Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 28. jul 2018.

CrnomGorom

BAR:

Grad pod Rumijombilježi dobru posjetu kruzera

,,Horizon“ i ,,Marela“

dovezli 3.000 turista

Ovoga ljeta u

Bar je stiglo šest

kruzer brodova,

a do kraja sezone

očekuje se još

deset sa ukupno

25.000 gostiju

GRADPREPOZNATNAMAPI KRUZERA:

Kruzeri ,,Horizon“ i ,,Marela“

BAR

-Najnovijapotvrdada

jeBar tokomprotekledvije

sezoneuspješno iskoristio

potencijalekoje imakaokru-

zingdestinacija, stigla je juče

uviduuplovljenjadvabroda

sa skoro3.000 španskih i bri-

tanskih turista.

Doček gostima tradicionalno

je pripremila Turistička orga-

nizacijaBara.

Dolaskom kruzer brodova

,,Horizon“ i ,,Marela selebre-

jšn“ nastavljena je uspješna

kruzing sezona u gradu pod

Rumijom, koji je zahvaljujući

angažovanju agencije ,,Alegra

Montenegro“ilučkekompani-

je Port of Adria AD, postao

atraktivna kruzingdestinacija.

TRENDOVI

U kompaniji Port of Adria AD

veoma su zadovoljni što su

uspjeli da odgovore složenom

zadatku i što je kruzing turi-

zamu Baru u stalnomporastu.

Tanja Novović, iz PR službe

Port of Adria s ponosom ističe

da su sa aspekta bezbjednosti i

sigurnosti, kao i operativnog

planiranjazadovoljilimeđuna-

rodne standarde i prihvatili u

isto vrijeme dva broda sa

2.950 turista.

- Time smo potvrdili da naša

kompanija sa kapacitetima i

postojećom infrastrukturom,

može odgovoriti izazovima u

kruzing biznisu. Već sada mo-

gu reći da će 2018. godina biti

godina velikih postignuća za

Port of Adriu, jer je uz dobijeni

ISPS sertifikat, zvanično uvela

i integrisani sistem menad-

žmenta, koji potvrđuje da

kompanija brine o bezbjedno-

sti i zdravlju na radu, te da će

stalno održavati i pospješivati

kvalitet usluge. Imajući u vidu

STIGLI TURISTI IZŠPANIJE I BRITANIJE:

JučeuBaru

Direktor TO Emil Kukalj kaže da je kruzing turizamu posljed-

njoj dekadi u velikomporastu.

- Do prije dvije godine Bar nije pominjan u tom smislu. Sada je

situacija znatno drugačija i radujemo se što postoje moguć-

nosti i za prihvat dva broda istovremeno. Zadovoljstvo je što

grad unapređuje svoje kapacitete, mislimprije svega, na Global

Ports i Port of Adria, koji su u saradnji sa Alegra Montenegro

stavili Bar na mapu kruzing destinacija - kazao je Kukalj.

On je dodao da će zajedno sa turističkomprivredomnastojati

da razvijaju turistički proizvod, ne samo kada je u pitanju kru-

zing turizam, već i u svimostalimoblastima.

Barprepoznatnamapi

kruzingturizma

da je kruzing industrija jedini

vid turizma koji bilježi stalan

porast, u narednom periodu

nastavićemo da jačamo našu

saradnju sa lokalnom samou-

pravom i Turističkom organi-

zacijomBar, kao i privrednici-

ma k o j i b i t r e b a l o d a

prepoznaju svoj interes. Na

svimevropskimisvjetskimsaj-

movima Global ports holding

od prvog dana obezbjeđuje

profesionalan i kvalitetan na-

stup Bara, odnosno Crne Gore

- kazala jeNovović.

Ona je sa novinarima podijeli-

la i vijest da će vodeći operator

kruzing lukaGlobal PortsHol-

ding, većinski vlasnik Port of

Adria, proširiti poslovanje i na

Ameriku i Aziju, a već od ove

godine u svoj portfolio uvrstio

je i lukuHavana.

DOČEK

Turistička organizacija Bara

dočekalajegosteuzcrnogorski

folklor i tradicionalne kulinar-

ske specijalitete. Na Šetalištu

kralja Nikole postavljeni su

štandovi NVUKlaster turizma

i kreativne industrije Bara i In-

fopult Turističke organizacije.

Folklorni ansambl ,,Rumija“

dočekaoihjesatradicionalnim

igrama. Ovoga ljeta uBar je sti-

glo šest kruzer brodova, a do

kraja sezone očekuje se još de-

set sa ukupno 25.000gostiju.

V.K.V.

BUDVA:

Turistički privrednici o učinku sezone

Ohrabrujepovećanje

vanpansionskepotrošnje

BUDVA

- JPMorskodobro

do26. jula zaključilo je anek-

seugovora za tekućugodinu

sa97odstozakupacaduž

Crnogorskogprimorja– re-

kao jedirektor togpreduze-

ćaPredragJelušićna sa-

stankuposvećenom

rezultatimapostignutimto-

komturističke sezone.

Izvršna direktorica HG Bud-

vanskarivijeraKatarinaKaža-

negranavela jeda takompani-

ja do 26. jula bilježi promet od

gotovo 248.000noćenja.

- Posmatrajući obim prometa

ostvarenu julu - broj noćenja i

najavljenih rezervacija, ova

grupacija u sedmommjesecu

ovegodinećeostvaritipribliž-

no isti broj noćenja kao u julu

prošle godine – kazala je Ka-

žanegra.

POKAZATELJI

Posebno ohrabruje, dodala je

ona, povećanje vanpansion-

ske potrošnje u odnosu na jul

prošle godine. Sa očekivanim

Morsko dobro je zaključilo 256 ugovora u Budvi, od čeka

98 za kupališta, 108 za privremene objekte, 47 za terase i tri

ostala. Ukupan prihod od zakupa morskog dobra na teritoriji

Budve do danas iznosi 2.658.700 eura, od čega je polovina

prenesena na račun opštine. Ta sredstva u skladu sa zakon-

skom regulativomopština koristi za tekuće održavanje

čistoće, hortikulturalno uređenje, održavanje javne rasvjete i

komunalnog reda u zoni morskog dobra u toj opštini.

BudviodMorskogdobra

2,65milionaeura

VODE IMADOVOLJNOIZREGIONALNOGSISTEMA:

Budva

ZADOVOLJNI SEZONOM:

Sa sastankauBudvi

prometom od više od 105.000

noćenjaujulu, predviđasepo-

većanjefizičkihpokazateljaza

četiri odsto za proteklih se-

dammjeseci. Parametre fizič-

kog obima prometa prati i po-

v e ć a n j e f i n a n s i j s k i h

pokazatelja, naročito u dijelu

prihoda od osnovne djelatno-

sti (za 10 odsto), kao i prihoda

od aranžmana i to za 11 odsto

–kazala jeKažanegra.

Iz Regionalnog vodovoda isti-

čuda suususret turističkoj se-

zoni potpisani ugovori sa op-

štinama Ulcinj i Herceg Novi,

čime je omogućeno stabilno

vodosnabdijevanje na cijelom

primorju, što je preduslov za

kvalitetnu sezonu.

Direktor togpreduzećaGoran

Jevrić rekao je da danas samo

u Tivtu i Herceg Novom ima-

mo tri investicije preko dvije

milijarde eura - Luštica Bay,

Porto Montenegro i Portono-

vi, a prihod od turizma pora-

stao je sa 222 miliona eura u

2007. godini na skoro milijar-

duu2017.

INSPEKCIJE

Govoreći o primjedbama go-

stiju, Žarko Radulović (CTU)

kazaojedasunajvišeprimjed-

bi dobili naselektivnoponaša-

nje inspekcijskih službi.

Na sastanku je konstatovano

da većina lokalnih samoupra-

vanijeuskladila odluke o radu

i nadležnosti komunalnih in-

spekcijashodnonovimzakon-

skim rješenjima, što je dovelo

do preklapanja nadležnosti i

neefikasnosti kontrole.

Takođe je ukazano da su, po-

rednavedenih, ključni proble-

miturističkesezonekomunal-

no uređenje gradskih zona i

regulisanje saobraćaja.

C.G.

BUDVA

–Lokalnauprava

daćenakorišćenjeOrgani-

zaciji gluvih i nagluvihpo-

slovneprostorijekoje sena-

lazeuobjektu ,,TQcentra

Plaza“na četvrtomspratu

lameleB.

Kako je objašnjenona sajtu

opštine, prostor će biti ustu-

pljenbesplatno. O toj odluci

odbornici će raspravljati na

narednoj sjednici.

T.Č.

Organizaciji

gluvihprostor

u „Plazi“

BUDVA

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

samouopštiniNikšić.

Zbog toga potrošači u dijelu

Kličeva,Prijespa,Gvozdenice,

kao i u firmama ,,Mehanizaci-

ja i programat“, ,,Šljunkara“ i

PP ,,Progres“ od 9 do 20 sati

neće imati struje.

I.T.

DioNikšića

bez struje

11 sati

CEDIS