Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 28. jul 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

-Obezbjeđi-

vanjedostupne i kontinuira-

ne zdravstvene zaštite gra-

đanimaopštineHercegNovi

i turistima javni je interes i

moramoga zaštititi. Vlada

ćeunarednihnekolikodana

predložiti konkretnemjere

za rješavanjeproblemau

Opštoj bolnici ,,Meljine“- re-

kao jeministar zdravljaKe-

nanHrapović.

On je na konferenciji za novi-

nare rekaoda jeVladana sjed-

nici u četvrtak razmotrila ak-

tuelnu situaciju u bolnici

Meljine i da su se složili da je

neupitna potreba postojanja

normalnog funkcionisanja te

ustanove u zdravstvenom si-

stemu.

VLASNIK

Hrapović je rekaoda se, u isto-

riji rada, bolnica suočavala sa

brojnimpoteškoćamaiuprkos

svemuopstajala.

-Danas supredbolnicompro-

blemi koji ugrožavaju njeno

funkcionisanje, a što je poslje-

dicanepoštovanjaugovorenih

obaveza vlasnika bolnice, pr-

venstveno prema zaposleni-

ma u ustanovi, a onda i građa-

nimaHercegNovog - naveo je

ministar.

Kako je dodao Hrapović, za-

poslenivećčetirimjesecanije-

su primili zarade, a ipak do-

sljedno ostaju na kursu

kvalitetnog rada.

-Neplaćeni porezi i doprinosi,

nagomilani dugovi prema do-

bavljačima do sada nijesu bili

prepreka da svaki građanin i

putnikuHercegNovomdobije

zdravstvenu uslugu u bolnici

,,Meljine“ - rekao jeHrapović.

On je kazaodanemar vlasnika

i samo deklarativna podrška

opštineHercegNoviopstanku

bolnice naslućuje lošu sudbi-

nuteustanove,čimese,kakoje

naveo, ozbiljnougrožava javni

interes u pružanju zaštite gra-

đanima.

- StogaVlada ima jasan stavda

ozbiljnost situacije i finansij-

sko stanje u kojem se nalazi

bolnica zahtijeva hitno rješa-

vanje problema i u narednim

danima Vlada će definisati

konkrente prijedloge mjera -

saopštio jeHrapović.

Napitanjenovinarada li jedna

odmjera može biti raskidanje

ugovora sa bolnicom, Hrapo-

vić je rekao da je generalni

ugovor izmeđuKonzorcijuma

i Vlade predmet sudskog spo-

ra i da ne zna kakav će biti nje-

gov rezultat.

PROTEST

Zaposleni u Opštoj bolnici

,,Meljine“ od 16. jula svakod-

nevno protestuju po pola sata

kakobi ukazali na lošusituaci-

ju u toj zdravstvenoj ustanovi

uzrokovanu između ostalog

nemarnim odnosom vlasnika

Atlas grupe. Oni zahtijevaju

rješavanje pravnog statusa

bolnice njenimuključivanjem

u sistemjavnog zdravstva. Ka-

ko su u više navrata naglasili

ne treba čekati sudski epilog

jer zbog teške situacije i osipa-

nja kadramože biti kasno.

Vlada je početkom prošle go-

dine, na inicijativu SOHerceg

Novi, pokrenula sudski postu-

pak za raskid ugovora sa Atlas

grupom. Povod je i u činjenici

da jeod120milionaeurapred-

viđenih ugovorom novi vla-

snik realizovao samo tri i to za

nabavkumedicinske opreme.

IzAtlasgrupesaopštili suda je

Bolnica pravno lice koje je

osnovala kompanija „Meljine

kompleks“HercegNovi oddi-

jela imovine koja je bila pred-

met privatizacionog ugovora.

Oni tvrde da su platili 25 mili-

ona eura za objekte i zemljište

i do sada kroz investicije i odr-

žavanje redovnog funkcioni-

sanja bolnice uložili preko 32

miliona eura.

U bolnici su zaposlena 144

radnika.

Ž.K.

ULCINJ

- Najjužniji crnogorska grad dobiće statuu Đerđa

Kastriotija Skenderbega.

Predsjednik opštine Ulcinj, Ljoro Nrekić, kazao je portalu Ul-

info da je za to dobijena saglasnost Ministarstva kulture.

Statua bi trebalo da bude postavljena na kružnom toku, u

centru grada, kod zgrade opštine. Bulevar na kojem se nalazi

kružni tok nosi ime tog albanskog nacionalnog heroja.

C.G.

KOTOR

-Direkcija javnih

radovaprodužila jedo3. av-

gusta rokzapodnošenjepo-

nuda za izvođenjedruge fa-

ze rekonstrukcijebazena

,,NikšaBućin“. Kako suobja-

snili razlog zaproduženje je

veliki broj pitanja zaintere-

sovanih lica.

To je drugo odgađanje od 17.

jula kada je upućenprvi poziv.

Otvaranjeponudabilojezaka-

zano za 24. jul.

Druga fazarekonstrukcije tre-

balo je da bude završena u de-

cembruprošlegodine.Zadru-

gu fazu bilo je prijavljeno

nekoliko firmi, prilikom čega

je Komisija ustanovila grešku

kod rangiranja. Prihvaćena je

žalba firme Erlang koja je

izvodila prvu fazu.

Do sada je završen krovni dio,

pjeskarenje i osnovne stvari.

Ostalo je da se uradi glavni dio

druge faze koja obuhvata si-

stemgrijanja i vode, filtriranje

vode, automatsku hlorizaciju,

ventilaciju i dioza svlačionice.

Završetkomdruge faze stvori-

li bi se uslovi za održavanje

treninga, upis novih članova,

kontinuitet za razvoj vaterpo-

lo sporta u Kotoru za klubove

Primorac i Kataro.

Kakosunaveli izDirekcije jav-

nih radova procijenjena vri-

jednost radova tendera koji je

poništen bila je 2.500.000 eu-

ra sa tehničkim rokovima

izvođenja odpetmjeseci.

U ponovnom raspisu tendera

odlučeno je da se predvide svi

preostali radovi predviđeni

projektnomdokumentacijom

neophodni za kompletno

funkcionisanje bazena - rekli

su izDirekcije.

Zazavršetakposlapotrebnoje

osammjeseci od dana započi-

njanja radova, a kompletna

vrijednost radova iznosiće

4.000.000 eura.

Bazen ,,NikšaBućin“ izgrađen

je1984.godineuzpomoćsred-

stavagrađana, opštine i radnih

organizacijaKotora.

M.N.

Ministar zdravlja KenanHrapović o situaciji u hercegnovskoj zdravstvenoj ustanovi

Nemar vlasnikaugrožava

opstanakbolnice ,,Meljine“

KenanHrapović

USKORORJEŠENJE:

Bolnica ,,Meljine“

Vlada je početkomprošle godine

pokrenula sudski postupak za raskid

ugovora saAtlas grupom. Povod je i u

činjenici da je od 120miliona eura predviđenih

ugovoromnovi vlasnik realizovao samo tri

Ulcinj

Dobiće statuu

Skenderbega

KOTOR:

Direkcija javnih radova o rekonstrukciji zatvorenog bazena ,,Nikša Bućin“

Rokza izvođača radova

produžendo3. avgusta

Bazen ,,NikšaBućin“

Vlada ima jasan

stav da ozbiljnost

situacije u kojoj

se nalazi bolnica

zahtijeva hitnu

reakciju pa

ćemo rješenje

problemadonijeti

u narednih

nekoliko

dana. Opština

deklarativno

daje podršku

- saopštio je

Hrapović