Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Primjeri

Ponedjeljak, 30. jul 2018.

Inovator Darko Jovović godinama vodi borbu za prihvatanje novog uređaja za proizvodnju struje

PODGORICA

Pronalazač

DarkoJovović izKosićakod

Danilovgrada, prijenekoli-

kodana, naplanini Ponikvi-

ci ponovo je testiraonekoli-

komodela izuma zakoji

tvrdi dapredstavlja revolu-

cijumeđuvjetrogeneratori-

ma, odnosnovjetrenjačama

savertikalnomosomrotira-

nja.

Riječ je o tipu vjetrenjače ko-

ja nudi drugačije rješenje is-

korišćavanja energije, jeftini-

justruju, aujedno jepogodna

zanašabrdsko-planinskapo-

dručja ivjetrovemanjesnage.

EFIKASNOST

Iakousvijetupostoji najman-

je hiljadu sličnih patenata,

njegov je, navodi Jovović, je-

dinstven po tome što eli-

miniše ključne barijere koje

su vertikalne vjetrogenera-

tore činile nekonkurentnim u

odnosunatrokrakevjetrenjače

horizontalne ose obrta koje

dominiraju na tržištu, a po

svom konceptu su svojevrsne

megastrukture koje vrijede

čitavo bogatstvo.

- Na osnovu dosadašnjih

mjerenja, posmatranja, analize

i matematičkih proračuna,

tvrdim da je ova (vertikalna

vjetrenjačasapokretnimkrili-

ma) najznačajniji pronalazak

u vjetroenergiji do danas, ka-

zao je Jovović zaPobjedu.

Više je razloga za to, kaže on.

-Prvo, koeficijent iskorišćenja

energije vjetra na najvišem je

nivouod svihdodanas pozna-

tih vjetrenjača. Njena radna

aktivnost odvija se u tišini,

Osimproizvodnje

električne energije,

ovaj tipvjetrogenera-

toramože se koristiti

i kao pumpa, koja bi

mogla, recimoda na

održivnačin snabdi-

jeva ulcinjsku solanu

prijeko potrebnom

vodom– ističe Jovović

CrnaGora

bimoglada

pravi svoje

vjetrenjače

Jovović ističe da je nje-

gov koncept vjetrenjače

pogodan upravo za naše

podneblje.

Nekolikomodela različitih

gabarita testirao je pret-

hodnih godina.

Ono što čini razliku u odnosu

na hiljade patenata u toj oblasti

je što je Darko uspio da, kako

kaže, prevaziđe glavni problem ver-

tikalnih vjetrogeneratora sa iksnim kril-

cima – a to je gubitak energije u povratnoj

putanji rotacije.

Jovović je problem riješio na originalan

način, pomoću polukružnih pokretnih krila.

Opseg kretanja tih krila ograničen je opru-

gama. Na taj način krilca pod pritiskom vje-

tra zauzimaju pozicije u prostoru samostal-

no, a preuzimaju energiju čak i kada se prili-

kom rotacije kraka nađu u putanji suprotnoj

od smjera vjetra – pojašnjava sagovornik.

Jovovićeva vjetrenjača ne zahtijeva visoke

stubove,

jer krilca

love vjetar

iz svih pra-

vaca.

- Ključan je rad

pri malimbrzinama

vjetra. To ovaj izum čini

posebnim i pogodnim za brdo-

vita područja, gdje zbog kolebanja tem-

peratura uvijek tokomdana ima strujanja

vazduha. Vjetrove takvog intenziteta nije

moguću iskoristiti za proizvodnju struje na

vjetrogeneratorima horizontalnog tipa, koje

se čak moraju pokretati pomoćumotora da

bi dobile početni impuls dok ne postignu

dovoljnu brzinu... Sve to rješava koncept

koji sam zamislio i potvrdio u eksperimen-

talnoj fazi – kaže Jovović.

Zadomaće

prilike

Na osnovu

dosadašnjih

mjerenja,

posmatranja,

analize i

matematičkih

proračuna,

tvrdimda je

ova (vertikalna

vjetrenjača

sa pokretnim

krilima)

najznačajniji

pronalazak u

vjetroenergiji

do danas, kazao

je Jovović za

Pobjedu

Jovović podsjeća da je proteklo sedam

godina istraživanja i traženja pravog

koncepta do prvogmodela kojim je

potvrdio svoje proračune.

Većim se izazovom, prema njegovim

riječima, pokazala borba za prihvatanje

novog koncepta vjetrogeneratora, „jer

na svjetskom tržištu vladaju jake irme,

a u državi fali osjećaja za domaće inova-

cije“.

Kako ističe, veliko razočaranje doživio je

kada država nije podržala koncept nje-

govog vjetrogeneratora koji je prezento-

vao tim iz Tehnopolisa. Razlog je bio što

je vjetrenjača već patentirana, odnosno

što je izradio više prototipova.

- Patent je ideja koju treba realizovati. To,

pokazuje se, nije nimalo jednostavno,

posebno u Crnoj Gori, za koju bih volio

da je više spremna da podrži ovu i slične

ideje. Malo više senzibiliteta dalo bi vjetar

u leđa i drugim inovatorima. Za sada,

potvrdilo se, lakše je dobiti struju od

povjetarca, nego u domaćimprilikama

obezbijediti podršku za valorizaciju ova-

kve ideje – zaključuje Jovović.

Falipodrškeiosjećajazainovacije

bez gašenja, ujedno nije po-

trebno usmjeravati mehani-

zam tragajući za pravcem

odakle vjetar duva. Pri tome,

nije potrebna komplikovana

elektronika za promjenu

položaja krakova u zavisnosti

od smjera i snage vjetra. I ne

manje bitno: princip izrade i

montaže jednostavan je, lak i

jeftin, a rok trajanjavjetrenjače

takoreći neograničen – ističe

Jovović koji je usavršavanju

izuma posvetio godine rada,

istraživanja i sredstava u svo-

jevrsnoj donkihotovskoj bor-

bi ne protiv, već „za vjetren-

jače“, odnosno da animira

prije svega državuda prepoz-

napotencijalovedomaćeino-

vacije.

ALTERNATIVA

Stotinamagodina ljudi sukro-

tili snagu vjetra, mnogo prije

nego su savladali znanja koja

danas pružaju mogućnost da

se mehanička energija „stru-

janjavazduha“pretvoriuelek-

tričnu.

Ovaj vid zelene energije pop-

ularan je u svijetu, aCrnaGo-

ra je skoro dobila svoje prve

„plantaže“ vjetrenjača na

KrnovuiMožuri.Upravojeto

tip vjetrogeneratora koji

dominira u komercijalnoj

primjeni: takozvani horizon-

talni vjetrogenerator sa tri

kraka (podjela na horizon-

talne i vertikalne zavisi od

položaja osovine okretanja).

Te vrste vjetrogeneratora,

kažeJovović, proizvodeekon-

omski razvijene države, jer

traže izuzetno sofisticiranu

tehnologiju, elektroniku...

Vjetrenjača koju on vidi kao

alternativumnogo je jeftinija

za izradu i mogla bi da bude

made in Montenegro proiz-

vod.

- Ukoliko bi koncept bio prih-

vaćen, Crna Gora bi mogla da

sena svoj načinuključi upriču

o vjetrogeneratorima – sa

domaćim konceptom koji je

mogućeproizvoditi,instalirati

i primijeniti uCrnoj Gori. Vje-

rujem da bi takav tip vjetro-

generatora lako našao i put na

tržište. Ujedno može da služi

za pojedinačno domaćinstvo,

katun ili selo, a pogodna je i za

igradnju„plantaže“vjetrenjača,

ali i kao pumpa za vodu, koja bi

mogla, recimo, da na održiv

način snabdijeva ulcinjsku so-

lanuprijekopotrebnomvodom

– ističe Jovović.

Darkova vjetrenjača je patenti-

rana pod nazivom „vertikalni

vjetrogenerator sa pokretnim

krilima“, njena efikasnost,

kaže,nezavisiodsnageismjera

vjetra, a nudi i jeftiniju struju i,

nemanje značajno, upotreblji-

vajekakoprilaganimvjetrovi-

ma, tako i kod vjetrova velike

snage, na kojim standardne

trokrake vjetrenjače moraju,

iz sigurnosnih razloga, da bu-

du zaustavljene...

Vertikalni vjetrogeneratori

zbog jedne karakteristike os-

tali su po strani u odnosu na

trokrake vjetrenjače sa hori-

zontalnomosomobrta.

Prema Darkovim riječima,

„kvaka“ je u tome što nijedan

od hiljade patentiranih verti-

kalnih vjetrogeneratora nije

napravinačinriješioproblem

rotora suprotstavljenog prav-

cu vjetra.

On ističeda je svojimkoncep-

tom uspio da pronađe adek-

vatno rješenje koje otklanja

barijeru za uspješniju eksp-

loataciju vertikalnih vjetro-

generatora.

RJEŠENJE

-Rotor sakrilima, naime, opi-

suje kružnicu u horizontal-

noj ravni (kao kad zarotirate

kišobran), polovina njega

kreće se - u vjetar, čime troši

dobijenu energiju. To je ra-

zlog zbog kojeg su vjetrogen-

eratori sa vertikalnom osom

u upotrebi isključivo kao

manji objekti. Problem se

rješavavelikimbrojemobrta-

jauminuti dabi, silominerci-

je, nadomjestili taj ključni

nedostatak. To limitira njih-

ovu veličinu, a samim tim i

proizvodnumoć. Mojimpat-

entom prevazilazim te prob-

leme jer se vjetrenjača sa ver-

tikalnom osom rotira sporo,

izmjenjivom geometrijom

krilamaksimalno koristi sna-

gu vjetra, nezavisno od sm-

jera strujanja vazduha, a to

znači da nema limita u veliči-

ni rotora.

I. PERIĆ

Mehanizamkoji snaguvjetra

pretvarauenergiju

DarkoJovović

Poligonzamjerenje snage i uporedna

testiranjavertikalne i horizontalne

vjetrenjačenaPonikvici