Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 29. jul 2018.

Senatori pokušavaju da izglasaju zakon koji bi zabranio

američkompredsjedniku da donese odluku da napusti Alijansu

UzbunauSenatuzbog

izjavaoCrnoj Gori

VAŠINGTON

Grupa američ-

kih senatora, zabrinuta zbog

posvećenosti predsjednika

SAD Alijansi, predložila je u

petak zakon kojim će Donaldu

Trampu zabraniti da se povu-

če iz NATO saveza. Razlog

za ovakvu odluku je, navode

američki mediji, i Trampov

nedavni stav o Crnoj Gori.

- Nažalost, Trampovo ,,zlostav-

ljanje“ naših najbližih savezni-

ka dovelo je do sumnje oko

posvećenosti Amerike transa-

tlantskom savezu i vrijednosti-

ma odbrane - rekao je američ-

ki senator Džon Mekejn.

Dvostranački prijedlog, koji

je dostavio Mekejn i grupa

Demokrata zahtijevala bi od

predsjednika da dobije sagla-

snost od Senata kako bi izmi-

jenio ili ukinuo članstvo SAD u

NATO.

- Ako Tramp pokuša da se

povuče iz NATO bez odobrenja

Senata, ovaj zakon ovlašćuje

pravni savjet Senata da ospori

ovakvu odluku na sudu, naveli

su senatori u zajedničkoj izjavi.

Prijedlog zakona dolazi dvije

sedmice nakon Trampove izja-

ve na NATO Samitu u Briselu,

da je imaomogućnost kao

predsjednik SAD da napusti Ali-

jansu, ali da nije imao namjeru

to da uradi.

Tokom svog predsjedavanja,

Tramp je više puta ponižavao

saveznike, navode američki

mediji, i to tvrdnjama da ne

ulažu dovoljno u svoje vojske

i ne ispunjavanju kriterijume

NATO koji se odnose na izdva-

janje 2 odsto BDP za vojsku.

Na posljednjemNATO samitu,

kako piše američki vojni časo-

pis ‘Stars and stripes’, Tramp

je prijetio da će preuzeti stvar

u svoje ruke, ako članice ne

počnu da rade više za Alijansu.

Do kraja Samita, promijenio

je mišljenje i rekao da je zado-

voljan obećanjem članica da

u bidućnosti izdvajaju više, i

da je NATO sada mnogo jača

,,mašinerija“.

Međutim, izmiješane Tram-

Vašington: Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović razgovarao sa

pomoćnikomdržavnog sekretara za evropske poslove VesomMičelom

StrateškopartnerstvosaSAD

PODGORICA

Ministar

vanjskihposlovaSrđanDar-

manović sastao se jučeuVa-

šingtonu sapomoćnikom

državnog sekretara za

evropske i evroazijskepo-

sloveVesomMičelomi tom

prilikomizraziozadovolj-

stvoveomadobrimsave-

zničkimodnosima i apostro-

firaovažnost održanja

proaktivneulogeSADure-

gionuZapadnogBalkana.

Pomoćnik državnog sekreta-

raMičel je, kako je saopšteno

iz Ministarstva vanjskih po-

slova, ukazao na odličnu bila-

teralnu saradnju i strateško

partnerstvo dvije zemlje u

okviruSjevernoatlantskogsa-

veza.

- Pohvalio je lidersku i stabili-

zirajuću ulogu Crne Gore u

regionu i iskazaopodrškuSje-

dinjenjih Američkih Država

napretku naše države na putu

kačlanstvuuEU-saopštenoje

izMinistarstva.

Darmanović je u intervjuu za

Glas Amerike naveo kako Cr-

na Gora nikada nije željela da

bude u svađi sa bilo kim, a po-

gotovonesavelikomsilomka-

kva jeRusija.

- U posljednje vrijeme nema

teške retorike sa obje strane.

Ekonomska saradnja uvjek je

bila dobra, ruski turisti su

uvjekdolaziliuCrnuGoru.Mi

senadamoda će zaneko vrije-

me ipak doći do neke vrste

normalizacije odnosa. Rusija

ima svoje interese kao velika

sila, ti se interesi nepodudara-

ju uvjek sa interesima ni Crne

Goreniti članicaNATO.Utom

smislu moramo konstatovati

daCrnaGoramora da vodi ra-

čuna o sebi, svojoj bezbjedno-

stiipravcukojijeizabrala.Ako

stvari tako budu postavljene

bolje ćemo se razumjeti - re-

kao jeDarmanoviću intervjuu

zaGlasAmerike.

Darmanović smatra i da izjava

patrijarha SPC Irineja, koji je

uporediopoložaj SrbauCrnoj

Gori sa položajem u nekadaš-

njoj NDH-a, neće uticati na

bliske odnose dvije države.

Ocijenio je i da je takva izjava

maliciozna.

- Izjava kao takva je besmisle-

na i maliciozna. Nije to prvi

put da velikodostojnici SPC

nasrću na CrnuGoru na njenu

državnost i identitet. SPC ni-

kada nijemogla da prihvati či-

njenicu da je Crna Gora neza-

visna država, da je danas

članicaNATOi daćesjutrabiti

članicaEU. Iz tih vrijednosnih

sukobanastajutakveizjaveko-

je ne doprinose odnosima dvi-

je zemlje. Sa druge strane od-

nosi između naših država i

vlada su jako dobri i ne vjeru-

jemda takve izjave tomogu da

naruše u ovom trenutku - na-

veo jeDarmanović.

R.P.

pove poruke uznemirile

su saveznike, navodi se u

člankumagazina Stars and

Stripes. Dan nakon sastanka

sa ruskimpredsjednikom

VladimiromPutinom, Tramp

je izrazio sumnju u spremnost

Alijanse da brani najmanjeg

i najnovijeg saveznika, Crnu

Goru, ukoliko dođe do napa-

da na zemlju.

- Crna Gora je mala zemlja sa

veoma jakim ljudima, rekao

je Tramp u intervjuu za Fox

news. Oni su veoma agresivni,

mogu postati i agresivniji i

čestitam, u trećem svjetskom

ratu ste - rekao je Tramp.

Senator Džek Rid kazao je da

pomenuti zakon šalje signal

posvećenosti SAD savezni-

cima koji su pogođeni Tram-

povim kritikama, kao što je to

bio slučaj sa CrnomGorom.

- Ovaj zakon je postao neop-

hodan jer su neki od naših

najbližih saveznika dovodili

u pitanje Trampovu posve-

ćenost kolektivnoj odbrani

i garancijama sigurnosti -

naveo je Rid u saopštenju.

- Bez obzira na izjave ili tvi-

tove predsjednika, podrška

SAD saveznicima ostaje jaka i

neupitna - naveo je Rid.

J. Đ.

Odluka Opštinskog

odbora DPS-a Kolašina

Bulatović

kandidat za

predsjednika

opštine

KOLAŠIN

Na jučerašnjoj

sjednici Opštinskog odbora

DPS-a, jednoglasno je za

predsjednika opštine Kolašin,

predložen Milosav Bato Bula-

tović, predsjednik OO DPS-a

Kolašina.

Bulatović je bio nosilac liste

DPS-a na lokalnim izborima

27. maja na kojima je DPS

osvojio najviše odborničkih

mjesta – 13. Prije nedjelju je

dana potpisana koalicija izme-

đu DPS-a, Grupe građana koji

su osvojili 3 mandata i Socijal-

demokrata kojima je pripalo

2 mandata. Tako je formirana

skupštinska većina od 18

odbornika od 31 odbornika

koliko ima Skupština opštine

Kolašin.

Druga sjednica SO Kolašin u

novom sazivu, zakazana je

za utorak 31.jul. Na dnevnom

redu su izbori predsjednika

opštine i izbor predsjednika

Komisije za izbor i imenova-

nje.

Dr.P.

Milosav

Bulatović

dana naredne sedmice, te da

ćenjegovapartijaotome ima-

ti konačan stav narednih da-

na.

- Ne mogu u ovom trenutku

rećinaškonačanstavjerćemo

o tome odlučiti narednih da-

naali jesigurnodaćeBS imati

dobrog partnera kada je u pi-

tanjuOODPS- rekao jeKalač.

Podsjetimo, BS je za kandida-

ta čelnog čovjeka opštine ne-

davno predložila Ejupa Nur-

kovića, koji je i u prethodne

četirigodineobavljaotufunk-

ciju.

F.K.

ipak doći do uspostavljanja

saradnje.

- Vjerujem da se sa ovakvim

partijama koje čine koaliciju i

na državnom nivou, ide u

pravcusklapanjakoalicijeko-

ja može rezultirati stvara-

njemambijentazakvalitetniji

život svih građana Rožaja –

naveo jeKalač.

Dodao je da još nije odlučeno

da li će odbornici DPS-a po-

držati kandidata BS za pred-

sjednika opštine na sjednici

SO koja će se najvjerovatnije

održati posljednjeg radnog

aeura

za godinu je od poslaničkih

plata prihodovao 16.660 eu-

ra. U prvoj polovini godine

primao je mjesečno više od

1.400, audrugojmalomanje

od 1.350 eura. Koprivica, po

imovinskomkartonu, nema

nekretnineuvlasništvu, kao

ni automobil.

PRIHODI

Ukupni godišnji prihod

Mijomira Pejovića iz De-

mokrata bio je 17.268 eura,

dok je kao odbornik u SO

Budva za godinu zaradio

3.600 eura. Poslanička pla-

tamu je 1.439, a odbornička

nadoknada trista eura. Kao

članKomisijeMinistarstva

zdravlja primio je 1.700 eu-

ra. Pejovićeva nadoknada

što kao odbornik prisu-

stvujevjenčanjimazagodi-

nuiznosila je920eura.Vla-

snik je kupljenog „pežoa

207“ iz 2008. godine.

Pejović je prijavio da njego-

va supruga Tijana, zaposle-

na u Demokratskoj Crnoj

Gori, prima mjesečno platu

od 306 eura, što je na godiš-

njem nivou 3.672 eura. Na-

veo je u imovinskom karto-

nu da je nasljeđem stekao

dio nekoliko šuma, livada,

voćnjaka, pašnjaka, vino-

grada, a da je Ugovorom o

poklonu dobio stan od 33

kvadrata.

Poslanik Demokrata Danilo

Šaranović prihodovao je za

godinu od poslaničkih plata

17.148 eura. Zarade su izno-

sile od 1.384 do 1.476 eura.

Prijavio je da u vlasništvu

ima,,folksvagenpassat“,ko-

ji je kupio, a koji je proizve-

den 2007. godine. Vlasnik je

456 akcija Oboda, 58.880

IzborBara, kao i 7.972akcije

preduzeća Napredak iz Ko-

tora. Otplaćuje gotovinski

kredit od osam hiljada eura

iz 2016. godine, a mjesečna

ratamu je 294 eura.

Prema imovinskomkartonu

Valentine Minić, poslanice

Demokrata, njen ukupan

godišnji prihod od poslanič-

kih plata iznosi 16.817 eura.

Mjesečno je tokom godine

primalaod1.355do1.446eu-

ra. Nema u posjedu nekret-

nine. Imovinskog kartona

Dženana Kolića, poslanika

Demokrata, iz ove godine

nema na sajtu ASK. Prema

posljednjem, iz avgusta

prošle godine, njegova po-

slanička plata iznosi 1.444

eura. Prema podacima iz

Skupštine Crne Gore, Koli-

ćeva plata u ovoj godina

iznosila jemjesečnopo 1.361

euro, što za godinu ukupno

iznosi 16.332 eura.

I.K.

Bečić jeAgenciji

prijavioda otplaćuje

gotovinski kredit

osamhiljada eura, za

kojimu jemjesečna

rata 251 euro. Na-

veo je da ima „reno

megan“, proizveden

2010. godine, a kojeg

je kupiona kredit. U

vlasništvu ima i „nisan

primera“, proizveden

1997. godine. Bečić

uvlasništvunema

nekretnina

Neđeljko

Rudović

Dritan

Abazović

Ranko

Krivokapić

Donald

Tramp

Američki senat

SrđanDarmanović

i VesMičel juče

uVašingtonu