Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 29. jul 2018.

Ekonomija

POVODI:

Turistička ponuda Crne Gore sve bogatija luksuznimsmještajnimkapacitetima

Zapolagodinedeset

hotelavisokekategorije

Samo tokom

prošle godine

dobili smo 33

nova hotelska

objekta, dakle,

dva objekta sa

pet zvjezdica,

19 objekata sa

četiri zvjezdice

i deset sa tri

PODGORICA

–CrnaGora

bi, premaočekivanjima, ove

godine trebalodadobije

2.000novih smještajnih je-

dinicakategorije četiri i pet

zvjezdica, rečeno jePobjedi

izMinistarstvaodrživog ra-

zvoja i turizma. Samo to-

komprošle godinedobili

smo33novahotelskaobjek-

ta, dakle, dvanovaobjekta

sapet zvjezdica, 19objekata

sa četiri zvjezdice, 10 sa tri

zvjezdice, i po jedanobjekat

sa jednomi dvije zvjezdice

dakleukupno 1.738 ležaja.

Takođe, kako su nam rekli iz

ovog vladinog resora, od po-

četka tekuće godine zaključ-

no sa 20. julom kategorisano

je ukupno deset novih hotela

sa688ležaja,ito:dvahotelska

objektasapetzvjezdica,četiri

objekta sa četiri zvjezdice i

četiri objekta sa tri zvjezdice.

OČEKIVANJA

Tokom avgusta očekuje se

zvaničnootvaranjehotelapet

zvjezdica „The Chedi Luštica

Bay“ od investitora „Orascom

development“.

- Hotel će raspolagati sa 230

ležaja.Takođe,očekujeseire-

konstrukcija hotelskog rizor-

ta„Lazaret“sapetzvjezdicau

opštini Herceg Novi, sa 50 le-

žaja, zatim rekonstrukcija

objekta stare škole sa prena-

mjenom u kondo hotel sa pet

zvjezdicauopštiniTivat –ka-

žu izMORT-a.

Oni očekujudanovootvoreni,

adaptirani i rekonstruisani

hoteli u 2018. donesu više od

2.000novih ležaja.

Kako su podsjetili Strategi-

jom razvoja turizma iz 2008.

planiranojeda2020.go-

dine kada su ležaji

u pitanju, za

Na naše pitanje da li će hoteli da budu isplativi

tokom cijele godine iz MORT-a tvrde da zahva-

ljujući sve boljoj dostupnosti, Crna Gora bilježi

sve veći broj turista sa različitih prostora.

- Dominantno hotelski gosti dolaze sa zapada,

što je rezultat i novih direktnih linija te boljoj

avio-dostupnosti. Samo u hotelskoj grupi

„Budvanska rivijera“, najevidentnije poveća-

nje broja dolazaka u prethodnih šest mjeseci

bilo je sa emitivnih tržišta Danske (44 odsto),

Engleske (48 odsto), Finske (23 odsto), Francu-

ske (30 odsto), Njemačke (dva puta povećanje

u odnosu na prošlu godinu), kao i sa tržišta

Švedske (39 odsto). Interesantno je da Evrop-

ska unija učestvuje u strukturi noćenja sa 41

odsto – kazali su iz MORT-a.

SvevišegostijuizDanske,EngleskeiFinske

hotelesačetiri ipet zvjezdica,

bude oko 50 odsto od uku-

pnog broja ležaja, dok je

ostvareno 32,51 odsto. Među-

tim oni ističu da je strategija

donesena u godini koja je

prethodila globalnoj eko-

nomskoj krizi te da su aktiv-

nosti investicija bile oslablje-

ne i uticale na ovaj trend.

- Ipak, i pored zadovoljavaju-

ćih rezultata, svjesni osnov-

nih prepreka za budući brži

razvoj, u kontinuitetu smo

posvećeni pronalaženju opti-

malnihnačina da se i dalje vr-

ši unapređenje poslovnog

ambijenta, poboljša infra-

struktura i pristupačnost,

unaprijedi promocija turi-

stičkog proizvoda, uz stvara-

nje preduslova da se elimini-

šu ili svedu na minimum,

strukturni problemi u

poslovanju turističke privre-

de –naglašavaju izMORT-a.

Utompogledu, kako sudoda-

li, uz nastojanja da se obezbi-

jedi osnova za podizanje ni-

voa kvaliteta pružanja usluga

usektoruturizma i ugostitelj-

stva, i podigne nivo konku-

rentnosti našeg turističkog

proizvoda, odredbama novog

Zakonaoturizmuiugostitelj-

stvu, čija primjena je počela

sredinom januara ove godine

uvodi se nova vrsta hotela i

novi modeli poslovanja u ho-

telima (integralni hotel, kon-

do i mješoviti model poslova-

nja), vrši se usklađivanje

pružanja turističkih i ugosti-

teljskihuslugasasavremenim

trendovima (pojednostavlje-

nje procedura započinjanja i

obavljanja poslovanja, elek-

tronskoposlovanje).

PODSTICAJI

- Zatimse podstiče razvoj tu-

rizma u nedovoljno razvije-

nim područjima (formiranje

turističkih razvojnih zona),

obezbjeđuje podrška investi-

torima u realizaciji projekata

za visoko-kvalitetne objekte,

sa ciljem znatnijeg podizanja

nivoa kvaliteta smještajnih

kapaciteta, prije svega hotela,

a takođe se vrši i dalje imple-

mentiranje standarda EU za-

snovanimna principima odr-

žive komponente razvoja

turizma i usklađivanje regu-

lative saEUdirektivama–ka-

zali su izMORT-a.

U okviru navedenih aktivno-

sti, posebna pažnja, je kako

navode, posvećena razvoju

hotelijerstva, kao najvažni-

jem segmentu turističkog

proizvoda, koji na direktan i

indirektan način uzrokuje i

razvoj svih ostalih kompo-

nenti turističkog poslovanja,

aliutiče inarazvojprivrednih

djelatnosti koje su komple-

mentarne turizmu.

Što se tiče sjeveraVladaulaže

konstantne napore kako bi se

poslovni ambijent učinio još

aktraktivnijim i povećala

konkurentnost privrede u

cjelini.

-NovimZakonomo turizmu i

ugostiteljstvu, stvoriće se po-

voljnookruženjezapodstica-

nje novih investicija: unapre-

đenje zakonske regulative, sa

akcentom na optimizaciju

poreske politike, posebno u

sjevernom regionu - u tom

pogledu je i pripremljen novi

Zakon o turizmu i ugostitelj-

stvu–kažu izMORT-a.

Zatim navode da će stvarati

stimulativniji poslovni ambi-

jent za izgradnju hotela viso-

ke kategorije i komplemen-

tarne turističke ponude,

diverzifikaciju turističkog

proizvoda, sa akcentom na

sjever, dalje unapređenje

avio-dostupnosti, intenzivi-

ranje promocije turističkog

proizvoda na evropskom za-

padnom i sjevernom tržištu,

kao i na „trećim“ tržištima a u

saradnjisapartnerimaizregi-

ona,

i nastavakpraćenjaaktivnosti

na realizaciji projekata i pod-

sticanjenovihštopodrazumi-

jeva nalaženje načina za stav-

ljanja neaktivnih objekata u

punu funkciju.

N. KOVAČEVIĆ

Hotel JadranuPerastu

Luksuzni hotel „TheChedi LušticaBay“