Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

Svijet

ATINA–

Šumski požari na

grčkompoluostrvuAtika, u

kojima su stradalenajma-

nje82osobe, avišeod200

jepovrijeđeno, lokalizova-

ni su, saopštile sugrčkeVa-

trogasnebrigade. Uisto

vrijeme, sjevernopredgra-

đeAtine i nekolikoostrva

pogodile supoplave izazva-

ne jakimolujamakoje su

zadesile topodručje. Širom

Grčke juče seosjetilo i ne-

kolikomanjihpotresa.

Spasilačke ekipe i juče su na

područjuAtike tragalezane-

stalima, kojih ima najmanje

200, od kojih je najveći broj

iz priobalnog sela Mati koje

je pretrpjelonajveću štetu.

Od ukupno 720 kuća, koliko

ih se nalazi u tommjestu, vi-

šeod400 jepotpuno ili djeli-

mično uništeno. Istraga o

zvaničnom uzroku 47 poža-

ra, koji sunaAtici izbiliujed-

nomdanu i zakoje se sumnja

da supodmetnuti, i dalje tra-

je. Agencija AP navodi da

Spasioci tragaju za nestalima u vatrenoj stihiji, nove nevolje zadesile Grčku

Nakonpožara, uslijedili

zemljotresi i poplave

grčkavojskaistragusprovodi

koristeći američke vojne

dronove i letilice za nadzor.

Vlada Grčke saopštila je da

će izdvojiti 20 miliona eura

za pomoć ugroženima.

Sadrugestrane, olujnepada-

vine koje su juče pogodile

djelove Grče izazvale su po-

plave na sjeveru Atine i ostr-

vimaTasos iHalkidiki.

Vatrogasno-spasilačka služ-

ba grčke prijestonice saop-

štila jeda jeprimila 140pozi-

va za pomoć i ispumpavanje

vode iz poplavljenih kuća i

poslovnihobjekata.

VAŠINGTON–

Predsjednici

SjedinjenihAmeričkihDrža-

va i EvropskeKomisijeDo-

naldTramp i ŽanKlodJun-

keruspjeli suda se, tokom

sastankauBijeloj kući, dogo-

voreda će zajednički raditi

naukidanjucarina i uklanja-

nju trgovinskihbarijera iz-

međuEvrope i Amerike.

-Ovo jevelikdanza slobodnu i

poštenu trgovinu. Zaista velik

dan – izjavio je američki pred-

sjednikDonaldTrampnakon-

ferenciji za medije nakon sa-

stanka sa predsjednikom

Evropske komisije.

Dogovor

Tramp je izjavio da su se to-

komrazgovora on i Junker do-

govorili da će zajednički raditi

na uklanjanju carina, necarin-

skih trgovinskih prepreka i

subvencijazaindustrijskepro-

izvode,uzizuzetakautomobil-

ske industrije.

- Takođe, radićemo na smanji-

vanju prepreka i povećanju tr-

govine uslugama, hemijskim,

farmaceutskim i medicinskim

proizvodima, kao i sojom. Soja

je velika stvar – naveo je

Tramp.

Prvi čovjekAmerike je dodao i

kako je dogovoreno da Evropa

poveća kupovinu tečnog pri-

rodnog gasa iz SjedinjenihDr-

žava.

- Evropa će biti veliki kupac

našeg tečnog gasa - poručio je

Tramp.

Naveojeikakoriješitiproblem

visokih carina, koje su SAD

uvele za čelik i aluminijum iz

Evropske unije, kao i carina na

američke proizvode, koje je

kao odgovor uvelaEvropa.

Za sada nije poznato da li su

dvojica zvaničnika uspjela da

postignu dogovor kada je riječ

o spornim pitanjima vezanim

zamoguće američke carine na

uvoz automobila izEvrope.

CILJEvI

Predsjednik Evropske komisi-

je Žan Klod Junker je izjavio

kako je dogovoreno da nove

carine neće biti uvođene.

- Bio je to dobar i konstrukti-

van sastanak. Identifikovali

smo oblasti na kojima ćemo

zajedno raditi. Radićemo na

ukidanju carina na industrij-

sku robu, što je bila glavna na-

mjera mog dolaska - izjavio je

predsjednikEK.

Junker je, takođe, poručio da

suEUi SADpartneri i savezni-

ci, a ne neprijatelji, i ocijenio

kako moraju da sarađuju na

početku trgovinskih pregovo-

ra dvije velike ekonomije.

Tramp je novinarima, na po-

četku sastanka sa Junkerom u

OvalnomkabinetuBijelekuće,

rekao da se nada da će postići

pravedan i recipročan trgovin-

ski sporazumSAD i Evrope.

Američki predsjednik je ranije

zaprijetio da će uvesti carine

od25odstonauvozautomobi-

la iz EUu SAD, što bi pogodilo

evropske proizvođače poput

BMW-a i Volksvagena, ali i ja-

panske i južnokorejske auto-

mobilske kompanije.

Predsjednici SAD i EKDonald Tramp i Žan Klod Junker dogovorili

zajednički rad na ukidanju carina između dvije velike ekonomije

Kraj trgovinskog

rataEvrope i SAD?

Tramp je izjavio da su se on i Junker dogovorili da će

zajednički raditi na uklanjanju carina, necarinskih

trgovinskih prepreka i subvencija za industrijske

proizvode, uz izuzetak automobilske industrije

NovinarkiCNN-azabranjenoda

pratiobraćanjeJunkeraiTrampa

Novinarki američke televizijske mreže CNN

Ketlin Kolins zabranjeno je da prisustvuje

zajedničkoj konferenciji za medije predsjedni-

ka SAD Donalda Trampa i Evropske komisije

Žan Klod Junkera, uz obrazloženje da je,

tokomprethodnog sastanka dvojice zvanični-

ka, postavljala neprikladna pitanja.

Ovo odluka izazvala je negodovanje američkih

medija, koji navode kako je time narušeno

pravo na slobodno novinarstvo.

BERLIN-

Kod njemačkog sela Fihtenvalde, 35 kilometara jugoza-

padno od Berlina, izbio je šumski požar, zbog čega su vlasti mje-

štanima naredile da se pripreme za moguću evakuaciju.

Državni zvaničnici Brandenburga saopštili su da bi stanovnici Fih-

tenvaldea trebalo da spakuju odjeću, važna dokumenta i ljekove

uoči moguće evakuacije, prenosi AP.

Požar je izbio u blizini autoputa između Berlina i Lajpciga, a zva-

ničnici su naveli da je vatra već uništila 90 hektara borove šume.

Inače, Njemačka je već danima na udaru visokih temperatura, a

meteorolozi su najavili da će takvi vremenski uslovi još potrajati.

Gore šume i u

Njemačkoj, vlasti

najavileevakuaciju

BEOGRAD-

Viši suduBeo-

graduodbio je zahtjevza re-

habilitaciju srpskogpremi-

jerauvrijemeokupacijeu

DrugomsvjetskomratuMi-

lanaNedića, javio jeTanjug.

Zahtjevom za rehabilitaciju

traženojedaseponištiUredba

Vlade FNRJ kojom je Milan

Nedić proglašen za narodnog

neprijateljainaosnovukojesu

mu oduzeta građanska i imo-

vinska prava.

PostupakzarehabilitacijuNe-

dića iniciran je 2008. godine,

ali je rasprava pred sudskim

vijećem, kojoj prisustvuje i

javnost, počela tek u decem-

bru2015.

Predlagači, među kojima su

Srpski liberalni savjet, Udru-

ženje političkih zatvorenika i

žrtavakomunističkogrežima i

porodicaNedić,pokušalisuda

dokažudaNedić, koji je na če-

lu Vlade nacionalnog spasa

bio od avgusta 1941. do okto-

bra 1944. godine, nije odgovo-

ran za holokaust, osnivanje

logora i masovna strijeljanja u

zemlji.

Nedićeva vlada raspuštena je

4. oktobra 1944. godine, aon je

dva dana kasnije, sa većinom

ministara, prebjegao iz ze-

mlje. Britanci su ga predali ju-

goslovenskim snagama 1. ja-

nuara 1946. godine.

Prema zvaničnoj verziji, Ne-

dić se ubio skokom kroz pro-

zor zatvora Ozne i nikada for-

malno nije optužen, niti

osuđen.

Odbijenzahtjevza rehabilitacijuMilanaNedića

Priredila:

Đurđica ĆorIĆ

Detalj izAtine

ŽanKlodJunker i DonaldTramp

ZAGREB -

Predsjednik Srbije

Aleksandar Vučić izjavio je za

zagrebački Globus da svi Srbi

znaju da je Kosovo izgubljeno,

ali da će on učiniti sve da ,,vrati

što se može”.

- Svi Srbi znaju da su izgubili

Kosovo, ali ja ću učiniti sve što

je umojoj moći da vratim šta

se može, pa da to na kraju ne

ispadne kao potpuni poraz ili

potpuni gubitak, rekao je Vučić

za novi broj nedjeljnika Globus.

On je dodao da ga ,,svi napa-

daju i u timnapadima ne biraju

riječi ni sredstva, ali niko od

njih zapravo ne želi da se pro-

blemKosova riješi”.

- Ako vidimda je nešto dobro

za Srbiju, ja ću to gurati, bez

obzira na posljedice. Vidite da

postižemneke opipljive rezul-

tate, posebno na ekonomskom

planu. Javni dug Srbije se sma-

njuje, teškimmjerama postižu

se opipljivi rezultati. Ali ti koji

misle, i tako se i ponašaju, da se

rak može izliječiti aspirinom, ti

ili loše žele Srbiji ili su budale”,

rekao je Vučić, čija je izjava dio

teksta u kojem se analiziraju

dešavanja na liniji Beograd-

Priština.

Predsjednik Srbije u intervjuu za zagrebački Globus

Vučić: Svi Srbi znajuda

jeKosovo izgubljeno