Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Kultura

Subota, 28. jul 2018.

SUSRETI:

Roman Simović, umjetnički direktor Don Brankovih danamuzike

Paganinijevi

Kaprisi su

„ličnakarta“

violiniste

Festival uličnih performera „InArt“ počeo u Tivtu

TIVAT

Ulični umjetnici, klovnovi, muzičari, žongleri, plesači i

pantomimičari od preksinoć „gospodare“ rivom, trgovima i ulica-

ma Tivta. Učesnici internacionalnog festivala uličnih performera

„InArt“, pristigli iz Italije, Turske, Argentine, Austrije, Makedonije

i Meksika, oduševljaju Tivćane i goste grade, a ne manju pažnju

privukla je i porodica Dragojević iz Crne Gore.

Trodnevni festival zvanično je na gradskoj rivi Pine otvorio itali-

janski umjetnik Andrea Fedi, a okupljene znatiželjnike pozdravili

su jedan od inicijatora „InArta“ Ljubo Kaličanin i menadžer opšti-

ne Tivat Marko Petričević. U prvoj noći festivala, Sevinc Naidogek

Kok i Ulku Akdemir izrađivali su dekorativne predmete od kera-

mike i perlica stakla. Predstavu sa balonima imao je Andrea Fedi,

a nastupili su i Duo Masawa, Cirque Tango iz Argentine, El Diable-

ro iz Austrije, Pjero Rikardi iz Italije i Teatrosk trupa iz Makedonije.

Realizaciju festivala podržali su Turistička organizacija Tivat, Mini-

starstvo kulture Crne Gore i Nacionalna turistička organizacija.

S. K.

Klovnovi, žongleri i

plesači „gospodare“

rivom

Saotvaranja festivalauTivtu

CETINJE:

Otvorena izložba posvećena arheološkim istraživanjima u Risnu

Neiscrpnariznicanepokretne

i pokretnekulturnebaštine

CETINJE

Izložba

Σ

YNÉXEIA–CONTINU-

UM–TRAJANJE“, posve-

ćena arheološkimistraživa-

njimauRisnuotvorena je

jučeuMinistarstvukulture.

Izložbu je otvorio mr Alek-

sandar Dajković, generalni

direktor Direktorata za kul-

turnubaštinu.

- Arheološka istraživanja u

Risnu, u okviru međunarod-

nog projekta „Risinium -pri-

jestonica kraljice Teute“, po-

čela su 2001. godine, u

saradnji Regionalnog zavoda

za zaštitu spomenika kulture

uKotoru,sadašnjegCentraza

konzervaciju i arheologiju

Crne Gore, i Univerziteta u

Varšavi.Dosadaotkriveni ne-

pokretni i pokretni nalazi

svjedoče o izuzetnom znača-

ju ovog lokaliteta i pružaju

vrijedne podatke za razumi-

jevanje početaka i razvoja

društvenog života na ovom

prostoru. Ovaj projekat, kao

dobar primjer međunarodne

saradnje, obezbijedio je nova

saznanja od značaja za ade-

kvatnu valorizaciju lokaliteta

uRisnu,ukazujućinanužnost

sprovođenjadaljihaktivnosti,

koje pored konzervatorskog

tretmana nalaza, podrazumi-

jevaju i naučnu obradu, kao i

primjenu savremenih ten-

dencija za zaštitu i upravlja-

nje ovim segmentom nepo-

kretne kulturne baštine Crne

Gore –kazao jeDajković.

Autor izložbe dr Dejan Gazi-

voda predstavio je dio kultur-

ne baštine koja je pronađena

zahvaljujući sistematskim

arheološkim istraživanjima

realizovanim skoro dvije de-

cenije kroz međunarodni

projekat „Risinium, prijesto-

nica kraljice Teute“ u organi-

zaciji Centra za konzervaciju

i arheologijuCrneGore iUni-

verziteta u Varšavi, a koji su

finansirali Ministarstvo kul-

ture i Univerzitet uVaršavi.

- Risan predstavlja neiscrpnu

riznicu nepokretne i pokret-

nekulturnebaštinekojauko-

načnommora biti prezento-

vana i turistički valorizovana

na pravi način. Zahvaljujući

podršci Ministarstva kulture,

arheološka istraživanja traju

niz godina i nadamo se da će

arhitektonski ostaci na Cari-

nama biti nakon odgovaraju-

ćeg tretmana prezentovani u

viduarheološkogparka, treba

razmisliti i o formiranju na-

učno-istraživačkog centra sa

muzejskomjedinicomukojoj

će pokretni fond biti adekvat-

no prezentovan, a stručni tim

ćemoći u potpunosti da bude

posvećen istraživanju najbo-

lje očuvane ilirske naseobine

u Crnoj Gori – poručio je Ga-

zivoda.

Izložba koju je organizovao

Centar za konzervaciju i ar-

heologiju Crne Gore, pod

pokroviteljstvomMinistar-

stva kulture, trajaće do 3. av-

gusta.

R.K.

Praktično cijeli život radimna Kaprisima. Vježbam ih, pa

ih ostavim, pa imse ponovo vratim. I sada ih konačno

imamzabilježene. Vrlo samsrećan zbog toga

KOTOR

Briljantni umjetnik

i vodeći violinista svoje ge-

neracije, RomanSimovićna-

stupićenaKotorArtDon

Brankovimdanimamuzike,

tokomdvije festivalskeveče-

ri - 28. i 30. jula. Nakoncerti-

mapodnazivom„Roman i

prijatelji:Muzička jedinje-

nja“ sviraćeuLušticaBayu i

uCrkvi Sv. Duha sa izuzet-

nimmuzičarima, svojimpri-

jateljima i saradnicima.

Violinista i koncertmajstor

Londonskog simfonijskog or-

kestra, maestralnom virtuo-

znošću i prirodnommuzikal-

nošću nastupao je u najpo-

znatijim svjetskim dvorana-

ma, kao što suVelika salamo-

skovskog Konzervatorijuma

„Čajkovski“, sala pozorišta

„Marijinski“ u Sankt-Peter-

burgu, Velika opera u Tel-

Avivu, „Rudolfinum“uPragu

itd. Pobijedio je na najvećim

violinskim takmičenjima:

„RudolfLipicer“ (Italija), „Si-

on-Valais“ (Švajcarska),

„Henri Vijenavski“ (Poljska).

Kao solista, sarađuje s najpo-

znatijim orkestrima i najtra-

ženijim dirigentima, među

kojima su Gergijev, Papano,

POBJEDA:

Prošle godi-

ne najavili ste snimanje

novog kompakt-diska sa

Vašimkolegama, guda-

čima Londonskog simfo-

nijskog orkestra, u okviru

izdavačke kuće „LSO live“.

SIMOVIĆ:

Upravo je, u

junu, izašaomoj peti kom-

pakt-disk za izdavačku

kuću „LSO live“. Snimili smo

remek djelo genijalnog

kompozitora Stravinskog,

„Priču o vojniku“, koju smo

izveli u verziji za kamerni

orkestar. Akomi vjerujete,

nijesam još uspio da pre-

slušamdisk. Oni koji jesu,

kažu da je dobar. Okružen

samodličnimmuzičarima,

mojim kolegama, tako da

rezultat mora biti dobar.

Pričao

vojniku

Harding, Jarvi, Belohlavek,

Kasado i dr.Učestvujenanaj-

značajnijim svjetskim festi-

valima, sarađujući s umjetni-

cima poput L. Kavakosa, E.

Kisina, J. Vang, F. Kapisona,

M. Majskog, Š. Minca, I. Go-

lana, J. Rahlina. Redovno

održava majstorske kurseve

uSAD,Britaniji,JužnojKore-

ji, Srbiji, Crnoj Gori, Izraelu,

Italiji. U tekućoj sezoni rea-

lizuje dva kompakt-diska -

koncerteČajkovskog iGlazu-

nova, uz dirigentaGergijeva i

orkestar teatra „Marijinski“, i

24 kaprisa N. Paganinija. Svi-

ra na violini Antonija Stradi-

varija iz 1709. godine.

POBJEDA:

I ove godine ima-

te priliku da se na koncerti-

ma kamernemuzike „muzič-

ki ujedinite“ sa prijateljima.

Predstavite nampredstojeće

koncerte, Vaše dugogodišnje

saradnike i programkoji ćete

izvesti.

SIMOVIĆ:

Moram, kao i uvi-

jek, da kažemhvala Festivalu i

našimprijateljima Luštici Bay

koji nam omogućavaju nastu-

peuKotoru.Meni su toposeb-

no dragi koncerti. Ovogodišnji

drim tim čine violinistkinja

Čečilija Cijano, violisti Milena

Simović i Robert Smisen, vio-

lončelisti Đovani Njoki i Dra-

gan Đorđević. Sviraćemo i sa

RatimiromMartinovićem, što

nam je posebno drago. On je

nevjerovatan pijanista i muzi-

čar sa kojim je uvijek posebno

zadovoljstvo nastupati. Pozi-

vamo sve ljude koji vole da nas

slušaju da dođu na koncerte i

da zajedno uživamo u prediv-

noj muzici Bramsa i Čajkov-

skog.

POBJEDA:

Neki od Vaših

prijatelja, koji su već svirali

naKotorArtu, oduševljeni su

Festivalom, njegovom orga-

nizacijom i publikom, ali i

gradom. Šta biste im, kao do-

maćin,preporučilidaobiđuu

Crnoj Gori, a šta da probaju

od lokalnih specijaliteta?

SIMOVIĆ:

Zbogmalo slobod-

nog vremena koje imamoneće

moćimnogo da vide, ali neizo-

stavan je obilazak jedinstvene

Boke, sa čarima Kotora, Pera-

sta i predivnimostrvima okru-

ženim planinama. I, naravno,

naši riblji specijaliteti!

POBJEDA:

Od septembra

2017. godineValerijaGergije-

va je na mjestumuzičkog di-

rektora zamijenio Sajmon

Retl, dirigent koji je prvi put

sa 22 godine stao pred Lon-

donski simfonijski orkestar.

SIMOVIĆ:

To je jako dobra

novinazaLondonski simfonij-

ski orkestar. Sajmon je odličan

muzičar i svjetski priznat diri-

gent, sa velikim menadžer-

skim sposobnostima. Kao

umjetnički direktor, on takođe

radi na projektu naše nove

koncertne dvorane. Mislimda

je ovo novi početak za naš or-

kestar.

POBJEDA:

Na repertoaru

Londonskog simfonijskog

orkestara često se nalaze sa-

vremena djela, koja donose

nove izazove u izvođačkom

smislu.

SIMOVIĆ:

Tako je. Premijer-

no izvodimo djela naših savre-

menika, kao i ona iz prošlog

vijeka. Tako smo, na primjer,

krajem juna izveli Štokhauze-

novodjelo„Grupe“ za tri orke-

stra i tri dirigenta, i toupozna-

tojkućimoderneumjetnosti,u

galeriji „Tejt“. A već sjutradan

smo svirali naš tradicionalni

BMWkoncert na Trafalgar tr-

gu.

POBJEDA:

Izdavačka kuća

„LSO Live“ je ove godine iz-

dala i Vaš prvi solo album.

Odlučili ste se za integralno

izvođenje tehnički i muzički

izazovnih Paganinijevih Ka-

prisa, koje su snimili najveći

svjetski violinisti. Zašto ste

seopredijelilibašzaKaprise?

SIMOVIĆ:

Snimak je naprav-

ljen još 2007. godine u Novom

Sadu, poslije mog izvođenja

Kaprisa na festivalu Nomus.

Dobio sam novčanu podršku

MinistarstvakultureCrneGo-

re za taj veliki projekat.Među-

tim, niko nije ni slutio kako će

izgledati moj život danas i

zbog puno obaveza nijesam

uspio ranije da završim po-

stprodukcijukompakt-diska. I

to je još jedan razlog zbog ko-

jeg se posebno radujem što je

diskkonačno izašao. Izašle su i

fenomenalne kritike u „Gardi-

janu“, „Tajmsu“, „Sandej

tajmsu“, „Skotsmenu“ i dru-

gimuticajnimrevijamausvije-

tu klasične muzike. Takođe,

izuzetno mi je drago što je

Londonski simfonijski orke-

star izrazio želju da u potpu-

nosti promoviše ovaj disk. Mi-

slimda suPaganinijeviKaprisi

„lična karta“ jednog violiniste,

svojevrsna „biblija“. Rijetki su

violinisti koji se odlučena ova-

kav korak. Praktično cijeli svoj

život radim na Kaprisima.

Vježbam ih, pa ih ostavim, pa

im se ponovo vratim. I sada ih

konačno imam zabilježene.

Vrlo samsrećan zbog toga.

NatašaĐAČIĆ

Pozivamo sve ljude

koji vole da nas

slušajuda dođuna

koncerte i da zajedno

uživamoupredivnoj

muzici Bramsa i

Čajkovskog

Sa izložbe „

Σ

YNÉXEIA–CONTINUUM–TRAJANJE“

Roman

Simović