Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 28. jul 2018.

Vlada usvojila informaciju o realizaciji ugovora o izvršenju put opcije u Elektroprivredi

Isplatadividende

pomjerilaotkup

akcijaA2A

stiKasteloMontenegroPljevlja

u kojem je država vlasnik 86,8

odstoakcijskogkapitala, azači-

ju je kupovinu zainteresovana

njemačka kompanija Kohler

Verpackungstechnik.

UsvojenjeProgrampodsticaj-

nih mjera za turizam u ovoj i

narednojgodini,zaštajeopre-

dijeljeno ukupno 645 hiljada

eura, kao i informacija o pra-

ćenju aneksa 2 ugovora o du-

goročnomzakupu sa knzorci-

jumom„Northstar“Podgorica

i „Equest Capital Limited“

Jersey, ukojoj sekonstatujeda

su zakupci prije roka ispunili

ugovorne obaveze. Usvojen je

protokol o saradnji na rješava-

nju infrastrukture.

Prema Prijedlogu smjernica

makroekonomske i fiskalne

politike do 2021. ekonomski

rast će u ovoj godini iznositi

4,6odsto,nominalnoitriodsto

realno, a u srednjem oku do

2021. će biti 4,05 odsto nomi-

nalno i 2,8 odsto realno. Plani-

ran je rast javnih prihoda na

2,16milijardi u 2021. i pad jav-

ne potrošnje na 39,7 odsto

zbog smanjenja tekuće po-

trošnje i završetka prioritetne

dionice autoputa. Javni dug

treba da od 2019. uspostavi

opadajući trend, prvenstveno

zbog završetka prioritetne di-

onice autoputa, dostižući nivo

od60,5u2021.

Kvota stranih radnika za ovu

godinu je povećana sa 18.185 na

23.185, dok će broj stranaca ko-

Vlada je juče razriješila

Komisiju za kontrolu

državne pomoći, u čijem

sastavu su bili Slobodan

Marinović, Biljana Jakić,

Damir Davidović, Zoran

Kostić i Zoran Nikolić.

Imenovana je Jovana

Bojović, dosadašnja savjet-

nica, za zamjenicu šefa

premijerovog kabineta. U

savjet Agencije za zaštitu

konkurencije imenovani su

Miodrag Vujović, Jovana

Tošković i Novo Radović,

kojemu je prestaomandat

u Ministarstvu inansija.

Za v.d. direktora Agencije

određena je Lepa Aleksić.

U odbor direktora EPCG su

predloženi dosadašnji čla-

novi Samir Hodžić, Đoko

Krivokapić, Ljubo Kneže-

vić i dr Ranko Milović, te

novi član prof. dr Vladan

Radulović, a u bord Preko-

okeanske plovidbe Dino

Tutundžić, Đoko Đino-

vić i Dobrilo Gojković. Za

direktore direktorata u

Ministarstvu turizma izbra-

ni su ĆazimHodžić, Ešef

Husić i Igor Građević.

Razriješena

Komisija

zakontrolu

državne

pomoći

Ministarstvo ekonomije je zaduženo da formira tendersku

komisiju za davanje u dugoročni zakup državnog zemljišta za

izgradnju vjetroelektrane na Brajićima. U informaciji se navo-

di da je iskazana spremnost investitora za gradnju vjetroe-

lektrane snage od 75 MW, čime se očekuje iznos direktnih

ulaganja preko 100miliona eura.

Interesovanjeza

vjetroelektranuBrajići

jimajeodobrenboravakbitipo-

većana sa pet na deset hiljada.

Konstatovano je da je kompa-

nija BMJ iz UAE ispunila ugo-

voreneobavezezaNoviduvan-

ski kombinat i zakazana je

skupština akcionara za 21. jul

na kojoj će se donijeti odluka o

dokapitalizaciji. Nezavisni re-

vizor Ernst Jung je utvrdio da

su ukupna ulaganja bila 16 mi-

liona eura.

M.P.M.

anstvo za investicije

saparama

m

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav je na istom skupu

ocijenio da Vlada treba pažljivo da razmotri odluku o eko-

nomskomdržavljanstvu, kako ne bi stvorila prepreke za

integracije u EU.

- Evropska komisija je pažljivo pratila diskusiju o ovompita-

nju. Naše pozicije su jasno saopštene Vladi. Ovo nije konačna

odluka, takva odluka će biti u oktobru – kazao je Orav na

doručku sa novinarima.

Ekonomsko državljanstvo ne znači prodaju pasoša i držav-

ljanstva, već projekat koji će obezbijediti Crnoj Gori eknomski

razvoj, ocijenio je potpredsjednik Vlade Milutin Simović na

istom skupu.

- Od tih sredstava formiraćemo fond za razvoj sjevera, u koji

će biti usmjereno 60 odsto prihoda, ne za pokrivanje de icita

opština, nego za realizaciju infrastrukturnih projekta – rekao

je Simović i objasnio da će dio sredstava biti usmjerenmalim

i srednjimpreduzećima, sa akcentomna zapošljavanje mlad-

nih i formiranje kreditnog garantnog fonda, a dio u državni

budžet za stabilizovanje inansija.

I.T.

Orav:

Moguća

preprekazaintegracije

- Možemo razgovarati o visini

ulaganja,alivjerujemdase,oni

koji budu htjeli da uzmu crno-

gorsko državljanstvo, neće za-

ustaviti na minimum ulaganja

koje je predložila Vlada. Tim

prije što će biti konkurencija

među njima. Vjerujemzato da

ćeCrnaGorana ovaj načindo-

biti kvalitetne investitore - ka-

že Sekulić.

Komentarišući podatak da je

broj onih koji mogu dobiti

ovo državljanstvo limitiran

na 2.000, Sekulić kaže da vje-

ruje da će se moći povećati

ukoliko bude velikog intere-

sovanja.

M.P.M.

PODGORICA

Drugi korak

uubrzanomizlaskuA2A iz

Elektroprivrede, koji podra-

zumijevakupovinu još deset

odstoakcijaA2AuElektro-

privredi produžiće se sa 31.

julana 30. septembar, navo-

di seu informaciji o realiza-

ciji ugovorao izvršenjuput

opcije sa italijanskomkom-

panijom.

PUTOPCIJA

A2Atrenutno ima28odstoak-

cija EPCG. Prvi korak uspješ-

nozavršenumaju,kadjedrža-

va postala vlasnik 70,1 odsto

akcija. Rok za drugi korak je

pomjeren zato što je na 20. av-

gust pomjerena skupština ak-

cionara EPCG, koja treba da

odluči da se akumulirana do-

bit iz prethodnog perioda

isplati akcionarima.

Vlada je ovlastila ministarku

Sekulić da sa zastupnikom

A2A razmijeni pismo kojimse

rokzarealizacijudrugogkora-

ka produžava do 30. septem-

bra, a rok za raspodjelu divi-

dende utvrđuje na 30 dana od

sjednice skupštine akcionara.

Vlada je predložila da se u plan

privatizacijezaovugodinuuvr-

629građana

RemontHEPerućicapočinjeuponedjeljak

je u Podgorici – 507, a najma-

nje u Kotoru i Tivtu – po jedna.

Od banaka, najviše je predato

u Sosijete ženeral Montene-

gro banci 193, NLB 158, CKB

154, Erste 85 i Lovćen banci

39 - kazao je Čanović dodajući

da je prvog dana predata čak

431 aplikacija. Dokumentacija

se predaje bankama do 13.

avgusta.

Kredito se daju po stopi od

2,99 odsto na 20 godina, a

rata ne može biti veća od

polovine primanja aplikanta,

odnosno članova doma-

ćinstva. Ponuđeno je 780

stanova u Podgorici, Cetinju,

Nikšiću, Pljevljima, Bijelom

Polju, Mojkovcu, Baru, Herceg-

Novom, a maksimalna cijena

kvadrata je 1.100 eura.

N.K.

PODGORICA

Redovni godišnji remont

Hidroelektrane Perućica počeće u pone-

djeljak, a totalna obustava rada trajaće do

31. avgusta, saopšteno je iz Elektroprivre-

de.

- Pražnjenje dovodnog sistema počeće u

nedjelju, dok je predviđeno da se dovodni

sistempuni 28. avgusta, a naredna tri

dana i sva tri cjevovoda, kako bi HE Peru-

ćica, posljednjeg dana avgusta, bila spre-

mna da se ponovo priključi na elektromre-

žu - rekli su iz EPCG i upozorili mještane

naselja koja gravitiraju hidroneergetskom

sistemu Perućica da ne izvode bilo kakve

aktivnosti u vrijeme pražnjenja i punjenja

dovodnih sistema HE Perućica.

R.E.

USD

1.16250

JPY 129.25000

GBP 0.88823

Kursna lista

CHF

1.15970

AUD

1.57650

CAD

1.51930

Parlament juče završio 12. sjednicu

prvog redovnog zasijedanja

Usvojen rebalans i

popunjenSavjet CBCG

PODGORICA

Parlament je

juče za članoveSavjeta

CBCG izabraoMiloradaJo-

vovića, RuždijuTuzovića,

NikoluMilovića i ZoricuKa-

lezić.

Odbor za ekonomiju je kao

ovlašćeni predlagač podnio

prijedlogodlukeoimenovanju

četiri člana SavjetaCBCG.

Nezavisni poslanik Aleksan-

dar Damjanović kazao je da je

mandat članovima Savjeta

istekao prije godinu i po, kao i

da postoji problem u odnosu

parlamenta i CBCG, kao i ge-

neralno sa pozicijom vrhovne

monetarne institucije.

- Nedavno smo imali prijedlog

za razrješenje viceguvernera,

a imamo i upitan legitimitet

članova Savjeta CBCG sve ovo

vrijeme. Bivši predsjednik od-

bora za ekonomiju Vujica La-

zović pokrenuo je proceduru

za popunjavanje tih mjesta u

CBCG ali je nakon njegovog

odlaska to stopirano - kazao je

Damjanović i ocijenio da se na

netransparentan način u roku

od 24 sata završava taj postu-

pak.

PredsjednikOdbora i poslanik

DPS Predrag Sekulić je kazao

dajedobroštonijebilonijedne

primjedbe u vezi sa članovima

Savjeta.

Parlament je usvojio rebalans

budžeta zaovugodinu i izmje-

ne zakona o akcizama na du-

van, koje podrazumijevaju

vraćanje sa 40na 30 eura akci-

ze na hiljadukomada.

M.P.M.

emskomzajednicom

doprinosa

više angažuje strani kadar.

Kompanije su, prema njego-

vimriječima, spremne da do-

prinosuedukacijiiprekvalifi-

kaciji kadra.

Upravni odbor donio je odlu-

ke oobrazovanjukoordinaci-

onih odbora farmaceutske i

medicinskeprivrede i zažen-

skopreduzetništvo.

Razmotrena je realizacija za-

ključaka i preporuka sa pret-

hodne sjednice, koji se odno-

se na podrškuMesoprometu

nakonpožara.

R.E.

Predrag

Sekulić

Sa sjedniceUOPKCG

Sa sjedniceVlade