Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

Društvo

Skupština usvojila izmijenjeni Zakon o izvršenju

odluke Ustavnog suda od 19. aprila 2017.

Sa skupštinskog zasijedanja

Novanaknada

za600majki

Majkama koje steknu pravo na ovu novu

vrstu naknade biće isplaćena primanja

za period od 12. maja, od dana kada je

objavljena odluka Ustavnog suda kojom

su ukinute doživotne naknade

SPCodbijaodg

zanebriguosp

Oskrnavljeni grobovi dinastijePetrović - NjegošuCetinjskommanastiru, nedavnosnimljene fotografije

PODGORICA

–Grobovi cr-

nogorskevladarskedinasti-

jePetrović-Njegoš koji se

nalazeuCetinjskommana-

stiruoskrnavljeni su i ruini-

rani, a javnost jeo tomskan-

dalu, preko svojeFejsbuk

stranice, obavijestila jedna

Cetinjanka čiju jeobjavu ju-

čeprenioPortal Analitika.

Ko je, kada i zašto oskrnavio

grobove vladarske dinastije

niko od nadležnih nije odgo-

vorio. U Cetinjskommanasti-

ru „stoluje“ poglavar Srpske

crkve u Crnoj Gori Amfilohije

Radović i iako manastir nije u

njihovom vlasništvu, već pri-

pada opštini Cetinje, oni njim

gazduju.

NadležNi

Iz Mitropolije crnogorsko-

primorske Pobjedi juče nijesu

odgovorili od kada su grobovi

ruinirani, ali su Portalu Ante-

naMnezvanično rekli da su u

takvom stanju već nekoliko

godina.

Tvrde da niko od sveštenstva

nije rušitelj i da, čak, kaluđeri

svakodnevno uklanjaju smeće

sa i okonadgrobnihploča.

- No, kad se kapije manastira

zatvore, grobovi ostaju „na

izvolte“ i služeza igranjekara-

ta ili druge poroke. Treba da

vidite koliko je špriceva okolo

- rečeno jeAnteniM.

Oni sukazali i kakonemajuni-

kakvenadležnostinadspome-

nicima Petrovića i da je za bri-

gu o njima zadužena Uprava

za zaštitukulturnihdobara.

Stanjem grobova članova di-

nastije Petrović-Njegoš juče

su bili zatečeni i u Ministar-

stvukulture,odaklesuPobjedi

saopštili da je Uprava za zašti-

tu kulturnih dobara odmah

reagovala i podnijela prijavu

„Upravi za inspekcijske poslo-

ve, protivNNlica, uvezi sašte-

Da ovaj problem

nije „od juče“

dokazuje i elaborat

o Cetinjskom

manastiru, koji

je sačinio stručni

timprojekta

„Revalorizacija

kulturnih dobara

Crne Gore“, u koji je

Pobjeda imala uvid.

U tomdokumentu

navedeno je da su

još 2014. godine

uočena oštećenja

grobova, a kao

dokaz priložene su

fotografije

Mitropolija crnogorsko-primorska ogla-

sila se sinoć saopštenjem ističući kako se

„grobnice na Dvorskomgroblju, nalaze

u ovakvam stanju od 1945. Punih sedam

decenija, sve do danas“!

- Uprava Cetinjskogmanastira je u

posljednje vrijeme zaključala kapiju kako

bi spriječila da svako ne bi ulazio na gro-

blje i dalje skrnavio grobnice. Isto tako,

monasi su nekada razbacane ostatke

grobnica, uspjeli makar da saberu na

jednomjesto kako ne bi bile rasute, i oni

se staraju, koliko je to u njihovoj moći, da

groblje bude uredno i čisto od otpadaka

ubačenih tokomnoći, i u periodu nevre-

mena – istakli su oni.

Navode kako je „nažalost, ovo groblje

vremenompostalomjesto za igranje

karata, često ga najnesavjesniji koriste i

kao toalet, a u zadnje vrijeme je utočište

za narkomane, pa i za pse lutalice, što

veoma dobro znaju Cetinjani koji duže

pamte“.

U saopštenju objavljenomna svom sajtu,

oni ističu da su prilikomprenosa i sahra-

ne zemnih ostataka kraljevske porodice

Petrović Njegoš 1989. na Dvorskomgro-

blju izrađene nove grobnice za princeze

Vjeru i Kseniju koje su tu sahranjene.

- Tomprilikomnijesu sanirani ostali gro-

bovi od strane Zavoda za zaštitu spome-

nika kulture, a ta je institucija jedina nad-

ležna za tako nešto. Godine 2008. uprava

Cetinjskogmanastira je pokušala da uredi

groblje, ali je bila spriječena od Zavoda za

zaštitu spomenika i njenih inspekciskih

organa. Zbog svega ovoga navedenog,

čudi nas saopštenje Ministarstva kulture

koje navodno ne zna u kakvom je stanju

Dvorsko groblje – naveli su oni.

Naglasili su i da „se na pomenutomgro-

blju uredno služe parastosi u one dane

predviđene za pomen pokojnika, i da se

na svakodnevnim službama pominju svi

preminuli iz svetorodne loze Petrović“.

MCP:Dvorskogrobljeruiniranood1945.

tom na grobovima dinastije

Petrović, koji se nalaze u Ce-

tinjskommanastiru“.

-Nedopustivo jeda senavede-

no kulturno dobro nalazi u ta-

kvom stanju, usljed čega oče-

ku j emo brzu i od l učnu

reakcijuponašoj prijavi - rekli

su izMinistarstva kulture.

Kako su naveli, „nemar prema

grobovima, u najmanju ruku

pokazuje i odnos prema dina-

stiji Petrović i prema crnogor-

skomnasljeđu i identitetu“.

- Zbog toga, izražavamo nadu

da u budućnosti nećemo biti

svjedoci sličnih opominjuju-

ćih situacija - naveli su iz re-

sornogministarstva.

Prema Zakonu o zaštiti kul-

turnih dobara, istakli su oni,

držalac kulturnog dobra du-

žan je da kulturnodobro čuva,

pravilno koristi, redovno odr-

žava i da blagovremeno spro-

vodi druge propisane ili utvr-

đene mjere zaštite, kao i da

najkasnije u roku od osamda-

na, prijavi Upravi za zaštitu

kulturnih dobara svaku prav-

nu i fizičku promjenu na kul-

turnomdobru.

UžasNe slike

Na fotografijama objavljenim

na Portalu Analitika jasno se

UCetinjskommanastiru oskrnavljeni grobovi dinastije Petrović-Njegoš,

PODGORICA

–Skupština je

sinoćusvojila izmijenjeni

Zakono izvršenjuodluke

Ustavnog sudaod 19. aprila

2017. godinekojimjepropi-

sanodaoko600majki troje

ili višedjecekoje suranije,

zarad sticanjapravanado-

životnunaknaduprekinule

ugovornaodređenovrije-

me, sadaostvari pravona

novuvrstunaknade.

Ministar rada i socijalnog sta-

ranja Kemal Purišić ispričao

je da je akt promijenjen iz ra-

zloga što ova kategorija žena

nije bila pravno prepoznata,

jer jenakonukidanjanaknade

po osnovu rođenja troje ili vi-

še djece uvedena nova vrsta

primanjasamozaonekorisni-

ce koje su imale ugovor na ne-

određeno vrijeme.

- Na ovaj način se sada u pot-

punosti izjadnačavaju u prav-

nomstatusu– rekao je on.

Majkama koje steknu pravo

naovunovuvrstunaknadebi-

će isplaćenaprimanja zaperi-

odod12.maja, oddanakada je

objavljena odluka Ustavnog

suda kojom su ukinute doži-

votne naknade.

Poslanik DF-a Janko Vučinić

negodovao je što se mijenja

zakon, ocjenjujući da je akt,

zapravo, pokušaj da se „jedna

diskriminacija izliječi još ja-

čom“.

- Po onoj narodnoj: klin se kli-

nom izbija. Zakon se odnosi

na oko 600 majki... Šta ćemo

saonimmajkamakojimanije-

suuplaćuvani doprinosi, kako

ćeonedonijeti dokazda subi-

le zaposlene, veliki broj je ta-

kvih–kazao je on.

I nezavisni poslanik Aleksan-

dar Damjanović rekao je da

postoje još neke kategorije

majki koje nijesu uvrštene

ovim aktom, poput one koja

okuplja žene koje su zbog ste-

čaja ostala bez posla. Damja-

nović smatra i da jeneprihvat-

ljivo da se izmijenjeni zakon

primjenjuje od 12. maja, što je

propisano odlukomUstavnog

suda, a kojom se ,,briše stupa-

njenasnaguzakonaod1. jula“.

- To je nonsens. To se nikada

nije desilo u našem pravnom

poretku. Sadavraćamozakon

na 12.maj –kazao je on.

Istakaojeidaćeseboritidase

izmijene odredbe kojima je

popisano da žene godina od

45do55 i od33do45primaju

naknadu u periodu od tri do

pet godina.

- Ne vidim nikakav razlog ili

ustavnoograničenjeda tobu-

de15 ili 13godina, sadnećuda

licitiram- kazao je on.

Kako je propisano izmijenje-

nim zakonom, iznos od 193

eura mjesečno predviđen je

zakorisnicekojesudoksura-

dile ostvarivalemjesečnu za-

radu u neto iznosu do 200

eura, a nešto veće primanje,

od264eura imaćemajkekoje

suostvarivalemjesečnuzara-

du u neto iznosu od 200 do

350 eura. Najveći iznos od

336 eura primaće majke za

korisnice koje su prije pre-

stanka radnog odnosa ostva-

rivale mjesečnu zaradu u ne-

to iznosu većemod 350 eura.

Korisnicekojesudodanastu-

panja na snagu ovog zakona

navršile 55 do 61. godinu ži-

vota, ostvaruju pravo na na-

knadu do ispunjavanja jed-

nog od uslova za sticanje

pravanapenziju,amajkekoje

su napunile 45 do 55 godina

ostvarujupravonanaknaduu

periodu od pet godina. Kori-

snice koje su do dana stupa-

nja na snagu ovog zakona na-

punile 33 do 45 godina

ostvarujupravonanaknaduu

periodu od tri godine. Nove

korisnice podnose zahtjev za

ostvarivanje mjesečne na-

knade u roku od 30 dana od

dana stupanja na snagu ovog

zakona. Uz zahtjev za ostva-

rivanje prava dužne suda do-

stave dokaz o posljednje tri

zarade za koje su uplaćeni

porezi i doprinosi za obave-

zno socijalno osiguranje koji

izdajeorganupravenadležan

za naplatuporeza.

Zakon stupa na snagu osmog

dana od dana objavljivanja u

SlužbenomlistuCrneGore.

N. Đ.

Fotografija izelaborata stručnog tima iz 2014.

godinekoji jekonstatovaooštećenjanagroblju