Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 30. jul 2018.

Politika

PODGORICA

- Skupština

CrneGorepotrošila jeu

2017. godini 8.392.921 euro,

krozprograme „Unapređe-

nje zakonodavne infrastruk-

ture“ i „Administracija“,

dok je 100.000eura izdvoje-

noza finansiranjenedjeljni-

ka „KohaJavore“na alban-

skomjeziku, pokazuje

Izvještaj o raduSkupštine za

2017. godinu. Udokumentu

objavljenomna sajtuparla-

menta, navodi seda suzako-

nomobudžetuCrneGore za

2017. godinuplanirana sred-

stva zaSkupštinuCrneGore

iznosila 10.349.761,75 eura,

ali da jeSkupštinauprošloj

godini potrošilamanjenego

što jepredviđenobudžetom,

tj. 80odstoplaniranih sred-

stava.

Kroz program „Unapređenje

zakonodavne infrastrukture“

najviše novca potrošeno je na

bruto zarade poslanika i to

3.448.952,12 eura.

Budžet koji je opredijeljen za

naknade za stanovanje je pro-

bijen, pa je, umjestopredviđe-

nih 10.000 za ova izdvajanja,

potrošeno 12.814 eura. Otpre-

mnine poslanicima takođe su

koštale više od predviđenog,

pa jeumjestoplaniranih2.000

eura potrošeno 2.400.

Poslanici su za gorivo u 2017.

godini potrošili 15.778,28, što

jepremaizvještajuza60odsto

manje odplaniranog.

Službena putovanja, umjesto

planiranih 600.000 eura, ko-

štala su 376.871 eura, dok su

komunikacioneuslugekoštale

55.472 eura.

Troškovi skupštinske admini-

stracije koštali su parlament

4.278.968 eura, pokazuje iz-

vještaj.Najviše je izdvojenoza

bruto zarade radnika parla-

menta, 2.707.215 eura. Admi-

nistrativni materijal koštao je

81.102,79, a službena putova-

nja administracije 29.313,32 ,

dok su za gorivo potrošili više

nego poslanici i to 18.247,91.

Konsultanske usluge adminu-

stracijestajalesu369.736eura.

Izdaci po osnovu isplate ugo-

vora o djelu iznosili su

354.000, što je za skoro

200.000 eura više od planira-

nih troškova. Za komunikaci-

one usluge administracija

skupština je potrošila 66.531,

dok je za usluge prevoza po-

trošeno 28.215 eura. Zakup

objekata i opreme koštao je

16.589 eura.

J.ĐURIŠIĆ

Budžet za službena putovanja za 2017. godinu iznosio je 600.000 eura, ali

su poslanici potrošili skoro 230.000 euramanje nego što je bilo predviđeno

Polemisali

128sati

Kad su u pitanju aktivnosti

parlamenta, u izvještaju

se navodi da su u 2017.

održana 24 redovna

zasijedanja i tri vanredna

zasijedanja, što je ukupno

128 sati polemisanja.

Donesena su 54 zakona i

78 zakona o izmjenama i

dopunama zakona, piše u

izvještaju. Navodi se i da

su radna tijela Skupštine

Crne Gore, u 2017. godini,

održala 244 sjednice,

tokom 245 dana, u uku-

pnom trajanju od 242

sata, na kojima su razmo-

trene 733 tačke dnevnog

reda, među kojima 280

prijedloga zakona i 707

amandmana.

Tokom 2017. godine

premijeru i članovima je

postavljeno 205 pitanja

na ukupno osam sjed-

nica premijerskog sata.

Skupštini Crne Gore je, u

periodu na koji se odnosi

izvještaj, podnijeto ukupno

94 zahtjeva za slobodan

pristup informacijama,

od čega je za 38 zahtjeva

dozvoljen pristup, dok je

41 zahtjev odbijen.

Izvještaj o radu Skupštine za prošlu godinu

Za službena

putovanja

poslanici

potrošili

377. 000eura