Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Nedjelja, 29. jul 2018.

PODGORICA

Tokom

2018. godine glavni prioritet

nam je bio da opslužimo što

veći broj putnika i da privu-

čemo nove partnere i tako

poboljšamo avio-dostu-

pnost. U tome smo uspjeli a

teaktivnostipratiojeiuspjeh

nafinansijskomplanu,izjavo

je Danilo Orlandić, izvršni

direktor Aerodroma Crne

Gore u intervjuuPobjedi.

Ukupni prihodi kompanije

za prvih šest mjeseci su za

13,35 odsto veći u odnosu na

isti period prethodne godi-

ne, dok je dobit veća za 25,11

odsto.

-Moramdanaglasimda smo

ove godine dosta novca ulo-

žili u novu opremu. Nabavili

smo stepenice, elevatore,

uređaje za bezbjednosnu

kontrolu, pa namse ulaganja

vraćaju na najbolji mogući

način– rekao jeOrlandić.

POBJEDA:

Da li ste zado-

voljni prometom putnika

naoba aerodroma?

ORLANDIĆ:

Prošla godina

je bila rekordna ali se na po-

Dobit veća

začetvrtinu,

opsluženo

1,2miliona

putnika

četku 2018. godine dalo naslu-

titi da ćebiti nadmašena. Veću

januaru smo imali 20 hiljada

putnika višenegou istommje-

secu2017. godine, a trend rasta

nastavio se u svimmjesecima

kojisudolazili.Uovomtrenut-

ku na oba aerodroma opsluže-

no je 1.195 000 putnika, 140

hiljada više nego prošle godi-

ne.

Na Aerodromu Podgorica op-

služeno je 610 hiljada putnika,

90 hiljada više nego od 1.1. do

22.7. prošle godine. KrozAero-

dromTivat prošlo je 585 hilja-

daputnika, štopredstavlja rast

od deset odsto. Samo tokom

prve tri sedmice jula na Aero-

dromu Tivat je opsluženo 185

hiljada putnika. Sada nastupa

periodkada ćebrojke samo ra-

sti i kao što sam rekao želimo

daopslužimoštoveći broj put-

nika, ali na kvalitetan način.

Ograničeni smo kapacitetima

na oba aerodroma, posebnona

tivatskom,alisezaistatrudimo

dadobromorganizacijomiod-

govornim pristupom nekako

prevaziđemo teškoće. Prema

najavama kompanija i turope-

ratora očekujemo da ćemo do

krajagodineopslužitiokodvai

po miliona putnika na oba ae-

rodroma.

POBJEDA:

Koje avio-kom-

panije imaju stalne linije od i

do aerodroma Tivat i Podgo-

rica?

ORLANDIĆ

:Tokomprvihpo-

la godine na Aerodromu Pod-

gorica saobraćale su 32 avio-

kompanije, od čega osam u

redovnom saobraćaju. Među

njima su i dvije nove avio-

kompanije: TUI Airlines Bel-

giumiTUIUK&Ireland. Ima-

li smo značajan broj novih

linija na podgoričkom aero-

dromu,aipovećanjebrojrota-

cija postojećih, što me zasita

raduje. Avio-kompanije koje

su u prvih šest mjeseci 2018.

godine ostvarile značajan rast

u prometu putnika su Adria

Airways (125 posto), Wizz Air

(68 odsto), Turkish Airlines

(39 odsto) i Ryanair (15 odsto).

Montenegro Airlines, Air Ser-

bia, Ryanair, Turkish Airlines,

WizzAir i AustrianAirlines su

kompanije sa najvećim uče-

šćem u broju prevezenih put-

nika i ostvarenihoperacija.

S druge strane, Aerodrom Ti-

vat je izrazito sezonalnog ka-

raktera. Ka njemu su tokom

prvih 6 mjeseci saobraćale 42

avio-kompanije, od čega pet u

redovnom saobraćaju. Među

njima su i 3 nove avio-kompa-

nije: Small Planet, Brisel Airli-

nes i Braathens Regional avia-

tion. Avio-kompanije sa

najvećimučešćemubrojupre-

vezenih putnika i operacija

vazduhoplovima suMontene-

gro Airlines, Aeroflot, Air Ser-

bia, Globus, Rossiya Airlines i

Easy Jet. Pokušavamo da pro-

aktivnim pristupom privuče-

mo nove partnere i otvorimo

nove linije. Imamo zaista sjaj-

nu stimulativnu šemu i njena

primjena nam je donijela izu-

zetne rezultate.

POBJEDA:

Koja su tržišta

zastupljena?

ORLANDIĆ:

Aerodrom Pod-

gorica i AerodromTivat su ra-

zličitog karaktera. Na podgo-

ričkom aerodromu imamo

najviše prevezenh putnika iz

Beograda (27,6 odsto), Ista-

nbula (11,6), Beča (6,7), Lju-

bljane (5,5) i Budimpešte (5,3

odsto). S druge strane najviše

putnika u tivatsku vazduš-

nu luku stiglo je iz Moskve

(42,4 odsto), zatimBeogra-

da (21,6), St. Petersburga

(3,8), Tel Aviva (3,5) i Lon-

dona (3,2 odsto).

Imamo veliki porast putni-

ka i linija sa tržištaZapadne

Evrope, naročito Poljske i

Njemačke, što je jakovažno,

ni zbog čega drugog, već

zbog stabilnosti i dugoroč-

nosti tog tržišta.

POBJEDA:

Sa koliko su

destinacijapovezani aero-

dromi Podgorica i Tivat?

ORLANDIĆ:

Prije 15 godi-

na,CrnaGorajeprekoaero-

dromabilaredovnopoveza-

nasadvijedestinacije,aljeti

je bilo desetak sezonskih li-

nija. U ovom trenutku pre-

ko Aerodroma Podgorica

naša zemlja je povezana sa

40destinacija, dok se saAe-

rodroma Tivat saobraća ka

45destinacija. Takvi podaci

dovoljno govore koliko se

radilo na poboljšanju avio-

dostupnosti i koliko Aero-

dromiCrneGoredoprinose

našoj turističkoj privredi.

Postoji prostor za napredak

u tome i mi smo tržište

Skandinavije i Pirinejskog

poluostrva prepoznali i

označili kao prioritetna za

povezivanje Crne Gore sa

njima. Na tome intenzivno

radimo i nadamo se pozitiv-

nom ishodu. Nije sve na na-

ma, danas avio-kompanije

rizikeželeda svedunamini-

mum i traže jake garancije

da će linija biti rentabilna.

Mi smo konstuktivan par-

tner i činimo sve što je u na-

šojmoći dauspijemounašoj

namjeri.

J.RABRENOVIĆ

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Danilo Orlandić

zadovoljan poslovanjemu prvoj polovini ove godine

Prema

najavama

kompanija

i turoperatora

očekujemo da ćemo do

kraja godine opslužiti oko

dva i pomiliona putnika

na oba aerodroma -

kaže Orlandić

POBJEDA:

Šta je sa planira-

nim investicijama?

ORLANDIĆ:

Kao što sam

rekao, najveći izazov nam

predstavljaju ograničeni

kapaciteti posebno na

tivatskom aerodromu. Dok

Vlada ne donese konačnu

odluku o budućem razvoju

Aerodroma Crne Gore mora-

mo da stvaramo uslove da

opslužimo ovako veliki broj

putnika, jer smo ipak mi ti

koji snosimo odgovornost

za njih. Zato smo se odlučili

da na oba aerodroma izgra-

dimo objekte privremenog

karaktera, a pripremni rado-

vi na izgradnji privremenog

objekta na Aerodromu

Tivat počinju već za desetak

dana. Tako ćemomoći da

opslužimo dvostruko više

putnika u vršnom satu nego

što smo sada umogućnosti.

Putnici će imati veći komfor,

a moramda kažemda to

važi i za naše zaposlene koji

tokom ljetnjihmjeseci rade

zaista u teškimuslovima.

Pripremni radovizaprivremeneobjekte

uTivtupočinjuzadesetakdana

140

hiljada putnika više je

prošlo kroz terminale

uprvih šestmjeseci

2018. negou istom

periodu lani

DaniloOrlandić