Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Nezavisna

revizorskakućaBDOdala je

mišljenje sa rezervomna fi-

nansijski izvještajMarine

Bar zaprošlugodinu, izme-

đuostalog i zbog toga štona

osnovuprezentovanedoku-

mentacijenijesumogli da

procijene finansijski efekat

sudskih sporovakoji suu

toku, akompanijanije re-

zervisala trošakpo tom

osnovu.

Kompanija je prošlu godinu

završila u plusu 322.426 eura,

što je 140 hiljada lošije nego

godinu ranije.

- Po osnovu potraživanja du-

ga po dugoročnim kreditima

od letonske firme SIAMulti-

kapitals, rješenjima o izvrše-

nju određen je prenos potra-

živanjaod650hiljada eurana

„Pgrupu“.Marina jePrivred-

nom sudu dostavila prigovor

kojim osporava potraživanje

SIAMultikapitals, a istomsu-

du je ,,Belmonte sistem“ sa

Maršalskih ostrva podnio

tužburadinaplate478,6hilja-

da eura po osnovupreuzima-

nja potraživanja od SIAMul-

tikapitals - navedeno je u

izvještaju revizije.

UAB Liman Litvanija vodi

spor predOsnovnimsudomu

Baru protiv Marine. Vrijed-

nost spora iznosi 20 hiljada

eura,aprvostepenapresudaje

u korist Marine. Spor sa Lu-

komBar radi utvrđivanja nje-

nog učešća u kapitaluMarine

je umirovanju radi rješavanja

spornih pitanja uz učešće

nadležnih državnih organa.

Dodaje se da rukovodstvo

Marine smatradanijepotreb-

no vršiti rezervisanja za sud-

ske sporove, iako nijemoguće

sa sigurnošću predvidjeti ko-

načan ishod.

RevizorinavodedaMarinani-

je isknjižila lučku infrastruk-

turu i zemljište jer ne može

završiti razgraničenje bez po-

moći nadležnih organa, niti

utvrditi da li će dobiti pravič-

nunovčanunaknaduprilikom

prenosa vlasništva na državu.

Osnov za mišljenje sa rezer-

vom predstavlja i to što ne-

kretnine, postrojenja i opre-

ma u iznosu od 9,6 miliona

eura sadrže investicije u toku

koje se odnose na objekatma-

rinečijajevrijednostiskazana

u iznosuod8,6miliona.

- Investicioni objekat je u iz-

gradnji i djelimično se koristi.

Izgradnja ovog objekta traje

duže od 14 godina, a od djeli-

mičnogkorišćenjaostvarivani

su prihodi. Marina nije vršila

test obezvređenja investicija

u toku, u skladu sa zahtjevom

međunarodnih standarda.

Zbogsveganaosnovuprezen-

tovane dokumentacije nije-

smo mogli da procijenimo da

li bi i kojeefektena finansijske

iskaze imalo potencijalno

obezvređenje investicija u to-

ku - navodi revizor.

M.P.M.

Nezavisni revizor BDO daomišljenje sa rezervom

na nansijski izvještaj Marine Bar za 2017.

Nijesuuračunali

sudske sporove

Poreska uprava saopštila da je stopa naplate reprogramiranog duga

PODGORICA

Poreska

upravapripremadokumen-

tacijuzapodnošenje prijed-

loga zaotvaranje stečajakod

20 firmi sa spiskaod750koji-

ma jeukinuto rješenjeo re-

programuporeskogduga, sa-

opšteno jePobjedi izovog

državnogorgana, ali nijesu

naveli imena.

Saopštili su da se stopa naplate

reprogramiranih obaveza za

sada kreće 70 odsto, a kod jed-

nogbrojaobveznikaevidentno

je i kašnjenje s izmirivanjem

tekućihobaveza.

DUG

- Od početka primjene Zakona

o reprogramu kod deset pore-

skih obveznika kojima su uki-

nuta rješenja o reprogramu

podnijet je prijedlog za pokre-

tanje stečajnogpostupka, ado-

kumentaciju pripremamo za

20 obveznika. Od 30 najvećih

poreskih dužnika, kod osam je

donijeto rješenje o ukidanju

rješenja o rerorgramu, od čega

je kod tri do sada podnijet pri-

jedlogzaotvaranjestečaja-ka-

zali su izPoreske uprave.

Na posljednjoj crnoj listi duž-

nika, koju je Poreska uperava

objavila u maju, nalazi se 200

poreskih obveznika koji dugu-

ju 72,6 miliona eura za PDV,

porez na dobit, na promet ne-

pokretnosti i koncesija i 100

koji duguju 67,7 miliona za po-

reze i doprinose na zarade.

Ukupni dug je 140,3 miliona

eura, od čega je reprogramom

obuhvaćeno 79,2miliona eura.

Najveći poreski dućnici su

Montenegro erlajnz, kojem je-

dinonijedozvoljenreprogram,

potomRudnik uglja, Plantaže,

Vektra Boka, VektraMontene-

gro, Vektra Jakić, Željeznički

prevoz, Željeznička infra-

struktura, Održavanje želje-

zničkih voznih sredstava, Ga-

lenika, Inpek, Tehnoput,

Merkur sistem, Old taun in-

vest, Fab-lajv, Cijevna komerc,

Crnogorski fond za solidarnu i

stambenu izgradnju, Rokšped,

Mješovito Herceg Novi, UTIP

Crna Gora, Vork Finder, Savez

sinditata...

Podsjetimo da je ministar fi-

nansija Darko Radunović prije

pet dana u parlamentu kazao

da je 30 najvećih dužnika na-

gomilalo 13,5 miliona eura no-

vog duga. Njihove dospjele

Pripremajuza

za stečaj u20 fi

Od početka

primjene Zakona

o reprogramu za

deset dužnika

je podnijet

prijedlog

za stečaj, a

dokumentacija

se priprema

za još 20. Od

30 najvećih

poreskih dužnika

osam je ostalo

bez reprograma,

a tri su u stečaju

- kažu iz Poreske

uprave

- Poreska uprava je do sada ukinula preko 750

rješenja o reprogramu, među kojima se nalaze

i obveznici sa liste najvećih poreskih dužnika,

poput Montenegro sekjuriti service Podgorica,

Vork inder Podgorica, Komerc Keka Bar, Put Bar,

Merkur Budva, Dekor Rožaje, Eko Meduza Bijelo

Polje, Hidromont Merkur Budva i Radenko Pod-

gorica - kazali su našoj redakciji iz ove institucije.

Podsjetili su da Zakon o reprogramu predviđa

mogućnost kašnjenja u izmirivanju do tri mje-

sečne rate, kao i tekućih obaveza do 30 dana.

- Poreski obveznici koji kasne s izmirivanjem

obaveza nijesu pošteđeni mjera prinudne

naplate, koje se u kontinuitetu primjenjuju, a kod

obveznika kojima su ukinuta rješenja, došlo je do

dospijeća cjelokupnog duga. Poreski obveznici

kojima su ukinuta rješenja predmet su i inspek-

cijskog nadzora, kao jedne odmjera prije inicira-

nja stečajnog postupka, kroz koji bi se, u zavisno-

sti od izvora prihoda, mogao naplatiti makar dio

poreskog duga, a koji predstavlja krajnjumjeru

za obezbjeđenje potraživanja - objasnili su iz

Porese uprave.

Ukidanje rješenja o reprogramu, primjena mjera

za naplatu obaveza, i iniciranje stečjanog postup-

ka, biće, podsjetili su, preduzimani u kontinuitetu

tokom cjelokupnog petogodišnjeg perioda pri-

mjene zakona.

Među750idesetvećih

obaveze po osnovu reprogra-

ma su 12,58 miliona, dok nije

naplaćeno 5,99miliona. Novo-

nastali dug ovih kompanija od

15.februaraprošlezaključnosa

31. majom ove godine iznosi

7,59 miliona, što znači da je

ukupan njihov dug dospio za

naplatu 13,5 miliona eura - ka-

zao je ministar, ali nije naveo

pojedinačni dug ovih kompa-

nija.

Iz Poreske uprave našoj redak-

ciji su saopštili da od 30 najve-

ćih dužnika iz reprograma

osam uredno servisira obave-

ze.

- Kod osamobveznika ukinuto

je rješenje o reprogramu i pre-

duzimaju se mjere prunudne

naplate. Kod tri obveznika je

PODGORICA

Korisnici

elektrodistributivnog siste-

mau junu supreuzeli uku-

pno200,38milionakilovat

sati električne energije, se-

damodstovišeuodnosuna

maj i nanivoupotrošnje

ostvarene tokomistogproš-

logodišnjegperioda, saop-

šteno je izCrnogorskog

elektrodistributvinog siste-

ma.

Najvišeelektričneenergije, ili

gotovo36odsto,distribuirano

je korisnicima na području

Podgorice,DanilovgradaiCe-

tinja.

Očitano je 356,57 hiljada

mjernih mjesta ili 92 odsto

ukupnog broja.

Namjernimmjestima koja su

opremljena novim, elektron-

skim brojilima očitano je 99

odsto.

- Ekipe sektora za održavanje

u junu su intervenisale na te-

renu 1,86hiljada puta. Vrijed-

nost radova na održavanju

elektro-energetskih objekata

iznosila je oko 436 hiljada eu-

ra - naveli su izCEDIS.

U junu je na području Crne

Gore najavljen 461 prekid u

napajanju električnom ener-

gijomzbog planiranih radova

namreži.

- Prosječna dužina trajanja

prekida iznosila je oko 3,7 sati

- naveli suoni.

Planirani radovi se izvode u

cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg

napajanja električnom ener-

gijom.

- Tokom juna završeni su oko

132 hiljade eura vrijedni, gra-

đevinski i elektromontažni

radovinauzemljenjuneutral-

ne tačke 10kV u trafostanici

35/10kV Igalo. Završeni su i

radovinaizgradnjitrafostani-

ce10/0,4kVuHercegNovom,

za koju je izdvojeno 66 hilja-

da. Na području Tivta izgra-

đena je trafostanica 10/0,4kV

Vrijes, vrijedna 36 hiljada,

dok je u Perastu završena re-

vitalizacija niskonaponske

mreže koja je koštala 31 hilja-

du eura - pojasnili su iz CE-

DIS-a.

U toku je i izgradnja, 448 hi-

ljadaeuravrijednihobjekata i

mreže, na području Ulcinja,

Bara, Cetinja i Podgorice, od

čega se 75 odsto izdvojenih

sredstavaodnosina izgradnju

infrastrukture na području

ulcinjske opštine.

Na distributivnumrežu je to-

komjunapriključeno488no-

vihkorisnika.

M.P.M.

U junu potrošeno sedamodsto više struje nego umaju

CEDISumrežuuložio436hiljada

PODGORICA

HTP Vektra

Boka završila je drugi kvartal

tekuće godine sa gubitkom

od 217,6 hiljada eura, 1,1 odsto

manjimu odnosu na isti peri-

od prošle godine. Poslovni

prihodi kompanije, za koju

je u srijedu ponovo raspisan

oglas za prodaju dijela nepo-

kretne imovine po ukupnoj

početnoj cijeni od 8,18milio-

na, su u periodu od januara

do kraja juna porasli 5,4 puta

na 360,61 hiljadu. Rashodi su

povećani na 576,59 hiljada

eura.

M.P.M.

Poslovanje Vektra Boke

Uminusu217.600

Poreskauprava

MarinaBar