Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 28. jul 2018.

Društvo/Hronika

Savjet za saradnju sa iseljenicima usvojio Deklaraciju

o budućnosti Crne Gore u EU

Zaekonomski razvoj

važna i ulogadijaspore

PODGORICA

–Savjet za sa-

radnjusa iseljenicimausvojio

je jučeDeklaracijuobuduć-

nosti CrneGoreuEvropskoj

uniji.

Potpredsjednik Savjeta Boris

Popivoda rekao jeda su timdo-

kumentom iseljenici iz Crne

Gore, državljani i građani ze-

malja članica EU izrazili opre-

dijeljenost da je budućnost na-

še zemlje u EU, a savjet i svi

članovi tog tijela iskazali inte-

res i namjerudausvojimsredi-

nama u zemljama državama

članicama EU djeluju u cilju

integracijeCrneGore.

- Crnogorske zajednice u EU

imaju politički i ekonomski

značaj koji imajunamjeru i tre-

ba da stave u funkciju evrop-

skih integracija – dodao je Po-

pivoda.

Na trećoj sjednici Savjeta, koja

je bila posljednja u sadašnjem

sazivu, razgovarano je i očuva-

nju jezika, kulture i tradicije u

iseljeničkim sredinama, naro-

čitokodmlađegeneracije, kao i

opotrebizaliberalizacijomZa-

konaocrnogorskomdržavljan-

stvu.

- Time bi se olakšali uslovi za

sticanje crnogorskog držav-

ljanstva iseljenicima, njihovim

potomcimaibračnimpartneri-

ma - kazao je Popivoda i pod-

sjetio na brojne uloge koje je

dijaspora imala - od lobiranja

za nezavisnost Crne Gore do

novčane pomoći. Izaslanik

predsjednika Crne GoreMilan

Roćen istakao je da dijaspora

POKRENUTAZNAČAJNAPITANJA:

Sa jučerašnje sjednice

Glavni politički savjetnik

predsjednika Crne Gore Milan

Roćen naveo je da očekuje

da se iz Crne Gore, kao

evropske zemlje u civiliza-

cijskom smislu, neće više

odlaziti iz materijalnih

razloga.

- Nije daleko dan kada

će se potomci naših

iseljenika vratiti u

Crnu Goru - kazao

je Roćen.

Roćen:Nijedaleko

danpovratka

Direktor Uprave za dijasporu, Predrag Mitrović, kazao je da je

za dvije godine od svog postojanja, Savjet uspio da prepozna

ključne probleme iseljenika.

- Te godine za nama pokazale su se kao uspješne, a formira-

nje Savjeta pokazalo se opravdanim - naveo je Mitrović.

On očekuje da će se u narednomperiodu još više intenzivira-

ti procesi saradnje između države i dijaspore.

Mitrović:Savjetprepoznao

ključneprobleme

može da odigra važnu ulogu u

povećanju dinamike ekonom-

skog razvoja, kao tokom obno-

ve nezavisnosti države.

- Iseljenici u novoj fazi razvoja

države imaće aktivniju ulogu u

kreiranjudruštvenih, ekonom-

skih i političkih tokova – kazao

jeRoćen.

Roćen jekazaoda jesaradnjasa

iseljenicima izdignuta na nivo

najvećih državnih prioriteta

nakon obnove nezavisnosti

2006. godine.

- Tada je prepoznata potreba

sistemskog rješavanja tog pita-

nja - rekao jeRoćen.

Prva strategija o saradnji Crne

Gore, kako jenaveo, usvojena je

2010.godineinjomjebilopred-

viđeno da se formira Uprava za

dijasporu, koja danas postoji u

okviru Ministarstva vanjskih

poslova.

Roćen je podsjetio da je nedav-

no usvojen i novi Zakon o sa-

radnji sa iseljenicima.

On smatra da veliko priznanje

treba odati Matici crnogorskoj,

koja se na pravi način bavi sa-

radnjomdržavesaiseljenicima.

N.K.

Predstavljen zajednički projekat NVOCEZAP-a i Saveza slijepih

Informacijeoproizvodima

dabudu i naBrajevompismu

PODGORICA

–Osobe sa

oslabljenimvidomnemaju

jednakapravakao i drugi po-

trošači uCrnoj Gori jer im

informacijeoproizvodima

na tržištunašedržavenijesu

dostupne, pa apelujuna tr-

govceda ispune svojeobave-

ze i štampaju informacije i

naBrajevompismom.

Ovojeporučenonajučerašnjoj

konferencijizanovinarenako-

jojjepredstavljenprojekat„Svi

smo stvoreni jednaki, ka efika-

snoj zaštiti potrošačkih prava

licasainvaliditetom“. Projekat

vrijedan 128.782 eura sprovo-

de Savez slijepih u saradnji sa

NVO Centar za zaštitu potro-

šača, a Evropska unija finansi-

ra 122.000eura, odnosno94,73

odsto.

APEL

Predsjednik Saveza slijepih

GoranMacanović kazao je da

se nada da će na ovaj način da

utiču „na svijest kod donosio-

ca odluka da je neophodno

stvoriti kvalitetniji ambijent

da se uklone prepreke “.

- Apelujemo i na trgovce da je

njihova obaveza nešto što će

nam omogućiti da budemo

jednaki sa drugim potrošači-

ma.Vjerujem da će Ministar-

stvo ekonomije kroz ovu sa-

radnjudauvidi koliko jevažno

da vodi računa o svim grupa-

ma potrošača pa i o potrošači-

ma sa oštećenim vidom - ka-

zao je on.

Crna Gora, kako je rekaoMa-

canović, jedina je država u

Evropi koja je uvela zakonsku

obavezu da informacije o pro-

izvodima budu dostupne i

osobama sa oštećenimvidom.

- Pravilnik je donešen 2016. i

imali smo samodvaproizvoda

na Brajevompismu čime nije-

smobilizadovoljniupotpuno-

sti - kazao jeMacanović.

Prema njegovim riječima,

NVOnačijemjeončeludala je

prijedlog da na proizvodima

sa jedne strane budunaljepni-

ce sa nazivom proizvoda, a da

seuzproizvodštampajuimale

brošure naBrajevompismu.

BIZNIS BARIJERA

Macanović naglašava da se tr-

govci protive da štampaju do-

datne deklaracije, jer im je to

skupo i kažu da im je to biznis

barijera.

Predsjednica NVO Centar za

zaštitu potrošača Olga Nikče-

vić rekla je da projekat ima

izuzetan značaj u poboljšanju

potrošačkihprava osoba sa in-

validitetomu našoj zemlji i da

ćekrozbrojneplaniraneaktiv-

nosti projekat doprinijeti bo-

ljem funkcionisanju ukupnog

sistema zaštite potrošačkih

prava.

- Delagacija EU prepoznala je

važnostmisijeovogprojekata i

izuzetno cijenim njihovu po-

svećenost i podršku – rekla je

ona.

Primjena projekta počela je 1.

maja ove godine i trajaće 24

mjeseca.

K.J.

Optužnica protiv bivših čelnika Telekoma vraćena Spe

Nedovoljnodo

Obradovića i I

Branioca nekada čelnih ljudi

Telekoma, advokata Zorana

Piperovića nije iznenadila odluka

vanraspravnog vijeća Višeg suda,

nakon što je on, kao zastupnik

odbrane, na ročištu za kontrolu

optužnice dostavio dokumentaciju

koja demantuje tvrdnje Tužilaštva

PODGORICA

–Vanra-

spravnokrivičnovijeće

podgoričkogVišeg suda

smatradaSpecijalno tuži-

laštvonijeponudilodo-

voljnodokazada subivši

čelnici TelekomaOleg

Obradović iMiodrag Iva-

nović za 2,3miliona eura

oštetili kompanijukojom

surukovodili, pribavljaju-

ći korist drugome.

To je, premasaznanjimaPo-

bjede, razlog zbog kojeg je

Viši sudoptužnicuSpecijal-

nog tužilaštva vratio na do-

punu istrage.

Premanavodimaoptužnice,

Obradović i Ivanović su zlo-

upotrijebili položaj u pri-

vrednom poslovanju pri-

bavljajući korist u iznosu od

2,3 miliona eura kompaniji

,,RawleighTrading“ iz Lon-

dona na ime fiktivnog ugo-

vora o konsultantskimuslu-

gama ispitivanja tržišta

telekomunikacija u Jugoi-

stočnoj Evropi.

Specijalno tužilaštvo tvrdi

dataanalizanikadanijeura-

đena i da suObradović i Iva-

nović unaprijed znali da ne-

ć e do ć i do r e a l i z a c i j e

ugovorenog posla.

Branioca nekada čelnih ljudi

Telekoma, advokata Zorana

Piperovića nije iznenadila od-

luka vanraspravnog vijeća Vi-

šeg suda, nakon što je na roči-

štu za kontrolu optužnice

dostavio dokumentaciju koja

demantujetvrdnjeTužilaštva.

DOKUMENTACIJA

Piperović je sudu, na raspravi

u postupku kontrole optužni-

ce,dostaviozapisniksasjedni-

ce borda direktora Telekoma

na kojoj je donijeta odluka da

ugovor, koji jepredmet optuž-

nice, bude potpisan i ovlastio

Olega Obradovića i Miodraga

Ivanovićadadokumentpotpi-

šu.

Dostavio je i biznis plan Tele-

koma kojim je unaprijed pla-

nirana analiza tržišta.

-Kaoštosamirekaonaročištu

za kontrolu optužnice, onako

koncipirana optužnica je sa-

držala u sebi toliko krivično-

pravnih nelogičnosti da ne bi

mogla da opstane. Nakon do-

stavljanja dokumentacije, je-

dini rezon koji je sud mogao

primijeniti jedavrati optužni-

Komentarišući nalog vanraspravnog vijeća

Višeg suda da se optužnica vrati na dopunu

istrage advokat Zoran Piperović je kazao da

to znači da nema dovoljno dokaza za osno-

vanu sumnju.

- Sud smatra da treba sprovesti još neke

radnje a što je predložila i odbrana. Tužilac

može da odustane od krivičnog gonjenja

nakon te istrage, a može i da podigne novu

optužnicu. Isto tako, da tužilac više nikad ne

vrati optužnicu Višem sudu, vanraspravno

vijeće ga neće pitati za razloge zato što se ne

radi o pritvorskompredmetu – pojasnio je

procedure u konkretnom slučaju.

Istakao je da iako sudu nije od važnosti što

će tužilac uraditi sa optužnicom, optuženima

i odbrani je sa druge strane u interesu da

saznaju konačan ishod, jer ne žele da se sa

ovim slučajemmanipuliše i narednih nekoli-

ko godina.

- Ovi ljudi se prozivaju već dvanaest godina.

Sve to vrijeme oni su predmet špekulacija,

ogovaranja, manipulacija, podmetanja – ista-

kao je Piperović.

Piperović:Odbrani jebitanishoddase

nebiovimslučajemmanipulisalo

Obradović i Ivanović saadvokatomdolazeuViš

cu na dopunu istrage – kazao

je juče advokat Piperović za

Pobjedu.

On je objasnio da nije dobio

pisanu odluku vanraspravnog

vijeća, tako da ne zna što je

tačno naloženo Tužilaštvu da

uradi, ali da pretpostavlja da

suzahtjevisudanafonuonoga

što jeodbrana tražilaprilikom

kontrole optužnice.

- Pretpostavljamda je nalože-

no saslušanje svjedoka koje je

odbrana predložila kao i da se

zatraži od Telekoma prateća

dokumentacijaugovoraoana-

PODGORICA

–SutkinjaBi-

ljanaUskokovićprihvatila je

jemstvood300.000eurakoje

jeponudiooptuženi zame-

đunarodni švercdrogeVaso

Ulićkakobi sebranio sa slo-

bode, potvrđeno jePobjedi iz

Višeg sudauPodgorici.

Međutim, iako je jemstvo pri-

hvaćeno Uliću nije ukinut pri-

tvor. Očekuje se da će Ulić na-

pustiti istražni zatvor u Spužu

onog trenutka kada 300.000

eura bude položeno u depozit

Višeg suda uPodgorici.

SpecijalnotužilaštvoVasaUlića

tereti da je organizovao krimi-

nalnu grupu koja se bavila me-

đunarodnimšvercomdroge.

Optužnica protiv Ulića podi-

gnuta jeu februaruovegodine i

predmet je dodijeljen sutkinji

Biljani Uskoković ali suđenje u

ovompredmetujenekolikopu-

ta odgađano.

Ulić je bio u pritvoru od 29. av-

gusta prošle godine. On je pred

tužiteljkomMirom Samardžić

negirao da je bio na čelu narko

kartelakoji jeprethodnihgodi-

na izdrugihzemaljauAustrali-

ju prokrijumčario 60 kilogra-

ma ekstazija (MDMA). Tvrdio

je da pošteno živi i da se bavi

vinogradarstvom.

Nakon hapšenja Ulića, svjetski

mediji su pisali da je bio pod

budnim okompolicijskih služ-

bi širom svjeta više od 20 godi-

na, upravo zbog šverca većih

količina heroina, kokaina, me-

tamfetamina i kanabisa.

B.R.

Sud usvojio zahtjev odbrane optuženog zameđunarodni šverc droge

Prihvaćeno jemstvood

300.000zaVasaUlića

MilanRoćen