Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Subota, 28. jul 2018.

Hronika Podgorice

USlužbi zaštite i spašavanja

juče jeobavljenprvi testni

let dronakoji ćevatrogasci

koristiti kaopomoćno sred-

stvouborbi sapožarima.

Spasioci, koji će sačinjavati

tim za upravljanje dronom,

imalisuprilikudaseupoznaju

sa osnovama upravljanja

ovomspecijalnomletilicom.

-Unarednomperiodupripad-

nici Službe zaštite proći će

obuku kroz periodične letove

iznad teritorije glavnog grada

saposebnimakcentomnanaj-

kritičnije lokacije, anakonpo-

žarne sezone će biti organizo-

vana specijalistička obuka za

članove tima – saopšteno je iz

Službe zaštite.

U saopštenju se navodi da će

firma,,M-kod“izPodgorice,sa

kojom Služba ima izvanrednu

saradnju na mnogim poljima,

iznajmljivati dron u toku ove

sezoneiorganizovatiobukuza

pripadnike Službe zaštite.

-Zanarednugodinujeuplanu

da za potrebe ove službe bude

nabavljena jedna letilica sa

najsavremenijom opremom i

da članovi tima u slučaju po-

trebe izvode samostalne leto-

ve.Ova letilica imaćevišestru-

ku namjenu u Službi, a osim

izviđanja terena u toku požar-

ne sezone, registrovanja na-

stankapožaraupočetnoj fazi i

utvrđivanja uzroka požara i

identifikacije lica koja vrše

djelo izazivanja požara, dron

će naći primjenu i u toku akci-

ja potrage za nestalim licima,

potrage na nepristupačnim

terenima, izviđanje terena u

slučaju saobraćajnih nesreća

na nepristupačnim lokacija-

ma, potrage zautopljenicima i

za druge slične namjene – sa-

opšteno je iz Službe zaštite i

spašavanja.

P.H.

DRAGOCJENAPOMOĆ:

Dronkoji ćekoristiti Službazaštite

Služba zaštite i spašavanja juče predstavila

specijalnu namjensku letilicu

Nakon što je terenskimobi-

laskompripremljena lista

neuređenihodlagalištaot-

padanaprostoruglavnog

grada i opštinauokviru

glavnoggradaGolubovci i

Tuzi, ekipeČistoće su juče

počele čišćenje evidentira-

nih lokacija.

-Mehanizacija jebila angažo-

vana na prostoru Vrela Rib-

ničkih – između gradske de-

p o n i j e i n e k a d a š n j e g

izbjegličkognaselja-odakleje

uklonjeno 56 kiperskih tura,

uglavnom komunalnog i u

manjim količinama kabastog

otpada - saopšteno je izČisto-

će.

Iztogpreduzećadodajudaće,

shodno utvrđenom popisu,

narednih dana ove poslove

nastaviti i naostalimevidenti-

ranimlokacijama.

- Napominjemo da se, shodno

tehničko-operativnoj dina-

mici,svakodnevnouzangažo-

vanje mehanizacije uklanjaju

nelegalno formiranaodlagali-

šta otpada oko kontejnera i sa

javnih površina na prostoru

glavnoggradaiopštinauokvi-

ru glavnog grada Golubovci i

Tuzi - navode izČistoće.

Tvrde, međutim, da su efekti

toga rada najčešće kratkoroč-

ni, s obziromna toda nesavje-

sni pojedinci nastavljaju da

nekontrolisano odlažu otpad

vanpredviđenihmjesta.

- Stoga apelujemona pojedin-

ce da vode računa o mjestima

na kojima odlažu otpad, kako

bismo zajedno doprinijeli po-

većanju stepena higijene u

gradu–poručili su izČistoće.

P. H.

Očišćenanelegalnaodlagalištaotpada

,,KlikPodgorica“ svepopularnija

Za trimjeseca, odmajado

jula, odkada je lansirana,

aplikaciju ,,KlikPodgorica“

korisnici supreuzeli višeod

5.000puta, au istomperio-

duveb stranicawww.klik-

podgorica.me

imala jeviše

od 10.000posjeta. Koordina-

tor projekta ,,KlikPodgori-

ca“Džemal Lekić istakao je

da jenajviše interesovanja

pokazanozapodatkeougo-

stiteljskimobjektima, grad-

skomsaobraćaju i kulturi.

-Korisnici sudavali i prijedlo-

ge za izmjene koje bi doprini-

jele poboljšanju aplikacije, a

skoro 150 korisnika android i

iOS verzije aplikacije, ocijeni-

lo ju je gotovo maksimalnim

ocjenama. Radi dodatnog

unapređenja sadržaja aplika-

cije, sklopljeni su sporazumi

sa gradskim institucijama i

kompanijama koje će kroz

aplikaciju objavljivati infor-

macije o događajima koji su

predmet pažnje korisnika. U

fokusu je i promocija verzije

na engleskom jeziku, kako bi

bila od koristi turistima koji

posjećujuglavnigrad–istakao

jeLekić.

Aplikacija i veb platforma

,,Klik Podgorica“ nastale su

kao rezultat projekta koji su

partnerski realizovali NVO

MladiinfoMontenegro, Glav-

ni grad i kompanija ,,Studio

Lasso“, uz podršku Telenor

fondacije.

Omogućavajudobijanje infor-

macijeogradskomi željeznič-

kom saobraćaju, biciklizmu,

ugostiteljstvu, sportskim

objektima,zdravstvenimusta-

novama, kao i okulturi i istori-

ji glavnog grada na brži i jed-

nostavniji način. Riječ je o

svojevrsnomdigitalnomvodi-

ču kroz Podgoricu, sa podaci-

ma o više od 1.500 objekata,

lako pretraživih na elektron-

skim mapama. Osim toga,

aplikacija sadrži i informacije

o kulturno-istorijskim objek-

tima, obrazovnim i zdravstve-

nim institucijama, biciklistič-

kimstazama…

H.P.

I dronćepomagati u

borbi protivpožara

Juče na Sastavcima otvorenamanifestacija ,,Ajmo naMoraču“

Promocija jednog

odsimbolagrada

Uzbogat sportsko-rekrea-

tivni i zabavni program, si-

noć jenaSastavcima sveča-

nootvorenamanifestacija

,,AjmonaMoraču“, kojupo

četvrti put organizujeTuri-

stičkaorganizacijaPodgori-

ceu saradnji saSekretarija-

tomzakulturu i sport

glavnoggrada.

IstičućidaMorača,svojimpla-

žama imostovima, predstavlja

jedan od najznačajnijih sim-

bola glavnog grada, direktori-

ca TO Podgorica Tatjana Po-

pović kazala je da je cilj

organizatora bio valorizacija i

promocijaovoglokalitetautu-

rističkom, kulturnom i istorij-

skomsmislu.

POVRATAKNAPLAŽE

- Svake godine posjeta je bila

sve veća i vjerujemo da će

ovog ljeta osvježenje u vidu

nove lokacije i ugostiteljskog

objekta pozitivno uticati na

posjetu. Atmosfera je vesela,

neki se kupaju, spuštaju gu-

mama ili kanuima, igraju se

razni sportovi, a starogradska

muzika privlači i prolaznike –

kazala jePopović.

Uokviru programa, NVODiv-

lja avantura organizovala je

spuštanje gumama i vožnju

kanua, dok je doživljaj naMo-

rači upotpunjendegustacijom

dinje i pipuna. Za dobru

atmosferu pobrinuo se i bend

Zvuci Titograda.

- U tokumanifestacije, koja će

trajati do 26. avgusta, svi po-

sjetioci, zahvaljujući podgo-

ričkom savezu „Sport za sve“,

moći će da se oprobaju u sto-

nom tenisu, šahu, bagu i pika-

du.Manifestacija seorganizu-

je u želji da se Podgoričani

vrate na plaže koje su nekada

bile tradicionalno mjesto

okupljanja tokomljeta – kaza-

la jeNinaPajović izTOPodgo-

rica. Jedan od posjetilaca Sa-

stavaka, Balša Burić, ocijenio

je da je riječ o dobrom načinu

da se silazak naMoraču saču-

va odzaborava, da se vrati duh

stare Podgorice, kao i što više

onoga po čemu je i bila prepo-

znatljiva.

-Treba još ovakvihmanifesta-

cija, ali je i primjetno da Pod-

goričani trebaumnogovećem

broju da dođu, da prepoznaju

trud i namjeru organizatora.

Iskreno, očekivao sam malo

veću posjetu, ali eto, barem

uživaju oni koji su došli – ka-

zao jeBurić.

MASOVNOST

Manifestacija je obradovala

DaliboraNedićakojije iprošle

godine bio njen redovan po-

sjetilac. Ono što joj fali, sma-

tra, jeste veća masovnost, ka-

ko bi promocija bila još

uspješnija.

- Bitno je građane vratiti pla-

žamaMorače. Prije20godina,

kada smo bili mlađi, nije se

moglo prići plažama. Sada se

više ide na more, ali ima onih

koji su još odani Morači, iako

nemoždabašovimplažamaza

koje se zna. Svakako podrža-

vam ovakve manifestacije i

treba da ih svake godine bude

više –kazao jeNedić.

Izbor Sastavaka kao lokacije

na kojoj se ove godine orga-

nizuje ljetnjedruženjePodgo-

ričanaposebnosedopaoMile-

ni Marković. Ona ovakva

okupljanja vidi i kao dobar

načindasePodgoričani okupe

istinski, kakoreče ,,uživo“, od-

nosno van virtuelne komuni-

kacije putemdruštvenihmre-

ža.

- Odmah samprimijetila da je

plaža čista. Sviđa mi se ambi-

jent i mislim da ovaj prostor

daje brojne mogućnosti za ra-

znedogađaje. Slučajnosamod

komšijačulada seodržavaova

manifestacijaidošla.Prviutis-

ci su zaista pozitivni, a vidim i

da se najmlađi raduju, što je

posebno važno – kazala je

Marković.

I.Kr

.

Nemože sebez sel ja

Zabavenije falilo

OdlagališteotpadanaVrelimaRibničkimprije i posliječišćenja

I. BOŽOVIĆ