Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Subota, 28. jul 2018.

Helenik petroleumgrupa

Milioneuraza žrtve

požarauGrčkoj

PODGORICA

Helenik pe-

troleumgrupa, njeni zaposle-

ni, partneri, akcionari, i ruko-

vodstvo izrazil su žaljenje, ali i

punu podršku ljudima koji su

pogođeni katastrofal-

nim požarima u Atici,

uGrčkoj.

Kako je saopšteno iz

ove kompanije, oni

će za pomoć žrtva-

ma požara obezbije-

diti milion eura, dok će

EKO benzinske stanice

obezbijediti potrebno gorivo.

- Helenik petroleum grupa je u

pregovorima sa organima koji

suzaduženizafinansiranjesvih

vrsta aktivnosti za pomoć žr-

tvama. Delegacija Grupe već je

posjetilaMegaru, gdje su se sa-

stali sa gradonačelnikom, Sta-

mulisom. Takođe, na zahtjev

Ministarstva infrastrukture,

transporta imreža,Helenikpe-

troleum grupa se obave-

zala na finansiranje

izrade aero-fotografi-

ja područja pogođe-

nih požarom, kako bi

nadležni organi imali

sve informacije po-

trebne za izradu mapa

(mapiranje) pogođenih obla-

sti i organizovanje pomoći žr-

tvama –piše u sapopštenju.

Helenik petroleum grupa ve-

ćinski je vlasnik Kompanije

Jugopetrol AD, EKObenziske

stanice.

Sl.R.

Poslanici podržali izmijenjeni akt o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila 2017.

Usvojenenovenaknadezamajke

PODGORICA

Skupština je

usvojila juče izmijenjeni Za-

kono izvršenjuodluke

Ustavnog sudaod 19. aprila

2017. godinekojimjepropi-

sanodaoko600majki troje

ili višedjecekoje suranije,

zarad sticanjapravanadoži-

votnunaknaduprekinule

ugovornaodređenovrije-

me, ostvari pravonanovu

vrstuprimanja.

Akt su podržala 42 poslanika

vladajuće koalicije i dva iz

opozicije: Draginja Vuksano-

vić (SDP) i Raško Konjević

(SDP). Nezavisni poslanici

Anka Vukićević i Aleksandar

Damjanović senijesu izjasnili,

dok poslanici DF-a nijesu bili

u sali.

Usvojeni Zakon je promije-

njen iz razloga što ova katego-

rija žena nije bila pravno pre-

poznata u ranijemzakonu, jer

je nakon ukidanja naknade po

osnovu rođenja troje ili više

djece uvedena nova vrsta pri-

manja samo za one korisnice

koje su imale ugovor na neo-

dređeno vrijeme.

Majkamakojesteknupravona

ovu novu vrstu naknade biće

isplaćena primanja za period

od 12. maja, odnosno od dana

kada je objavljena odluka

Ustavnog suda kojom su uki-

nute doživotne naknade.

Iznos od 193 eura mjesečno

predviđenjezakorisnicekoje

su dok su radile ostvarivale

mjesečnuzaraduunetoizno-

su do 200 eura, a nešto veće

primanje, od 264 eura imaće

majke koje su ostvarivale

mjesečnuzaraduunetoizno-

su od 200 eura do 350 eura.

Najveći iznosod336eurapri-

maćemajke za korisnice koje

Skupština imenovala novog direktora Uprave policije

Veljović: Staćem

organizovanom

PODGORICA

Novoiza-

brani direktorUpravepoli-

cijeVeselinVeljovićporu-

čio jeda će sedržavaCrna

Goraodlučnoobračunati sa

organizovanimkriminal-

nimgrupama.

- Vjerujem da ćemo kroz efi-

kasnije aktivnosti Uprave po-

licijeisvihdrugihinstitucijau

sektoru bezbjednosti, kao i

kroz saradnju sa Vrhovnim i

Specijalnim državnim tuži-

laštvom, uspjeti da se izbori-

mosatimbezbjednosnimiza-

zovom – kazao je za Pobjedu

Veljović.

Premanjegovimriječima, be-

zbjednosna situacija ,,u našoj

zemlji je zadovoljavajuća“ i

da će, sa pozicije direktora

Uprave policije, ,,učiniti sve

da se građani osjećaju sigur-

no“.

Iz nevladine organizacije

Institut alternativa traže

poništavanje konkursa za

direktora Uprave policije

zbog toga što „zakonske

procedure provjere spo-

sobnosti nijesu sprovede-

ne“, kazao je predsjednik

Upravnog odbora ove

NVO Stevo Muk.

- Apelujemo na Vladu da

poništi konkurs za direk-

tora Uprave policije, prije

nego dovede do nezako-

nitog ishoda, i da raspiše

novi konkurs u skladu sa

važećim zakonom – poru-

čili su iz IA.

IA:Prijedlog

Vlade

nezakonit

Ministar Nuhodžić je na jučerašnjoj sjednici Odbora, komen-

tarišući medijske natpise koji su se odnosili na Veselina

Veljovića kazao da ni u jednoj istrazi nije utvrđena njegova

odgovornost.

- U svim fazama je aktivno doprinosio utvrđivanju činjeničnog

stanja, a posebno je važno da ni u jednompredmetu nije utvr-

đen bilo kakav oblik prekršajne ili krivične odgovornosti. Nije

vođen bilo kakav sudski postupak protiv Veljovića ili njegovih

najbližih saradnika – naglasio je Nuhodžić.

I Veljović se osvrnuo na kampanju koju protiv njega i njegove

porodice vode pojedini mediji.

- Istinski vjerujemda ničimnijesamdoprinio stvaranju

iskonstruisanih afera i ambijenta progona zbog drugačijeg

mišljenja. Naprotiv, afere i kampanje stvarane su na drugim

adresama, sa njima poznatim ciljevima i namjerama – smatra

Veljović.

On je poručio da senzacionalizam i neistine ne mogu pobijedi-

ti istinu i rezultate.

- Ponosim se na sve što samu životu i radnim aktivnostima

ostvario. Duboko svjestan svojih vrlina i mana, propusta i

nedostataka, sebe doživljavam kao visokomoralnog čovjeka,

i da je bilo šta od insceniranih konstrukcija istina, danas ne

bih sjedio pred vama u ovomuvaženomdomu – poručio je

Veljović.

Konstruisaneafere

Skupština Crne Gore juče je

sa42glasa vladajućekoalicije

imenovala Veselina Veljovića

za direktora Uprave policije.

Glasanju nijesu prisustvovali

poslanici opozicije.

RATKLANOVIMA

Govoreći o programu za di-

rektorski mandat u Upravi

policije na Odboru za be-

zbjednost i odbranu, Veljović

je u prioritete, pored ostalog,

uvrstio i otkrivanje koruptiv-

nihdjela.

- Potrebno je kadrovsko jača-

nje policije i uvođenje „nove

energije“ na rukovodećim i

operativnimnivoima,a,sdru-

ge strane, i pooštravanje ka-

znene politike, posebno u

oblasti organizovanog krimi-

nala, korupcije, droga i ilegal-

nog posjedovanja oružja i ek-

splozivnih sredstava – kazao

jeVeljović.

Neophodno je, kaže on, i po-

oštravanje kaznene politike i

u slučajevimanapadanapoli-

cijske službenike tokom

obavljanja zadataka, kako bi

se pružila što bolja zaštita po-

licajcima.

Njega je za čelnu poziciju u

Upravi policije predložio mi-

nistar unutrašnjih poslova

Mevludin Nuhodžić, nakon

konkursa u ovom resoru na

koji se jedini on i prijavio.

REZULTATI

Ministar unutrašnjih poslova

Mevludin Nuhodžić je, obra-

zlažući u parlamentu prijed-

log o novom direktoru UP,

kazao da je Veljovića predlo-

žiozadirektorazbog„činjeni-

ca da je više od 20 godina bio

profesionalno angažovan u

policiji, kao i da ima respekta-

bilno iskustvo na rukovode-

ćim funkcijama u sistemu be-

zbjednosti“.

- U prilog njegovom kvalitet-

nom radu govore i statistički

podaci u oblasti borbe protiv

kriminala. Dok je rukovodio

Upravom policije došlo je do

smanjenja obima krivičnih

djela, a stopa kriminala izno-

sila je 11,3odsto i bila jednaod

najnižihuEvropi–naglasioje

Nuhodžić.

I poslanici Liberalne partije,

Socijaldemokrata, Hrvatske

građanske inicijative, Boš-

njačke stranke i koalicije „Al-

banci odlučno“ juče su podr-

žali Veljovića. Saglasni su,

između ostalog, da „postoje

teme koje nadilaze političke i

JEDNOGLASNAPODRŠKA:

Sa sjedniceOdborazabezbjednost i odbranu

Zgrada

Skupštine

PODGORICA

Premijer

DuškoMarković saopštio je

da jeVladaupotpunosti po-

svećenapoboljšanjuper-

spektivemladihu skladu sa

zaključcimaLondonskog sa-

mita.

Marković je, na prvoj sjednici

Počasnog odbora Skupštine

Evropske studentske unije, ka-

zao da je zadovoljan dosadaš-

njomsaradnjomsaUniverzite-

tomCrneGoreidodaodasvaka

inicijativa UCG ka Vladi mora

imati odgovor. Na sjednici su,

kako dodaju, analizirane aktiv-

nosti na pripremi Skupštine

kojabi trebalodabudeodržana

krajemnovembra uBudvi.

- Zaključeno je da skup pred-

stavnika najznačajnije stu-

dentske organizacije u Evropi,

koja okuplja više od20miliona

studenata, predstavlja značaj-

nu mogućnost za promociju

Crne Gore i Budve i da je po-

trebnouključiti sve resurseka-

ko bi bili predstavljeni svi po-

tencijali države – saopšteno je.

DosadašnjepripremezaSkup-

štinu su, kako dodaju, obavlje-

ne pravovremeno i kvalitetno i

upredstojećemperiodu ,,treba

nastaviti sprovođenjekonkret-

nihaktivnosti,kakobiodržava-

njem Skupštine Studentski

parlament CrneGore potvrdio

svoj kredibilitet i kako bi seCr-

na Gora pokazala kao ozbiljan

domaćin“.

Premijer Marković je ranije

prihvatio ponudu Student-

skog parlamenta da bude

predsjednik Počasnog odbora

za organizaciju Skupštine

Evropske studentske unije.

Članovi Počasnog odbora koji

su bili na jučerašnjem sastan-

ku su: predsjednica Student-

skog parlamenta UCG Sara

Arianna Serhatlić, predsjed-

nik Upravnog odbora UCG

DuškoBjelica, ministar održi-

vograzvojaiturizmaPavleRa-

dulović, predsjednik opštine

Budva Dragan Krapović i di-

rektorKarijernog centraUCG

Ivica Todorović i izvršni di-

rektor Univerzitetskog sport-

sko- kulturnog centra UCG

Miloš Pavićević, kao bivši čla-

novi Skupštine Studentskog

parlamentaUCG.

N.Đ.

Prva sjednica Počasnog odbora

Skupštine Evropske studentske unije

Posvećenipoboljšanju

perspektivemladih

PODGORICA

Elektronski

mediji i portali dužni su da pri-

likom izvještavanja o nesreća-

ma i porodičnim tragedijama,

poštuju pravo na privatnost

žrtava i drugih lica koja su

pogođena timdogađajima i

privatnost osoba uključenih u

istrage - upozoreno je iz Agen-

cije za elektronske medije.

Oni su podsjetili na obavezu

elektronskihmedija i elektron-

skih publikacija da dosljednom

primjenomprofesionalnih i

etičkih standarda, novinarskog

kodeksa, na primjeren način,

realizuju obavezu informisanja

javnosti i potrebu za iskaziva-

njem saosjećanja, uz eliminisa-

nje rizika od senzacionalizma.

Iz AEM-a apeluju da posebnu

pažnju posvete prilikomproi-

zvodnje i emitovanja/objavlji-

vanja sadržaja sa uznemirava-

jućim scenama.

- Uz vođenje računa kako o

interesu javnosti da sazna

činjenice o konkretnomdoga-

đaju, ali i mogućimnegativnim

posljedicama koje mogu da

nastupe za stradale i članove

njihovih porodica objavljiva-

njem sadržaja kao što su uzne-

mirujuće fotogra ije ili snimci

sa mjesta nesreće i slično - piše

u saopštenju.

Sl. R.

AEM:Mediji dapoštuju

privatnost žrtava

Predstavnici vladajuće koalicije juče su podržali Veljovića

poručujući da je kvalitetan kandidat, dok poslanici opozicije

ne smatraju da je njegovo ponovno imenovanje na poziciju

direktora Uprave policije korak u pravomsmjeru

DuškoMarković sa

Počasnimodborom

Skupštine studenata