Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

Politika

PODGORICA

- Zamjenikge-

neralnog sekretaravladaju-

će ruske strankeJedinstve-

naRusijaSergej Železnjak,

koji jebiozaduženzameđu-

narodnu saradnju, podnio je

ostavkuna tudužnost.

O ostavci „nezvaničnog speci-

jalnog savjetnika“ proruske

opozicije u Crnoj Gori izvije-

stio je ruski medij RBK pozi-

vajući se na dva izvora iz Puti-

nove stranke Jedinstvena

Rusija.

Železnjak nije glasao u Dumi

za zakon o povećanju godina

zaodlazakupenziju,bezobzi-

ra na odluku svoje stranke, pa

je to, bio formalni razlog za

ostavku.

SergejŽeleznjakvažiza„port-

parola“ ruskog uticaja na Bal-

kanu, a njegove izjave su često

oštrije i direktnije od zvanič-

nih stavovaKremlja.

Crnogorskoj javnosti posljed-

njihnekolikogodinapoznat je

po direktnom miješanju u

unutrašnjestvarinašedržave i

zapaljivim izjavama koje su

prelazile granicu normalne

političke i diplomatske komu-

nikacije. Bio je žestoki protiv-

nikulaskaCrneGoreuNATO.

Dabi ostvariosvoj cilj –sprije-

čiti našu zemlju da postane

član Alijanse nije birao sred-

stva. Saveznici u tomposlubio

mu jeDemokratski front, kao i

neke druge, manje, proruske

partije.

Železnjak se često susretao sa

liderima ,,prijateljskih strana-

ka“ iz Crne Gore i davao im

instrukcije o načinima djelo-

vanjapa jevažioza ,,nezvanič-

nog specijalnog savjetnika“

tom dijelu crnogorske opozi-

cije.

Poznat je i po skandaloznim

izjavama prije, a naročito po-

slijeoktobarskih izbora2016. i

neuspjelog terorističkog na-

pada na državne institucije

Crne Gore. Posebno se pamti

ona od 15. februara, prošle go-

dine, kada jenazahtijev speci-

jalnog tužioca skinut imunitet

liderima Demokratskog fron-

taMilanu Kneževiću i Andriji

Mandiću.

- Crnogorski režim je na opa-

snom putu da radikalizuje si-

tuaciju u svojoj zemlji. Takva

rušiteljska agonija može da

dovede do najtragičnijih mo-

gućih događaja, zato je neop-

hodno ujedinjenje svih zdra-

vih političkih i društvenih

snaga da bi se spriječila kata-

strofa u Crnoj Gori - rekao je

tadaŽeleznjak.

A i prijetnja bivšem premijeru

MiluĐukanovićujezabilježena.

-UvlačećiCrnuGoruuNATO,

Đukanović samsebi potpisuje

dosta surovu presudu. Čudno

je da on to ne razumije, rekao

jeŽeleznjakgostujućiu„Sput-

njik intervjuu“, 4. aprila.

Pozvao je u Moskvu lidere

opozicionog DF-a Andriju

Mandića i Milana Kneževića,

kojimajeutokusuđenjezapo-

kušaj terorističkog napada 16.

oktobra 2016.Međutimdo tog

susreta nije došlo jer im je sud

ovog sudskogprocesa, oduzeo

putne isprave.

Predpredsjedničke izborena-

govaraojeopozicijudaseoku-

peoko jednogkandidata i insi-

st i rao da se opoz i c i oni

poslanici ne vraćaju u parla-

ment. Umiješao se i u sukob

Demokratskog fronta i Beči-

ćevih Demokrata i pokušao

čakda ihnatjera da se pomire.

NakongeneralaLeonidaRešet-

njikova koji je napustio svoje

dužnosti još u novembru 2016.

godine, odmah pslije nespješ-

nog pokušaja terorističkog na-

pada u Crnoj Gori, ovo je drugi

političar koji je bio „aktivan na

crnogorskom frontu“ i koji ne-

staje sa glavne ruske političke

scene.

Z.DARMANOVIĆ

DANILOVGRAD

-Većinom

glasova, juče jenadrugoj

sjednici SODanilovgrada za

predsjednicuopštine iza-

branaZoricaKovačević, no-

silac liste ,,Zadobrograđana

Danilograda - Pobjednički

DPS-LPMiloĐukanović“

na lokalnimizborima.

-Svakipojedinackojivršivlast

i svaki organ na čijem je čelu

mora znati i polaziti od čin-

jenice da mi i postojimo radi

građana i njihovih potreba,

vodeći računa o starom

crnogorskom moralnom

načelu koje glasi ,,prije svega

budite ljudi“, to jest da nas ra-

zlike ne suprotstavljaju jedne

drugima, negoda ih razumije-

mo. Akobudemo takoprilazili

poslu, uspjeh neće izostati na

dobrobit iDanilovgrada iCrne

Gore - kazala jeKovačević.

Naglasila je da će joj prioritet

biti kadrovska politika pri

čemu će glavni kriterijum za

određeno radno mjesto biti

znanje i sposobnosti.

Za novu predsjednicu opštine

Danilovgradkoja je inačeprva

damakojaćeobavljati tu funk-

ciju, glasali su odbornici

Demokratskepartije socijalis-

ta i Socijaldemokrata.

Osam opozicionih odbornika

bilo je protiv, a tri uzdržana.

Kovačević je saopštila da će u

četvorogodišnjem mandatu

nastojati da još brže razvija

grad i obezbjeđuje nova radna

mjesta.

Zorica Kovačević je na mjesto

predsjednice opštine Dani-

lovgradstiglasapozicijedirek-

torice Kliničkog centra Crne

Gore. Na drugom zasijedanju

lokalnog parlamenta usvojeno

je i niz prijedloga odluka o

imenovanjima, dok jezavršio-

ca dužnosti sekretarske SO

Danilovgrada izabrana Stan-

islava Tanja Bošković koja je i

do sada obavljala tu funkciju.

B.KADIĆ

Zamjenik generalnog sekretara Putinove Jedinstvene Rusije

Sergej Železnjak podnio ostavku

Odlazak „specijalnog

savjetnika“ proruske

opozicijeuCrnoj Gori

Sjednica Skupštine opštine Danilovgrad

ZoricaKovačević

predsjednicaopštine

AndrijaMandić i AnanijeNikićna sastankusaSergejomŽeleznjakom

Transformersi

Piše:

Milorad

PUSTAHIJA

Ovih se dana sve ostrvilo na stranku nazvanu Crnogorska

zato što je napravila koaliciju sa dosadašnjom vladajućom

koalicijom u Budvi i time joj sa svoja tri mandata produžila

život. Problem je što je Crnogorska spasila „koaliciju iz

političkog slivnika“, kako dosadašnju vlast nazva gospodin

Mihović, jedan od osnivača te stranke, koji je, u znak prote-

sta, izašao iz nje.

Zbilja je šišnjarski da crnogorska stranka uđe u koaliciju sa

Frontom i Demokratama, koji su takođe velikosrpska stran-

ka - ali lajt verzija. Misle, možda, bilo je toga i ranije; kao ono

- Narodna sloga – ali je tada to bilo iz časnijih i ozbiljnijih

pobuda. Možda ih je zavaralo to što je i SDP u toj koaliciji.

Da, oni protocrnogorci sa rukom na srcu i domovinom u

srcu. I polivalentna URA takođe, koja je opštila sa svakim ko

se muvao u i oko Skupštine.

Moram priznati da mene ništa više ne može iznenaditi jer

stranke više ne možeš uhvatiti ni za glavu ni za program, ni

za ideologiju ni za rep. Sve se određuju samo prema DPS-u

i to negativno. Možda bi to bilo dovoljno da je DPS neka

određena stranka, a ne želatinozna masa koja u svakom

političkom trenutku mijenja formu i boju i time hipnotiše

opoziciju kao zmija žabu. U stvari, da se ne lažemo, šušta-

nje novca stvara ta hipnotička stanja.

Onda, iznenada, usljed pregrijavanja amorfne kadrovske

mase DPS-a zbog prečestih izbora i međufrakcijskog tre-

nja, iskristališe se u Podgorici nekoliko blistavih kristala,

koji hametice potuku opoziciju i zasluženo budu predlože-

ni za vršenje vlasti. Predvodiće ih dr Ivan Vuković.

Opozicija, naravno, padne u nesvijest, a medijski koncern

„Vijesti“, poznat kao fabrika stranaka, građanskih političkih

pokreta i klastera od NVO služinčadi, krene sa budnicama

agresivnog i treš sadržaja. U jednoj takvoj budnici, potro-

šena trojka sastavljena od ispodcenzusnih mlađanih bardo-

va Abazovića i Rakčevića i gospođice Uljarević, nesuđene

cenzorice političkih emisija Javnog servisa, nekorektno i

neprimjereno napadne Ivana Vukovića.

Još nije ni postavljen, a oni znaju da je neiskusan i, što je

najgore, u dobrim je odnosima sa Đukanovićem. Ne vidim

u čemu je osim u halakanju pomenuta trojka iskusnija, a

intelektualni i akademski nivo im je daleko ispod Vukoviće-

vog. Eto, na primjer, oni ne znaju da je dobar običaj da se

svakoj vladi prilikom postavljenja ostavi rok od 100 dana

nenapadanja. Valjda to važi i za gradsku upravu, jedno-

stavno to je uzansa i čin pristojnosti. Zbog čega je bliskost

sa Bečićem ili sa Oravom i osobljem stranih ambasada pri-

hvatljivija od bliskosti sa Đukanovićem.

Strahovita, ničim realnim izazvana umišljenost i bahatost

političkih goniča iz „Sokratovskog“ koncerna. A nesretni

Sokrat je tvrdio: „Samo znam da ništa ne znam“. Ja tvrdim

da Ivan Vuković ne zna više od Sokrata, jer obrazovani

ljudi, saznajući mnoštvo stvari, otkrivaju koliko mnoštvo

nepoznanica neprestano izvire. Samo mediokriteti zakrče-

nih kognitivnih moždanih resursa umišljaju sveznanje. Ivan

zna što ne zna i angažovaće tim novih mladih ljudi sa Uni-

verziteta i privrede da mu pomognu. A da, i neke sposobne

likove iz kancelarija sa krajeva hodnika gradske administra-

cije, tzv. ad acta kancelarije, u koje su dospjeli jer su imali

časti, i kičmu. I zato što nisu imali uticajne rođake.

Svi ti ljudi štitiće njega i njegov integritet, a on njih i od pri-

tisaka odozgo, štiteći pritom i sebe od depeesovskih Gošo-

vića i Kaluđerovića da ne naprave od njega Bečića.

Zato bi Vukovićev izbor mogao da bude prekretnica, ne

samo za Podgoricu. Da razbijanjem zapečenog kadrov-

skog karakazana u DPS-u stvori preduslove za opšti juriš

mladih, sposobnih i čestitih na Bastilju nesmjenjivih i preza-

služnih DPS-ovaca. Naravno, neće biti lako, ali mora se ura-

diti. Alternativa ovom predviđanju nije sjajna. Može klapiti

stan na dobrommjestu, možda džipa i par stotina hiljada

eura i otići posramljen u zaborav, odnosno u diplomatiju,

kako se zaborav danas zove.

Vukovićev izbor je, suštinski, lagan, samo treba imati petlju

i znanje. Ako ne pristane na crni scenario, i hrabro pogine

za ideale na političkom bojnom polju, može da se vrati

katedri i napravi sjajnu akademsku karijeru. Zato, ,,ne okre-

ći se, sine“ - na ove sadašnje goniče.

Komentar

Veliki je gnijev izazvala vijest o kandidaturi

Ivana Vukovića, javili su se odmahNVO i

mediji goniči. No, Vukovićev izbor mogao je

da bude prekretnica, ne samo za Podgoricu:

da razbijanjemzapečenog kadrovskog

karakazana u DPS-u stvori preduslove za

opšti jurišmladih, sposobnih i čestitih na

Bastilju nesmjenjivih i prezaslužnih

Sa jučerašnje sjednicedanilovgradskogparlamenta

Železnjak se često

susretao sa liderima

,,prijateljskih stranaka“

iz CrneGore i davao im

instrukcije onačinima

djelovanja