Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 28. jul 2018.

Politika

OTKROVENJE:

Evropski komesar za proširenje

i susjedsku politiku upozorio Evropsku uniju

Han: Kinapravi

,,trojanskekonje“

unutar država

ZapadnogBalkana

PODGORICA

–Evropski ko-

mesar zaproširenje i susjed-

skupolitikuJohanesHan

upozoravada jeEvropska

unija suočena sanarastaju-

ćimuticajemtrećihzemalja

napodručjuZapadnogBal-

kana, naročito sa ekonom-

skomekspanzijomKine.

- Kineska kombinacija kapita-

lizma ipolitičkediktaturemo-

glabidaprivučepojedinelide-

re u regionu na jugoistočnom

krilu kontinenta, rekao jeHan

za portal Politiko.

Kako navodi evropski kome-

sar, iako u posljednjih nekoli-

ko godina postoji zabrinutost

zbog uloge Rusije na Balkanu,

više razloga ima za neprijat-

nost zbog Kine, koja ima zna-

čajna ulaganja u infrastruk-

t urne pro j ek t e na t om

području.

Na pitanje o mogućnosti da

Peking stvori „trojanskog ko-

nja“, koristeći finansijsku sna-

gu kako bi stekao političku

kontrolu nad zemljama koje

teže ka pridruživanju Evrop-

skoj uniji, Han je podsjetio da

je autoput u Crnoj Gori izgra-

dila i finansirala upravoKina.

- To je upravo slučaj sa čuve-

nim autoputem u Crnoj Gori.

Ovo je neka vrsta šablona, ili

da kažemo poslovnog modela

Kineza da ponude više ili ma-

nje privlačne pozajmice, a za-

tim, ukoliko im ne služite, oni

to pretvore u kapital, -rekao je

Han, upozorivši da treba biti

svjestan strateškog koncepta

Kine i reagovati na adekvatan

način.

Han ističeda se slaže s francu-

skim predsjednikomEmanu-

elomMakronomdabiEU, pri-

je planiranja proširenja,

trebalodase fokusiranarefor-

me, ali naglašava da građani

zemalja Zapadnog Balkana

„imaju pravo da postanu gra-

đani EU-a“ i da se reforme i

pregovori mogu sprovoditi u

isto vrijeme.

Hanova izjava je svojevrsno

priznanjeda su i evropski zva-

ničnici konačno postali svje-

sni činjenice da ukoliko se na-

stavi dugogodišnji zastoj u

proširenju, Zapadni Balkan

prepuštaju Rusiji ili nekoj tre-

ćoj strani.

Podsjetimo, crnogorski pred-

sjendi Đukanović je u više na-

vrata upozoravao da ukoliko

Evropa želi da sačuva konku-

rentnost i globalnu relevan-

tnost mora nastaviti proces

ujedinjenja sa zemljama Za-

padnogBalkana. Uprotivnom

u taj prostor „uskočiće neka

druga ili treća zainteresovana

strana“.

-ZapadniBalkanjedioEvrope

i bez njega Evropa neće biti

kompletna. To je predsjednik

Crne Gore ponovio i počet-

komovesedmiceuRimuprili-

kom susreta sa italijanskim

predsjednikomSerđomMata-

relom.

Z.D.

Vlada usvojila prijedlog Strategije nacionalne bezbjednosti

Novi odgovor

nanove izazove

PODGORICA

-Aktivnouče-

šćeukolektivnomsistemu

bezbjednosti, aktivnostima,

misijama i operacijamaNA-

TO, ključna jepretpostavka

za zaštituCrneGoreodoru-

žanogugrožavanja i drugih

prepoznatihprijetnji pona-

cionalnubezbjednost, a jača-

nje transatlantske saradnje

sapartnerskimdržavama i

pristupanjeEUćedodatno

poboljšati bezbjednosnukli-

muuregionu i osnažiti kapa-

citeteCrneGoredaodgovori

na aktuelneprijetnje, rizike i

izazove - navodi seuPrijed-

logu strategijenacionalne

bezbjednosti koju je juče

usvojila crnogorskaVlada.

Ministar odbrane Predrag

Bošković kazao je da su razlozi

zbog kojih se krenulo u potpu-

no definisanje nove strategije

nacionalne bezbjednosti više-

struki.

-Deset jegodinaodkada jedo-

nijeta posljednja strategija na-

cionalne bezbjednosti, izmije-

njen je bezbjednosni okvir u

kome Crna Gora danas živi i

članstvo Crne Gore u NATO

zahtijevalo je novo definisanje

bezbjednosti, od pojedinačne

dokolektivne-kazao jeBoško-

vićnakonferencijizanovinare.

On jeobjasniodaStrategijena-

cionalnebezbjednosti definiše

novi sistembezbjednosti.

- Strategija je definisala nove

interese bezbjednost od kojih

su kategorisane tri - vitalni,

strategijski i važni. Takođe ri-

zici i prijetnje koje sumoguće,

neke realnije neke manje real-

ne, prepoznate susve - rekao je

Bošković. On je kazao da su

strategijom definisani i nosio-

ci,odnosnoorganikojitrebada

na najbolji način obezbijede

potpunu bezbjednost državi i

građanima.

Ministar Bošković je rekao da

je glavni razlog izrade nove

strategije izmijenjene be-

zbjednosneokolnosti, ne samo

u Crnoj Gori nego i u regionu i

u Evropi. On je naveo da 2008.

kada je pisana posljednja stra-

JohanesHan

U Strategiji nacionalne

bezbjednosti se navodi da

je terorizamu samom vrhu

prijetnji po bezbjednost

Crne Gore, a mogućnost

da terorističke i kriminalne

grupe dođu u posjed nukle-

ranog i hemijskog i biološ-

kog oružja predstavlja real-

nu prijetnju bezbjednosti

Crne Gore.

- Na području Zapadnog

Balkana, samim tim i Crne

Gore pojačano je obavje-

štajno djelovanje pojedinih

država. Pored klasičnog pri-

kupljanja informacija, nasto-

je da utiču na političke elite i

javnomjenje kako bi uticali

na procese i stabilnost Crne

Gore. To predstavlja dugo-

ročan bezbjednosni izazov,

piše u ovomdokumentu.

U Strategiji se navodi da

hibridne prijetnje koje

mogu obuhvatiti snažnu

propagandu, sajber napade,

formiranje parainstitucija,

organizacija i medija sve

češće i miješanje u izborne

procese, nameću potrebu

izgranje i unapređenja

kapaciteta za suprotstavlja-

nje i jačanje otpornosti na

taj bezbjednosni izazov.

- Govor mržnje, odnosno

zagovaranje mržnje i neto-

lerancije po osnovu etičke,

rasne i vjerske pripadnosti

naročito od vjerskih i poli-

tičkih lidera utiče na radika-

lizaciju, pa ga treba tretirati

sa posebnompažnjom, stoji

u Strategiji.

Ozbiljan bezbjedno-

sni izazov za Crnu

Goru predstavljaju

i migranti kao i

prirodno i vještački

izazvane nesreće i

katastrofe. Potrebno

je posebnu pažnju

posvetiti eko-

nomskoj

i ener-

getskoj

bezbjed-

nosti,

bezbjed-

nosti

mora i

podmor-

ja.

tegija, nije bilo ni migranstke

krize, ni sukoba uUkrajini.

-Nijebilosvegaštosedešavalo

posljednjih deset godina, po-

kušaj terorizma u Crnoj Gori,

različiti interesi na Balkanu

koji su se sukobili - naveo je

Bošković.

Premanjegovimriječima, to je

zahtijevalo potpuno drugačiji

odgovor države koja je puno-

pravna članicaNATO-a.

- Punopravnim članstvom u

NATOCrnaGora nema potre-

bu da razvija svoj sistem

bezjednosti kada su oružane

snageupitanju, kako je točini-

la od obnove nezavinost do 5.

juna 2017. S obziromda sistem

kolektivne bezbjednosti i mo-

gućnost aktiviranja člana pet,

omogućava Crnoj

Gori da svoje pri-

oritete i resurse

koristi na drigi

način - kazao

jeBošković.

Mi n i s t a r

odbrane je

rekao da, umjesto razvijanja

skupih sistema za odbranu,

Crna Gora ih može koristi od

svojih 28 partnera drugih čla-

nicaNATO-a.

-Sadasemožemofokusiratina

one sisteme o kojima se dogo-

vorimo sa NATO. To su prije

svega pješadijske jedinice, za-

timono po čemu jeVojska

Crne Gore poznata, za

šta ima tradiciju i zna-

nje - kazao jeBošković.

On jekazao i da senada

daćesePrijedlogstrate-

gije nacionalne bezbjed-

nosti naći u parlamentu

tokom prvog ili je-

senjeg zasijeda-

nja uoktobru.

J. ĐURIŠIĆ

Terorizam

uvrhu

prijetnjipo

bezbjednost

mora i

Predrag Bošković