Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Ponedjeljak, 30. jul 2018.

Pismo o namjerama za Institut „SimoMilošević“ dostavila tri pote

Peti tender na jesen?

PODGORICA

Tender za

privatizaciju Instituta „Simo

Milošević“ u Igalumogao bi

da bude objavljen na jesen,

dok su pismo o namjerama do

sada dostavila tri potencijalna

investitora, navodi se u izvje-

štaju o radu Savjeta za privati-

zaciju i kapitalne projekte.

U izvještaju o radu Savjeta,

odnosno o realizovanom

planu privatizacije za prvo

polugodište, koji je u četvrtak

usvojila Vlada, navedeno je,

kako prenosi Radio Jadran, da

su interesovanje za kupovinu

56,4 odsto državnih akcija

u Institutu pokazali engleski

„International Hotel Proper-

ty Limited“, Miroslav Marić

iz Igala i Karlo Bocola, kao i

kineska kompanija „A idea“ u

saradnji sa partnerima iz Crne

Gore i Bosne i Hercegovine.

U dokumentu se navodi i da

Ministarka saobraćaja Srbije ZoranaMihajlović

najavila nove vozove na pruzi Beograd – Bar

Putovaće i do 110

kilometarana sat

PODGORICA

Građani će

do2021. godinemoći dapu-

tujuprugomBeograd - Bar

novimvozovima i brzinom

između80 i 110kilometara

na sat, najavila jeministarka

građevinarstva i saobraćaja

SrbijeZoranaMihajlović.

OnajejučezaRadioTeleviziju

Crne Gore rekla da je Srbija

prošle godine rekonstruisala

77 kilometara barske pruge, i

toposlije 30godina.

- Ostalo je još dosta posla, ali

ne postoji nijedan razlog da se

barska pruga u potpunosti ne

rekonstruiše u relativno krat-

kom vremenskom periodu.

Građani koji su ranijih godina

navikli da idu barskom pru-

gom,mogudaočekujudaćeza

dvije godine zaista moći kao

nekada da putuju, prije svega

novim vozovima – kazala je

Mihajlović.

Što se tiče najava i zaintereso-

vanostiSrbijezakupovinuLu-

ke Bar, treba, prema njenim

riječima, sačekati i vidjeti „šta

Crna Gora namjerava“ i „po-

redčinjenicedajetopitanjeza

Srbiju veoma važno“, i što ta

država „ima poseban plan za

razvoj kopnenih luka“.

- Imamo više od deset kopne-

nih luka i nekolikoveoma važ-

nih, kao što su beogradska i

smederevska, takoda je zanas

veoma važan razvoj morske

luke Bar. Kad budemo vidjeli

kakav je plan za morsku luku

Bar, onda ćemo se i mi kao dr-

žava opredjeljivati – poručila

jeMihajlović.

OnozaštaseSrbija,kakojena-

glasila, već opredijelila je

gradnjaautoputadogranicesa

CrnomGorom. Ovegodine će,

kako prenosi RTCG, pustiti u

saobraćaj 103 kilometra od

Obrenovca do Preljine, a na-

redne počinju radovi dalje do

Požege. Za nastavak do Bolja-

raradisenaprojektno-tehnič-

koj dokumentaciji.

- Ostaje dio Požega – Boljare,

za koji očekujemo početak ra-

dova 2021. godine. Sigurno će

senekolikogodinaraditi, jer je

tonajtežadionicanaovomko-

ridoru– istakla jeMihajlović.

Za Srbiju je, kako je kazala,

ovaj put važan zbog „izlaska

namore“.

-Budimo iskreni, uCrnojGori

živi 30 odsto Srba. Prosto smo

povezani, bez obzira što smo

posebne države. Postoji i ljud-

ska veza, ali i biznis veza koja

jevažnazaovaj koridor–sma-

traMihajlović.

Žali što se na ovakvim infra-

strukturnim projektima nije

radilo prethodnih decenija u

regionu.

- Vjerujem da ni sada nije ka-

sno, jer je tovažnozbog stabil-

nosti, ali i ubrzanog razvoja

naših država – poručila jeMi-

hajlović.

J. B.

Građani koji su ranijih

godina navikli da idu

barskomprugom,

moguda očekujuda

će za dvije godine za-

istamoći kaonekada

da putuju, kazala je

zaRTCGministarka

građevinarstva i

saobraćaja Srbije

ZoranaMihajlović

Zorana

Mihajlović

CEDIS napravio plan investicija u revitalizacijumreže do 2021. godine

Planirali 81milio

bezposkupljenja

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

(CEDIS) unaredne tri godi-

neuložićeurevitalizaciju

niskonaponske i srednjona-

ponskemreže81milioneu-

ra, ali tonećeuticati napo-

većanje cijena struje, rečeno

jePobjedi izovekompanije.

UCedisu su planirali da rado-

vi počnu u februaru naredne

godine, ukoliko se ostvare sve

pretpostavke, što će otvoriti

prostor zadodatnoupošljava-

nje domaćihkompanija.

- Sredinomseptembra očeku-

je se odobrenje ažuriranog

trogodišnjeg plana investicija

od Regulatorne agencije za

energetiku,desetdanakasnije

izmjena plana javnih nabavki,

31.oktobrapriprematehničke

specifikacije i objavljivanje

javnog poziva za nabavku ro-

be i radova. Odluka o izboru

ponuđača i potpisivanje ugo-

voraočekujese 15. januarana-

redne godine, a 1. februara ta-

k o đ e n a r e d n e g o d i n e

uvođenje ponuđača u posao -

izvođenje radova - predviđe-

no je planomkoji je u četvrtak

usvojila i Vlada.

MREŽA

U distributivnom sistemu Cr-

ne Gore postoji više od 19.400

kilometara vodova svih na-

ponskih nivoa, od čega je

16.100 kilometara nadzemnih

i 3.300 km podzemnih vodo-

va. U ovom sistemu je i 4.900

trafostanica, od čega 97 TS

35/10 kV, manjeg broja TS

35/0,4 kV, dok su sve ostale

trafostanice prenosne 10/0.4

kV. UvlasništvuCedisa su i tri

postrojenja 10 kV u TS 110/10

kV. Najveći dio distributivne

mreže čine nadzemni vodovi

10 kV i 0, 4kV. Ukupna dužina

nadzemne srednjonaponske

mreže je 3600 kilometara, a

niskonaponske11.600kilome-

tara - ukupno 15.200 kilome-

tara.

- Planom su obuhvaćene iz-

gradnja, rekonstrukcija i revi-

talizacija objekata, čime će

biti omogućeno povećanje

kapaciteta. Ključni cilj je pri-

ključenjenovihkorisnika, po-

boljšanjenaponskihprilika,

kao i smanjenje gubitaka

namreži - navedeno

jeuplanu.

električne energije za period

2017-2019. godine - objasnili

suuCedisu.

PLANOVI

S obzirom na to da je Pravili-

ma za korekcije cijena i na-

knadapredviđenamogućnost

korekcije samo u slučaju da u

periodu primjene utvrđenih

cijena, odstupanja elemenata

za utvrđivanje cijena na go-

dišnjem nivou iznose više od

10 odsto kumulativno, izvje-

sno jeda, imajući uvidu rješe-

njapropisanaMetodologijom

za utvrđivanje regulatornog

prihoda i cijena za operatora

distributivnogsistema,ovein-

vesticije ne mogu izazvati taj

efekat.

- Cedis, saglasno Zakonu o

energetici, utvrđuje trogodiš-

nje investicione planove, koje

ažurira svake godine i dostav-

lja Agenciji na saglasnost. Za-

kon ne propisuje rokove u ko-

jima Agencija odlučuje po

zahtjevuoperatora, ali joj sva-

kako daje pravo da, u fazi od-

lučivanja i analizedostavljene

dokumentacije, od podnosio-

ca zatraži pojašnjenja i dopu-

nu ih. Time se prolongiraju

rokovi za davanje saglasnosti.

Cedis o ovom pitanju može

Pored izgradnjenovihobjeka-

ta i mreže, kako je navedeno,

plan obuhvata i investicione

projekte rekonstrukcije, mo-

dernizacije i revitalizacije po-

stojećih elektroenergetskih

objekata.

-Planiranje iprojekat revitali-

zacije srednjonaponske i ni-

skonaponske mreže, za koji je

predviđeno 32 miliona eura,

zaperiodod2019. do2021. go-

dine. Tokom prve godine rea-

lizacije predviđeno je ulaga-

njeodoko12miliona, dok jeza

sljedeće dvije godine planiran

iznos od oko 11 i devetmiliona

eura - objasnili su izCedisa.

Posvećena je posebna pažnja

skraćivanju dužine niskona-

ponskih vodova interpolaci-

j om nov i h t ra f os t an i ca

10/0,4kV.

- Ovaj projekat se prioritetno

odnosi na ruralno područje,

čime se i potvrđuje riješenost

Cedisadainvestiraupoboljša-

nje kvaliteta napajanja u seli-

ma. Nakon realizacije biće

stvoreni i uslovi za priključe-

njenovihobjekata,štoće,kako

očekujemo, imati i pozitivan

uticaj na razvoj seoskog turiz-

ma i poljoprivrede - smatraju

uCedisu.

CIJENE

U ovoj kompaniji tvrde

da buduće investicije

neće uticati na poveća-

nje cijena struje.

- Planirane investicije

obuhvaćene ažuriranim

planom neće izazvati

povećanje cijena elek-

trične energije u teku-

ćemregulatornomperi-

odu. Konačne cijene i

naknade za korišćenje

distributivnog sistema za re-

gulatorni period 2017-2019.

utvrđene su krajem 2016. go-

dine. Odobravanje regulator-

nog prihoda i cijena za kori-

šćenje distributivnog sistema

je veoma složen i strogo regu-

lisan postupak, propisanMe-

todologijom za utvrđivanje

regulatornog prihoda i cijena

za korišćenje distributivnog

sistema,kojujeutvrdilaidoni-

jela Regulatorna agencija za

energetiku. Važeće cijene su

utvrđene Odlukom o utvrđi-

vanju regulatorno dozvolje-

nog prihoda i cijena za kori-

šćenje distributivnog sistema

UCedisu su planirali da radovi počnu

u februaru naredne godine, ukoliko

se ostvare sve pretpostavke. Krajem

oktobra biće priprema tehničke

speci kacije i objavljivanje javnog

poziva za nabavku robe i radova

Institut „SimoMilošević“