Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Vlada je juče

usvojila informacijuopro-

gramu sticanja crnogorskog

državljanstvaprijemomna

osnovuposebnogprograma

ulaganja i naložilanadlež-

niminstitucijamadaobave

sveneophodnepretpostav-

kekakobi programmogao

početi da seprimjenjuje 1.

oktobra tekuće godine, sa-

opšteno je jučenakon sjed-

nice.

Uslov za sticanje državljan-

stva po ovom osnovu imaće,

kako je saopšteno, pojedinci

koji ulože 250.000 eura u neki

od razvojnih projekata pret-

hodnoodobrenodVladeune-

razvijenom području Crne

Goreili450.000euraunekiod

razvojnih projekata prethod-

noodobrenodVladeurazvije-

nompodručjuCrneGore.

-Vladaće,poredtoga,naplaći-

vati naknadu do 100.000 eura

po podnesenomzahtjevu. Na-

knada će biti usmjerena u po-

seban fond za razvoj nerazvi-

jenihpodručja – objašnjeno je

nakonsjednice,kojomjepred-

sjedavao premijer Duško

Marković.

Program ekonomskog držav-

ljanstva će biti dostupan za

najviše 2.000 najreferentnijih

aplikanata iz zemalja koje ne

pripadaju Evropskoj uniji i to

tokom ograničenog perioda

od tri godine.

- Programomćeupravljati po-

sebnaVladinaagencijakojaće

angažovati unaprijed odobre-

ne marketing agente. Marke-

ting agenti će biti zaduženi za

uspješnupromocijuovogpro-

grama i privlačenje zaintere-

sovanih investitora. Vlada će

takođe angažovati renomira-

ne due dilligence agente spe-

cijalizovane za provjeru za-

interesovanih aplikanata kao i

neku od renomiranih revizor-

skih kuća / pravnih savjetnika

da obavlja sve ostale potrebne

provjerezainteresovanihkan-

didata - saopšteno je nakon

sjednice.

Ovajnoviprogramje, objasnili

su, dio neprekidnih napora

Vlade da privuče neposredna

strana ulaganja.

-Vladaočekujedaćeovaj pro-

gram dovesti do povećanja

privrednih aktivnosti i kreta-

nja kapitala - ocijenjeno je na

sjednici.

Vlada je donijela Odluku o iz-

mjeni i dopuni Odluke okrite-

rijumimazautvrđivanjenauč-

nog,privrednog,ekonomskog,

kulturnog i sportskog interesa

Crne Gore za sticanje crno-

gorskog državljanstva prije-

mom.

- Izmijenjenom Odlukom je

propisano da će kriterijume,

način i postupak izbora apli-

kanatapredložiti organdržav-

neupravenadležanzaposlove

ekonomije i organ državne

uprave nadležan za poslove

održivog razvoja i turizma i to

u roku od 120 dana od dana

stupanja na snagu ove odluke

–navodi se u saopštenu.

M.P.M.

Vlada usvojila informaciju o programu sticanja crnogorskog pasoša na osnovu ulaganja

Ekonomskodržavljanstvo

košta350 i 550hiljadaeura

Institucijama

naloženo da

obave sve

pretpostavke

kako bi program

mogao početi da

se primjenjuje

1. oktobra,

saopšteno nakon

sjednice Vlade

2.000

ljudi vanEUmože unar-

edne tri godine da stekne

ovodržavljanstvo

70 odsto

jeve

mi

podnijet i prijedlog za otvara-

njestečajnogpostupka.Ukida-

nje rješenja o reprogramu pri-

preml j eno j e za j oš t r i

obveznika. Kod sedam pore-

skih obveznika pronađeni su

mehanizmi za naplatu u naj-

skorijemperiodu kroz ustupa-

nje potraživanja, ekspropijaci-

ju zemljišta, preusmjerenje i

plaćanje duga imovinom – na-

veli su iz Poreske uprave ali ta-

kođe nijesunaveli imena firmi.

Kod jednog broja obveznika

evidentno je, kako su objasnili

kašnjenje u podnošenju

IOPPDobrazacazakraćiilidu-

žiperiod,kaoimanjekašnjenje

uplaćanju tekućihobaveza.

MJERE

Prilikom analize mjera koje se

preduzimaju prema 30 najve-

ćih poreskih dužnika koji su

ušli u reprogram treba, kažu u

PU, imati u viduniz činjenica.

-Kodnjihjekrozreprogramod

dospjelih 18,5miliona eura na-

plaćeno 12,5milionaeura, kao i

značajan dio tekućih obaveza.

Toukazujena činjenicuda seu

najvećemdijeluneradi oobve-

znicima sa niskim stepenom

poreske discipline, imajući u

vidudaulažunaporeda izmire

poreske obaveze, uprkos

objektivnim poteškoćama u

poslovanju. Uz toukidanje rje-

šenja o reprogramu uslovilo bi

dospijeće ukupnog poreskog

duga. Imajući u vidu da oni u

ranijemperiodu već nijesu bili

u mogućnosti da izmre obave-

ze jednokratno, to bi iniciranje

stečaja bilo izvjesno. Kako se

mjere naplate ne mogu predu-

zimati do okončanja stečajnog

postupka,tobi,dajekodvećine

od ovih obveznika uveden ste-

čaj, naplata navedenog iznosa,

kao i budućih prihoda – teku-

ćih i reprogramiranih, od ovih

obevznika bila onemogućena -

kažuuPoreskoj upravi.

Oni podsjećaju da misija Pore-

skeupravenijegašenjekompa-

nija,većdoprinosunapređenju

poslovnog ambijenta i podsti-

canje privredne aktivnosti iz-

gradnjom većeg stepena pore-

ske discipline, to bi uvođenje

stečaja kod kompanija koje

predstavljaju nosioce privred-

ne aktivnosti u cijelim pojedi-

načnim djelatnostima, bila

neracionalna i štetna mjera za

privreduuopšte.

- Ove kompanije zapošljavaju

skoro četiri hiljade radnika, te

bi gašenje neminovno imalo

negativneposljedicena tržište

rada i zaštitu socijalnih prava

radnika,aliuslovilobiigubitak

preduktivnihprihodapoosno-

vu poreza i doprinosa na lična

primanja na dugoročnoj osno-

vi - kažuuPoreskoj upravi.

Tvrde da velike dužnike treti-

raju na isti način kao i ostale,

preduzimajući mjere predvi-

đene planomdonijetim za pe-

riod 2017. do 2022, u cilju efi-

kasnog upravljanja poreskim

dugom i njegovim smanje-

njem.

- Poreska uprava svakodnevno

se bavi naročito ovim pore-

skimobveznicima iulažemak-

simalne napore da naplati što

više dospjelih obaveza. Najve-

ći poreski dužnici nećebiti po-

šteđeni prinudnih mjera pro-

pisanihporeskomlegislativom

- kazali sunašoj redakciji.

M.P.M.

PODGORICA

Pokret zapro-

mjene, u svimprethodnim

godinama, pa i uprošloj, po-

slovao jeu skladu sa zakoni-

makoji regulišuoblast finan-

siranjapolitičkih subjekata.

Primjedbekoje sunavedeneu

izvještajuDRI o reviziji kon-

solidovanog finansijkog iz-

vještajaPzP-a za 2017. nemo-

gubiti upućenenašoj partiji,

većna adrese insitucijakoje

sukršile zakon - saopšteno je

juče izovepartijenakon što je

DRI objavila izještaj o reviziji.

DRI je, kako jePobjeda i objavi-

la, dala pozitivno mišljenje sa

skretanjem pažnje na konsoli-

dovani finansijski izvještaj ove

partije i negativno na usklađe-

nost poslovanja sa propisima.

Zbog većeg broja nepravilnosti

DRI je izvještaj dostavila skup-

štinskim odborima za ekono-

mijuizapolitičkisistem,pravo-

suđe i upravu. Državna revizija

je konstatovala da je PzP kršio

zakone o finansiranju politič-

kihsubjekataiizbornihkampa-

nja o radu, o obligacionim od-

nosima i o računovodstvu.

Iz PzP je juče u reagovanju na-

vedeno da su se u 2016. obratili

ASK-u, koja je zadužena za

kontrolu političkih subjekata

tražeći mišljenje o prenosu do-

zvoljenog iznosa sredstava na

izborni računDF-a.

- Od direktora ASK-a Sretana

Radonjića, dobili smo odgovor

da ASKnedvosmisleno daje sa-

glasnost na traženo mišljenje,

što nam je kasnije u postupku

revizije jedna od glavnih pri-

mjedbi – rekli su iz PzP-a i na-

glasili da im je Ministarstvo fi-

nansija, nakon odluke suda,

uplatilo nezakonito blokirana

sredstva, godinu nakon parla-

mentarnih izbora, na isti račun,

dok je PzP sankcionisan zbog

toga.

- Očigledno je neusaglašenost

partijskih funkcionera u insti-

tucijamakojebitrebaledabudu

rasterećene od političkih ka-

drova i uticaja, rezultirala razli-

čitim tumačenjemZakona o fi-

nansiranju političkih partija.

Razlog je što sebi nijesu mogli

oprostiti pozitivno mišljenje o

poslovanju koje je naša partija

dobijala u svimprethodnim, pa

i u godini najvećeg političkog

progona, kada su protiv nas po-

dizanemnogobrojneotpužnice

u cilju pokušaja zastrašivanja i

gušenja naše ideje i misije - tvr-

de izPzP.

Navodeda jeDRI ,,kao inapret-

hodnuprimjedbu ignorisaood-

govor PzP-a na ove očigledne

propuste drugih institucija“.

- Pitamo se kome treba da se

obratimo, možda predsjedniš-

tvu DPS-a, da ih zamolimo da

ozbiljnije koordinišu akcije

svojih partijskih vojnika u dr-

žavnim insitucijama ili ubudu-

će sami predviđamo greške in-

stitucija koje kontrolišu

političke partije i ponašamo se

u skladu sa tim – kaže se u rea-

govanjuove partije.

M.P.M.

PzP reagovao povodom izvještaja DRI

Krive su institucije

PODGORICA

Skupština

akcionara Sosijete ženeral

banke Montenegro usvojila

je juče odluke o razrješenju i

izboru članova odbora direk-

tora banke.

Za novog člana odbora

direktora izabran je Žan-Filip

Gijom, regionalni direktor SG

grupe za Balkan i zamijeniće

Miroslava Hiršla, koji odlazi

na novu poziciju u okviru

grupe.

U bord su ponovo izabrani

prof. dr Milorad Katnić, Anto-

ine Alexis, direktor Finan-

sijske divizije SG za Evropu,

Sonja Miladinovski, direktor-

ka generalnog sekretarijata

SG Srbija i Verica Maraš,

direktorka kompanije „13. jul

Plantaže“.

R.E.

Skupština akcionara

SGMontenegro

Izabrali

novi bord

PODGORICA

Industrijska

proizvodnja u Crnoj Gori u

junu je porasla 30,8 odsto u

odnosu na isti mjesec pret-

hodne godine, saopšteno je

iz Monstata.

Proizvodnja je povećana u

sektoru prerađivačke indu-

strije 2,3 odsto i snabdijeva-

nje električnom energijom,

gasom, parom i klimatiza-

cija 117,8 odsto. Pad od 16,6

odsto zabilježen je u sekto-

ru vađenje ruda i kamena.

Indeks industrijske proi-

zvodnje je u prvih šest mje-

seci ove godine porastao

31,6 odsto u odnosu na isti

prošlogodišnji period.

Sektor vađenje ruda i kame-

na bilježi rast od 42,1 odsto,

dok je prerađivačka indu-

strija porasla 28,4 odsto

.

M.P.M.

Monstat saopštio

junske podatke

Industrijska

proizvodnja

veća 31 odsto

PODGORICA

U Crnoj Gori je na kraju

juna bilo 163,3 hiljade korisnika iksne

telefonije, 1,41 odsto više nego umaju,

pokazuju podaci Agencije za elektronske

komunikacije i poštansku djelatnost.

Od tog broja priključaka, Telekom je imao

117,17 hiljada, M:tel 33,33 hiljade, Telemach

10,93 hiljade i Telenor 1,88 hiljada priklju-

čaka. Učešće Crnogorskog Telekoma na

tržištu iksne telefonije iznosi 71,75 odsto,

M:tela 20,41 odsto, Telemacha 6,69 odsto,

a Telenora 1,15 odsto.

M.P.M.

EKIP:

Rastebroj

fiksnihpriključaka

USD

1.22590

JPY 147.06000

GBP 0.78490

CHF

1.20350

AUD

1.50570

CAD

1.42570

Kursna

lista

Lideri PzP-a

Sa sjednice