Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

Vlade Duško Marković primio

je u oproštajnu posjetu amba-

sadora Republike Bugarske

Mladena Červenjakova.

- Zahvaljujući ambasadoru

Červenjakovu na predanom

radu i posvećenosti unapre-

đenju bilateralnih odnosa

Crne Gore i Bugarske, podršci

našoj zemlji u integraciji u

NATO i a irmaciji Crne Gore

kao naredne članice EU,

premijer je istakao i značajnu

ulogu Republike Bugarske

i premijera Bojka Borisova

lično na politici koja je države

Zapadnog Balkana stavila u

prioritet svog prvog predsje-

davanja SavjetomEU i, pet-

naest godina nakon samita

u Solunu, organizovala novi

samit lidera Zapadnog Balka-

na i EU – navodi se u saopšte-

nju.

R. P.

PODGORICA

– Rede inisanje

odnosa unutar EU i proširenje

trebalo bi da su paralelni pro-

cesi. Za Crnu Goru važno je

ocjenjivanje kandidata isključivo

na osnovu individualnih zaslu-

ga - ocijenio je Ivan Brajović,

predsjednik Skupštine, tokom

razgovora sa rumunskompre-

mijerkom, VasilikomViorikom

Dančilom. Brajović je, kako je

saopšteno iz njegovog kabineta,

kazao da je prva posjeta na tom

nivou snažna potvrda prijatelj-

stva dvije države koje ove godi-

ne obilježavaju 140. godina od

Berlinskog kongresa.

Dančila je saopštila da će prošire-

nje biti visoko na agendi njihovog

predsjedavanja SavjetomEU.

- Rumunija je spremna da snaž-

no i odlučno podrži Crnu Goru

na evropskomputu - kazala je

Dančila, dodajući da je Rumunija

„prijateljska država za koju je

važna stabilnost Zapadnog Bal-

kana“.

I. K.

PODGORICA

–VijećeVišeg

sudauPodgorici prihvatilo

je žalbuSpecijalnogdržav-

nog tužilaštva i potvrdiloka-

znudodvamjeseca zatvora

zaMilanaKneževića, jednog

od lideraDF-a, jernijeot-

kriokojimu je sudija, kako

tvrdi, tražiodeset hiljada

euradaukinepresudupro-

tivnjega zbognapadanapo-

licajca.

- Zatvor traje sve dok Kneže-

vić ne pristane da svjedoči ili

dok njegovo saslušanje posta-

ne nepotrebno ili dok se kri-

vični postupakzavrši, anajdu-

že do dva mjeseca, računajući

oddana i časaprijemauZavod

za izvršenjekrivičnihsankcija

– navodi se u Rješenju, protiv

kojeg se Knežević može žaliti

Apelacionom sudu u roku od

tri dana odprijema rješenja.

APEL

Skupština Crne Gore, shodno

dogovoru Kolegijuma koji se

sastao juče popodne na za-

htjev DF-a, uputila je apel Vr-

hovnom i Ustavnom sudu da

što prije doprinesu rješavanju

situacije vezane za moguće

posljedice najnovije odluke.

- Jednoglasno je dogovoreno

da Skupština uputi apel sud-

skiminstancama, odnosnoVr-

hovnomiUstavnomsudu,dau

okviru svojih nadležnosti što

prijesagledajuidoprinesurje-

šavanju novonastale situacije

vezane za moguće posljedice

najnovije Odluke, odnosno

Rješenja Vijeća Višeg suda od

24. jula 2018. godine u pred-

metu protiv poslanikaMilana

Kneževića–kazaojeIvanBra-

jović, predsjednik parlamen-

ta, nakon sjednice Kolegiju-

ma.

Jedan od lidera DF-a Andrija

Mandić, na čiji zahtjev je pre-

kinutaplenarnasjednicaiodr-

žan sastanak Kolegijuma, po-

ručio je da se „desio brutalan

napad naMilana Kneževića, a

istovremeno napad i na Skup-

štinuCrneGore“.

- Ono što je uradio Viši sud

potpuno je pogrešno i zlona-

mjerno, i u funkciji određiva-

nja zatvora poslaniku mimo

procedura koje propisuje

Ustav–poručiojeMandićiza-

tražio da se Skupština obrati

Ustavnom sudu za tumačenje

da li je prekršen član 86 Usta-

va.

DOMINACIJA

On je pročitao da u članu 86

Ustava piše da se protiv posla-

nika ne može pokrenuti kri-

vični postupak, niti odrediti

pritvor bez odobrenja Skup-

štine, osimako je zatečenuvr-

šenjukrivičnogdjelazakoje je

propisanakaznautrajanjudu-

žemodpet godina.

- Pravosuđe u ovoj situaciji

želi da iskaže potpunu domi-

nacijuuodnosunamajkusvih

vlasti - parlament. Zahvalju-

jući pogrešnomodnosuruko-

vodstva Skupštine, jer ovo ni-

je moglo da se radi dok je

predsjednik Skupštine bio

Ranko Krivokapić koliko god

da imam loše mišljenje o nje-

mu, ali danas jeneko izpravo-

suđa, kao i izTužilaštva, doži-

v i o to da j e par l ament

periferna vlast, iako se jedino

mi biramoodnaroda, a svi oni

u svom izboru su izvedeni –

rekao jeMandić, dodajući da

„dobro zna kako su birane su-

dije i kakav jebioprotekcioni-

zam“.

- Ono što je najgore, tumačeći

Ustav, oni dolaze do zaključka

daUstavčlanom86neštiti po-

slanika u ovoj situaciji, da nje-

gov imunitetuopštenijebitan,

negoda ga onimogu slobodno

povesti u zatvor i držati ga do

dvamjeseca, jernavodnosene

radi o krivičnom postupku –

rekao jeMandić.

On je rekao da je ovo „životno

važeća tema koja će determi-

nisati buduće procese u Crnoj

Gori“.

SAMOODBRANA

Svi poslanici DF-a potpisali su

20. jula izjavuda imaju ista sa-

znanja kao Milan Knežević u

vezi sa ponudom visokopozi-

cioniranog sudije koji mu je,

kako tvrdi, nudio da mu za

iznosoddesethiljadaeurapo-

ništi kaznu zatvora. Izjavu sa

potpisima preostalih 17 posla-

nika DF-a, u kojoj potvrđuju

da imaju ista saznanja kao

Knežević, predali su Vrhov-

nom državnom tužiocu, po-

stupajućem sudiji u postupku

pred Višim sudom i Skupštini

CrneGore.

Osim ovog, političko-pravnog

manevra, izFrontanajavljujui

neke druge poteze, ukoliko

ostane na snazi odluka Višeg

suda.

-Mi smo, kao Demokratski

front, spremili odgovor i plan

samoodbrane. Borićemo sedo

kraja za svoja ustavom zaga-

rantovana prava – kazao je za

televiziju Vijesti Nedbojša

Medojević.

Jedan od lidera DF nije želio

da saopšti detalje najavljenog

,,plana samoodbrane“.

I.KOPRIVICA

PROTOKOL

Marković

primio

ambasadora

Bugarske

Brajović

razgovarao

saDančilom

BURAUPARLAMENTU:

Viši sud prihvatio žalbu Specijalnog državnog

tužilaštva, Skupština traži izjašnjenje Vrhovnog i Ustavnog suda

Kneževićuprijeti

zatvor, DFnajavio

,,samoodbranu“

Tužilaštvo

traži

zatvor i za

Medojevića

Viši suduPodgorici dobio je

zahtjev Specijalnog držav-

nog tužilaštva da se i posla-

nikDF-aNebojšaMedojević

pošalje u zatvor. Odluka će

biti donijeta narednih dana

– potvrđeno je Pobjedi iz te

institucije.

MedojevićjesaslušanuSDT-

u nakon izjave u Skupštini

dajeglavnispecijalnitužilac

Milivoje Katnić povezan sa

farmaceutskom ma ijom.

On je tadaukazaonamono-

polsku poziciju irme Glosa-

riji, koja, kako je rekao, ima

neposrednu podršku od

Katnića, koji jekumvlasnika

te irmeiukojojradičlannje-

goveporodice.

Nakon toga uslijedila je Kat-

nićeva prijava protiv Medo-

jevića,alionpredtužiteljkom

StojankomRadovićniježelio

da otkrije imena osoba od

kojihjedobioteinformacije.

Skupština je uputila

apel Vrhovnom i

Ustavnomsudu da

,,što prije sagledaju

i doprinesu

rješavanju

novonastale

situacije vezane za

moguće posljedice

najnovije odluke“.

DF poručio da je

odluka Višeg suda

„brutalan napad“

na Kneževića i

na parlament, a

NebojšaMedojević

najavljuje ,,plan

samodbrane“

MilanKnežević jučeuSkupštini