tužilaštva, policije i

advokature s ciljembrzog

pronalaženja počinilaca. Time

bi se poslala jasna poruka sva-

kome komisli da može ubiti

advokata i proći nekažnjeno,

navodi se u saopštenju. Ognja-

nović je ubijen ispred zgrade

u kojoj stanuje. U pucnjavi

je ranjen njegov sin Petar,

koji je, kako prenose mediji u

Srbiji zadobio lakšu tjelesnu

povredu. U decembru 2015.

godine ubijen je beogradski

advokat Vladimir Zrelec. Na

njega je ispaljeno više hitaca.

Za to ubistvo tereti se Vladimir

Šaranović, rođak ubijene braće

Branislava i Slobodana Šarano-

vića iz Danilovgrada.

A. G.

Srpski istražitelji još nemaju osumnjičenog

za likvidaciju advokata

Advokatskakomora

Srbijenudi novčanu

nagraduza informaciju

oubistvuadvokata

Vučić:

Imamo

tragova

Predsjednik Srbije Alek-

sandar Vučić kazao je da

policija ima tragova o tom

zločinu.

- Sinoć sam razgovarao

s ministromunutrašnjih

poslova, imamo više trago-

va nego u slučaju ubistva

kuma gospodina Bojovića.

Ne mogu da kažemda je

ubistvo riješeno, ali ima

nekakvih tragova - kazao

je Vučić novinarima na

poligonu Nikinci, gdje je

prisustvovao vježbi gađa-

nja iz novog streljačkog

naoružanja u sastavu Voj-

ske Srbije. On je ocijenio

da će država morati „još

žešćim i ozbiljnijim akcija-

ma da pokaže ubicama da

Beograd i Srbija ne mogu

biti poligon za njihovo dje-

lovanje“.

- Rat dva klana oko tržišta

narkotika postaje nešto sa

čimdržava mora ozbiljnije

da se obračuna. Moraćemo

da pokažemo ubicama da

idu tamo odakle su došli -

rekao je predsjednik Srbije.

Postoje

brojni procesi,

inicijative, pod okriljem

Strategije Evropske unije za

Zapadni Balkan i smatramo da se

naš projekat odlično uklapa u nju. U

tomoramo ubijediti sve zemlje članice

koje glasaju za odobravanje evropskih

sredstava, kao i čelnike Evropske

komisije. Zato su susreti i razgovori

sa njima potrebni, što češće, na

visokomnivou – objasnila je za

Pobjeduministarka nauke

Sanja Damjanović

Uspostavićeregionalnukliničkumrežu

Na sastanku u Briselu sa generalnimdirektorom

Udruženog istraživačkog centra Vladimirom

Šuhombilo je riječi i o uspostavljanju takozvane

kliničke mreže, koja bi omogućila budućimpaci-

jentima da ih liječi internacionalni tim stručnjaka

- onkologa.

- Uspostavljanje kliničke mreže je izvrsna ideja, od

koje bi ogromne bene ite imali pacijenti. Raduje

da je upravo naš projekat podstakao jednu ovaku

inicijativu koja bi podigla medicinske standarde

našeg regiona. Već smo aplicirali za regionalni

IPA2019 projekat u iznosu od dva miliona eura,

kako bismo kreirali elektronski registar za kancer.

Kako je Udruženi istraživački centar već podsta-

kao takav projekat za Evropsku uniji, tražili smo

od njih podršku i pomoć u realizaciji kliničke

mreže regiona – istakla je Damjanović.

Ova institucija, kako je rekla, predstavlja mrežu

od šest velikih evropskih instituta, čija je misija

naučna podrška politikama Evropske unije u

svimdomenima gdje su referentna naučna istra-

živanja u službi politika neophodna.

- Instituti Udruženog istraživačkog centra omo-

gućavaju i slobodan pristup istraživačkoj infra-

strukturi, tako da naučnici iz zemalja članica, ali

i zemalja pridruženih programu Horizont 2020,

mogu da obavljaju određene eksperimente

u njima. Radi se o so isticiranoj infrastrukturi

kakvu je teško naći na drugimmjestima u

Evropi. Direktor Centra gospodin Šuha bio je

blagonaklon da ponudi dodatnumogućnost

pokrivanja troškova puta i boravka za naučnike

iz Crne Gore koji budu koristili ove povoljnosti –

naglasila je Damjanović.

Naukai istraživa

polazištezauspj

Odgovarajući na pitanje što znači

novi program za su inansiranje ino-

vativnih projekata, koji ima fond od

milion eura, i kakve mogućnosti nudi,

ministarka Sanja Damjanović je kaza-

la da žele da sve više preduzeća raz-

mišljaju inovativno i svoju djelatnost

usmjeravaju ka globalnom tržištu.

- U tomdomenu, nauka i istraživanje

su neophodno polazište – poručila je

Damjanović.

Grantovi za inovativne projekte su,

kako je naglasila, neophodna karika

Sa mjesta ubistva