Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

Društvo

vornost

menicima

Crnogorski princ Nikola II

Petrović Njegoš, praunuk

posljednjeg crnogorskog kra-

lja Nikole, izjavio je za Pobjedu

da je ogorčen zbog varvar-

skog djela uništenja grobova

njegovih predaka.

- Čin koji nijedan stanovnik

Cetinja koji voli svoj grad,

niti bilo koji građanin Crne

Gore koji voli svoju zemlju ne

može da razumije. Molimnaj-

više instance vlasti u zemlji, s

jedne strane da me informišu

o stepenu oštećenja, a sa

druge strane o preduzetim

mjerama za resturaciju i zašti-

tu oštećenih grobova. Takođe

molimda se sve uradi kako bi

se pronašli izvršioci ovog van-

PrincNikolatražida

serestaurirajuizaštite

grobovinjegovihpredaka

Potpredsjednk savjeta Mitro-

polije Crnogorske parvoslav-

ne crkve Stevo Vučinić rekao

je za Pobjedu da je Cetinjski

manastir simbol suvereniteta,

Vučinić:Oruđeterora

dalskog čina protiv dinastije

Petrović-Njegoš i kroz dinasti-

ju protiv herojske istorije Crne

Gore - rekao je on za naš list.

PrincNikola

snage i moći naše države, i

da ovakvimodnosomprema

njemu i svim sadržajima veza-

nim za njega, kao što su gro-

bovi „beogradska patrijrašija

demonstrira imperijalni odnos

prema nama kao svetosavskoj

koloniji“.

- Ovo je dokaz da se beograd-

sko svještenstvo pretvorilo u

oruđe terora, i pokazuje što

znači nadmoć jedne religio-

zno krivovjerne grupe koja

kuje okove kojima okiva Crnu

Goru. Porušeni spomenici

ispred zdanja koje oličava

crnogorski državni suvere-

nitet i kontinuitet, šalju jasnu

poruku o tome kolonijalnome

statusu - naveo je Vučinić.

Sudbina tih grobova, kako

je rekao, je primjer „kako se

kolonizatori odnose prema

povijesti jednoga naroda,

kojembrutalno ruše simbole,

koji sintetizuju njhovu povi-

jest i međaše prostore njego-

vog postojanja“.

Dodao je i da je nesporna

Am ilohijeva sposobnost „da

pomami masu i uvede u reli-

giozni zanos, i tako je u stanju

sužene svijesti uperi protiv

naše zemlje i njene slobode“.

- Takvi su, u stanju svetosav-

ske ekstaze, i polomili krstove

na ovimgrobovima, ruga-

jući se sopstvenoj povijesti

i precima koji su je stvarali

handžarom i džeferdarom -

upozorio je Vučinić.

StevoVučinić

vidi da su grobovi polomljeni i

uništeni, ada je okonjihpoba-

cano smeće.

Cetinjanka koja je objavila sli-

keruiniranihgrobovanasvom

Fejsbuk profilu napisala je da

je željela da položi cvijeće, ali

je zatekla užasanprizor.

-Grobovimasenemoženipri-

ći, jer su kapije zavezane lan-

cem, a sami grobovi u uža-

snom stanju. Zapušteni i

polomljeni i jedva se naziru

imena. Petrovići nijesu zaslu-

žili da se tako ophodi prema

crnogorskimprincezamakoje

su proslavile Crnu Goru.

Znam, da bi mnogi Cetinjani

obišli počivališta djece kralja

Nikole i položili cvijeće, ali na-

žalost,nijenamomogućenoni

dozvoljeno - napisala je ona.

A da ovaj problemnije „od ju-

če“ dokazuje i elaborat o Ce-

tinjskom manastiru, koji je

sačinio stručni tim projekta

„Revalorizacija kulturnih do-

bara Crne Gore“, u koji je Po-

bjeda imalauvid. Utomdoku-

mentu navedeno je da su još

2014.godineuočenaoštećenja

grobova, a kao dokaz prilože-

ne su fotografije.

Jedna od fotografija identična

je sa onomkoju je objavilaCe-

tinjanka, štoukazujedaupro-

tekle četiri godine, odnosno

od 2014. kada je i stručni tim

uočio oštećenja, niko nije rea-

govao.

U elaboratu stručnog tima

precizirano je da se „sa sjeve-

roistočne strane crkve nalazi

dvorsko grobljePetrovića“.

-Udvorištu su groboviMitro-

fan Bana, knjeginje Darinke i

knjeginje Olge. Uz južnu pi-

jevnicu je grob vladike Save

Petrovića, zatim neki stari

dječji grob, čiji se klesani nat-

pis više ne može pročitati, i

dječji grob Milene Karađor-

đević. Sa desne strane, ispred

manastirske kapije je grob

StevaVukotića. Takođe, uma-

nastiru su sarkofazi knjaza

DanilaIPetrovića,velikogvoj-

vodeMirkaPetrovića i vladike

Save Petrovića (Foto 48, 49) -

piše u tomdokumentu.

Očito da je sve ostalo na kon-

statacijama u elaboratu i da u

međuvremenu nijedna nad-

ležnainstitucijanijereagovala.

Zbog skrnavljenja grobova ju-

če se oglasio i Crnogorski po-

kret odakle su javno, pored

ostalog, pitali Vladu kako tu-

mačitida„uobjektuukojemje

stvarana Crna Gora i njena

istorijanemaCrneGore,većje

on u rukama institucije strane

države“?

- Očekujemo da nam Vlada

Crne Gore da odgovor na po-

stavljene dileme dokpomedi-

jima gledamo slike polomlje-

nih nadgrobnih spomenika

vladajuće crnogorske dinasti-

je Petrović-Njegoš, na dvor-

skomgroblju, uokviruCetinj-

skog manastira – piše u

saopštenju.

Istakli su da „dodatno depri-

mira činjenica da se u okviru

manastirske porte nalaze gro-

bovi crnogorskih vladara nad

kojima država Crna Gora ne-

ma nikakvukontrolu“.

- Dakle, njihovo stanje zavisi

isključivo od filijale Beograd-

ske patrijaršije u Crnoj Gori –

upozorili suoni.

Iz Crnogorskog pokreta oče-

kuju „da se institucije države

Crne Gore ponašaju u skladu

sa ponašanjem svih država

svijeta kada je u pitanju spo-

meničko i kulturno blago, po-

sebnokada ima status zaštiće-

nog“.

K.JANKOVIĆ

prava za zaštitu kulturnih dobara podnijela prijavu

PODGORICA

– Novi čelnik

Kliničkog centra dosadašnji

je direktor Klinike za neu-

rologijudr Jevto Eraković,

odlučila jeVlada na jučeraš-

njoj sjednici.

Eraković će preuzeti funkciju

od Zorice Kovačević koja je

juče razriješena sa funkcije,

nakon što je izabrana za pred-

sjednicu opštine Danilovgrad.

Neurolog dr Jevto Eraković je

predsjednik odbora direktora

Kliničkog centra, a Klinikom

za neurologiju rukovodio je

od decembra prošle godine.

Autor je projekta telemedi-

cine čija je prva faza kojom

je Klinički centar spojen sa

opštimbolnicama u Berana-

ma, Baru i Pljevljima završena,

a u toku je druga u sklopu

koje će KCCG biti umrežen sa

bolnicama u regionu sa kojim

ima potpisane sporazume

o saradnji i čiji konsultanti

će takođe neposredno biti

uključeni u liječenje naših

pacijenata.

Zorica Kovačević svom

nasljedniku, kako je saopštila

prije nekoliko dana, ostavlja

na žiro-računumilion eura za

četvrti sprat intenzivne njege,

kao i veliki broj ugovora o

donacijima za nabavku nove

savremene opreme, teleme-

dicine i dio početih projekata

novih procedura. Iako je za

vrijeme njenog rukovođenja

Kliničkimurađeno dosta,

posebno na planu rekon-

strukcije odjeljenja, nabavke

opreme i uvođenja novih

procedura, novog direktora

najveće zdravstvene ustano-

ve čeka dosta posla.

Sl. R.

Vlada razriješila Zoricu Kovačević sa čela najveće zdravstvene ustanove

Klinički centar

JevtoEraković

Ministar vanjskih poslova na konferenciji u Vašingtonu

Darmanović: Novi zakon

ojačaće i zaštititi punuslobodu

vjeroispovijesti unašoj državi

PODGORICA

- Princippošto-

vanja slobodevjeroispovijesti

predstavlja jednood funda-

mentalnihvrijednosti demo-

kratskihpolitičkihzajednica,

poručio je jučeministar vanj-

skihposlovaSrđanDarmano-

vić saprveMinistarskekonfe-

rencije zaunapređenje

vjerskih slobodakoja jeorga-

nizovanauVašingtonu.

Kako je saopšteno iz njegovog

kabineta, konferencija je orga-

nizovana na inicijativu držav-

nog sekretara Sjedinjenih

Američkih Država Majkla

Pompea, a koju je otvorio pot-

predsjednikSAD-aMajklPens.

-Uvremenukada se, u ime reli-

gije, ljudskodostojanstvonaru-

šava na različite načine u ze-

m l j ama š i r om s v i j e t a ,

neophodno je konstantno uka-

zivati naznačaj poštovanja i za-

štitu religijskih sloboda, kao

osnovnih vrijednosti svakog

savremenog društva - ocijenio

jeministarDarmanović.

On je istakaoda je, imajući u vi-

du da ideologizacija religije

DarmanovićuVašingtonu

predstavlja jedan od ključnih

uzrokarazvojanasilnogekstre-

mizma i terorizma, u cilju nji-

hovog suzbijanja neophodna

intenzivna saradnja svih zain-

teresovanih strana uključujući

religijske zajednice.

Na konferenciji je potvrđena i

posvećenost Crne Gore među-

narodnimobavezama u oblasti

zaštite i promocije slobode vje-

roispovijesti ili uvjerenja.

-Podrškaunapređenjuslobode

vjeroispovijesti je na liniji dje-

lovanja Crne Gore na međuna-

rodnomplanu, posebno imaju-

ćiuvidudostignutinivorazvoja

normativnog poretka i pravnih

garancija ljudskih prava i slo-

bodauCrnojGori,tedaljegpri-

oritetnog angažmana na njiho-

voj dosljednoj primjeni - kazao

je crnogorski šef diplomatije.

Dodao je i da je, uzuvjerenjeda

se ova oblast može dodatno

unaprijediti, u Crnoj Gori u to-

ku radnanovomzakonuovjer-

skim pravima i slobodama koji

ćedodatnoojačati i zaštititi pu-

nu slobodu vjeroispovijesti u

našoj državi.

Konferencija je okupila mini-

stre vanjskih poslova, druge vi-

soke zvaničnike, predstavnike

međunarodnih organizacija,

religijske lidere i predstavnike

civilnog društva iz više od 80

država.

R.D.

JevtoEraković

načeluKCCG

PODGORICA

-Mreža za

afirmacijunevladinog sekto-

ra (MANS) raspisala je juče

novi konkurs zanajbolje

istraživačkepričenastaleko-

rišćenjemdruštvenihmreža i

drugih internet alata zapri-

kupljanje, obradu i prezento-

vanjepodataka.

IzMANS-asusaopštilidajecilj

nagrade da se novinari-istraži-

vači podstaknu da efikasnije

koriste internet i napredne ala-

te za pretragu, u potrazi za in-

formacijama i podacima.

Iztenevladineorganizacijena-

veli su da se ova nagrada, kao i

prethodna, dodjeljuje u okviru

projekta„Kaprofesionalnijemi

kredibilnijem istraživačkom

novinarstvuuCrnoj Gori“.

- Projekat sprovodi MANS, a

finansira Evropska unija. Zain-

teresovani novinari, će se nad-

metati za tri novčanenagradeu

iznosima od 1.000, 600 i 300

eura - precizirano je u saopšte-

nju.

IzMANS-a sunaveli da ćenov-

čane nagrade biti dodijeljene

autorima tekstova ili priloga,

objavljenimod 1. januara do 15.

novembra ove godine.

- Žiri, koji će činiti eksperti iz

CrneGore i regiona, prije svega

će ocjenjivati u kojoj mjeri se

priče zasnivaju na podacima

dobijenim korišćenjem nekog

od internet alata, koliko je bila

inovativna upotreba interneta

za izradu priče i koliko je ona

značajna za pitanja od javnog

interesa - piše u saopštenju.

Rok za podnošenje prijava je

20. novembar.

K.J.

MANS raspisao novi konkurs za najbolju istraživačku priču

Nagradeza tekstovenastale

korišćenjemdruštvenihmreža