Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Ponedjeljak, 30. jul 2018.

Direktor kompanije Terna o saradnji

na postavljanju podvodnog kabla

Feraris: Našprojekat

uCrnoj Gorimodel

zadruge investitore

RIM

Projekat podvodnog

kablauCrnoj Gori je pravi

primjer kakobi trebalo stra-

ni investitor da sarađuje sa

državomnaobostranuko-

rist. Trebaulagati uCrnu

Goru, jer smomi apsolutno

zadovoljni - kazao je zaPo-

bjedudirektor italijanske

kompanijeTernaLuiđi Fe-

raris.

Kompanija Terna gradi ener-

getskipodmorskikablizmeđu

Crne Gore i Italije, čija je vri-

jednost više odmilijarde.

NOVE INVESTICIJE

Feraris je naglasio da je sa cr-

nogorskim predsjednikom

MilomĐukanovićem u Rimu

razgovaraoonarednimplano-

vima. Na pitanje da li će biti

novih investicija u Crnoj Gori,

Feraris kaže da prvo treba za-

vršiti započeto.

-Dazavršimoprojektkojismo

započeli, pa ćemo o budućim

planovima - kazao jeFeraris.

Ističe da su apsolutno zado-

voljni saradnjom sa crnogor-

skom stranom i investicinom

klimomuCrnoj Gori.

-Nadobromsmoputu i uvijek

ima stvari koje možemo una-

prijediti, ali ovaj projekat je

model saradnje sa nacional-

nim kompanijama i državom.

Mislimdajeprojekatstrateški

važan za region, zato što je to

prva interkonekcija Crne Go-

re sa Italijom i Evropom, od-

nosno Balkana i Evrope. Pro-

jekat će doprinijeti budućem

razvoju regiona u infrastruk-

turi, a time i rastu u turistič-

komsektoru-kazaojeFeraris.

On je naglasio da će podmor-

ski kabl između Crne Gore i

Italijebiti završendokrajago-

dine, a sredinomnarednebiće

spreman za komercijalnu

upotrebu.

POPLANU

- Projekat izgradnje podmor-

skog kabla realizuje se po pla-

nu. Sve će biti završeno na vri-

jeme, a sredinom naredne

godine kabl će biti speman za

komercijalnuupotrebu.Evrop-

ska unija podmorski kabl pri-

znaje kao projekat od opšteg

interesa - kazao jeFeraris.

Crnogorskipredsjednikje,na-

kon sastanka u Rimu, ocijenio

da obje strane imaju razloga

da budu ponosne na zajednič-

ki projekat, jer on predstavlja

više od saradnje kompanija i

dvije države.

- Završetak projekta se jasno

vidi imožemobiti ponosni što

smo ostvarili jednu važnu ve-

zuu strateškoj integraciji Bal-

kana, rekao jeon, uzocjenuda

je to i podsticaj za otvaranje

perspektive dalje saradnje sa

Ternom, ali i širominvesticio-

nom zajednicom iz Italije i

Evrope.

Đukanovićjeistakaodaproje-

kat Terne nije samo projekat

dvapreduzeća ilidvijedržave,

to je moćan infrastrukturni

link koji povezuje Balkan sa

ZapadnomEvropom.

MOĆANLINK

- To su oni linkovi kakvi su

upravo potrebni danas kada

razmišljamo o tome kako po-

moći Balkanu da ubrza svoj

hod ka dostizanju evropskog

kvaliteta života - zaključio je

Đukanović.

Terna je 18. februara prošle

godine završila polaganje

podmorskog energetskog ka-

bla izmeđuItalije iCrneGore.

Ukupna dužina kabla između

Peskare i rta Jaz iznosi 455 ki-

lometara, od čega je dužina

podmorskog dijela 433 kilo-

metra.

Do kraja godine očekuje se i

završetak radova na konver-

torskom postrojenju kompa-

nije Terna Crna Gora u Lastvi

Grbaljskoj, vrijednomoko 100

miliona eura, koje se nalazi u

neposrednojblizinitrafostani-

ce Lastva, koju u okviru istog

projekta gradi Crnogorski

elektroprenosni sistem.

Toće stvoriti svegrađevinske

i tehničke preduslove za po-

četak operacija sinhronizaci-

je podmorske infrastrukture

sa nacionalnom prenosnom

mrežom.

Ta konvertorska stanica ima

za cilj ne samo usmjeravanje

energije, već jeglavna funkci-

ja tog postrojenja transfor-

macija – konvertovanje jed-

nosmjerne struje koja se

prenosi podmorskimkablom

u naizmjeničnu, koja potom

ulazi u elektro-energetske si-

stemeCrneGore i Italije.

M. JOVIĆEVIĆ

Sve će biti

završeno na

vrijeme, a

sredinomnaredne

godine kabl će

biti speman za

komercijalnu

upotrebu - kazao

je Feraris

cijalna investitora

će savjetnik za privatizaciju,

Horvat konsalting iz Zagreba,

ažurirati tendersku dokumen-

taciju koju treba da usvoji

Komisija za privatizaciju,

nakon čega će biti donijeta

odluka o tenderu.

- Planirano je da se ažuriranje

tenderske dokumentacije

realizuje do kraja septembra,

dok će se umeđuvremenu rje-

šavati otvorena pitanja, kako

bi se objava tendera mogla

očekivati na jesen – piše u

izvještaju.

Načelnik Odjeljenja za izikal-

numedicinu i rehabilitaciju

Instituta Igalo Miroslav Marić

potvrdio je za Radio Jadran da

je „ozbiljno zainteresovan za

kupovinu državnog udjela u

Institutu, sa partnerom, crno-

gorskimdržavljaninom i pre-

duzetnikomKarlomBocolom“.

- Prvo smo razgovarali sa

predsjednikomVlade i mini-

starkom ekonomije, još prije

godinu. Sada smo stekli inan-

sijske uslove i poslali zvaničan

dopis da smo zainteresovani.

Mislimo da niko bolje od nas

ne može podići Institut Igalo

na svjetski nivo, jer smo uče-

stvovali u stvaranju tog bren-

da – kazao je Marić.

Predstavili su, prema njego-

vim riječima, projekat i dali

korektnu ponudu.

- Imamo inansijera, koji je

daleko kredibilniji od svih do

sada zainteresovanih – istakao

je Marić.

Projekat razvoja Instituta je,

kako je rekao, prihvatio inan-

sijer, i u njega je uključen veliki

broj subjekata iz naše države

koji treba da proizvode za

Institut.

- Nije riječ samo o kupovini,

nego o razvoju, i to ne samo

regiona, nego i šire. Poslali

smo predsjedniku Vlade

početnu cifru i nemamo ogra-

ničenja u visini investicije. Iza

nas nije samo Međunarodni

monetarni fond, nego i Svjet-

ska banka. Ne bi trebalo ništa

da bude sporno – smatra

Marić.

Institut „Simo Milošević“ četiri

puta je, kako prenosi Radio

Jadran, bezuspješno, nuđen

na prodaju.

- Britansko-američki konzor-

cijum International Wellness

Group (IWG) jedini je dostavio

ponudu na posljednji tender,

nakon čega je u novembru

2015. godine potpisan kupo-

prodajni ugovor sa predstav-

nicima Vlade. Ugovor je raski-

nut umaju 2016, jer IWG nije

realizovao ugovorne obaveze

koje je trebalo da ispuni u roku

od šest mjeseci od potpisiva-

nja ugovora, što je bio uslov za

zatvaranje transakcije – piše u

tekstu.

J. B.

Prvo smo razgovarali sa

predsjednikomVlade i

ministarkomekonomije, još prije

godinu. Sada smo stekli nansijske

uslove i poslali zvaničan dopis da

smo zainteresovani. Mislimo da

niko bolje od nas nemože podići

Institut Igalo na svjetski nivo, jer

smo učestvovali u stvaranju tog

brenda – kazao je za Radio Jadran

načelnik Odjeljenja za zikalnu

medicinu i rehabilitaciju Instituta

IgaloMiroslavMarić

Luiđi

Feraris

ulaganja

struje

Dobijanje

građevinske

dozvole

i javne

nabavke

dugotrajne

iznijeti samo svoja očekiva-

nja, dok je konačni odgovor u

nadležnosti RAE - kažu u Ce-

disu i dodaju da nije zahvalno

pominjati rokove sve dok

Agencija ne odobri ažurirani

investicioni plan.

Operator jedužandau skladu

sa Zakonom o energetici pre-

ma potrebama korisnika si-

stemautvrdi trogodišnji inve-

sticioni plan koji se ažurira

svakegodine i dostavljaRegu-

latornoj agenciji za energeti-

kuna saglasnost.

-Cedis jeAgenciji proslijedio

na saglasnost Ažurirani tro-

godišnji regulatorni i investi-

cioni plan, koji se odnosi na

periodod2019. do2021. godi-

ne. Realizacija Ažuriranog

investicionog plana sve do

izjašnjenjaAgencijenijedefi-

nitivna – podsjećaju iz Cedi-

sa.

M.P.M.

U Cedisu kao najveće iza-

zove za realizaciju ovog

plana vide proces dobijanja

građevinske dozvole i javne

nabavke koji dugo traju.

- Novi Zakon o planiranju

prostora i izgradnji obje-

kata je, između ostalih,

dalekovode i trafostanice

i kablovske podzemne

instalacije naponskog nivoa

10 kV i više de inisao kao

složene inžinjerske objekte,

za što je potrebno dobijanje

građevinske dozvole. Da

bi se dobila građevinska

dozvola potrebno je da se

planirani objekat nalazi u

prostorno-planskoj doku-

mentaciji, riješe imovin-

sko-pravni odnosi i uradi

i reviduje glavni projekat.

Nakon završetka izgradnje

objekta potrebno je organi-

zovanje tehničkog pregle-

da koji se radi uz prisustvo

inspekcijskog organa. Sve

ove procedure za dobijanje

građevinske dozvole kod

ministarstva dugo traju i

prolongiraju dinamiku reali-

zacije - ocjenjuju u Cedisu.

Dugotrajne su, kažu oni, i

procedure nabavki.

- Dugotrajne su ove proce-

dure jer je Cedis obveznik

primjene Zakona o javnim

nabavkama, naročito kada

se pojave žalbeni postupci.

Postupci odobravanja,

rješavanja imovinsko-

pravnih odnosa i javnih

nabavki znatno više traju,

u nekim slučajevima i pet

do šest puta, u odnosu

na vrijeme potrebno za

samu izgradnju ili rekon-

strukciju - tvrde u ovoj

kompaniji.