Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 30. jul 2018.

Politika

spektive

državama

regiona

predstav-

lja važan

doprinos

stabilno-

sti, miru i

prosperitu u

Evropi. Stabil-

nost i bezbjed-

nost u regionu

su u obostranom

interesu, te je zajed-

nička odgovornost svih

nas da učinimo sve što je u

našoj moći da bismo ih saču-

vali i ojačali.

POBJEDA:

Evropska komisi-

ja smatra da je izvodljivoda

do 2025. godine Srbija i Crna

Gora postanupunopravni

članovi EU, dokbi u to vrije-

me četiri preostale zemlje

regiona bile dubokouproce-

supridruživanja. Kako vidite

zemlje regiona uprocesu

pristupanja? Nakonposljed-

njihdogađaja unašoj zemlji,

da li i dalje viditeCrnuGoru

kao lidera uovomprocesu?

JANKOVIĆ:

Mi posmatramo

Crnu Goru kao predvodnicu u

ovomprocesu. Brzina napret-

ka u pregovorima prvenstve-

no zavisi od brzine kojom se

Crna Gora bude pripremala da

postane dio Evropske unije. Uz

neophodni angažman, godina

2025. pruža dobru orijentacio-

nu perspektivu.

Austrija uvažava generalni

napredak koji je do sada posti-

gnut, uz svjesnost o radu koji

tek predstoji. Poglavlje 17 (Eko-

nomska i monetarna unija) je

nedavno otvoreno, tako da je

do sada ukupno otvoreno 31

od 35 pregovaračkih poglavlja,

a tri su provizorno zatvorena.

Nadamo se da će poglavlje o

zaštiti životne sredine (27) biti

otvoreno tokomnašeg pred-

sjedavanja. Naša namjera je da

dovedemo pristupni proces

što je dalje moguće.

Crna Gora može tome umno-

gome da doprinese. Oformlje-

ne su institucije i uspostavljen

je pravni okvir. Ono što

nam sada treba su dodatni i

konkretni rezultati i održiva

evidencija postignuća (track

record) na polju vladavine

prava. Napredak u ovoj oblasti

će odrediti dalji uspjeh i dina-

miku pristupnog procesa.

U isto vrijeme, dalje aktivno-

sti su potrebne u oblastima

sloboda govora i nezavisnost

medija, kao i u reformi javne

administracije i jačanju nezavi-

snosti institucija.

Što se tiče država regiona,

nepokolebljiva podrška

evropskoj perspektivi država

Zapadnog Balkana je nedavno

ponovo potvrđena na Samitu

u So iji, 17. maja 2018. godine,

te u zaključcima Savjeta o pro-

širenju i procesu stabilizacije i

pridruživanja od 26. juna 2018.

godine. Austrija je odlučna u

nastavljanju svog angažmana

na svimnivoima oko političke,

ekonomske i društvene tran-

sformacije regiona.

POBJEDA:

CrnaGora je

zabrinuta zbog sve većeg

brojamigranata koji koriste

koridor krozGrčku, Albaniju,

CrnuGoru i BiHna putuka

EU. Može li CrnaGora raču-

nati na pomoćAustrije u rje-

šavanjuovogproblema?

JANKOVIĆ:

Migracije su

jedan od najvećih izazova za

Evropu u cjelini, za EU i za ovaj

region. Postoji mnogo pitanja

koja zavređuju pažnju, i mi

još nemamo odgovore na sve

njih. Istovremeno, posebno

ovo pitanje namukazuje na to

koliko smo potrebni jedni dru-

gima, te koliko je važna bliska

saradnja. Biće neophodno da

se preduzmu napori udruže-

nim snagama. Ono što je tako-

đe značajno u ovom kontek-

stu je i regionalna saradnja i ja

sam sigurna da će Crna Gora

nastaviti da igra konstruktivnu

ulogu u ovoj oblasti, kao što

je to bio slučaj nedavno, kada

je postignut dogovor o bližoj

saradnji sa Albanijompovo-

domovog pitanja.

J. ĐURIŠIĆ

INTERVJU:

Ambasadorka Austrije Ana Janković

CrnaGora je

predvodnik

integracija

PODGORICA

Austrija vidi

Crnu Goru kao predvodnicu

u procesu integracija. Brzina

napretka u pregovorima

prvenstveno zavisi od brzine

kojom se Crna Gora bude

pripremala da postane dio

Evropske unije. Uz neophod-

ni angažman, godina 2025.

pruža dobru orijentacionu

perspektivu - kazala je u inter-

vjuu za Pobjedu ambasadorka

Austrije u Crnoj Gori Ana Jan-

ković. Poručuje da će napre-

dak u oblasti vladavine prava

odrediti dalji uspjeh i dinamiku

pristupnog procesa.

POBJEDA:

Austrija je 1. jula

ove godine odBugarske

preuzela predsjedavanje

SavjetomEvropske unije.

Koja će biti glavna uloga

Vaše zemlje unarednom

periodu i da limožemooče-

kivati da zvanični Beč ostane

posvećenproširenjuEUna

zapadni Balkan?

JANKOVIĆ:

Austrija posma-

tra svoju ulogu predsjedava-

nja Savjetom kao neutralni

posrednik. Nema sumnje da

predsjedavanje može postići

napredak jedino akomože da

se računa na ujedinjenost EU

i njenih država članica. Stoga

ćemo pridavati veliku važnost

ovom aspektu.

U isto vrijeme, okvirni uslo-

vi su izazovni: austrijsko

predsjedavanje biće, naime,

posljednje koje će u punom

trajanju prethoditi evropskim

parlamentarnim izborima na

proljeće 2019. Stoga se oče-

kuje da će što je više moguće

dosjea biti inalizovano tokom

ovog perioda. Sa druge

strane nampredstoje

izazovi u vidu inal-

ne faze pregovo-

ra o Bregzitu,

te pregovori

o višegodiš-

njem inansij-

skomokviru

nakon

2020. godi-

ne ili, prosti-

je rečeno, o

budžetu EU.

Slogan

„Evropa koja

štiti“ se prije

svega odnosi

na sljedeće tri

oblasti: bezbjed-

nost i migracije,

obezbjeđivanje kompeti-

tivnosti putemdigitalizacije

i (što je najznačajnije za ovaj

region) stabilnost u susjed-

stvu, to jest dalje približavanje

država Zapadnog Balkana

Evropskoj uniji.

Kao što je naš kancelar Seba-

stijan Kurc nedavno ponovo

potvrdio, Austrija ostaje čvrsto

posvećena pružanju podrške

naporima svih šest država

Zapadnog Balkana na putu

prema punopravnom članstvu

u EU, te će nastaviti rad na

postizanjumjerljivih rezultata.

POBJEDA:

Nedavno je sa

najviših crnogorskih adresa

poručenoda je cilj CrneGore

postizanje evropskih stan-

darda, ali ne i članstvo samo

po sebi. Da li smatrate da

članstvouEUnema alterna-

tive, imajući uvidudogađaje

koji sada pogađajuEU?

Migracije su

jedan od najvećih

izazova za Evropu u cjelini,

za EU i za ovaj region. Sigurna

samda će Crna Gora nastaviti

da igra konstruktivnu ulogu u

ovoj oblasti, kao što je to bio slučaj

nedavno, kada je postignut

dogovor o bližoj saradnji sa

Albanijompovodomovog

pitanja, kazala je

Ana Janković

JANKOVIĆ:

Evropska unija je

potvrdila evropsku perspek-

tivu država regiona u svojoj

Strategiji proširenja u februa-

ru, te Komisijinim izvještajima

o napretku država, na Samitu

u So iji, u zaključcima Savjeta

donesenim krajem juna, kao

i tokombrojnih zvaničnih

posjeta visokih funkcionera

EU prethodnihmjeseci. Može-

mo primijetiti jasan pozitivan

stav EU prema proširenju.

Sada nampreostaje da odr-

žavamo taj zamah. Do kada

će ovaj proces biti završen,

umnogome će zavisiti od

spremnosti država-kandidata

da implementiraju neophodne

reforme.

Pružanje kredibilne EU per-

PODGORICA

Američki

predsjednikDonaldTramp

pravi velikeproblemeAli-

jansi, iako još nemanamjeru

da isključi SADizNATO-a.

-Ali ukolikonastavi dadaje

izjavekojima implicirada

neće ispoštovati član5. koji

jeosnovakolektivnebe-

zbjednosti i kojimsenapad

na jednučlanicu tretirakao

napadna sve, šteta jeveć

napravljena - kaže zaPobje-

duamerički analitičarDa-

nijel Server.

Onjekomentarišućiprijedlog

senatora, da se izglasa zakon

kojim će predsjedniku SAD

zabraniti da se povuče iz NA-

TOsaveza, kazaodaseAlijan-

sa vjerovatno neće oporaviti

od Trampovog postupanja

doknekokojezaistaposvećen

kolektivnoj bezbjednosti ne

zauzme njegovomjesto.

Razlog za ovakvu odluku se-

natora je, navode američki

mediji, i Trampov nedavni

stav oCrnoj Gori.

- Nažalost, Trampovo ‘zlo-

stavljanje’ naših najbližih sa-

veznika dovelo je do sumnje

oko posvećenosti Amerike

transatlantskom savezu i vri-

jednostima odbrane, rekao je

američki senator Džon Me-

kejn.

Dvostranačkiprijedlog,kojije

dostavio Mekejn i grupa de-

mokrata, zahtijevao bi od

predsjednika da dobije sagla-

snost od Senata kako bi izmi-

jenio ili ukinuo članstvo SAD

uNATO.

- AkoTramppokuša da se po-

vuče iz NATO bez odobrenja

Senata, ovaj zakon ovlašćuje

pravni savjet Senatada ospori

ovakvuodlukuna sudu, nave-

li su senatori u zajedničkoj

izjavi.

Prijedlog zakona dolazi dvije

sedmice nakon Trampove

izjave na NATO samitu u Bri-

selu, da je imao mogućnost

kao predsjednik SAD da na-

pustiAlijansu, ali danije imao

namjeru to da uradi. Tokom

svog predsjedavanja, Tramp

je više puta ponižavao save-

znike, navode američkimedi-

ji, i to tvrdnjama da ne ulažu

dovoljno u svoje vojske i ne

ispunjavaju kriterijume NA-

TO koji se odnose na izdvaja-

nje dva odstoBDPza vojsku.

Na posljednjemNATO sami-

tu, pišeamerički vojni časopis

„Stars and stripes“, Tramp je

prijetio da će preuzeti stvar u

svoje ruke ako članicene poč-

nuda rade više zaAlijansu.

Do kraja samita promijenio je

mišljenjeirekaodajezadovo-

ljan obećanjem članica da u

budućnosti izdvajajuviše, i da

je NATO sada mnogo jača

„mašinerija“.

Međut im, dvosmi s l ene

Trampoveporukeuznemirile

su saveznike, navodi autor u

„Stars and Stripes“. Dan na-

kon sastanka sa ruskimpred-

sjednikomVladimirom Puti-

nom,Trampjeizraziosumnju

uspremnostAlijansedabrani

najmanjeg i najnovijeg save-

znika, Crnu Goru, ukoliko

dođe do napada na ze-

mlju.

- CrnaGora jemala ze-

mlja sa veoma jakim

ljudima,rekaojeTramp

u intervjuu za Foks njuz.

Oni su veoma agresivni,

mogu postati i agresivniji i

čestitam, u trećem

svjetskom ratu ste,

rekao jeTramp.

SenatorDžekRid

kazao je da po-

menuti za-

kon šalje

signal

p o -

svećenosti SAD saveznicima

koji su pogođeni Trampovim

kritikama, kao što je to bio slu-

čaj saCrnomGorom.

-Ovaj zakon jepostaoneopho-

dan jer su neki od naših najbli-

žih saveznika dovodili u pita-

nje Trampovu posvećenost

kolektivnoj odbrani i garanci-

jama sigurnosti, naveo je Rid u

saopštenju.

- Bez obzira na izjave ili

tvitove predsjedni-

ka, podrška SAD

s av e z n i c i ma

ostaje jaka i ne-

upitna, naveo

jeRid.

Mr.J.

Reakcija američkog analitičara na prijedlog senatora da se izglasa zakon koji bi predsjedniku SAD zabranio da izađe iz Alijanse

Server: Tramp jevećpotkopao

NATO i kolektivnubezbjednost

Danijel Server