Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 29. jul 2018.

Društvo/Hronika

ji su napustili Crnu Goru

, ni strategije

Kakopovratiti i

zadržatinaučnike?

stekle akadem-

ska i naučna zvanja ovdje i otišli iz

Crne Gore – kaže on.

Kao neko ko dolazi iz naučne

zajednice navodi kako zna da su

naučnici često ,,inertni“, te da je

važno stimulisati naučnu zajed-

nicu, kako ovdje tako i u dijaspo-

ri, da ispuni određene formulare i

na kraju da prepozna svoj interes

za saradnju sa institucijama u

Crnoj Gori.

- Mnogimdržavama u okruženju

to je pošlo za rukom, što znači da

postoje načini i mehanizmi da se

dođe do cilja. Pitanje je naravno

prioriteta i strateških ciljeva koje

imaju naučne institucije u Crnoj

Gori i naravno prioriteta koje ima

Ministarstvo nauke – naveo je

Pešić.

Naučne institucije, a pre svega

Univerzitet kao najveća naučna

institucija, ima, dodaje on, već

odavno probleme da zadrži svoje

najbolje studente i naučnike. Pot-

puno je, ističe Pešić, normalno sa

pozicije jednog naučnika da bira-

te mjesto koje vampruža najbolje

uslove za naučni rad. Ako je evi-

dentirano 1.812 istraživača ozbilj-

na strategija jednog Ministarstva

nauke bi, smatra on, trebalo da

bude da kroz nacionalne projekte

prepoznaju i iskoriste potencijal,

ako ne svih tih naučnika, ono bar

njihovog najvećeg broja.

- Imate naučne oblasti za koje

realno nemate uslov za bavljenje

naučnim radomu Crnoj Gori,

dok u drugimoblastima izostaje

institucionalna podrška. Podsje-

tiću da je posljednji konkurs za

nacionalne projekte u Crnoj Gori

raspisan 2012. godine. Nacional-

ni projekti imaju veoma važnu

ulogu u razvoju veoma različitih

naučnih disciplina, od društvenih i

humanističkih nauka koje se bave

istorijom, identitetskimpitanjima,

turizmom, preko tehničkih nauka

pa do izike čestica i biologije, od

nauka koje sumožda više nacio-

nalne po svom karakteru pa do

onih koje su više fundamentalne

– istakao je Pešić, dodajući da u

Ministarstvu nauke postoji veliki

broj mladih ljudi ,,koji jako dobro i

uspješno rade svoj posao, te pred-

stavljaju veliki potencijal koji ima

Crna Gora“.

SARADNJA

Svakako jedno od tijela koje bi tre-

balo da se bavi pitanjemodlaska

naučnika jeste i skupštinski Odbor

za prosvjetu i nauku iz kojeg nam

je, međutim, rečeno da nijesu do

sada konkretno raspravljali na tu

temu.

- Međutim, kroz razne druge vido-

ve parlamentarne komunikacije,

Odbor za prosvjetu, nauku, kultu-

ru i sport daje doprinos promociji

crnogorske naučno – istraživačke

zajednice, a to ćemo činiti i ubudu-

će – rekao je čelnik ovog skupštin-

skog tijela Radule Novović (DPS).

Istakao je, s druge strane, važnost

što najave iz Ministarstva nauke

pokazuju da će se u Crnoj Gori

realizovati i neki međunarodni

naučni projekti, što će biti ,,odlična

prilika da se domaći naučni poten-

cijal oproba u radu na velikimpro-

jektima, a takođe i da razmjenjuje

iskustva sa svojim kolegama iz

svijeta“.

- Što se tiče naučnika i uopšte

nauke, mislimda se u tom smislu

u zadnjih par godina osjećaju izu-

zetni pomaci – rekao je on.

Podsjetio je da je budžet za nauku

oko 70 odsto veći nego prethodne

godine.

- Tu su zatim izvajanja za Univerzi-

tet, brojni projekti koje u saradnji

sa naučnom zajednicimu Crnoj

Gori realizuje Ministarstvo nauke.

Sve to, dakle, govori da se obrazo-

vanju i nauci u Crnoj Gori poklanja

dužna pažnja – smatra Novović.

NadaĐURĐEVAC

Iz Ministarstva nauke istakli su i da su svjesni da su ljudski resursi i

istraživački kapaciteti od presudnog značaja i za sveukupni društve-

no-ekonomski razvoj zemlje. U tom kontekstu, kako navode, jedan

od prvih jasno zacrtanih ciljeva nove Strategije za naučnoistraži-

vačku djelatnost jeste upravo jačanje ljudskih resursa i istraživačkih

kapaciteta.

- Jedna od novihmjera Strategije je zapošljavanje doktoranada kroz

projektno angažovanje, uz atraktivne uslove koji uključuju obave-

zno stručno usavršavanje i internacionalizaciju, tj. povezivanje sa

renomiranimnaučnim institucijama, ali i privredom. Ministarstvo

nauke je našlo način da se već sada zaposli grupa mladih istraživača

kroz novi konkurs za dodjelu atraktivnih stipendija doktorandima,

koji će biti isključivo posvećeni radu na projektima, odnosno istraži-

vanjima – kazali su oni.

Izdvojili su, kako dodaju, čak milion i po eura za period od tri godine

i cilj je da nakon toga postignu ,,kritičnumasu od 50-ak najboljih

istraživača“.

- Ovaj konkurs je jedinstven u cijelom regionu, jer će pored osloba-

đanja školarina biti osigurana stipendija sa visokimmjesečnim izno-

som, od čak 700 eura, a uz to će mentoru i doktorandu biti omogu-

ćen iznos do 10.000 eura godišnje za istraživanje i rad na projektu.

Raduje nas da upravo za ovaj konkurs već imamo interesovanje i od

strane kandidata iz dijaspore – kazali su.

Važno je, dodaju oni, istaći i da je Crna Gora prva podržala Inicijativu

za Uspostavljanje međunarodnog instituta za održive tehnologije

na prostoru Jugoistočne Evrope koji ima za cilj i da povrati ljude koji

su napustili region, na način što će realizovati veliku infrastrukturu

baziranu na najsavremenijim tehnologijama.

- Upravni odbor SEEIIST projekta je izabrao Hadronsku kancer tera-

piju i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona,

kao opcije za institut, koja danas predstavlja najsavremeniji metod

liječenja velikog broja vrsta kancera. Trenutno u svijetu postoji

samo 12 ovakvihmašina, samo 4 u Evropi. Naš projekat ne bi bio

samo peti u Evropi, već unikatan zbog komponente istraživanja jer

će 50 odsto vremena upravo biti posvećeno istraživanju, na kojem

bi radilo preko 1.000 istraživača – pojasnili su iz ovog resora.

RaduleNovović

ZgradaMinistarstvanauke

PODGORICA

DejanuVu-

kašinoviću(35) i LukiBulato-

viću (21) izPodgorice juče je

određenozadržavanjedo72

satanakon što suuVišemtu-

žilaštvu saslušani zbognedo-

zvoljenogdržanjaoružja, po-

tvrđeno jePobjedi.

Oni supredtužiocemMilošem

Šoškićem iznijeli odbranu ali

advokati nijesuželjeli da govo-

re o detaljima ali su istakli da

,,nijesurekli ništa štobi istraži-

teljima bilo od značaja“.

Vukašinović i Bulatović su u

petak veče uhapšeni nakon što

je policija u stanu koji su kori-

stilinaStaromaerodromupro-

našla pripremljenu eksploziv-

nu napravu spremnu za

upotrebu koju su službenici

Grupe za antiteroristički pre-

gledUpravepolicije, zbog opa-

snosti da semože aktivirati po-

mjeranjem, onesposobili na

mjestu gdje su je pronašli.

- Dva lica, L. B. i D. V. iz Podgo-

rice, su uhapšena čime je spri-

ječeno vršenje krivičnih djela

sa teškimposljedicama. Jedna

eksplozivna naprava je deakti-

virana na licumjesta. Prethod-

no su evakuisani stanari ulaza

zgrade–navodiseusaopštenju

policije.

Osimeksplozivnenapravekoja

je deaktivirana, policija je u

stanupronašlaitrieksplozivna

punjenja usmjerenog dejstva i

velike razorne moći, bombu,

detonatorske kapisle, 638 ko-

mada pištoljskemunicije, alat i

djelovi koji služe za pravljenje

eksplozivnihnaprava.

U stanu su pronađene i fan-

tomke, vještački brkovi, vje-

štačka brada i perika koji služe

zamaskiranje prilikom izvrše-

nja krivičnihdjela.

Od Bulatovića i Vukašinovića

su oduzeti i automobili kao i

mobilnitelefonikojesukoristi-

li.

- Sve oduzete stvari i predmeti

biće predmet provjera i vješta-

čenja u cilju, između ostalog, i

eventualnogpovezivanjasara-

nije izvršenimkrivičnimdjeli-

ma –kazali su iz policije.

Iz policije navode da je hapše-

nje Bulatovića i Vukašinovića

rezultatoperativnogradaipra-

ćenja aktivnosti sukobljenih

kriminalnihgrupa.

Prema nezvaničnim informa-

cijama uhapšeni su pripadali

kavačkomklanu.

Osim podgoričkih policajaca

sinoć sunamjestudogađajabi-

li i pripadnici Službe zaštite i

spašavanja, službe hitne po-

moći i pripadnici Interventne

jedinice policije.

Ovo je, kako Pobjeda saznaje,

nastavakakcijepretresaukojoj

je prije nedjelju Podgoričanin

FilipBešović (28) uhapšenpri-

likom kontrole bezbjednosno

interesantnihosoba.

Kod njega je policija tada pro-

našla 21 kapislu za aktivaciju

eksploziva, uređaje za praće-

nje, 16.000 eura i kokain. Nje-

mu je nakon saslušanja sudija

zaistrageodrediopritvorod30

dana.

Za njega istražitelji sumnjaju

da je bio blizak osobama iz ka-

vačke grupe, a policija je ranije

objasnila da ga je privela prili-

kom kontrole bezbjednosno

interesantnihosoba.

B.R.

Luka Bulatović i Dejan Vukašinović saslušani u Tužilaštvu

nakon što je u stanu koji su koristili pronađen arsenal oružja

„Kavačanima“ određeno

zadržavanjedo72 sata

LukaBulatovićnakon

saslušanjauTužilaštvu

Ubijensrpski

advokatMiša

Ognjanović

BEOGRAD

Advokat Dra-

goslav Miša Ognjanović

(57) ubijen je sinoć oko 20

časova ispred zgrade u

kojoj je živio, u Ulici antifa-

šističke borbe, u Beogradu,

prenose srpski mediji.

U pucnjavi je, lakše ranjen i

njegov stariji sin (26).

Policija je blokirala cijeli

novobeogradski Blok 23

i na licumjesta su brojne

patrole.

Ognjanovi je zastupao

Luku Bojovića, sve članove

njegove porodice kao i

Slobodana Miloševića i

Miru Marković. Ognjanović

je često zastupao i optu-

žene pred crnogorskim

sudovima. On je branio

Sašu Boretu koji je osuđen

na 30 godina zatvora u

slučaju ubistva policijskog

inspektora Slavoljuba

Šćekića.

Bio je i branilac Nikole

Mršića, optuženog za ubi-

stvo Kotoranina Gorana

Lenca.

C. H.

Održan skup podrške zaposlenima u Bolnici Meljine

Raskinuti ugovor

oprivatizaciji

HERCEGNOVI

Saprotes-

tnog skupapodrške zaposle-

nimauOpštoj bolniciMeljine

koji je jučeodržanuparku

„Boka“uorganizacijiUdru-

ženjapenzioneraHercegNo-

vi i 13mjesnihorganizacija,

zatraženo jedaVladaCrne

Gore i nadležnaministarstva,

odmahraskinuugovor opri-

vatizaciji PZUMeljine sa

Atlas grupom, zbogneispu-

njenjaosnovnih i glavnihkla-

uzulaugovora.

Predsjednik Udruženja Alek-

sandar Radulović, je iščitao za-

ključke Udruženja, koje će do-

staviti premijeru Dušku

Markoviću, ministru zdravlja

Kenanu Hrapoviću, predsjed-

niku opštine Stevanu Katiću i

predsjedniku SOHerceg Novi

MilošuBigoviću.

-Tražimo,daVladaCrneGorei

nadležna ministarstva, odmah

raskinu ugovor o privatizaciji

PZUMeljine sa Atlas grupom,

zbog neispunjenja osnovnih i

glavnih klauzula ugovora. Po-

tomda se PZU odmah prevede

usistemjavnogzdravstva, teda

ministarstva zdravstva i finan-

sijaobezbijede i finansiraju rad

bolnice i zarade zaposlenih -

kazao jeRadulović.

On je rekao i da će pratiti situa-

ciju nakon obećanja ministra

zdravlja KenanaHrapovića, da

ćeVladauskorodonijetiprijed-

logmjerauciljurješavanjapro-

blema, te ukoliko ih ne bude

preduzeti i radikalnijemjere.

Dr Đuro Musić, je kazao da je

BolnicaMeljine od 1878. za ka-

da se pretpostavlja da je izgra-

đena uvijek bila oslonac grada.

- Sa gašenjembolniceMeljine,

gdjećemokadazdravljezaškri-

pi? Trčati u Kotor ili Podgori-

cu? Zar treba da mirno prista-

nemo da nestane ono što smo

imali još u doba Austrougarske

vladavine. Iako Vojna, jednako

je primala Novljani, ne dajmo

bolnicuMeljine - poručio je dr

Musić.

Predsjednica Sindikaza zapo-

slenih Opšte bolnice Meljine

SlavicaDrobnjakMismoučini-

li maksimum kao radnici,

ispred našeg finansijskog sta-

nja, neprimanja plata stavili

smo status bolnice i uputili za-

htjevVladiiresornimministar-

stvima da bolnicu uvede u si-

stemjavnogzdravstvaCG.Da

li

će to tako biti vidjećemo u na-

rednim danima - kazala je

Drobnjak.

Ž.K.

SaprotestauMeljinama