Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Sudčasti

UniverzitetaCrneGorepro-

mijeniće imeuetički odbor

nakon štouoktobruSkupšti-

nausvoji predloženi zakono

akademskomintegritetu.

Vlada je juče na sjednici raz-

matrala i podržala ovaj ponu-

đeni zakon, a pomoćnica mi-

nistra prosvjete Mubera

Kurpejović saopštila je za Po-

bjedu da je dokumentompro-

pisano da se tijelo koje se bavi

akademskim integritetom vi-

še ne zove sud časti. Članovi

grupe, kažeona, koji su izrađi-

vali ovaj ponuđeni zakon sa-

glasili su se za ljepši termin -

,,etički odbor“.

- Kad se kaže sud časti onda se

dešava da ih pitaju kada će

izreći presudu, a oni ne izriču

takve kazne, već, na primjer,

opomenu ili slično – kazala je

Kurpejović.

Dodala je da je dobro da na

univerzitetima postoje etički

odbori kako bi se obezbijedile

jedinstvene procedure i ista

prava.

-Na kraju smo se opredijeli da

svaka ustanova umjesto suda

časti ima etički odbor, koji će

raditi u skladu sa ovim zako-

nom,EtičkompoveljomiEtič-

kim kodeksom… Univerziteti

nemaju ujednačenu procedu-

ru, nije, na primjer, kod svih

bila obezbijeđena dvostepe-

nost i to smoujednačili – rekla

je ona.

Pobjeda je ranije pisala, dok je

ovaj ponuđeni zakon bio u

izradi, kako je aktom, između

ostalog, predviđeno da se for-

miraEtički komitet koji će biti

zadužen za provjeru radova

koji su objavljivani i sticani u

inostranstvu. Donosiće, tako-

đe, etičkupovelju, a razmatra-

će idrugeprijedloge i inicijati-

ve koje se tiču akademskog

integriteta. Jedna od novina

ponuđenog zakona jeste i što

po prvi put tretira odgovor-

nost mentora u slučaju da se

utvrdi da je naučni rad plagi-

jat, a pomoćnica ministra je

istakla kako će se ta odgovor-

nost propisati pravilima usta-

nove, odnosno fakulteta. Ovaj

zakon će obavezati, takođe,

sve kandidate da prilikom iz-

bora u akademsko zvanje na

ustanovi visokog obrazovanja

potpišu izjavuo izvornosti. To

je, kako je pojašnjeno, pisana

izjava koju potpisuju, pod kri-

vičnom i materijalnom odgo-

vornošču svi naučni radnici,

odnosnonastavnici i saradnici

prilikom publikovanja svojih

naučnih radova, svi master i

doktorski studenti prilikom

predaje rada za odbranu ko-

jompotvrđujuda je riječ o nji-

hovomoriginalnomdjelu.

Kurpejovićjeistaklaidajejav-

na rasprava o ponuđenom za-

konubila izuzetno sadržajna.

- Cijenimo da smo kao pro-

dukt dobili izuzetno kvalite-

tan akt koji će doprinijeti una-

pređenju kvaliteta u visokom

obrazovanju,vraćanju ugleda

ustanovama, kao i podizanju

svijesti o značaju akademskog

integriteta –kazala je ona.

N.Đ.

PODGORICA

–Crnogorska

Vlada jednoglasno je juče

podržala imenovanjeVeseli-

naVeljovića zadirektora

Upravepolicije.

- Premijer, potpredsjednici i

predstavnici svih koalicionih

partnera izrazili su punu po-

dršku kandidatu ističući nje-

govu stručnost, iskustvo, re-

zultate, dokazane sposobnosti

i odanost državi - objavljeno je

naTviter naloguVlade.

PremijerDuškoMarković, sa-

opšteno je, kazao je da ovu

Vladu karakteriše potreba da

mijenja i unapređujestvari, ne

čuvajući sopstveni politički

komfor.

Ministar zdravlja KenanHra-

pović,tokomdiskusijenasjed-

nici Vlade, kazao je da „ima

potrebu da podrži prijedlog i

kao građanin jer je devedese-

tih dijelio sudbinu Pljevalja sa

Veljovićem“.

Potpredsjednik Vlade Rafet

Husović smatra da Veljović

ima sposobnosti koje ga pre-

poručujuna tu funkciju.

Potpredsjednik Vlade Zoran

Pažin ocijenio je da ćemo do-

biti „mogućnostdaseozbiljni-

je nosimo sa problemima“.

MinistarodbranePredragBoš-

ković smatra daVeljovićuneće

biti lakposao, alidaontomože.

Ministar prosvjete Damir Še-

hović rekao je da se ministar

unutrašnjihposlovaMevludin

Nuhodžić nije opredijelio za

lakše, nego bolje rješenje.

MinistarkaMarija Vučinović,

kako je saopšteno, poslala je

punupodršku,uzkonstataciju

da „treba izaći iz ovakvog sta-

nja“.

Veselin Veljović bio je jedini

kandidat koji se javio na kon-

kurszaizbordirektoraUprave

policije. On je aktuelni sekre-

tar Vijeća za nacionalnu be-

zbjednost, a na poziciji prvog

čovjeka crnogorske policije

zamijenićeVeskaDamjanović

koji je bio vršilac dužnosti od

marta, kada je Slavko Stojano-

vić podnio ostavku, nakon

dvostrukog ubistva u centru

Podgorice.

Proteklih godina bio je u žiži

zbogvišetužilačkihistraga, ali

za pokretanje postupaka nije

bilo dokaza. Utvrđeno je da u

njegovom i postupanju njego-

vihsaradnikanijebilonikakve

zloupotrebe položaja, niti bilo

kakve krivične odgovornosti.

Pobjedi je prije nekoliko dana

nezvanično rečenoda ćedola-

skom Veljovića na mjesto di-

rektora uslijediti brojne ka-

drovske promjene.

DirektoraUpravepolicijeVla-

di predlaže ministar unutraš-

njihposlova.

R.D.

PODGORICA

- Sindikat za-

poslenihu socijalnoj djelat-

nosti CrneGore, koji broji

540članova, pridružio se

najvećoj radničkoj asocijaci-

ji - Savezu sindikataCrne

Gore, ana to suseodlučili jer

vjerujuda će članstvomu

ovoj organizaciji uspjeti da

riješe jedanodnajvećihpro-

blema svojihradnika– stam-

benopitanje.

Kako ističe za Pobjedu pred-

sjednik ovog sindikata Nenad

Mijušković, od 2011. godine,

kada je osnovana ova asocija-

cija, preciznije od kada nijesu

dio Sindikata zdravstva u fo-

kusu im je rješavanje stambe-

nih problema zaposlenih.

Osim što nude stručnu i prav-

nu pomoć oni i zastupaju za-

posleneprednadležnimMini-

starstvom rada i socijalnog

staranja u procesu izrade no-

vog granskog kolektivnog

ugovora.

DIJALOG

- Učestvujemo u socijalnom

dijalogu kroz radne grupe za

izradu zakona i drugih akata

od značaja za zaposlene, uče-

stvujemo i u međunarodnim

asocijacijama, te internacio-

nalnimseminarima i edukuje-

mo članstvo. Sve to opredijeli-

lo je Skupšinu našeg sindikata

da podnesemo zahtjev za pu-

nopravno članstvo u Savezu

sindikataCrneGore -dodao je

Mijušković.

On ističe da je to najbolji put za

rješavanje stambenih proble-

ma.Naglasiojeidajeizkancela-

rijeMeđunarodne organizacije

rada u Podgorici informisan da

je preporuka da bi neki repre-

zentativni sindikat imao bilo

kakvukomunikacijuiliprotokol

osaradnjisameđunarodnimor-

ganizacijama, mora biti član

jedne od ovdašnje dvije sindi-

kalne centrale.

UvjerenjedaćekaodioSaveza

sindikata, uz podršku Fonda

za solidarnu stambenu grad-

nju, čiji je osnivač ova radnič-

ka asocijacija, lakše riješiti

stambene probleme zaposle-

nihu socijalnoj zaštiti.

-Ovaj Fond jedosada izgradio

više od 2.000 stambenih jedi-

nica po prosječnoj cijeni od

500 eura po kvadratnomme-

truuz obaveznoučešće poslo-

davca sa najmanje 20 odsto i

mogućnošću otplate stana do

20godinaoddanauseljenjauz

obezbjeđenje kredita po po-

voljnim uslovima – kaže Mi-

jušković.

Kategoričan je da članstvomu

Savezu sindikata organizaciji

na čijem je čelu nije ugrožena

autonomija.

- Jasne odredbe statuta SSCG

po pitanjuprava i obaveza čla-

nica, kao i otvoren i konkretan

razgovor sageneralnimsekre-

tarom Duškom Zarubicom,

uvjerio nas je da autonomija

našeasocijacijenećebitinaru-

šena –dodao jeMijušković.

Sindikat zaposlenih u socijal-

noj djelatnosti okuplja zapo-

slene u centrima za socijalni

rad i ustanovama za smještaj

djece, mladih, odraslih, starih

i lica sa invaliditetom. U siste-

mu socijalne i dječije zaštite u

CrnojGori funkcioniševišeod

20ustanova. One suzadužene

za ostvarivanje prava građana

iz sistema socijalne i dječije

zaštite, kao i zapružanjeodre-

đenih vrsta socijalnih usluga

građanimaCrneGore.

VIZIJA

- Vizija Sindikata je da pored

zalaganja za ostvarivanjeprava

i interesa zaposlenih, i boljih

uslova rada, pomognemo i re-

sornomMinistarstvu da una-

prijedi ukupni ambijent uusta-

novama socijalne i dječije

zaštite kroz edukacije i druže-

nja zaposlenih stručnih radni-

ka. Misija Sindikata je unapre-

đenje kvaliteta i uslova rada,

boljimaterijalnistatus,rješava-

nje stambene problematike,

informisanosti i napredovanja

zaposlenihradnikauustanova-

ma u sistemu socijalne i dječije

zaštite - kazao jeMijušković.

Podsjećadasudosadapotpisa-

na tri granska kolektivna ugo-

vora za socijalnu djelatnost,

gdje je sindikat usvakomuspio

uvećoj ilimanjojmjeri unapri-

jediti položaj zaposlenih.

- Značajno je povećan broj

mjesta za odmor i rekreaciju

zaposlenih. Pripremamo i

skupove zaposlenih u socijal-

noj djelatnosti uokviručega je

ustonovjena dodjela plakete

za izuzetan doprinos u razvo-

ju sistema socijalne i dječje

zaštite u Crnoj Gori - zaklju-

čujeMijušković.

N.K.

Vlada usvojila Prijedlog zakona o akademskom integritetu

Sudčastimijenja

imeuetički odbor

Kandidat za direktora Uprave policije dobio podršku

Vlada jednoglasno

zaVeselinaVeljovića

VeselinVeljović

Sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti pridružio se Savezu sindikata

Cilj da se službenicimaomogući

lakše rješavanje stambenihproblema

NenadMijušković

Jasne odredbe statuta SSCG po pitanju prava i obaveza članica, kao i otvoren i

konkretan razgovor sa generalnimsekretaromDuškomZarubicom, uvjerio nas

je da autonomija naše asocijacije neće biti narušena – kazao je NenadMijušković

Razmjena

iskustava

Sindikat zaposlenih u

socijalnoj djelatnosti pret-

hodnih godina organizo-

vao je skupove za službe-

nike centara za socijalni

rad i ustanova socijalne i

dječije zaštite, a ta druže-

nja su impružila priliku i

da razmijene iskustva.

- Organizovali smo i

tematska predavanja i

okrugle stolove - kazao je

Mijušković.

MuberaKurpejović

KampusUniverzitetaCrneGore