Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 28. jul 2018.

CrnomGorom

BERANE

-Opština jeobez-

bijedila sredstva, višeod

40.000eura, za izgradnju

vodovodaumjesnimzajed-

nicamaKaludra iDonjaRža-

nica sakojihće se snabdije-

vati oko400domaćinstava.

Kako je saopšteno iz lokalne

uprave, novac jeobezbije-

đenu saradnji saCrkvom

IsusaHrista svetacaposljed-

njihdanauCrnoj Gori,mor-

monskomcrkvom.

- Stari vodovod zaKaludru ni-

je zadovoljavao osnovne po-

trebe domaćinstava, tako da je

izgrađen novi sistem za kvali-

tetnu pijaću vodu sa izvora

Ržansko vrelo za 60domaćin-

stava. Donacijom Crkve za

projekat je obezbijeđeno oko

19.192 eura, čime je finiširan

projekat i kompletna izgrad-

nja vodovoda – objasnili su iz

lokalne uprave.

Usaopštenjunavodedajepro-

blem snabdijevanja vodom

naselja Donja Ržanica poseb-

nobio izraženzbog smanjenja

izdašnosti svih vodotoka u

tompodručju.

- Zato je urađen novi projekat

za korišćenje izvora Aluge i

započeta njegova realizacija.

Ukupna vrijednost posla je

oko 80.000 eura, a donacijom

je obezbijeđeno oko 22.750

eura. Ovimprojektom rješava

se problem vodosnabdijeva-

nja za 347 domaćinstava - sa-

opšteno je iz lokalne uprave.

Lokacije na kojima se izvode

radoviobišaoje jučepredsjed-

nik opštine Dragoslav Šćekić

sa predstavnicima crkve do-

natora.

V. J.

PODGORICA

–Odčetiri

mjerepredviđene akcionim

planomza suzbijanje crve-

nog surlašapalmi, dvije su

realizovane, jedna jeu toku,

a jednanijedospjela. Spro-

vedene aktivnosti koštale su

ukupno98.752 eura. To je

navedenouprvompolugo-

dišnjemizvještajuo sprovo-

đenjumjerakoji jeVlada

razmatralana sjednici uče-

tvrtak.

U dokumentu se navodi da je,

prema akcionomplanu koji je

usvojen u februaru, te aktiv-

nosti neophodno sprovesti u

svimprimorskim opštinama -

Baru, Budvi, Herceg Novom,

Kotoru, Tivtu i Ulcinju.

ČETIRI MJERE

Insekt crveni surlaš palmi po-

tiče iz južne Azije i iz tog pod-

ručja se proširio, sredinom

osamdesetih godina, prema

zapadu velikombrzinom.

Prva mjera za suzbijanje tog

insekta podrazumijeva po-

stavljanjeklopkidužCrnogor-

skog primorja radi praćenja

brojnosti. Postavljeno je 30 fe-

romonskihklopki.Drugamje-

ra je injektiranje/endoterapi-

ja. Injektori su nabavljeni i

isporučeni Upravi za bezbjed-

nost hrane, veterinu i fitosani-

tarne poslove, a realizacija

mjere je u toku. Ebdoterapija,

treća mjera iz akcionog plana,

obuhvata nabavku kompleta

za endoterapiju i uvođenje u

praksu metode čija je primje-

nabezbjednija tokomturistič-

ke sezone, sa smanjenommo-

gućnošću negativnog uticaja

pesticida.

- Metoda se sprovodi ubrizga-

vanjem insekticida direktno u

biljku radi suzbijanja štetnog

organizma, a omogućava pri-

mjenunapalmama kojenijesu

pristupačneza tretmanzaliva-

njakrošnje. Obukaosoblja iza-

branog ponuđača za primjenu

endoterapije sprovedena je 10.

i 11. jula, kada je i probno treti-

rano 20 palmi, a tretiranje pal-

mi na javnim površinama u

Herceg Novom počelo je 23.

jula. Uostalimopštinama oba-

viće se na lokacijama koje je

odredila lokalna uprava – na-

vedeno je udokumentu.

Akcionimplanompredviđena

je nabavka i sadnja drugog bi-

lja. Pokrenute su aktivnosti

radi definisanja količina i vr-

sta,naosnovuprijedlogaorga-

na lokalne uprave. Ta mjera,

navode autori informacije, još

nije dospjela za realizaciju.

UNIŠTAVANJE

Veoma bitan segment borbe

protiv crvenog surlaša jeste

uništavanje napadnutih pal-

mi. Realizacija te mjere je u

toku. Prilikom sprovođenja te

mjere javljaju se poteškoće.

- U skladu sa Zakonom o

zdravstvenoj zaštiti bilja, uni-

štavanje oboljelih stabala

sprovode držaoci bilja o sop-

stvenom trošku. U praksi se

javljaju problemi kao što su:

nepoznat držalac bilja, nedo-

stupandržalac bilja (strani dr-

žavljani bez stalnog mjesta

boravka u Crnoj Gori), nedo-

statak finansijskih sredstava

držaoca bilja i dr. Uprava je

donijela interne instrukcije za

postupanja fitosanitarne in-

spekcije za uništavanje palmi

kod fizičkih lica u takvim po-

sebnim okolnostima – objaš-

njeno je udokumentu.

Unašoj zemlji, prema podaci-

maza2017.godinu,napadnuto

je i uništeno 561 stablo palmi.

U Ulcinju 116 palmi, Baru 76,

Budvi 159, Tivtu 61, Kotoru 43

iHercegNovom106.

T. Č.

HERCEGNOVI

– Izgradnja

kanalizacionogkolektora i

postrojenja zapreraduot-

padnihvoda, koji suprije

šest godinanazvani projek-

timavijeka, vrijedni 30mili-

ona eura,mogli bi i dabudu

noćnamoraNovljana. Izvo-

đači radova su„Ćeltikćoglu“

i „MasGintaš“, umjestogo-

dinu i po traju skoro šest i još

nijesuokončani, niti kolek-

tor i postrojenjepotpuno

funkcionišu.

Zato su odbornici na posljen-

dnjem zasijedanju Skupštine,

zahtijevali da se poboljša ko-

munikacija svih učesnika u

projektu, te da se novskom

preduzeću Vodovod i kanali-

zacija omogući pristup svoj

dokumentaciji i informacija-

ma u vezi oba projekta.

POSTROJENJE

Mirko Džuović (Demokrate)

predložio je, a Skupština veći-

nom glasova usvojila i da se

insistiranaubrzanjuprocedu-

re i povratka izvođača na po-

strojenje,daseinicirasjednica

SOsaposebnomtačkomdnev-

nog reda na kojoj će se odbor-

nici upoznati ostatusuprojek-

ta i njegovom perspektivom.

Jednoglasno je usvojen i za-

ključak da se od „Vodakoma“

zahtijeva da izda pismeno

izjašnjenjedaje„Dalem“vršio

i da vrši nadzor u skladu sa

propisima i ugovorom, da su

radovi izvršeni po projektu i

kvalitetno, kao i izjašnjenje da

su spremni da solidarno uče-

stvuju u nadoknadi eventual-

ne štete.

Projekt menadžer „Vodako-

ma“ Tonko Lukšić obrazložio

je da je na kraju 2017. godine

ostalo4,3kmnetestiranogcje-

vodovoda, a sada 1,6 km, kao i

da će sedam pumpnih stanica

na rivijeri biti uskoro testira-

no, čime se stvaraju uslovi da

počne testna faza.

On je podsjetio da je postroje-

nje za prečišćavanje otpadnih

voda priključeno na kanaliza-

cionumrežu i da su prve vode

počeledapristižuuaprilu.Već

u maju, kazao je on, primije-

ćen je pasivan odnos izvođača

napostrojenju.Unovembruje

raskinut ugovor sa turskom

firmom„MasGintaš“ a stepen

završenosti projekta je97pro-

cenata u finansijskomsmislu.

DirektoricaVodovodaOlivera

Doklestić jekazaladasuraski-

domugovorasaturskomkom-

panijom„MasGintaš“ izgubili

sanjima teda suradniciVodo-

voda suprinuđeni daodržava-

ju taj veoma složen sistem sa-

mi. „Dalema“ kao nadzornog

organanema,aovakvopostro-

jenjenemožedabudeoslonje-

no na dvojicu stranaca, već

mora da postoji multidiscipli-

narnitim–kazalajeDoklestić.

Ona je istakla da u svim se-

gmentima radova imajumno-

goproblema.

–Postrojenjeradi,alijepitanje

što i kako radi. Plaćeno je 97

odsto investicije, ali to ne od-

govora situaciji. Fizička reali-

zacija je svega 85 odsto i sma-

tramo da je izvođač preplaćen

za nekih 900.000 eura – rekla

jeDoklestić.

KOLEKTOR

Odbornik Demokrata Mirko

Džuović tvrdi da postrojenje

funkcioniše zahvaljujući

upornosti ljudi iz Vodovoda,

ali smatradaćeopštinamorati

dodatno da se zaduži kako bi

završila projekat jer je do sada

uloženo8,4milionaeura.Mla-

denKadić (DPS) je poručioda

Vodovod mora da insistira na

dobijanjukompletnetehničke

dokumentacije od „Vodako-

ma“ i „Dalema“, jer će se onda

moći da radi i projekat izvede-

nog stanja, kao i tehnički pri-

jem kako bi dobili čistu situa-

ciju.

Potpredsjednica opštine Da-

nijela Đurović je istakla da je

nedopustivo što je ista firma

bila i projektant i nadzor, a što

je protivzakonito.

–Otkakojeprioritetnadionica

preuzeta 2017. godine, investi-

tor nije dobio niti jedan doku-

ment od izvođača, iako smo ih

tražili. Svoj stav su obrazložili

timedasudužnidadajudoku-

mente kada se sve završi. Za-

vršeni su građevinski radovi,

asfaltom presvučeno prioba-

lje, vraćeni parapeti, ali isto

izvođač prolongira okončanje

posla. Smatram svrsishodnim

da se o ovoj temi održi poseb-

na sjednica Skupštine, kako bi

razjasnili ovoliko prolongira-

nje i došli do kraja realizacije

ugovora –kazala jeĐurović.

Ž.KONTIĆ

Berane:

Projekti zaMZ Kaludra i Donja Ržanica

ŽITELJIĆEODAHNUTI:

VodovoduKaludri

Vodaće stići

do407kuća

Vlada:

Realizacija akcionog plana za suzbijanje crvenog surlaša na Primorju

Četiri mjere koštale

skoro 100.000 eura

KOMPLEKSNAZAŠTITA:

Mjerepodrazumijevaju liječenjeoboljelihstabala

Novca, skoro 40.000

eura, opština je

obezbijedila u saradnji

sa CrkvomIsusaHrista

svetaca posljednjih

dana uCrnoj Gori

HercegNovi:

Neizvjestan završetak kanalizacionog kolektora i postrojenja za preradu otpadnih voda

Projekti vijekapostali noćnamora

ZAVRŠENO97ODSTOPOSLA:

Postrojenjeza tretmanotpadnihvoda

Doklestić:

Kolektor će

uvijekbiti problem

Olivera Doklestić naglasila je da primarna dionica kolektora

kojajestavljenapodingerencijuopštine,primljenabeztehnič-

kedokumentacije.

– Postojeneprijatnimirisi i naši zaposleni dvaputadnevnoči-

ste fekalije na dvije pumne stanice. Ugrađeni su poklopci koji

imaju otvore kroz koje neprijatni mirisi prolaze, to semoralo

drugačije rješavati. Čitava investicijavođena je takodaVodo-

vod nema upliv u dešavanja, osimštomu se gotov projekat

serviranaodržavanje.Moramozauzeti čvrst stavprema „Da-

lemu“ koji jeodnio1,3milionaeura izopštinedavidimoda li je

njihovangažmanadekvatannjihovomradu–zaključilajeDo-

klestić uz komentar da će kanalizacioni kolektor uvijek biti

problem, jer je dio cijevi na petmetara ispodnivoamora i po-

stoji stalni kontakt samorskomvodom.