Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Vlada je na sjednici, takođe, donijela Odluku o broju studena-

ta za upis na postdiplomske specijalističke studijske progra-

me Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019. godinu,

te je saopšteno kako je predviđen upis za ukupno 2.447 stu-

denta: 1.237 koji će se inansirati iz budžeta i 1.210 samo inan-

sirajućih, što je

prijedlog UCG.

- Na prijedlog

UCG ukupan

broj planiranih

studenata za

upis na pos-

tdiplomske

specijalističke

studije koji će

se inansirati

iz budžeta

povećan je

za 23, dok je

broj planiranih

samo inansira-

jućih studenata

povećan za

75 u odnosu

na 2017/2018.

godinu - saop-

šteno je.

Naspecijalističkim

primaju2.447studenata

Društvo

Subota, 28. jul 2018.

Pomoćnicaministra prosvjete o prijedlogu

zakona o akademskom integritetu

Kurpejović:

Plagijatori će

ostati bez titula

PODGORICA

Cilj prijed-

loga zakonaoakademskom

integritetu jestedavrati

ugledvisokomobrazovanju

i ojača svijest udruštvuo

značaju te teme, saopštila je

pomoćnicaministrapro-

svjeteMuberaKurpejović.

Istakla je da je posebno zna-

čajno što će se ovim aktom,

koji je usvojila Vlada na sjed-

nici, definisati oblici kršenja

akademskog integriteta, te će

se na svim ustanovama viso-

kogobrazovanjana jedinstven

način utvrditi procedura za

utvrđivanje kršenja akadem-

skog integriteta.

- Za utvrđivanje kršenja aka-

demskog integriteta biće nad-

ležni etički odbori i Senat, kao

drugostepeno tijelo... Etički

odbori naneki načinnaslijedi-

ćeSudčasti kojesu imaleusta-

nove – rekla je Kurpejović na

konferenciji za novinare.

Sdrugestrane,kakojedodala,

radovi i zvanjakojasustečena

u inostranstvu biće pod lu-

pom etičkog komiteta koji će

se prvi put formirati u Crnoj

Centar za građansko obrazovanje

saopštio je da pozdravljaju činje-

nicu što je Vlada usvojila prijedlog

Zakona o akademskom integritetu,

koji je jedinstven takav zakonski

tekst ne samo u regionu već i šire,

ali su istakli da ,,sa žaljenjem kon-

statuju da je propuštena prilika da

se adekvatno reguliše važno pita-

nje i mentorske odgovornosti kad

je riječ o plagijarizmu“.

- CGO je predlagao sljedeću

normu: mentor za čijeg kandidata

se utvrdi da je plagirao će biti javno

prozvan u sljedećemBiltenu usta-

nove čime se ograničava njegovo

mentorstvo u tranjanju od najma-

nje jedne akademske godine do

četiri akademske godine u zavisno-

sti od težine prekršaja. Ovo rješenje

je oštro odbijeno od predstavnika

akademske zajednice u radnoj

grupi, a konačna verzija usvojenog

prijedloga na sjednici Vlade uka-

zuje da je i Vlada stala iza zaštite

mentora bez ikakvog utemeljenja

– negoduju iz ove NVO.

Nadaju se, kako dodaju, da će

poslanici Skupštine uvažiti njihov

prijedlog, odnosno da će obave-

zati mentore da posvećenije rade

sa studentima čime će se ,,ovaj

zakonski tekst u cjelosti zaokružiti

postavljajući osnov za preveniranje

plagijata i drugih oblika kršenja

akademskih pravila“.

CGOtražikazneizamentore

Gori, o čemu je ranije pisala

Pobjeda.

- Etički komitet biće tijelo ko-

je će pratiti stanje u oblasti

akademskog integriteta, do-

nijeće etičku povelju, kao

krovni dokument uovoj obla-

sti – istakla jeKurpejović.

Pojasnila je da ovimzakonom

nijesuutvrdilikojijetoproce-

nat poduranosti između ra-

dova, već je to ostavljeno u

nadležnosti samih ustanova

visokog obrazovanja, što je,

kako je pojasnila ona, praksa i

udrugimzemljama.

- I za pitanje odgovornosti

mentora smose, takođe, vodi-

li najboljom uporednom

praksom. Svakako je odgovo-

ran, ali u skladu sa posebnim

aktom ustanove kojom se de-

finišu prava i obaveze i profe-

sora i onog koji radi rad, a di-

rektnuodgovornostsvakaoda

će snositi kandidat – kazala je

ona.

Cilj zakona, navela je Kurpe-

jović,nijesankcionisanje,iako

,,stoji da za one radove za koje

seutvrdi da suplagijatprogla-

siće se ništavnim sva zvanja,

odnosno titule koje je stekao

na osnovu tog rada“.

- Već želimo da se ovim zako-

nom unaprijedi svijest o toj

oblasti, da se kvalitetnije pišu

radovi – rekla je ona.

Zakon će, kako je kazala, do-

prinijetiiurješavanjuspornih

slučajeva plagiranja koji su

bili aktuelni u prethodnom

periodu.

- A kada imate ovaj zakon i

propisane sankcije svi će vo-

diti računa kako će da pišu ra-

dove. Zato kažem da nam je

višebiocilj podizanje svijesti i

unapređenja kvaliteta rada

ustanovavisokogobrazovanja

– istakla jeKurpejović.

N.Đ.

Mubera

Kurpejović

U jučerašnjem tekstu pod

nazivom ,,Nova naknada

za 600majki“ došlo je do

grube greške u priprema-

nju teksta. Napisala sam

da je Skupština usvojila

izmijenjeni Zakon o izvrše-

nju odluke Ustavnog suda

od 19. aprila 2017. godine

kojim su propisana nova

primanja za 600 žena,

umjesto da su poslanici

završili raspravu oko tog

akta i da će se naknadno

izjasniti. Izvinjavam se

Skupštini i čitaocima.

N. Đ.

Ispravka

suprijeprestanka radnogod-

nosa ostvarivale mjesečnu

zaradu u neto iznosu većem

od 350 eura.

Korisnice koje su do dana stu-

panja na snagu ovog zakona

navršile 55 do 61 godinu živo-

ta, ostvaruju pravo na nakna-

du do ispunjavanja jednog od

uslova za sticanje prava na

penziju, amajke koje sunapu-

nile 45 do 55 godina ostvaruju

pravo na naknadu u periodu

od pet godina. Majke koje su

do dana stupanja na snagu

ovogzakonanapunile33do45

godina ostvaruju pravo na na-

knaduuperioduod tri godine.

Nove korisnice podnose za-

htjev za ostvarivanje mjeseč-

ne naknade u roku od 30 dana

od dana stupanja na snagu

ovog zakona. Uz zahtjev za

ostvarivanje prava dužne su

da dostave dokaz o tri zarade

zakojesuuplaćeniporezi ido-

prinosi za obavezno socijalno

osiguranje koji izdaje organ

uprave nadležan za naplatu

poreza.

N.Đ.

nakraj

riminalu

Veselin Veljović završio je

Vojnu akademiju kopnene

vojske u Beogradu, a u

Ministarstvu unutrašnjih

poslova počeo je da radi

1992, kao komandir stanice

policije Centra bezbjedno-

sti Pljevlja.

U tomburnomperiodu,

Veljović je u Pljevljima imao

zapaženu ulogu u paci i-

kovanju aktivnosti Milike

Čeka Dačevića, četničkog

vojvode, koji je predvodio

paravojnu jedinicu i važio

za važnog čovjeka ekstre-

mnih krugova iz Beograda.

Nakon drugog kruga pred-

sjedničkih izbora u Crnoj

Gori 1998. godine, tokom

ataka pristalica poraženog

predsjedničkog kandidata

Momira Bulatovića na zgra-

du Vlade Crne Gore u ulici

Jovana Tomaševića (,,stara

zgrada Vlade“) došlo je do

sukoba sa policijom. Nakon

višesatnih nemira, crno-

gorske snage bezbjednosti,

među kojima je Veljović,

kao komandant Specijalne

antiterorističke jedinice,

imao značajnu ulogu,

uspjele su da vrate mir na

ulicama Podgorice.

Veljović je od 1995. do

2005. bio komandant

SAJ-a. Dužnost direktora

Uprave policije obavljao je

od oktobra 2005. do kraja

decembra 2011. Dio crno-

gorskihmedija, kao i dio

opozicije, Veljovića je tada

optuživao za nelegalne

aktivnosti prilikomprodaje

policijskog centra na Zlatici,

kao i zbog nepostupanja

u ,,slučaju limenka“. Sve te

optužbe nijesu dobile sud-

ski epilog.

Nakon toga imenovan je

za savjetnika predsjednika

države za oblast odbra-

nu i bezbjednosti, a u

novembru 2014. za sekre-

tara Vijeća za nacionalnu

bezbjednost. Magistrirao

je i doktorirao na Fakultetu

bezbjednosti u Beogradu.

Biografija

drugepodjele, a to jebezbjed-

nost građana“.

- Nadamo se da će se budući

direktor hrabro, ozbiljno i

kvalitetno suočiti sa ovom

problematikom i stvoriti bolji

ambijent sigurnosti građana

koji je u posljednje vrijeme

bio ugrožen – rekao je posla-

nikHGIAdrijanVuksanović.

KORAKUNAZAD

Poslanici opozicije, s druge

strane, ne smatraju da je po-

novno imenovanje Veljovića

na poziciju direktora Uprave

policijekorakupravomsmje-

ru.

PoslanikDemokratskog fron-

ta Predrag Bulatović je ocije-

nioda„otužnozvučizapravni

poredak Crne Gore priča da

ćeon(Veljović)daseboripro-

tiv kriminalnihklanova“.

- Veselin Veljović je jedna od

najnegativnijih ličnosti u Cr-

noj Gori. Pitajte ljude iz tuži-

laštvaipošteneljudeizpolici-

jeko jeon–kazao jeBulatović

idodaoda je„Veljovićbiokoč-

nicazaborbuprotivnarkobo-

sova, Darka Šarića i ostalih“.

Prema Bulatovićevim riječi-

ma, Veljović nije ličnost koja

možedasebori protivorgani-

zovanog kriminala, te da je

njegov izbor ,,korakodsedam

milja unazad i ruganje javno-

sti“.

NezavisniposlanikGoranDa-

nilović upitao je „da li je mo-

guće da u MUP-u, rasadniku

kadrova različitih profila, re-

sor u kom je zaposleno blizu

5.000 ljudi, ne postoji niko ko

bimogao biti direktorUprave

policije“.

- Idapostoji, nažalost, nemo-

že mu biti. Jedan je kandidat,

jer je smio da bude samo - je-

dan. Veljović je prije svega

partijski angažovan čovjek, a

partijski angažovančovjekna

tommjestu ne može biti pro-

fesionalac – rekao je Danilo-

vić.

Predsjednik Odbora za be-

zbjednost i odbranu Obrad

Stanišić odgovorio je, nakon

kritike opozicionih poslani-

ka, da je „sad još više uvjeren

da se radi o pravom kandida-

tu“.

-Nekopokušavanjegovoime-

novanje da predstavi kao pri-

jetnju miru i bezbjednosti u

Crnoj Gori, a to nije tačno.

Trn je u oku nekima koji su

htjeli da sruše ovu državu, a

vjerujemdaćedoprinijetista-

bilnosti i da jeodanCrnojGo-

ri, štomu jenajveća referenca

–poručio je Stanišić.

Sjednici Skupštine prethodi-

lo je saslušanje Veljovića na

Odboru za bezbjednost i od-

branu. Na sjednicu nijesu

došliposlaniciDemokratskog

fronta Andrija Mandić, Ne-

bojša Medojević i Predrag

Bulatović iako sunajavili svo-

je prisustvo.

ČlanoviOdboraocijenilisuda

je direktor Uprave policije

,,dobarsaspekta iskustvakoje

ima iz prethodnogmandata“,

te da je prepoznataVeljoviće-

va posvećenost jačanju be-

zbjednosti države u vrijeme

kada je to bilonajteže raditi.

- PamtimVeljovića iz vreme-

na kada se na CrnuGoru juri-

šalo sa svihstrana, i kada joj je

trebalo pomoći da ostane na

nogama. Pamtim ga kao sta-

menog, stabilnog i nepokole-

bljivog borca za demokratsku

i našu Crnu Goru – rekao je

poslanik DPS-aMiodrag Vu-

ković.

J. BEHAROVIĆ

VeselinVeljović

SaradnjaMinistarstva nauke i Ambasade Italije

Finansiraćečetiri važnaprojekta

NIKŠIĆ

Ministarkanau-

kedr SanjaDamjanović i am-

basador ItalijeuCrnoj Gori

LukaZelioli potpisali su juče

izvršni programzanaučno-

tehnološku saradnjuCrne

Gore i Italije zaperiod2018-

2020. krozkoji će finansirati

četiri projekta ,,odvelike

važnosti“.

- Nakon evaluacije sa naše i

strane italijanskih partnera,

izabrali smo četiri projekta u

konkurenciji više od deset. Su-

me koje se odvajaju za svaki

projekat pojedinačnosuuglav-

nomvećeod10.000eurazago-

dinu. Za sada su podržani pro-

jekti iz oblasti poljoprivrede i

hrane, biomedicine, kulturne

baštine i održive tehnologije –

pojasnila jeDamjanović.

Istakla je da je Crnoj Gori po-

treban tehnološki oporavak, te

dakrozovakvu saradnju Italija

može pomoći da se toubrza.

- Ono što posebno raduje jeste

da smo danas prvi put u mo-

gućnosti da koristimo jedan

posebaninstrument.CrnaGo-

ra je u trenutku izrade svoje

strategije pametne specijali-

zacije.SviznamodaItalijaima

izvanrednu tradiciju kad je u

pitanjunauka i tehnologija, pa

je i ova saradnja sa Italijomza-

ista značajna zanas –kazala je

Damjanović.

AmbasadorItalijeuCrnojGori

Luka Zelioli je istakao odlične

bilateralne odnose dvije drža-

ve i poručio da je ovo prvi put

da se saradnja na polju nauke

konkretizuje.

-Naučnici izCrneGore i Itali-

jećeubudućnosti sarađivati, a

ovo je samo početak naše sa-

radnje na polju nauke – rekao

jeZelioli.

S.D.

Sapotpisivanja