Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 29. jul 2018.

Demokratska partija socijalista Budva reagovao na peticiju lidera Socijaldemokratske partije za zaštitu ostrva Sveti Nikola

Mađarski premijer

Viktor Orban za bržu

integraciju regiona

Krivokapićdaneprijeti pozajmljenimpotpisima

CrnaGora

nepripada

Balkanu,

već srednjoj

Evropi

PODGORICA

Peticija sa 4.681 pot-

pisom, koju je lider SDP-a Ranko Kri-

vokapić dostavio Skupštini za zaštitu

Školja – ostrva Sveti Nikola, predstav-

lja prijetnju pozajmljenimpotpisima,

saopšteno je juče iz DPS-a Budva.

- Većina tih potpisa prikupljena je

nezakonito, političkimpritiscima i zlo-

upotrebama opštinskih službi u režiji

kompletne aktuelne vlasti. Izgleda da

je, nakon posljednjih trauma sa pred-

sjedničkih i lokalnih izbora, potpuno

dezorjentisanom lideru stranke u

nestajanju teško da prihvati činjenice

i pronađe način da dostojanstveno

nastavi svoj politički put, kakav god

on bio – saopštili su iz DPS-a.

Iz budvanskog DPS-a ističu i kako se

prvi biser u Krivokapićevom izlaganju

odnosio na podatak o prikuplje-

nih neštomanje od 5.000 potpisa

podrške, koje su iz SDP-a sakupili za

svega sedam, osamdana od građana

Budve, na temu zaštite ostrva Sveti

Nikola. Iz te partije navode i kako su

te potpise prikupili oni sa kojima nje-

gova partija ,,tvori“ raspalu koaliciju

u Budvi.

- Doduše, moguće da su predstavnici

SDP-a imali važnu ulogu u knjiženju

potpisa, kao ljudi koji već duže od

deceniju nepogrešivo, na pravoj stra-

ni istorije, vode knjige opštine Budva.

Druga skandalozna teza Krivokapi-

ća odnosi se na konstataciju kako

između politika koje personi ikuju

on i Milan Knežević, stoji politička

provalija, u doživljaju države, ali i po

svimdrugim, političkim i ideološkim

pitanjima. Zaista moramo i ovom

prilikompotsjetiti g-dina Krivokapića

da je upravo budvanska raspala koa-

licija, u kojoj SDP participira skupa sa

partijomMilana Kneževića, ogledalo

istine i suštine SDP-a, i najbolji deman-

ti njegove skandalozne teze i politike.

Dakle, kada se Krivokapić prisjeti da

već odavno koalira sa partijama koje

eksplicitno negiraju državu, tada

ćemo biti spremni da čujemo šta on

misli na temu razvoja. Do tada, nama

su u Budvi potrebne nove investicije,

i zaobilaznica, i marina, i šetalište, i

hoteli, i sve ono što će Budvu razvijati

u pravcu turističke metropole - navo-

de u saopštenju.

Dodaju i da od Krivokapića odavno

ne očekuju da može imati razumije-

vanje, odnosno viziju razvoja Crne

Gore, pa samim timni Budve.

- A što se tiče podrške i pomoći, samo

ga molimo da Budvi više nikad ne

pomaže kao što je pomagao oko pro-

jekta Kraljičina plaža – navedeno je u

saopštenju DPS Budva.

Đ. Ć.

PODGORICA

Crna Gora ne

pripada Balkanu već srednjoj

Evropi, isto kao i Srbija, izjavio

je mađarski premijer Viktor

Orban. Govoreći na forumu u

okviru 29. Balvanjoši Ljetnjeg

otvorenog univerziteta u u

Rumuniji, Orban je rekao da je

uvjeren da Mađarska treba da

učini sve da Crna Gora i Srbi-

ja što prije postanu članice

Evropske unije.

- Istorijski interes Mađarske je

da sa CrnomGorom i Srbijom

bude u istoj političkoj zajedni-

ci - rekao je Orban i dodao da

,,osjeća“ da i Crnogorci i Srbi

imaju isti stav, prenijela je RTV

Panon.

Đ.Ć.

Sjedekodkuće

i punedžepove

ROŽAJE:

Moguć postizborni savez dvije partije

NapomolukoalicijaDPS-a i BS-a

ROŽAJE

Iako još nije for-

malno dogovorena koalicija

Bošnjačke stranke i Demo-

kratske partije socijalista u

Rožajama, činjenicada suod-

bornici DPS-a na protekloj

konstitutivnoj sjednici glasali

za kandidata BS za predsjed-

nikalokalnogparlamenta,na-

govještaj je izvjesnog postiz-

bornog saveza dvije partije.

Omotivima da se podrži kan-

didat BS, koja je na proteklim

lokalnim izborima dobila ap-

solutno povjerenje građana,

odnosnood34mjestau lokal-

nom parlamentu osvojila 19

mandata, predsjednik OO

DPS-adrBećirKalačkazao je

da je taj gest ispružena ruka

njegove partije u cilju stvara-

nja boljihodnosa.

-Dali smopodrškukandidatu

BS za predsjednika SO. Naš je

motiv bio da damo doprinos

smirivanjutenzijakojesubile

izražene u protekle četiri go-

dine.Nadamsedadolazineko

novo vrijeme za Rožaje te da

uspostavljanjem kvalitetne

saradnje na jasnim principi-

ma, možemo doprinijeti pri-

vrednomi ekonomskomopo-

ravku ove sredine - kazao je

Kalač.

On je rekao da umeđuvreme-

nu nije bilo razgovora pred-

stavnikadvijepartije omogu-

ćoj koaliciji ali da postoje

ozbiljni nagovještaji da će

BećirKalač

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan

Abazović, koji je u savezu sa Demokratama

i bojkotuje Skupštinu od početka saziva, od

poslaničkih plata za posljednju godinu zaradio

je 16.728 eura. Njegova mjesečna poslanička

plata je 1.394 eura – podaci su iz imovinskog

kartona. Abazović je kao odbornik u SO Ulcinj

za godinu prihodovao 1.800 eura. Naveo je da

je za jedno službeno putovanje u oktobru proš-

le godine dobio od partije 379 eura. U svom vla-

sništvu ima vikendicu od 30 kvadrata. Prijavio

je depozit u iznosu 7.244 eura.

Neđeljko Rudović, koji je nedavno podnio

ostavku na sve partijske funkcije i vratio posla-

nički mandat, kao poslanik primao je mjesečno

1.520 eura, što je na godišnjemnivou prihod od

18.240 eura. Vlasnik je stana od 42 kvadrata,

kao i njive od 2.378 kvadrata. Prijavio je udio od

35 odsto u „Trust Agency Doo“.

Rudović je prijavio da njegova supruga Mirjana,

zaposlena u „Trust Agency Doo“, mjesečno

prima platu od 230 eura, što je na godišnjem

nivou 1.610 eura. Rudovići imaju u vlasništvu

,,glof 3“, iz 1995. godine.

AbazovićuiRudovićuukupnoblizu35hilja

PODGORICA

Svaki po-

slanikDemokrata, koji

bojkotujuSkupštinuod

početka saziva, prihodo-

vao jeodposlaničkihplata

uposljednjoj godini oko 17

hiljada eura–pokazuju

njihovi imovinski kartoni.

Predsjednik Demokrata i

poslanik Skupštine Aleksa

Bečić za godinu je od posla-

ničkih plata ukupno zaradio

17.283 eura. Bečićeve posla-

ničke plate, prema podaci-

ma iz njegovog imovinskog

kartona objavljenog na sajtu

Agencije za sprečavanje ko-

rupcije, iznosile su od 1.397

do 1480 eura.

KREDITI

Agenciji je prijavio da otpla-

ćujegotovinski kredit odde-

cembra 2013. godine od

osamhiljadaeura,zakojimu

je mjesečna rata 251 euro.

Naveo je da ima „reno me-

gan“,proizveden2010.godi-

ne, akojeg jekupionakredit.

Uvlasništvuimai„nisanpri-

mera“, proizveden 1997. go-

dine, kojeg, kako je naveo,

koristi njegov otac. Bečić,

sudeći po podacima iz imo-

vinskogkartona, usvomvla-

sništvunema nekretnina.

Generalni sekretar i posla-

nikDemokrataBorisBogda-

nović za godinu je od posla-

ničkih plata zaradio 17.556

eura. Mjesečno je iz skup-

štinskog budžeta primao od

1.417 do 1.546 eura. U vla-

sništvu, kako navodi u imo-

vinskom kartonu, ima „pe-

žo“ iz2012, kojeg jekupiona

kredit, kao i „fiat tempru“,

proizvedenu 1992. godine.

Otplaćuje gotovinski kredit

odnovembra2016. godine, u

iznosuoddevethiljadaeura,

za koji mu jemjeseečna rata

250 eura. Ni Bogdanović ne-

ma u vlasništvunekretnine.

Poslanica Demokrata Zden-

ka Popović zaradila je za go-

dinubojkotaSkupštineCrne

Gore 16.392 eura. Kao od-

bornica u Skupštini glavnog

gradazagodinuprihodovala

je dodatnih 1.800 eura – po-

dacisuiznjenogimovinskog

kartona.

Popović je prijavila da je

njenukupangodišnjiprihod

odrentešesthiljadaeura,što

je 500 na mjesečnomnivou.

Uvlasništvuima trećinusta-

na od 34 kvadrata, kao i po

trećinu poslovnih prostora

od 20 i 22 kvadtata, koje je

stekla nasljeđem. Kupila je i

trećinuposlovnogprostoraod

20kvadrata.

AKCIJE

Prijavilajedaimai30.000eura

ugotovini.Vlasnikje148akcija

Duvanskog kombinata, 20.013

akcijaIzboraBar, zatimpo465

Luke Bar i preduzeća Kontej-

nerski terminal Generalni te-

reti Bar, kao i 230 akcija Crno-

gorskog elektroprenosa. Ima

,,opel korsu“ proizvedenu

2008. godine. Popović otpla-

ćuje mjesečno po 132 eura hi-

potekarnog kredita koji iznosi

14 hiljada, uzetog u aprilu

2008. godine. Otplaćuje dva

gotovinska kredita iz 2015. go-

dineodpethiljada,odnosnotri

hiljade, za koje joj je mjesečna

rata 225, odnosno 135 eura.

Mjesečna rata joj je i 266 eura

gotovinskog kredita od osam

hiljada, uzetog prošle godine.

Popović je naknadno prijavila

kredit uzet umartuovegodine

od 15 hiljada eura, za koji joj je

mjesečna rata 466 eura.

Poslanik Demokrata Momo

Koprivica, premapodacima iz

njegovog imovinskogkartona,

Poslanici Demokrata za godinu bojkota Skupštine od poslaničkih

plata pojedinačno zaradili oko 17 hiljada eura

ViktorOrban

Zdenka

Popović

Aleksa

Bečić

Boris

Bogdanović

Zdenka Popović je pri-

javila da ima 30.000

eura u gotovini. Vlas-

nik je 148 akcijaDu-

vanskog kombinata,

20.013 akcija Izbora

Bar, zatimpo 465 Luke

Bar i preduzećaKonte-

jnerski terminal, kao i

230akcija CGES-a

PLAV

U Plavu će naredne četi-

ri godine na vlasti biti koalicioni

partneri na državnomnivou,

Demokratska partija socijalista,

Bošnjačka stranka i Socijalde-

mokrate.

Koalicioni sporazumnačelno je

dogovoren, saopšteno je Tele-

viziji Crne Gore iz opštinskih

odbora tih stranaka.

Nastavak konstitutivne sjednice

lokalnog parlamenta u Plavu

zakazan je za ponedjeljak.

Mirsad Barjaktarević iz SD-a je

kazao da ta partija, koja je sa

deset odbornika u Plavu najjača,

pregovara sa tradicionalnim

partnerima na državnomnivou.

- Pregovori su u inalnoj fazi i

veoma brzomožemo očekivati

formiranje vlasti, konstituisanje

Skupštine i izbor predsjednika -

rekao je Barjaktarević.

DPS će, nakon šest godina, biti

dio vlasti i o kadrovskim rješe-

njima nijesu željeli da govore.

- Zadovoljni smo raspodjelom i

onim što DPS dobija koalicionim

sporazumom - navela je koor-

dinatorka OO te partije u Plavu,

Eldana Canović.

R.P.

Dogovorenavlast uPlavu

DPS, BS i

SDnačelu

opštine