Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Subota, 28. jul 2018.

Svijet

Divlja gradnja dijelomkriva za pogibije u požarima na Atici

Zbog jednog zida

izgorjelo26 ljudi

ATINA

-Grčkiministri kažu

da je stradanjimaupožarima

kodAtinedoprinijela ima-

sovnadivlja gradnja, teda

istovjetnaopasnost prijeti ši-

romzemlje.

Ministar odbrane Panos Ka-

menos je posjetio gnjevno sta-

novništvo izgorjelog vikend-

naseljaMati.

- Prepustili ste nas božijoj mi-

losti, više nemamo ništa!, dovi-

knula mu je jedna uplakana

žena, prenose svjetskimediji.

Ministarjeodgovorioukazuju-

ći na problem divlje gradnje,

kakva je, kako je rekao, većina

na obali.

ODGOVORNOST

- Poslije ove tragedije, vrijeme

je da vlasnici shvate da je to što

ne poštuju pravila i zakone

opasno za njih i njihove poro-

dice, rekao je on.

Od2.489kućauvikend-naselju

Mati, gotovo polovina više nije

za stanovanje, a većina ostalih

je oštećena, saopštilo je Mini-

starstvo za infrastrukturu.

Šef tog ministarstva, Hristos

Spircis, rekao je da će biti revi-

dirane sve građevinske dozvo-

le objekata izgrađenih u tom

izgorjelomšumovitomnaselju

i okolini.

- Srušićemo sve što treba, rekao

je on, što je objasnio timeda jeu

požaru poginulo i 26 ljudi koji

su izgorjeli jer nijesu mogli da

pobjegnu jedinim putem ka

moru zbog jednog visokog, ile-

galno izgrađenog zida kojim je

ograđen dio obale. Ministar je

naveo da će država nametnuti

urbanističke i građevinske pla-

nove, i podsjetio na nesređen

katastar nekretnina, na nepot-

punemapešumovitihpodručja.

- Nije samo Mati bez urbani-

stičkog plana, nije samo Atina,

nego čitava Grčka - toga mora-

mobiti svjesni, rekao jeSpircis.

Satelitski snimci ukazuju na

neobično izbijanje i širenje

požara u Grčkoj, kod Atine, u

kojima je poginulo više od 80

ljudi, 200 nestalo, a materi-

jalna šteta se mjeri stotinama

miliona eura.

Grčke vlasti su prikupile

snimke sa satelita da bi dobile

podatke o izbijanju i širenju

požara, saopštili su juče

novinarima u Atini zvaničnici

Ministarstva unutrašnjih

poslova.

Prvi požar u naselju Kineta,

jugozapadno od Atine, na

putu za Korint i Peloponez,

izbio je na više mjesta u noći

između ponedjeljka i utorka,

snimci termičkih kamera sa

satelita pokazuju već 13 žari-

šta požara, sve duž puteva.

U to doba je vjetar duvao sa

sjevera, te bi trebalo da se

vatra širila ka jugu, ali su se

ta nova žarišta pojavila na

suprotnoj strani, sjevernije

od prvobitnih, uprkos vjetru,

pišu grčki mediji.

Sva ta žarišta sumeđusobno

bila udaljena po oko jedan

kilometar, sva su bila duž

puteva i sva su se na snim-

cima pojavila skoro istovre-

meno.

Pri izbijanju drugog, većeg,

smrtonosnog požara pet sati

kasnije na suprotnoj strani

Atine, uz istočnu obalu, kod

luke Ra ina i vikendaškog sela

Mati, na satelitskim snimcima

se takođe skoro istovremeno

pojavilo nekoliko žarišta.

Pošto je vjetar tada ojačao

do 120 kilometara na sat, taj

požar se munjevito širio dok

je glavnina vatrogasnih snaga

bila na mjestu prvog požara.

Zamjenik ministra unutraš-

njih poslova Nikos Toskas

je sinoć izjavio da analize

satelitskih snimaka kao i

terenska inspekcija ukazuju

da je to što je požar izbio na

nekolikomjesta i brzo se

proširio „vjerovatno rezultat“

podmetanja, te je pokrenuta

istraga. Vladin portparol

Dimitris Canakopulos je obja-

snio da „evakuacija Matija

nije bilomoguća, jer se požar

proširio za sat i po“ pošto je

duvao „najjači vjetar izmjeren

u posljednjih osamgodina“,

brzine od oko 120 kilometara

na sat.

Snimciukazujuna

neobičnoizbijanjepožara

Kanabis od jeseni na recept u Velikoj Britaniji

Droga terapeutskevrijednosti

LONDON

-Kanabis u terape-

utske svrhebićedozvoljenna

recept uVelikoj Britaniji od

ove jeseni, izjavio jebritanski

ministarunutrašnjihposlova

SadžidDžavid.

- To će pomoći pacijentima sa

specifičnim medicinskim po-

trebama, ali to nikako i ni na

koji način ne predstavlja prvi

korak ka legalizaciji kanabisa u

rekreativne svrhe, rekao je

Džavid.

Mnogi pacijenti koriste ilegal-

ne proizvode na bazi kanabisa,

amnogi i ulje kanabisa.

Britanski ministar je rekao da

sekonsultovao sa stručnjacima

prije nego što je donio odluku.

- Kanabis u terapeutske svrhe

Dio vladajuće većine u Španiji neće glasati za budžet

Opstanak

vladepod

znakom

pitanja

MADRID

-Opstanaknove

španskevladena čijemje če-

lu socijalistaPedroSančes

već jedovedenupitanje, po-

što jevišepartijakoje sudio

vladajućevećineuparla-

mentunajavilodaneće gla-

sati zaprijedlogbudžeta za

narednugodinu.

Koalicija ljevičarskih partija

„Možemoujedinjeni“ (Unidos

podemos) i dvije separatistič-

kestranke-Republikanskalje-

vicaKatalonije (ERC) iDemo-

kratska evropska stranka

Katalonije (PDeCAT), koje u

parlamentu podržavaju San-

česovu vladu, navele su da će

biti uzdržane prilikom današ-

njeg glasanja o budžetu za

2019. godinu, navodi Asošiej-

tedpres.

Beznjihovepodrške, Sančeso-

va Socijalistička radnička par-

tija Španije (PSOE) neće moći

da usvoji ni budžet ni bilo koji

važan zakon, pošto u donjem

domuima84od350poslanika.

Zbog toga je i sam opstanak

manjinske vladedovedenupi-

tanje, iako Sančes uporno po-

navljada želi dabudepremijer

dokrajamandataparlamenta i

redovnih izbora 2020. godine.

Sančesjepostaopremijer2.ju-

na, dan pošto je parlament

izglasao nepovjerenje njego-

vom prethodniku, konzerva-

tivcu Marijanu Rahoju, zbog

presuda bivšim zvaničnicima

njegove Narodne stranke osu-

đenimza korupciju.

Zvanični rezultati parlamentarnih izbora u Pakistanu

ISLAMABAD- Zvanični re-

zultati izborauPakistanu

pokazujuda jenekadašnji

kriketaš ImranKanpobije-

dionaparlamentarnimizbo-

rimau toj zemlji, ali ćemora-

ti da traži saveznike za

koalicionuvladu. Poslije za-

brinjavajuće sporogbrojanja

glasova, izbornakomisija je

jučeobjavilada jeKanova

partijaosvojila 109od269

mjestauparlamentu.

Rivalska Pakistanska musli-

manska liga, stranka zatvore-

nog bivšeg premijera Navaza

Šarifa, osvojila je 63mandata.

Njen lider Šabaz Šarif je još

ranije odbacio rezultate, na-

vodeći kao razlog prevare i

manipulaciju.

Kanjepobjeduproglasio i od-

bacionavodeo izbornoj krađi,

nazvavši izbore najtranspa-

rentnijim u istoriji Pakista-

na. Treće mjesto je zauzela

Pakistanska narodna par-

tija s 39 mandata,

dok se glasovi iz

20 jedinica još

broje.

Kan je oštro kritikovao ame-

ričke vojne intervencije u re-

gionu i ekonomsko okretanje

Pakistana prema Kini. On je

sebe odredio kao čovjeka iz

naroda, obećavajući da će

stvoriti „islamsku socijalnu

državu“ i okončati decenije

korupcije, istovremeno po-

boljšavajući svakodnevni ži-

vot u zemlji od 220 miliona

ljudi.

-Mojnajvećiizazovbićezapo-

šljavanjemladih. UzBožju vo-

lju, dovešćemo ekonomski na-

predak u ovu zemlju, mi ćemo

podići stopu rasta, a za pet go-

dina izgradićemo pet miliona

jeftinihkuća - poručio jeKan.

Priredila:

JovanaĐURIŠIĆ

PedroSančes

Imran

Kan

ImranKanpobijedio,

alimoraukoaliciju

Pošto jeutokutrodnevnanaci-

onalna žalost za više od 80 žr-

tava požara, grčki političari se

uzdržavaju od razmjene op-

tužbi iupiranjaprstomuodgo-

vorne za tu nezapamćenu tra-

gediju.

IZBORI

Mediji ukazuju da se opozicija

sprema da već od sjutra, kada

sežalost zvaničnozavrši, otvo-

ri to poglavlje, tim prije što je

Grčka praktično ušla u prediz-

borni period.

Sadašnjem sastavu Skupštine i

Vladi mandat ističe septembra

iduće, 2019. godine, Vlada se,

međutim, priprema da izbori

buduranije,majaidućegodine,

zajednosizborimazaEvropski

parlament, a opozicija računa

da će uspjeti da ih izdejstvuje

već ove jeseni, zbog nezado-

voljstva građana, prije svega

ekonomskimstanjem.

Premijer Grčke Aleksis Cipras izjavio je da pre-

uzme političku odgovornost za smrtonosne

požare u Atini.

- Pozvao sam vas danas prije svega da preuz-

memodgovornost za ovu tragediju - rekao

je Cipras ministrima, nakon brojnih kritika na

račun vlade zbog propusta, prenosi Rojters.

Cipras je rekao i kako će vlada uskoro izaći sa

nacionalnimplanom sa mjerama kako da se

izađe na kraj sa višedecenijskimproblemom

nelegalne gradnje, te dodao da postoje indici-

je da je požar namjerno izazvan.

Cipraspreuzeoodgovornostzatragediju

Zgarištenakonpožara

MADRID

- Španskapomor-

ska služba za spašavanje sa-

opštila jeda je 751migrant be-

zbjedno spašen iz 52 čamca za

spašavanje, koji su sa sjevera

Afrikekrenuli kaŠpaniji.

Ta služba je navela da je 709

migranata u 48 čamaca išlo

preko Gibraltarskogmoreuza,

11 ih je spašeno u Alborskom

moru ka istoku, a 31migrant je

pronađen u blizini luke Ali-

kante na istokuŠpanije.

Spasilački čamci i helikopteri

još traže čamce za spašavanje.

Migranti koji bježe od nasilja i

siromaštva prelaze vrlo rizi-

Španija i dalje spašavamigrante,

stiglovišeod750novih

čan put sami ili uz pomoć kri-

jumčara ljudi.

Mnogi pokušavajuda izAlžira

iMarokaoduuŠpaniju, gdje je

prekomora tokom2018. stiglo

više od20.000 ljudi.

nareceptćepoboljšatiživotpa-

cijenata koji trpe bolove. Nema

ništa teženegovidjeti svojebli-

žnjekakopate, rekao jeDžavid.

Prema njegovim riječima, biće

promijenjena kategorija za ka-

nabis koji je u Velikoj Britaniji

klasifikovan kao droga bez te-

rapeutske vrijednosti.

Kanabisseupojedinimdržava-

ma prepisuje pacijentima koji

bolujuod teškihbolesti, kaošto

su rak, sida, Parkinsonova bo-

lest, multipleks skleroza, po-

vrede kičmene moždine i epi-

lepsija.