Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 28. jul 2018.

Završen drugi javni poziv za podršku preradi u okviru IPARD-a

PODGORICA

Nadrugi jav-

ni pozivzapodrškupreradi

uokviru IPARDprojekta

koji je trajaood 16.majado

16. julapristiglo je45 zahtje-

vau iznosuod28miliona eu-

ra, uzbespovratnupodršku

od 14miliona eura–kazao je

ministar poljoprivredeMu-

lutinSimović.

Najveći broj zahtjeva, 15, upu-

tili su vinari, 14 iz industrije

mesa, osam za preradu voća i

povrća, sedam iz mliječne in-

dustrije i jedan iz ribarstva. Iz

Podgorici je 16 aplikanata, iz

Nikšića devet, Bijelog Polja i

Cetinja po pet, Budve, Bara i

Pljevalja po dva, a po jedan iz

Herceg Novog, Danilovgrada,

Mojkovca i Rožaja.

- Sredstva podrške dodijeliće

se za investicije od 40 hiljada

do 1,5 miliona eura, a bespo-

vratna podrška je polovina

prihvatljivogtroškainvesticije

–podsjetio je Simović.

Šef Delegacije Evropske unije

u Crnoj Gori ambasador Aivo

Orav je poručio da je na admi-

nistraciji da u što kraćemroku

obradi zahtjeve i obezbijedi

brzu implementaciju dobrih

projekata. U okviru IPARD-a

uCrnoj Gori objavljena sudva

javna poziva na koje su stigle

434 prijave investicija za pri-

marnu proizvodnju i preradu

od55miliona eura i očekivana

bespovratna sredstava su 27

miliona eura. Za dva poziva u

Hrvatskoj, naveo je Simović,

stiglo je 40 zahtjeva, a za tri u

Makedoniji 140.

I. T.

MilutinSimović i AivoOrav

Reakcije na odluku Vlade da odobri ekonomsko državl

Projekat za ljud

i čistombiografij

PODGORICA

Program

ekonomskogdržavljanstva

jedobarpoduslovomdane-

mamonegativanefekat na

imidždržave. Procesmora

biti transparentan, pabi bilo

dobrodaVladanapravi javni

registardržavljanakoji bu-

du imali ekonomskodržav-

ljanstvo, kazao je zaPobjedu

poslanikSDPRaškoKonje-

vić, komentarišući odluku

Vladeododjeli ovogpasoša,

koja jeusvojenaučetvrtak.

Odluka podrazumijeva da se

zaulaganjaod250hiljadaeura

nasjeverui 350hiljadaeurana

jugu može dobiri državljan-

stvo, s tim da treba platiti još

100 hiljada eura naknade po

zahtjevu. Programda startuje

od 1. oktobra tekuće godine i

sprovodi se naredne tri godi-

ne, a odnosi se na dvije hilajde

budućih aplikanata.

REGISTAR

-Akosedesi samo jedanslučaj

da je neko za novac dobio cr-

nogorsko državljanstvo da bi

izbjegao negu drugu vrstu od-

govornosti iz zemlje gdje je

bazični državljanin, to će ne-

gativno uticati ne samo na

Uvođenje ekonomskog državljanstva, na predloženi način

predstavlja dobar projekat koji može samo dopri-

nijeti Crnoj Gori, ocijenila je ministarka ekonomije

Dragica Sekulić i dodala da ćemo na taj način

valorizovati potencijale.

- Ministarstvo ekonomije biće uključeno

tako što će u kasnijoj fazi predlagati pro-

jekte koji mogu biti realizovani kroz eko-

nomsko državljanstvo. Bitno je da sredstva

dobijena odmogućih državljana budu na

kvalitetan način realizovana, kako bi

se ulagalo u nerazvijene djelove i

pametno potrošila sredstva - istakla

je ministar-

ka.

Pametnotrošitinovac

program,negoinaimidždrža-

ve. Ne daj bože da neki bjegu-

nac od nekog procesa dobije

državljanstvo - kazao je Ko-

njević i podsjetio da ne smije-

mo zaboraviti da smouproce-

su pristupanja EU i da svaka

negativna reperkusija može

da nanese ozbiljnu štetu.

Najvažnije je, kaže, da se do-

bro provjeri komože da parti-

cipira u tom procesu, budući

da jenamijenjendržavljanima

država van EU, a crnogorski

pasoš im obezbjeđuje slobod-

no putovanje na teritoriji 29

država članicaUnije.

-Kroz angažovanje renomira-

nih institucija koje bi provje-

ravale aplikante i javnimregi-

strom Vlada može da pokaže

da ne krije ništa. A ako bi se

neka greška slučajno i dogodi-

la, trebaostavitimogućnostda

se todržavljanstvooduzme. Iz

negativnih iskustava, kao u

slučaju Šinavatre, moramo

izvućipouku,dadržavljanstvo

ne dobiju neki od najtraženi-

jih bjegunaca. Naprotiv, treba

da bude primamljivo za ljude

koji imaju novac i žele da ula-

žu, s tim što njihova biografija

u krivično pravnom smislu

mora biti besprijekorna -

objašnjava Konjević i ističe da

program sam po sebi nije ne-

gativan i da ga imaju i mnoge

države, među kojima i članice

EU.

DOBARPOTEZ

PredsjednikOdborazaekono-

mijudrPredragSekulić (DPS)

za Pobjedu je kazao da je eko-

nomsko državljanstvo dobro

za Crnu Goru, makar to bio i

marketinški potez u cilju pri-

vlačenja stranih investicija.

Raško Konjević:

Formirati javni

registar i paziti

da se ne naruši

imidž države

Predrag

Sekulić:

Dobićemo

kvalitetne

investitore

Treća faza projekta Hiljadu plus

Ministar turizma poručio

Dokumentacijupredalo

PODGORICA

Od otvaranja

javnog poziva za građane

u okviru treće faze projekta

Hiljadu plus u pet banaka

dokumentaciju je predalo

629 građana, kazao je Pobjedi

generalni direktor Direktorata

za razvoj stanovanja Marko

Čanović.

On je dodao da su građani u

ovomperiodu predali aplika-

cije u 15 opština i to Podgorici,

Cetinju, Danilovgradu, Nikšiću,

Pljevljima, BijelomPolju, Moj-

kovcu, Kolašinu, Beranama,

Rožajama, Budvi, Baru, Herceg

Novom, Tivtu i Kotoru.

- Najveći broj aplikacija predat

NaSolani i Valdanosu

nemagradnje

Skupštinski Odbor

za ekonomiju

ZaSavjet

EKIP-a 12

kandidata

PODGORICA

Na konkurs za

imenovanje predsjednika i dva

člana Savjeta EKIP-a prijavilo

se 12 kandidata, saopšteno je

juče na skupštinskomOdboru

za ekonomiju.

- Na konkurs su se prijavili

Šaleta Đurović, Zoran Sekulić,

Amir Molazećirović, Predrag

Boljević, Igor Vujačić, Branko

Kovijanić, Nikola Radunović,

Vladan Đukanović i Srđan

Mihaljević, a poštom su stigle

prijave Dejana Jovanovića,

Dušanke Marković i Ljiljane

Bracanović-Nikolić – kazao je

predsjednik odbora dr Predrag

Sekulić.

Sekulić je ranije saopštio da

će se na nekoj od narednih

sjednica dogovoriti da li je

nephodno da se održi konsul-

tativno saslušanje prijavljenih

kandidata.

M.P.M.

Stiglo45 zahtjeva,

najviše izPodgorice

PODGORICA

Savjet za

konkurentnost zadužio je

Ministarstvo finansijada

obavežeopštinedaprilikom

donošenjapropisaoporezi-

mapribave saglasnostVlade

uokviru izmjenaZakonao

finansiranju loklanih sa-

mouoprava, saopšteno je

nakon sjedniceSavjeta za

konkurentnost.

Savjet je razmotrio Analizu

fiskaliteta, koju je pripremila

PrivrednakomoraCrneGore

i kojom je utvrđeno da je pri-

vreda opterećena brojnim

nametima koje propisuju dr-

žavne i lokalne vlasti. Usvo-

jen je izvještaj o primjeni

Programaekonomskihrefor-

mi do 2020. godine za prvu

polovinuovegodine, ukojem

je konstatovan snažan eko-

nomski rast i povećanje za-

poslenosti za jedan odsto, a

smanjenje nezaposlenosti za

1,3 odsto.

M.P.M.

Upravni odbor PKCG organizuje sastanak sa aka

Uavgustuosmanjenj

PODGORICA

Privredna

komora trebalobi dauav-

gustuorganizuje sastanak

sa akademskomzajedni-

comkakobi senapravila

analizakoja ćedoprinijeti

pronalaženjumogućnosti

zaproširenjeporeskeosno-

vice i smanjenjedoprinosa

na zarade zaposlenih, naja-

vio jepredsjednikPKCG

VlastimirGolubovićna

sjednici upravnogodbora.

PredsjednikSkupštinePKCG

Vojo Banović poručio je da

privreda treba da se pripremi

za najavljeno povećanje cije-

ne rada od naredne godine.

Onsmatrada to trebadaprati

smanjenjeporeza idoprinosa

na lična primanja, u čemu

PKCG treba da pruži znača-

jandoprinos.

Iz PKCG je saopšteno da je

Tomislav Čelebić, član UO i

vlasnik kompanije ,,Čelebić“,

kazao da uCrnoj Gori postoji

velikinedostatakkvalifikova-

ne radne snage, posebno u

građevinarstvu, turizmuipo-

ljoprivredi, zbog čega se sve

Poreska uprava objavila disciplinovane

i nedisciplinovane poreske obveznike

Pobjedanabijeloj,

Vijesti nacrnoj listi

PODGORICA

Poreska

uprava je jučeobjavila

novucrnu listu200pore-

skihdužnika, koji ukupno

duguju75,4miliona, od

čega je42,24milionaobu-

hvaćeno reprogramom.

Ukupandug zaporeze i

doprinose 100kompanija

je68,54miliona, dok je

reprogramomobuhvaće-

no36,05miliona. Objav-

ljena je i Bijela lista sa 323

kompanije sanajvećom

poreskomdisciplinom.

Listu duga za doprinose na

plate i dalje predvodiMon-

tenegroerlajnzsa 18,6mili-

ona, Rudnik uglja sa 6,4,

Plantaže 4,07, Željeznički

prevoz četiri miliona, Vek-

tra Boka 2,6, Galenika 2,2

miliona…

Crnuporesku listupredvo-

di ,,Vektra Jakić“, sa dugom

od7,29milionaeura.Vektra

Montenegro 4,54, Tehno-

put 3,79, Old taun invest

grupa sa 2,44, Crnogorski

fondza solidarnu i stambe-

nu izgradnju iMontenegro

Rojal menadžment sa po

1,36, Cijevna komerc 1,34

miliona eura…

Na crnoj listi od medija su

Dejli pres vlasnik novine

Vijesti sa 215.567 i TVVije-

sti sa 145.082eura. Za razli-

ku od njih Nova Pobjeda je

na Bijeloj listi obveznika sa

najvećom poreskom disci-

plinom. Na bijeloj listi su

svebanke,telekomunikaci-

one kuće, Elektroprivreda,

Trebjesa,Jugopetrol,Mon-

teput, AerodromiCrneGo-

re…

M.P.M.

Zasijedao Savjet za konkurentnost

Opštinedazaporeze

traže saglasnostVlade

Pavle

Radulović

PODGORICA

Ministar turiz-

ma Pavle Radulović kazao

je juče u parlamentu da na

području Solane i Valdanosu

nema gradnje. On je odgova-

rajući na pitanje poslanika o

donošenju prostornog plana

posebne namjene za obalno

područje istakao da je predvi-

đena izgradnja brze ceste sa

četiri trake.

- Ona predviđa obilaznicu oko

gradova i alternative Veriga-

ma. Sa ekspertima UNESKO

smo uradili alternativno rješe-

nje koje prolazi preko Luštice

ide prema Kumboru, pa

Grbaljskimpoljem, zatim iznad

Budve, potom alternativno iza

ili ispred brda pored Petrovca,

pa ozbiljna petlja na izlazu

tunela prema Baru, iza starog

Bara, prema Ulcinju i Albaniji -

objasnio je ministar.

M.P.M.

Raško

Konjević

Dragica

Sekulić