Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 28. jul 2018.

Politika

BUDVA

–Plakati nabilbor-

dima širomBudve, postav-

ljeni učast navodnogulaska

srpskihoslobodilacau taj

grad 1918. godine, uklonjeni

suzato što je istekao rokna

koji suzakupljeni, ane zato

što je todiobilokakvog spo-

razumaCrnogorske saDe-

mokratskimfrontomili

ostatkomkoalicijenavlasti

uBudvi, izjavio je zaPobje-

dumenadžerBudveMilo

Božović.

Na reklamnim panoima uz Ja-

dransku magistralu od Jaza do

Petrovca, vladajuća koalicija u

Budvi sredinom aprila postavi-

la je oko 20 plakata kojima se

veličanavodnooslobođenjeCr-

neGore od strane srpske vojske

krajemPrvog svjetskog rata.

Bilbordi, kako je za Pobjedu

objasnio Božović, zakupljeni

su u zavisnosti od lokacije na

period od mjesec i mjesec i po

dana. Plakate je, objašnjava on,

uklonila firma u čijem su vla-

sništvu bilbordi, a iz prostog

razloga jer su reklamni panoi

na kojima su se nalazili, izdati

drugimkorisnicima.

- Dakle, to nema apsolutno ni-

kakve veze sa bilo kakvimugo-

vorom koji je Front sklopio sa

Crnogorskom. Taj ugovor je

javan, svimogudagapročitaju,

a njegove odredbe slične su

odredbama Sporazuma o pos-

tkoalicionoj saradnji u Budvi,

kojijeCrnogorskaranijepotpi-

salasabudvanskomvlašću.Sve

ostalo su spekulacije koje ne-

maju veze sa realnošću. Ukla-

njanje bilborda je akcija koja je

počela prije par mjeseci.

Bilbordi su nam ustupljeni za

određeni vremenski period.

Tih bilborda je bilo oko 20, od

kojih je čak 15 uklonjeno još

prošlogmjeseca. Bilbordi su tu

stajali i duže nego što su plaće-

ni – rekao jeBožović.

Menadžer opštine Budva do-

daje i kako, to što je uklanjanje

plakata postala senzacija dana,

liči na to da neko pokušava da

progura novupričuoBudvi.

- Budva je izgleda najintere-

santnija u Crnoj Gori, a bilbor-

di najveća senzacija koja se de-

sila u zadnjih godinu dana

– navodi Božović i dodaje da

sporni bilborni nijesu jedina

stvar koju je opština Budva

uradila u sklopu obilježavanja

jubileja 100godinaodkrajaPr-

vog svjetskog rata.

Predsjednik opštinskog odbo-

ra Crnogorske BudvaMiodrag

Čučkapodsjećakakosubilbor-

di simbol inicijative oko koje

Crnogorska nikad nije imala

pozitivan stav.

- O stogodišnjici kraja Prvog

svjetskog rata semnogo priča i

moglo se čuti da ima više inici-

jativa kako ta godišnjica da se

obilježi. Pozivamsve aktere na

smirivanjestrastiinaširidogo-

vor kako da i u Budvi i u Crnoj

Gori dostojno obilježimo taj

jubilej. Da se ne doliva ulje na

vatru, nego da počnemo da se

služimo pameću i da se dogo-

vorimo – izjavio je Čučka za

Pobjedu.

On nije želio da komentariše

navode medija da su plakati u

čast navodnih srpskih oslobo-

dilacauklonjeni na insistiranje

te partije, koja je od nedavno

diovladajućekoalicijeuBudvi.

Postavljanje spornih plakata u

čast navodnog ulaska srpske

vojske u Budvu na Mitrovdan

1918. godine izazvala je nego-

dovanje javnosti, jer se njima

falsifikuje istorija, omalovaža-

vadržavaCrnaGora i osporava

njen građanski koncept.

U jeku insistiranja javnosti da

se sporni plakati ukone, bud-

vanska Komunalana policija

sklonila je samoonaj koji sena-

lazio na bedemima starog gra-

da jerOdborzaproslavujubile-

ja 100 godina od kraja Prvog

svjetskog rata, nije imaodobre-

njeZavoda za zaštitukulturnih

dobarazanjegovopostavljanje.

Na tom panou pisalo je „Ako

vaša vojska zaustavi nadiranje

austrougarskog neprijatelja i

spriječi opkoljavanje naših ar-

mija naKosovu, Vi i Vaši vojni-

ci bi sezauvijekodužili srpstvu

i slovenstvu“.

Đ.Ć.

Uklonjeni sporni plakati u čast navodnog ulaska srpskih oslobodilaca u Budvu

Božović: Bilbordi sklonjeni

zbog isteka rokazakupa

PODGORICA

–Političke

inicijative, Demokrata iUre,

onda iDPS-a, za formiranje

radne grupekoja će sebaviti

izbornimzakonodavstvom

vidimokaokorisnu šansuza

popravljanje izbornogpro-

cesa i podizanjepovjerenja

građanau izbore–kazao je

zaPobjeduDraganKoprivi-

ca, izvršni direktorCentra

zademokratsku tranziciju.

- Nadamo se da će se ovom

procesu pristupiti odgovorno,

bez skrivenih političkih agen-

di, jer je ovo javni interes od-

nosno interes čitavog društva

–kazao jeKoprivica.

On je, napitanjeda li jedovolj-

noraditinaoptimizaciji izbor-

nog zakonodavstva, kako to

predlaže DPS-a, ili je neop-

hodna cjelovita reforma koju

tražiopozicija,odgovoriodaje

„suština ista“.

- Bilodaproces zovemo refor-

mom ili optimizacijom, sušti-

najeista-zadatakradnegrupe

je depolitizacija izborne ad-

ministracije, rješavanje preo-

stalih problema u biračkom

spisku, stvaranje efikasnije

kontrole finansiranja partija i

upotrebe resursa… Bez ovoga,

ovaj proces za nas neće imati

suštinski značaj – istakao je

Koprivica.

Premanjegovimriječima,ulo-

ga nevladinih organizacija u

radnoj grupi trebalo bi da bu-

de ekspertska.

- Trebalo bi da svakodnevno

učestvujemoisvojimznanjem

doprinesemo stvaranju boljih

rješenja. Nadam se da se niko

odpolitičkihakteraneboji tog

znanja. Naravno, jedino pravo

koje ne bi trebalo da imamo u

radnoj grupi je pravo odluči-

vanja, jer to pravo pripada is-

ključivo poslanicima – poru-

čio jeKoprivica.

Centar za monitoring smatra,

takođe, veomaznačajnimuče-

šće nevladinih organizacija u

radnoj grupi za izborno zako-

nodavstvo.

- Uključivanje nevladinih or-

ganizacija specijalizovanih za

nadgledanje izbornih proce-

dura u radnu grupu za refor-

mu izbornog zakonodavstva

bićeodvelikogznačajainužan

je preduslov da bi izborna re-

forma bila inkluzivna – saop-

štila je Nikoleta Đukanović,

izvršna direktoricaCEMI-ja.

Ona jekazaladaCEMIsnažno

podržava inicijativu za refor-

mu izbornog zakonodavstva

kroz najavljeno formiranje

radne grupe, „uz nadu da će

reforma pružiti rezultate su-

štinskog, a ne deklarativnog

karaktera“.

Premanjenimriječima,CEMI

je ranije opominjao da je za-

konski okvir neadekvatan, ne-

konzistentan i zastario, zbog

čega je, kako je navela, u više

navrata isticaopotrebuza sve-

obuhvatnom reformom, kako

zakonskog, tako i institucio-

nalnog okvira, „koji će garan-

tovati obezbjeđenje punog in-

tegriteta izbornog procesa, te

povratakpovjerenjagrađanau

njega“.

Sveobuhvatna izborna refor-

ma, kaže Đukanović, treba da

obuhvati usvajanje novog za-

kona o izboru odbornika i po-

slanika, kao i zakona o birač-

kom spisku, kao i finansiranju

političkih subjekata i izbornih

kampanja, ali i amandmansko

djelovanje na zakone o elek-

tronskim medijima, registri-

ma prebivališta i boravišta, i

profesionalizaciju i depoliti-

zaciju sastava Državne izbor-

ne komisije.

Radna grupa za optimizaciju

izbornog zakonodavstva, čije

formiranje je inicirala DPS,

trebalo bi da počne rad u sep-

tembru.

I.KOPRIVICA

PODGORICA

- Logičnobi

bilodaApelacioni sudponi-

šti rješenjeVišeg sudakojim

jepotvrđenakaznadodva

mjeseca zatvora zaposlani-

kaDFMilanaKneževića, jer

prethodnonije traženoda

SkupštinaKneževićuukine

imunitet, rekao je zaPobje-

dupravnik i nekadašnjimi-

nistar pravdeDraganŠoć.

Vijeće Višeg suda u Podgorici

prihvatilo je žalbu Specijalnog

državnog tužilaštva i potvrdilo

kaznu do dva mjeseca zatvora

za Milana Kneževića, jednog

od lidera DF-a, jer nije otkrio

kojimu je sudija, kako je tvrdio,

tražiodesethiljadaeuradauki-

ne presudu protiv njega zbog

napada na policajca.

Parlamentje,shodnodogovoru

Kolegijuma, na zahtjev DF-a,

uputio apel Vrhovnom i Ustav-

nom sudu da što prije doprine-

su rješavanju situacije vezane

zamogućeposljedicenajnovije

odluke.

- To nije pravosnažna odluka,

ona mora proći procedure i

provjere i očekujem, a i logično

bi bilo da Apelacioni sud, kao

sljedeći po nadležnosti, ukine

rješenje i konstatuje da nije za-

konito i da nije obezbijeđena

dozvola Skupštine da se protiv

Milana Kneževića vodi postu-

pak, rekao je Šoć.

Kaže i da senaosnovutogada li

je neko politički simpatičan ili

ne, ne mogu donositi sudske

odluke.

- Ljudi moraju da shvate da ne-

ko nekome može da bude poli-

tički simpatičan ili ne, ali to ne

znači da je dozvoljeno protiv

toga preduzimati nezakonite

radnje, kazao je Šoć.

Ova odluka, kaže, nije semogla

donijeti dok mu se ne ukine

imunitet.

-Uporeditetosaizjavomspeci-

jalnog državnog tužioca koji je

rekaodajenekopokušaodapo-

kloni njegovoj ženi paklučoko-

ladeukojoj jebionovac. Je li on

ikadrekaokojetajčovjekkojije

touradio?Nije - navodi Šoć.

Dodajedaseradi o istoj situaci-

ji kad je upitanjuKnežević.

- Ne pravdam Kneževića i ne

mislimda je njegova izjava bila

na mjestu. Nije mišljenje ako

neko kaže damu je nuđenomi-

to, to je ozbiljna optužba. Ako

neko to javno izjavi, mora da

bude spreman da kaže ko je to

rekao i da se upusti u postupak

gdje bi se to dokazalo, timprije

što se govori o visoko pozicio-

niranom sudiji Višeg suda. Ali,

ako nije postupljeno u istoj si-

tuaciji u kojoj je bio SDT, mi-

slimda je redda se takopostupi

u ovoj situaciji sa Kneževićem,

ocijenio je Šoć.

J.ĐURIŠIĆ

ŠAVNIK

–MijomirVujačić

juče jeponovo izabranza

predsjednikaopštineŠav-

nik, treći put zaredom. Za

njega je glasalavećinau lo-

kalnomparlamentu.

Većinu, nikad ubjedljivije, na

posljednjim izborima osvojila

je koalicija DPS-SD. Ove dvije

partije osvojile su 63,4 odsto

glasova, SNP-DF je zauzeo

drugupozicijusa24,3,aDemo-

krate suosvojili 12,5 odsto.

Demokratska partija socijali-

sta je na posljednjim izborima

osvojila 19 mandata, dva više

nego na prethodnim izborima.

KoalicijaSNP-DFima8odbor-

nika, aDemokrate 3.

Vujačić je i u prethodna dva

mandata bio predsjednik op-

štine.Član jeOpštinskog,Glav-

nog i Izvršnog odbora DPS-a .

Bio je i direktor DP „Šavnik“,

PODGORICA

-Nova američ-

ka ambasadorkauCrnoj Go-

ri bićeDžudi RajzingRainke,

objavila je jučeBijelakuća.

Predsjednik SAD Donald

Tramp objavio je namjeru da

imenuje nekoliko ljudi na

ključne funkcije u administra-

ciji,međukojima je i Rainke.

Rođena je u Virdžiniji. Više od

tri decenije služila je u američ-

koj i inostranoj komercijalnoj

službi u sklopu Ministarstva

trgovine kao strateg i zagovor-

nik trgovinskih interesa SAD

širom svijeta, sa naglaskom na

Evropu i jugoistočnuAziju.

Od2013. do 2017. godine, Rain-

kejebilazamjenicageneralnog

direktora Odsjeka za globalna

tržišta uMinistarstvu trgovine

ipomoćniksekretaraigeneral-

nog direktora gotovo dvije go-

dine.Upravljalajeprogramima

iresursimaodpreko250milio-

na dolara sa oko 1.600 zaposle-

nih u SAD i više od 75 zemalja

širom svijeta. Radila je u šest

misija SAD u inostranstvu, uk-

ljučujući vođenje operacija i

velikeinostranetrgovinskemi-

sije u Indiji, Filipinima i Taj-

landu.

Rainke je diplomirala na Smit

koledžu i magistrirala javne

poslove na Univerzitetu Prin-

ston. Govori engleski, njemač-

ki, osnovni francuski, bahasa

indonežanski i tajlandski jezik.

Rainkećemjestoambasadorke

naslijediti odMargaret EnUe-

hare, koja je diplomatskumisi-

ju u Crnoj Gori počela u de-

cembru2014. godine.

J.Đ.

Centar za demokratsku tranziciju o najavi formiranja

radne grupe za izborno zakonodavstvo

Koprivica: Dobra šansada

sepoboljša izborni proces

Pravnik Dragan Šoć smatra da u slučaju

poslanika DF nijesu poštovane procedure

Očekujemda Apelacioni

sud poništi rješenje

oMilanu Kneževiću

Odluka Donalda Trampa

Džudi Rajzing

Rainke nova

ambasadorka

SAD u Crnoj Gori

VujačićponovopredsjednikopštineŠavnik

sekretarMinistarstva trgovine

uVladiCrneGore, direktorAr-

hiva SCG, poslanik u skupštini

Crne Gore, predsjednik SO

Šavnik. Juče su sjednici SO

Šavnik prisustvovali svi odbor-

nici vladajućekoalicije i podva

predstavnika iz Demokrata i

DF-a.

Ra. P.

DraganKoprivica

NikoletaĐukanović

Džudi

Rajzing

Rainke

Dragan

Šoć

Jedanodspornih

bilbordauBudvi