Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 30. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

–Crnogorci

vole „da se sude“, reklobi se

naosnovu statistikeOsnov-

nog sudauPodgorici uko-

jemje za četiri posljednje

godine riješeno23.454par-

ničnihpredmeta. Prosjek

trajanjapostupaka zanave-

deni periodkoji seodnosi na

parnični referat iznosi 357

dana. Postoje,međutim, i tri

predmetaukojima se sudi

višeoddeset godina. Najsta-

riji predmet je, kakonavode

izOsnovnog suda, parnični

predmet iz 2002. godine.

KOUSPORAVA

Iakojeuvriježenomišljenjeda

su sudije te zbog kojih se neki

postupci karakterišu kao ma-

ratonski, čovjek koji je niz go-

dina proveo pokrivajući naj-

značajnije sudijske funkcije, a

posljednje dvadeset dvije go-

dine u advokaturi - Miro Rai-

čević ističe da dužina sudskih

postupaka najviše zavisi od

kvaliteta tužbenog podneska.

Prema njegovim riječima,

sudski postupci koji se oduže

često, osim ogromnog novca,

stranama u postupku troše

dragocjeno vrijeme, živce, a

često i postojeći konflikt pre-

nesu na ostale članove poro-

dica.

- Uvijek kada mi se stranke

obratesugerišemimdaneula-

ze u sud i bolnicu. Naravno,

slijedi njihovo čuđenje pa po-

tom i pitanje ,,zašto“? Zato što

nikada se ne zna kad ćete izaći

i kako!!! Nekima je to smiješ-

no, ali imdopredouha tek, ka-

ko to biva, kad se sve završi.

Dešavasedatiklijentidođudo

mene i kažu mi da sam bio u

pravu i da su mogli da se ne

izlažu ogromnim troškovima

kakobi riješili problem–priča

advokat Raičević.

Iako navodi da dužina sud-

skogpostupkazavisiodnačina

nakojiće advokatdapredstavi

sudu problematiku njegovog

klijenta, advokat Raičević

ispred stručnosti ljudi iz svoje

branše stavlja pokušaj da se

suprotstavljene strane dogo-

vore i riječima riješe problem.

Advokat Raičević ističe da on

uvijek pravosuđe afirmiše

krozkonzistentnepravnenor-

me i kroz potrebe građana da

učestvuju u rješavanju svojih

problema.

- Kao stari čovjek koji iza sebe

nosi ogromno breme i sudij-

sko i sada advokatsko, mogu

da kažem da od kvalitetnog

podneska-bilodaseradiopri-

vatnoj tužbi u građanskim

predmetima ili parničnim

predmetima ili uprijedloguza

rješavanje nekih sporova gdje

se odlučuje u vanparničnom

postupku, kao što je uređenje

međa i nekihmeđusobnih ne-

riješenih imovinsko-pravnih

problema - uvijek kažemda je

riječnajboljerješenje.Akopo-

stoji mogućnost da se uz po-

moć stručnih ljudi strankedo-

g o v o r e , d o b i ć e t e v i š e

pozitivnih efekata. Stranke će

sačuvati porodični mir, nor-

malne odnose i komunikacaju

sa suprotstavljeno stranom i

na kraju novac – pojašnjava

advokat Raičević.

KAKOBRŽE

Sa druge strane, kada klijenti

ne prihvate prijedlog da do

rješenja dođu dogovorom, sli-

jedi podnošenje podneska, bi-

loda se radi o tužbi ili odgovo-

ru na tužbu, bilo da se radi o

prijedlogu u vanparničnom

postupku.

Raičević navodi da podnesci-

ma,kojimorajubitikonzisten-

tni i koji sadrže sve elemente

za brzo rješavanje spora, ad-

vokati umnogome doprinose

da postupni sudija koji dobije

takav predmetmože relativno

brzo sve toda završi.

- Ako se sudu preda kvalitetan

podnesak, sa valjanimdokazi-

ma, to čini olakšanje sudiji od-

nosno sud može da izbjegne i

„mrcvarenjestrankialiisebe“.

Podmrcvarenjempodrazumi-

jevam i njihove troškove koji

nijesu mali ni prema sudu ni

prema punomoćnicima advo-

katima – ističeRaičević.

Sa druge strane, Raičević isti-

če da, i pored velikih napora i

branilaca i suda, stranke često

ne odstupaju iz inata i tada je

svima jasnodaćeproces traja-

ti iznimno dugo, kao i kakve

posljedice će proizvesti.

Navodi da često njegove riječi

razuma idobravoljanedopiru

dopojedinihklijenatakoje za-

stupa.

- Akomoje riječi dopru do kli-

jenta, onda sam kao advokat

napraviopunpogodak.Akone

čujumojeriječi,ondaseizlažu

dugim procesima koji proi-

zvode velike troškove i oteža-

vaju finansijski položaj klijen-

ta.

Dešava se da kroz podneske

stranke iz ročišta u ročište če-

kaju na nove adute, to nemi-

novno vodi do odugovlačenja

postupka, zbog čega najčešće

svaljuju krivicu na sud jer na-

vodno ne radi posao kako tre-

ba–pojašnjavaadvokatRaiče-

vić.

Inat, svojstvenvećini Crnogo-

raca, prema riječima advokata

Raičevića često je prepreka

zbog koje njegove sugestije

pomirenja imirnog rješavanja

sporova ne dopiru do klijena-

ta.

-Inaćenjenijedobro.Inaćenje

razjedasvakogčovjeka.Inaće-

nje jede energiju, materijalna

sredstva. Kadmi klijent dođe i

kaže da ,,mora da se sudi“,

predložim mu da sagledamo

realnost tog njegovog inata. U

realnimokvirima čovjek nala-

zi sebe, a suduvijek presuđuje

na bazi materijalnog prava, na

bazi neposrednog utiska i ne-

posredne ocjene svih dokaza

koji su provedeni i utiska o sa-

mim strankama – pojašnjava

advokat Raičević.

MIROVNAVIJEĆA

On navodi da se uvijek zalaže

da se stranke pogledaju u lice,

a sud i ponomoćnici da utiču

da stranke nađu dobra rješe-

nja.

- To su takozvana sudska po-

ravnjanja. Sa stanovišta neke

društvene regule, to je pravi

načinrješavanjaspora.Uneko

davno vrijeme, koje je zabo-

ravljeno, u crnogorskom pra-

vosuđu su postojala mirovna

vijeća koja su i te kako uticala

da stranke koje su u sporu re-

gulišu to na kvalitetan način.

Ta mirovna vijeća bila su ne-

ophodandruštveni fenomen i

potreba. Imala suopravdanje i

mjestoupravnojregulacijipo-

teškoća izmeđustranaka–po-

jasnio je advokat.

Pozivajući se na iskustvo, Rai-

čević navodi da sudski procesi

najduže traju u vanparničnim

predmetima i to najčešće u

slučajevimautvrđenjameđa,a

potom u slučajevima diobe

porodične imovine.

- Upravo ovakvi sporovi u po-

jedinim slučajevima stvaraju

ogromnu mržnju i to među

najbliskijim srodnicima, a

gdje ima dogovora sve se to

rješava na jednom ročištu.

Ignorisanje suprotne strane

vodi ka tomedapostupaktraje

u nedogled. Tu svi gube – po-

jašnjavaRaičević.

On seprisjetio i jednog slučaja

gdje je predmet suđenja bio

smetanje posjedu. Ističe da je

to bio bizaran predmet, ali je

očito došao do suda zbog ina-

ćenja stranaka u tom postup-

ku.

- Osjetio samda bi se taj slučaj

mogao konstruktivno riješiti,

pa sam zamolio sudiju da mi

pomogne u naumu. Izašli smo

na licemjestasavještakomge-

odetske struke i utvrdili smo

da je problem predstavljalo

čitavih trideset centimetara

gdje treba da bude međa. Uz

pomoćsuda,uspiosamdaura-

zumim stranke, pojašnjavaju-

ći imda30centimetarazemlje

nije vrijedno tereta koji nano-

se porodicama i svojoj djeci, a

iz čega može svašta loše da

proizađe. Srećom, oni su to

shvatili i pružili ruku jedan

drugom.Nakonštosmoimpo-

željeli sretan prolaz, kod jed-

nog od njih smo popili kafu, a

koddrugog rakiju– ispričao je

Raičevićpozitivanprimjer su-

đenja okomeđe.

Onjesudskeproceseiukojima

se stranke inate uporedio sa

balonom koji se svakim roči-

štompuninegativnomenergi-

jom. Onog trenutka kadadođe

do pucanja, to može da proi-

zvedepogubneposljedice, čak

i ubistva.

BojanaROBOVIĆ

Inat vodi

suđenju

bez granica

Sudski procesi najduže traju u vanparničnim

predmetima i to najčešće u slučajevima utvrđenja

međa, a potomu slučajevima diobe porodične

imovine - navodi advokat Miro Raičević

Državu treba štedjeti

bespotrebnihpostupaka

Advokat Raičević ističe da i procesi između države sa jedne

strane i građana sa druge često traju nerazumno dugo.

- Sada nema javnih pravobranilaca koji su imali ovlašćenja

da referišu nadležnoj službi da je bezumno istrajavati u

nekom sporu u kome se sigurno gubi i stvaraju ogromni

troškovi. Kad država izgubi spor, tu se ne radi o novčanim

iznosima na hiljade već na desetine i stotine hiljada eura -

kazao je Raičević.

Rješavanje ove problematike on vidi u autoritetu i snazi star-

ješina koje vode državne službe. Oni, smatra Raičević, mora-

ju donositi odluke koje vode do pravde ali ujedno i čuvati

državnu kasu od nepotrebnih troškova sudskog postupka.

Moralnost

advokata

Na samu brzinu rješavanja

sporova pred sudom, prema

riječima Mira Raičevića, utiče

i moralnost pravnih zastu-

pnika.

- Advokatu ne smije da bude

cilj uzimanje novčanih sred-

stava od stranke već motiv

mora da mu bude zadovolj-

stvo stranke. A iz zadovolj-

stva stranke slijediće svakako

i nagrada – smatra advokat Raičević.

On navodi da je za sve vrijeme koliko se bavi advokaturom

uvijek težio da stranki pomogne, a da ne ugrozi njenumateri-

jalnu egzistenciju, kao ni egzistenciju suprotstavljene strane.

- To bi bilo nepošteno. Voljom, energijom i iskustvom tru-

dim se da utičem, ako je to naravnomoguće, i prema jednoj

i prema drugoj strani. Pokušajima da suprotstavljenim stra-

nama dočara u kakvim se pozicijama nalaze i eventualni

scenario koji može da uslijedi, ne samo što advokat može

pomoći klijentima, već i sudu da problem riješi na valjan i

kvalitetan način – navodi advokat Raičević.

Razuman rok

Ne postoji zakonska odredba koja ograničava trajanje sud-

skog postupka, odnosno određuje koliko postupak može

trajati. Zato, ne postoji rok za okončanje sudskog postupka,

istakli su iz Osnovnog suda u Podgorici.

Oni ukazuju da u procesnim zakonima postoje rokovi za

preduzimanje određenih radnji u postupku, ali ne i rok za

okončanje postupka.

- Upravo zato, Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom

roku koristi termin razuman rok, i štiti prava stranaka od

arbitrarnog i neopravdanog odugovlačenja postupka – poja-

snili su iz suda.

Sudski postupci koji

se oduže često, osim

ogromnog novca,

stranama upostupku

troše dragocjeno

vrijeme, živce a često

i kon ikt prenesuna

ostale članove porodica

Unekodavno vrijeme, u

crnogorskompravosuđu

supostojalamirovna

vijeća koja su i te kako

uticala da stranke spor

regulišuna kvalitetan

način. Ona subila

neophodandruštveni

fenomen i potreba. Imala

suopravdanje imjesto

upravnoj regulaciji

poteškoća između

stranaka

MiroRaičević

Advokat Miro Raičević za Pobjedu govori o razlozima koji

dovode do nerazumno dugog trajanja sudskih postupaka