Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 28. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

– Dvadesetsedmogodišnji Č.

B. pronađen je mrtav u stanu koji se nalazi

u podgoričkomnaselju Blok V, a ne u ulazu

zgrade kako smo juče objavili.

Izvinjavamo se porodici i čitaocima zbog

pogrešne informacije koju smo objavili.

Izvinjenje

Na Staromaerodromu pretresen stan koji su koristile bezbjednosno interesantne osobe

Ustanu „kavačana“ pronađena

eksplozivnanaprava imunicija

PODGORICA

–Crnogor-

skapolicija je sinoćnaSta-

romaerodromuuPodgori-

ci pronašla crnu torbuu

kojoj senalazila eksploziv-

nanaprava. Uovoj akciji

L.B. jeprivedenna sasluša-

njeuCentar bezbjednosti

Podgorica - potvrđeno je

Pobjedi.

Podgorički inspektori su oko

20 sati blokirali Aerodrom-

sku ulicu na Starom aerodro-

mu i upali u jednuodzgradau

toj ulici u kojoj se prema ope-

rativnim podacima nalazio

stan koji su koristile bezbjed-

nosno interesantne osobe iz

kavačke grupe.

Nakon što je pronađen ek-

splozivna naprava, policija je

od stanara zatražila da napu-

stestanove.Istražiteljisupre-

ma informacijama Pobjede

pronašli imuniciju.

Osim podgoričkih policajaca

sinoć su na mjestu događaja

bili i pripadnici Službezaštite

i spašavanja, službe hitne po-

moći ipripadnici Interventne

jedinice policije.

Ovo je, kako Pobjeda saznaje,

nastavak akcije pretresa u ko-

joj je prije nedjelju Podgori-

čaninFilipBešović(28)uhap-

š en p r i l i kom kon t ro l e

bezbjednosno interesantnih

osoba.

Kod njega je tada pronašla 21

kapislu za aktivaciju eksplozi

va,uređajezapraćenje,16.000

eura i kokain. Njemu je nakon

saslušanja sudija za istrage

odrediopritvor od 30dana.

Za njega istražitelji sumnjaju

da jebioblizakosobama izka-

vačke grupe, a policija je rani-

je objasnila da ga je privela

prilikomkontrolebezbjedno-

sno interesantnihosoba.

B.R.

Vanraspravno vijeće Višeg suda nije prihvatilo prijedlog da se Bratislav Dikić brani sa slobode

Maksiću i Đorđevićuukinut pritvor

PODGORICA

–Srpski dr-

žavljaniDraganMaksić i

SrboljubĐorđević juče su

poslije skorodvije godine

pušteni izpritvoraukoji su

dospjeli zbogoptužbi za

pokušaj terorističkognapa-

danadanparlamentarnih

izbora 16. oktobra 2016. go-

dine.

S druge strane, bivši koman-

dant srpske žandarmerije

Bratislav Dikić ostaće do da-

ljanjeg u Istražnom zatvoru

jer jevanraspravnovijećeod-

bilo njegov prijedlog za uki-

danje pritvora.

OBRAZLOŽENJE

U pritvoru je i srpski držav-

ljanin Milan Dušić koji nije

tražioukidanjepritvorazbog,

kako kako je ranije kazao,

adekvatne medicinske njege

kojudobija uZIKS-u.

Ukidanje pritvora Maksiću i

Đorđevićuuslijedilojenakon

što je na jednomod prethod-

nih suđenja glavni specijalni

tužilac izjavio da nema pre-

prekadaseovioptuženinađu

na slobodi ukoliko im se

obezbijedi smještaj u blizini

Podgorice.

Mitropolija crnogorsko-pri-

morska je namolbu branioca

optuženihobezbijedilasmje-

štaj u manastiru Dajbabe na-

kon čega je uslijedila i pozi-

tivna odluka vanraspravnog

vijećaVišeg suda.

U obrazloženju Višeg suda

navodi seda jeMaksićuiĐor-

đeviću zabranjeno napušta-

njePodgorice.

-Optuženi seobavezujuda se

svakog drugog ponedjeljka

počev od6. avgusta u9.00 sa-

ti javljaju Upravi policije –

Centru bezbjednosti - šefu

Đorđević saadvokatomBečanovićemjuče ispredZIKS-a

smjene–navodi seuobrazlo-

ženju.

Ukoliko Maksić i Đorđević

prekrše izrečene mjere nad-

zora, protiv njih se može

odrediti pritvor, navode izVi-

šeg suda.

Podsjećamo, istu garanciju

SPC je dala i za optuženu

BrankuMilić koja je 11. okto-

bra prošle godine odlukom

vanraspravnog vijeće Višeg

suda u Podgorici napustila

Istražni zatvor uSpužu.

Odluka jeuslijedilanakonšto

je advokatMilićeve, Jugoslav

Krpović, Višem sudu u Pod-

gorici predao zahtjev za uki-

danje pritvora uz garancije

Mitropolije crnogorsko-pri-

morskedaće jojbitiobezbije-

đen smještaj uManastiruUs-

penja presvete Bogorodice

Duga na Bioču gdje se Milić

nalazi već desetmjeseci.

Od optuženih u procesu pro-

tiv grupe za pokušaj terori-

stičkognapadaoptuženaKri-

stinaHristićkoja jeuhapšena

zajedno sa BratislavomDiki-

ćem provela je najmanje u

pritvoru.

Većposlije trimjesecaprove-

denih u Istražnom zatvoru u

Spužu vanraspravno vijeće je

prihvatilo njen prijedlog za

ukidanje pritvora i ona je na-

kon trimjeseca, -odnosno 20.

januara 2017. godine puštena

da se brani sa slobode.

Viši sud je donio rješenje ko-

jim je Hristić određena za-

brananapuštanjastanaukom

će boraviti i obavezno javlja-

nje policiji.

OPTUŽNICA

Njen branilac, advokat Dušan

Radosavljević prošle nedjelje

zatražio jeodkrivičnogvijeća

sutkinjeSuzaneMugošedase

Hristić ukinumjere nadzora i

dozvoli joj se odlazak u Beo-

gradzbog egzistencijalnih ra-

zloga uz obećanje da će se

odazivati svakom pozivu za

suđenje. Sud jeodbioovaj pri-

jedlognakon što je glavni spe-

cijalni tužilacMilivojeKatnić

ukazao da su srpske vlasti od-

bile da izruče Nemanju Risti-

ća i PredragaBogićevića, a što

bi moglo da se desi i u slučaju

Hristić ukoliko bi joj se dopu-

stiloda napusti CrnuGoru.

Prema navodima optužnice,

na čelu kriminalne organiza-

cije bili su Eduard Šišmakov i

Vladimir Popov, ali su oni ne-

dostupni crnogorskim vlasti-

ma i njima se sudi u odsustvu

kao i srpskim državljanima

Nemanji Ristiću i Predragu

Bogićeviću.

Na optužnici su i lideri DF-a

AndrijaMandić i Milan Kne-

žević, službeni vozač DF-a

MihailoČađenović.

Rezultati iz istrage pokazali

su da su Šišmakov i Popov

oformili grupe na teritoriji

CrneGore, Srbije iRusije s ci-

ljem „vršenja neodređenog

broja krivičnih djela terori-

zam“ i krivičnih djela ,,poku-

šaja ubistva najviših pred-

stavnikaCrneGore“.

B.R.

ijalnom tužilaštvu na dopunu istrage

azaprotiv

anovića

suduPodgorici (arhivska fotografija)

lizi tržišta, koji smo dostavili

sudu. Ispostaviloseda taj do-

kument postoji u Telekomu

iako je Tužilaštvo tvrdilo

drugačije. Kada Tužilaštvo

pribavi tu dokumentaciju od

Telekoma, onda ovaj pred-

met nema više krivičnoprav-

nog smisla – kategoričan je

Piperović, smatrajući da bi

tužilac trebalo da odustane

odkrivičnog gonjenja.

ODLUKE

Piperović ističeda jeTužilaš-

tvopregledompratećedoku-

mentacijemoglo da uvidi što

su bile obaveze konsultant-

ske kompanije, a koje Obra-

dovića, Ivanovića i dva Ma-

đara koji su bili izvršni

direktori uTelekomu.

- Iz dokumenatacije koja

svjedoči o tome ko je prisu-

stvovao sastanku na kom je

donijeta odluka o angažova-

nju konsultantske firme za

analizu tržišta u zemljama iz

okruženja,može se vidjeti da

Ivanović i Obradović nijesu

bili autonomni niti su tomo-

gli biti, već se radilo o zajed-

ničkojodlucibordadirektora

na kojoj se nalaze četiri pot-

pisa. Samo da postoji ovaj fa-

kattojekrivično-pravniznak

da do optuženja nije moglo

doći. Ne kažem da neće, ali

vidjećemo kako će i kako bi

glasila nova optužnica – za-

ključio jePiperović.

Naročištuzakontroluoptuž-

nice koje je održano 6. jula u

Višemsudu, advokat Pipero-

vić je podsjetio da suMađari

od 27. oktobra do 28. decem-

bra 2005. godine, period koji

je u optužnici označen kao

inkriminisan, već uveliko ru-

kovodili Telekomom ,,što

značidaObradovićiIvanović

tada nijesumogli da odobra-

vaju poslove vrijedne nekoli-

kohiljadaeura,akamolimili-

onski posao“.

Istakao je da su Obradović i

Ivanović radili po petogodiš-

njembiznis planu koji se od-

nosio na ispitivanje tržišta

koji su vlasnici iz Mađarske

potpisali.

I tada je upozorioda supodi-

zanjem optužnice njegovi

branjenici označeni pred cr-

nogorskom javnošću kao lju-

di koji su stavili pare udžep.

-Doduše, niko ihnijeoptužio

da su pare stavili u svoj džep,

ali šteta je pričinjena – kazao

je on tada.

B.ROBOVIĆ

HERCEGNOVI

–Tride-

setsedmogodišnji Jovan

Marković izHercegNovog

uhapšen je zbog sumnjeda

jeunoći izmeđučetvrtka i

petkau4.35 sati pokušaoda

ubijeRadaMiloševića (34).

Kako se navodi u saopštenju

policije, Centru bezbjednosti

Herceg Novi prijavljeno je da

su se dvije osobe verbalno su-

kobileidajejednaodnjihupo-

trijebila nož.

HERCEGNOVI:

Uhapšen Novljanin JovanMarković

Teretega za

ranjavanje

Miloševića

- Nedugo nakon prijavljenog

događaja J. M. je uhapšen kod

objekta Pošte u Herceg No-

vom – navodi se u saopštenju

policije. Milošević je imao tri

povrede i pomoćmu je ukaza-

na u bolnici Meljine. Mladiću

živiot nije ugrožen.

- Kriminalističkom obradom,

pretragomterenaishodnopri-

bavljenim obavještenjima od

građana, prikupljene sumate-

rijalne i druge činjenice koje

ukazujunapostojanjeosnova-

ne sumnje da je J. M. izvršilac

ovog krivičnog djela - navodi

se u saopštenjupolicije.

Osumnjičeni će biti priveden

u Više državno tužilaštvo na

saslušanje.

C.H.

Sauviđaja sinoćnaStaromaerodromu