Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Subota, 28. jul 2018.

Kultura

POBJEDASAZNAJE:

Kako su komisije za reviziju NM izvještavale Državnu komisiju (Timza dokumentaciju)

4

Neobučenkadar i nesporazumi

PODGORICA

-Četvrto iz-

danjeGreenMontenegro In-

ternational FilmFesta 2018

(GMIFF), bićeodržanou

NacionalnomparkuDurmi-

tor od4. do7. avgusta. Filmo-

vi ćebiti prikazivani na

atraktivnomotvorenom

prostoru, noću, poredCrnog

jezera, predvelikimbrojem

stranih turista, gostiju imje-

štana, uzmnogopratećih

programa - najavljeno je juče

nakonferenciji zanovinare.

CILJ

Kako je istaknuto, ovaj festival

postaje prepoznat kao centar

ekološkog i kulturnog identi-

tetadržaveCrneGore, ali i kao

pokretač konkretnih akcija i

održivih ideja na planu zaštite

očuvanja prirodnih resursa

zemlje.

GMIFF je konceptualni film-

ski festival na temu zaštite ži-

votne sredine. Cilj festivala je

razvijanje i podizanje nivoa

svijesti o potrebi zaštite i oču-

vanja životne sredine, kroz

umjetničkiimpulsiunapređe-

nje znanja i informisanosti o

ekologiji, krozupoznavanje sa

globalnimtrendovimakakoji-

ma Crna Gora teži, te samim

timpredstavlja veliki korakna

tomputu.

PR festivalaMarija Sarap ista-

kla je značaj manifestacije

,,koja je ove godine mapirala

Crnu Goru na svjetskoj listi

ekološkihmanifestacijaGreen

FilmNetwork.

- Ovim je festival međunarod-

no prepoznat sa ciljemstvara-

nja svojevrsnog imidža i ek-

skluzivnosti prve Ustavom

definisane ekološke države na

planeti –dodala je Sarap.

Aleksandra Kiković iz UNDP

kazala jeda su ,,zeleni festivali

tuda ostanu“.

-Muzički i filmski festivali da-

nas su mnogo više od dobre

zabave, kvalitetne muzike i

dobrih filmova. Njihovo odr-

žavanje ostavlja značajne po-

sljedice na životnu sredinu, a

naš je cilj da preko fenomena

pop kulture dopremo do mla-

dih ljudi u svrhu njihove edu-

kacije,osveštavanjaisenzibili-

zacije,odnosnopopularizacije

tema zaštite životne sredine.

To je savršen ambijent da po-

šaljete snažne poruke o kli-

matskimpromjenama, važno-

sti zaštite životne sredine i

zdravim stilovima života koje

timladiljudiprime,testiraju,a

zatim - u idealnoj situaciji -

primijene u svakodnevnom

životu - kazala jeKiković.

KONCEPT

DirektoricaTurističkeorgani-

zacije Žabljak Vanja Krgović-

Šarović pozdravila je inicijati-

vu da Crna Gora dobije

originalni filmski festival, za-

snovanna konceptuekologije,

koji će doprinijeti razvoju tu-

rizma.

- Ovih dana imamo osjetan

priliv turista na Žabljaku i na-

še jeočekivanjedaodovogpe-

rioda pa do kraja avgusta Ža-

bljak bude izuzetno dobro

posjećen, dok će ovaj festival

dodatnoobogatitikuturnupo-

nudu grada - rekla je Krgović-

Šarović. Ona je najavila i broj-

nedrugemanifestacijekao što

su Dani durmitorske zdrave

hrane, takmičenje u planin-

skom biciklizmu, Dani pa-

strmke i drugi.

Organizatori ovogodišnjeg fe-

stivalasuCentarzakulturuŽa-

bljak u saradnji sa CEZAM-

om, uz podršku Ministarstva

zaodrživi razvoj i turizam,Mi-

nistarstva kulture, Agencije za

zaštitu životne sredine, Mini-

starstva finansija,Ministarstva

prosvjete, Nacionalne turistič-

ke organizacije Crne Gore,

UNDP-a i drugih.

R.K.

Internacionalni lmski festival GreenMontenegro od 4. do 7. avgusta na Žabljaku

Savršenambijent za snažneporuke

PODGORICA

–Ograniče-

ni tehnički kapacitetiNa-

rodnogmuzejakamen su

spoticanja i zakomisijuza

reviziju svihoblikadoku-

mentacije i evidencijamu-

zejskih fondova. Pored to-

ga, komisija jebila

suočena i sapodozrivošću

kolega, anaruku joj nijesu

išli ni nesporazumi u sop-

stvenimredovima. Kao i

njihovekolege izkomisije

Umjetničkogmuzeja, ta-

kođe su sepožalili na

„ogromni pritisak“.

U izvještaju, koji je reviziona

komisija 14. juna poslala Dr-

žavnoj komisiji, navodi se da

su sa pripremama počeli 18.

januara prošle godine, a sa re-

vizijom7. februara 2018.

- Posao se, prvenstveno, odno-

si na svu relevantnu doku-

mentaciju koja se nalazi van

prostorija dokumentaciono-

matične službe, dok će odje-

ljenje za dokumentaciju isti

posao uraditi i sa arhivomDo-

kumentaciono-matične služ-

be – navodi se u izvještaju koji

je potpisao predsjednik komi-

sijezarevizijuMilošMarjano-

vić.

BEZ SARADNJE

Čim su počeli da rade, prema

navodimau izvještaju, shvatili

su da je raspoloživa tehnička

oprema u Narodnommuzeju

nedovoljna i zastarjela, te dje-

limično neupotrebljiva. To-

kom postupka su nabavili dio

opremza brže i efikasnije sni-

manje, aosmislili su i tabeluza

preciznu evidenciju i sortira-

nje dokumenata.

- Pokazalo se da je dio struč-

nog kadra, iz mnogo razloga,

neobučen za osnovne poslove

na računarima, a nekima ni

nužna oprema za radnije dos-

tupna – ističe se u izvještaju.

Određene muzejske jedinice i

službe koje djeluju unutar

njih, navodi se u izvještaju, ni-

jesu bile raspoložene za pot-

puno otvorenu saradnju sa

komisijom.

- Naime, u odgovoru Istorij-

skogmuzejanazahtjevDržav-

ne komisije, kojim se traže

određeni podaci, navedena su

tri primopredajna zapisnika

kojimaDokumentaciono-ma-

tična služba, kao i komisija, ne

raspolažu. Nakon usmenog

zahtjevapredsjednikakomisi-

je da se pomenuti zapisnici

dostave, bilo u elektronskoj ili

štampanoj formi, iz Muzeja

kralja Nikole komisija je, ne-

kolegijalno, upućena na pre-

traživanje u Arhivsko-biblio-

tečko odjeljenje – navodi se u

izvještaju.

Napominje se da je i ranije

došlo do određenih nespora-

zuma unutar same komisije,

tačnijerazmimoilaženjaupri-

stupu problematici, pa je u to-

kupostupakizmjenerješenja i

stručnog sastava.

- Takođe se uvidjelo da komi-

sijuza revizijudokumentacije

trebaproširiti određenimbro-

jemčlanova-navodiseuizvje-

štaju.

HITNORJEŠAVATI

Do 30. maja komisija je skeni-

rala 1.962 dokumenta iz svih

organizacionih jedinica Na-

rodnogmuzeja.

- Treba naglasiti da postoji ra-

skorak između broja prosto

snimljenihdokumenata i onih

do sada tabelarno obrađenih,

ali se na tome radi – navodi se

u izvještaju.

Do sada snimljena i tabelarno

popisanadokumentacija,kaoi

fotodokumentacija, ističe se u

izvještaju, još nijesu preuzi-

mane jer se ispostavilo da su

dvijeprostorije foto-laborato-

rije i foto-dokumentacije Do-

kumentaciono-matične služ-

be nedostupne. Dakle, još nije

obezbijeđen prostor za njihov

smještaj i memorijski kapaci-

teti koje komisija ima na ras-

polaganju već su gotovo zau-

zeti.

- To je pitanje koje treba hitno

rješavati, kao i nabavku teh-

ničke opreme za značajno

ubrzanje i efikasnost rada –

navodi se u izvještaju.

Redosljed prioriteta je, kako se

ističe u izvještaju, u znatnoj

mjeri „poremetila u javnost

iznesena optužba o nestanku

inventarskih knjiga Muzeja

NOB-a, zbog čega je pokrenut

postupak snimanja sveukupne

dokumentacijeMuzejaNOB-a

(približnopetnaestaktomova).

IZUZETNOLOŠE

U izvještajuDržavne komisije

o radukomisije za revizijudo-

kumentacije napominje se da

je rok za završetak posla 30.

septembar. Ističe se da je po-

četkomnovembra 2015. godi-

ne takođe formirana komisija

za reviziju dokumentacije, na

čijemčelu je bila pravnicaGo-

rica Leković. Međutim, Dr-

žavna komisija nije došla do

pisanih tragova o radu tog re-

vizionog tima.

Sastanak sa predstavnicima

komisijezarevizijudokumen-

tacijeDržavnakomisijajeodr-

žala 11. maja, a pored članova

prisustvovali su i tadašnja di-

rektorica NMVjera Borozan,

pomoćnik za stručnu djelat-

nost Miloš Vukanović i po-

moćnik za opšte poslove Dra-

ganRadović.

- Svi prisutni predstavnici

NMCG bili su jednoglasni u

ocjeni da je reviziji muzejskih

fondova trebalo da prethodi

objedinjavanje cjelokupne

dokumentacije, njeno usagla-

šavanje sapostojećomorgani-

zacionom strukturom, pa tek

onda ući u postupak revizije

fondova– ističe seu izvještaju

Državne komisije.

U zaključcima izvještaja, Dr-

žavna komisija je istakla da se

tačna evidencija i jasan pre-

gled onoga što muzej priku-

plja, čuva, štiti i prezentuje,

može ostvariti samo putem

dobro organizovane i stručno

postavljene muzejske doku-

mentacije.

- Nažalost, rezultati dobijeni

tokom prvih tri mjeseca rada

upućuju na izuzetno loše sta-

nje muzejske dokumentacije,

odnosno muzeološkog poslo-

vanja u cjelini – navodi se u

izvještaju Državne komisije,

koja je u preporukama zatra-

žila da se formira novi tim za

reviziju svihoblikadokumen-

tacije i evidencija muzejskih

fondova.

JovanNIKITOVIĆ

(nastaviće se)

Saučesnici u falsifikovanju faktičkog stanja

Na 11. sjednici Državne komisije, koja jeodržana

8. juna, podnosilac krivične prijave i muzejski

tehničar Aleksandar Berkuljan predočio je stav

da je prije revizijemuzejske dokumentacije tre-

balo popisati trenutno stanje u dokumentacio-

noj službi.

- Razlika uonomšta je biloudokumentaciji prije

revizije i nakon revizije je veoma značajna infor-

macija i mogla bi da pomogne u jasnijem tuma-

čenju ranijihpokušajapopisa i revizije. Bilobi ve-

oma važno da su RK u svojim planovima rada

naveli na osnovu koje dokumentacije su radili

revizijufondovaikojomsudokumentacijomras-

polagali–navodiseuizvještajuDržavnekomisije.

Berkuljan je Državnoj komisiji i upravi NMCG

skrenuo pažnju da će, ukoliko ne zatraže da se

inventarne knjige i drugo, što je u Službi doku-

mentacijebiloufunkcijipravno-tehničkezaštite

dopočetkarevizijedokumentacije,neodvojiod

novopribavljenog i nepopišeposebno kao „za-

pisnik o zatečenom stanju“ - biti saučesnici u

falsi ikovanjufaktičkogstanja.

Berkuljan je juče za Pobjedu potvrdio ove nao-

vode i istakao da je Državnoj komisiji skrenuo

pažnju „na teške nezakonitosti u postupanju

komisije za reviziju dokumentacije, u rasponu

odnepoštovanjazakonskihobaveza, doprivat-

nih izvještajauformi službenih.“

SakonferencijezanovinareuKIC-u „BudoTomović“

ZgradaNarodnogmuzejaCrneGore

Faksimil prve stranice izvještaja

Detalj izdokumentacijeNarodnogmuzeja (stop-kadar izemisijeRTCG

„Tajna izgubljenogblaga“)

Određenemuzejske jedinice i službe koje

djeluju unutar njih nijesu bile raspoložene za

potpuno otvorenu saradnju sa komisijom -

navodi se u izvještaju