Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

CrnomGorom

PODGORICA/PLAV

Pred-

sjednikCrneGoreMiloĐu-

kanovićuputio je čestitku

povodomDanaopštinePlav,

predsjednicima opštineOr-

hanuŠahmanoviću i skupšti-

ne IzetuHadžimušoviću,

kao i odbornicimaSkupštine

opštine, svimgrađanima i

učesnicima svečane sjedni-

ce.

Đukanović navodi Plav zaslu-

žujeposebnomjestousvimra-

zvojnimplanovimaCrneGore,

kroz intenzivnu saradnju lo-

kalne i centralne vlasti.

-U prioritetima djelovanja

Vlade je intenziviranje bolje

infrastrukturne povezanosti

Plava s ostatkom Crne Gore,

kroz finalizaciju crnogorskog

dijela trase Plav - Podgorica,

preko teritorije Albanije. Ovo

će ukonačnomobezbijediti da

ljepoteiresursiPlava,buduva-

lorizovani na još bolji način,

čime će se podstaći dalji ra-

zvoj ovogkraja, nesamousmi-

sludostupnijeturističkeponu-

de, već šansama za otvaranje

novih radnih mjesta, koja će

mlade ljude zadržati u svom

zavičaju i time doprinijeti još

svjetlijoj budućnosti - poručio

je predsjednikĐukanović.

Premijer Duško Marković u

čestitki navodi kako mu je po-

sebnozadovoljstvoštopraznik

opštine ove godine dočekuje-

mo u ambijentu ekonomskog

napretka.

- Nakon prošlogodišnje stope

rasta koja je bila jedna od naj-

većih u Evropi, u prvom kvar-

talu ove godine bilježimo na-

stavak trenda ekonomskog

rasta po stopi od 4,5 odsto. Sve

to ne bi bilo moguće da nije

snažnog doprinosa koji suma-

njinski narodi dali brojnimdo-

stignućimaCrneGore, politič-

kim i razvojnim – ističe

premijer u čestitki upućenoj

predsjedniku opštine Orhanu

Šahmanoviću.

Podsjećajući da Plav baštini

tradiciju multinacionalnog

sklada, kaoneraskidivogdijela

državnog identiteta, premijer

navodi da jeVladačvrstoopre-

dijeljena da razvija sjever i

Plav.

Predsjednik Skupštine Ivan

Brajovićučestitikinavodidaje

multietnički, multikonfesio-

nalni i multikulturalni suživot

Plavljana danas, ali i u teškim

vremenima, predstavljao bu-

kvarrazličitostiizkojegsuuči-

le generacije u Crnoj Gori a i

šire, jer su težakživot i potraga

za egzistencijom veliki broj

Plavljana odveli daleko od

svog doma.

-Danas, kada Crna Gora hvata

zamajac demokratskog i pri-

vrednog razvoja, prije svega

ulaskomuNATO i upredvorje

Evropske unije, grad ispod

Prokletijauturističkom,poljo-

privrednom i ekonomskom

smislu biće jedan od važnijih

elemenata u ekonomskom

mozaiku razvoja, prije svega

sjevera, pa i Crne Gore. Povra-

tak ljudi i kapitala na pradje-

dovska ognjišta, prepoznava-

nje i realizacija ideja od

krucijalnogznačajazaprogres

plavske oblasti, uz podršku re-

sornihministarstava, ali i stav-

ljanjem lokalne infrastrukture

u pogon prosperiteta, Plav i

Plavljani zaslužuju da iz dana

u dan i ostvaruju bolji život i

egzistenciju – naveo je Brajo-

vić u čestitki.

T.Č.

Đukanović, Marković i Brajović čestitali

građanima Plava dan njihove opštine

Vladaopredijeljena

da razvija sjever

HERCEGNOVI

Gust dimju-

če se širio sadeponijeTisove

gredenaUblima, nakon što

suvatrogasci lokalizovali po-

žar koji seprethodnogdana

rasplamsao.

PremariječimanačelnikaSluž-

be zaštite i spasavanja Zlatka

Ćirovića, u gašenju je učestvo-

valo 15 vatrogasaca iz Novog

kojima su pomagali vatrogasci

DVD iz Bijele, ukupno sa pet

vozila.

DEŽURSTVA

- U odnosu na preksinoć situa-

cijajemnogobolja,alijošjedim

gust. Riječ je o velikoj površini

HERCEGNOVI:

Vatrogasci dežuraju na deponiji Tisove grede

Čuvajuda sevatra

neproširi na šumu

Ćirović:

Dijelu koji

gori nemože se

prići, a vatra izbija

iz dubine naslaga

deponije smeća.

Riječ je o velikoj

površini na kojoj je

nataloženo smeće,

koje sagorijeva.

Vukićević:

Na

deponiju se

odlažemedicinski,

građevinski i zeleni

otpad, pa čak i

fekalije koje radnici

Vodovoda sakupljaju

sa rešetki pumpnih

postrojenja kolektora

Zbog situacije na deponiji, Vukićević se juče

hitno sastao i sa predsjednikomopštine Steva-

nomKatićem i njegovim saradnicima. Čvrsto

je obećano da će problembiti riješen u roku od

deset dana.

- Već danas će početi sanacija puta od podnožja

deponije, kako bi kamioni mogli prići, a sa gor-

nje strane će deponija biti nasuta šutom - kazao

je Katić.

Ističe i da se prvomora utvrditi kako je došlo do

zapaljivanja deponije.

- Slučaj smo prijavili kriminalističkoj policiji.

Ono što je pozitivna stvar jeste da su pripadnici

Službe zaštite i spasavanja, u nekoliko navrata

tokomprethodna dva dana intervenisali i da

je situacija sada znatno bolja u odnosu na prvi

dan požara. Dogovaramo i sa predstavnicima

mjesne zajednice, kako da se ovakvi problemi

prevaziđu i više ne događaju. U svakom slučaju,

deponija će nastaviti da funkcioniše normalno,

s tom razlikom što će se uspostaviti i vršiti e ika-

snija kontrola odlaganja otpada - kazao je Katić.

Katić:Problemćemoriješitizadesetdana

na kojoj je nataloženo smeće,

koje sagorijeva. Ekipe dežura-

ju, na terenu je jedna ekipa sa

vozilom i dva vatrogasca, da ne

bi vatra prešla izvan deponije.

Dijelu koji gori ne može se pri-

ći. Kamioni koje je angažovala

Čistoća kipuju pijesak - obja-

snio jeĆirović.

Onnavodi da vatrogasci pruža-

ju asistenciju Čistoći i da im je

prioritet da se vatra ne proširi

na obližnju šumu.

-Natapali smo centralni dio što

je bio u plamenu. Ono što gori

ne može da se ugasi, jer se ne

može prići, a vatra izbija iz du-

binenaslagadeponijesmećana

Ublima - kazao jeĆirović.

PROBLEM

Problemnadeponiji trajegodi-

nama, aeskalirao jeposljednjih

mjesec i po. Predsjednik MZ

UbliGoranVukićevićkažedaje

požar na deponiji počeo da ti-

nja 14. juna, da bi buknuo 28.

juna.

-Tada jenešto sanirano,među-

tim, prije dva dana se zapalio

kompletan zeleni otpad koji se

gore odlaže, a vatra se proširila

i na deponiju komunalnog ot-

pada - kazao jeVukićević.

On smatra da je požar podmet-

nut, a da se na deponiju pored

komunalnog, odlaže medicin-

ski, građevinski i zeleni otpad,

pačakifekalijekojeradniciVo-

dovoda svakodnevno sakuplja-

julopatamasarešetkipumpnih

postrojenja kolektora.

UNESKO

Kako navodi, zbog deponije su

dvije seoske crkve, Sv. Gospođe

iSv.Đorđa,2002.godineskinu-

te sa Uneskove liste, a selo izu-

zeto iz zaštićenog Parka priro-

deOrjen.

- Ovo je genocid nad selom. Ri-

ječ jeovelikoj površini, teško je

i odrediti koliko, hiljade kva-

drata. Ljudi su počeli da se vra-

ćaju na Uble, da se bave poljo-

privredom i etno turizmom, ali

ko će doći kada je ovakva situa-

cija - ogorčen jeVukićević.

Ž.K.

DIJELUKOJIGORINEMOŽESEPRIĆI:

Deponija juče

BUKVARRAZLIČITOSTI:

Plav

NIKŠIĆ

Par rasnih konja laganimhodomprošao je juče

pored Osnovne škole ,,Luka Simović“. Mališani koji su se igrali

u dvorištu uživali su u nesvakidašnjemprizoru, a njihovi stariji

sugrađani telefonima su hvatali kadrove.

Dan ranije, kažu prolaznici, konji su prošli kroz centar Nikšića.

S. D.

Foto-bilješka iz Nikšića

Konji prošetali gradom

KOLAŠIN

Psi lutalice zaklali

sudvijeovcena livadi Vukiće-

vac, graničnomdijelu između

selaDrijenak i Blatina.Mještani

pretpostavljajuda surazjareni

psi, prijedvadana, došli odpri-

hvatilišta zapsekoji senalazi u

seluPlana, preko rijekePlašni-

ce i nijemnogoudaljenodVuki-

ćevca.

- Psi se okupljaju oko azila, poku-

šavajućidadođudohrane iodgla-

di postaju agresivni. Već su na-

padnute krave na susjednom

imanju,anaredniputmoguiljudi.

Problem sa prihvatilištem treba

hitnoriješiti, inačećeštetabiti ve-

ća - ističumještani.

Na njihove tvrdnje, preko druš-

tvenihmreža, reagovala je vlasni-

caprihvatilištaDanijelaVuksano-

vić.

-Ovo jenastavakhajke koja se vo-

di protiv mene, iako mi je jedina

namjera da pomognemživotinja-

ma. Oni koji drže ovce treba da

imaju pse koji čuvaju stada, a zna

se da ovce najčešće napadaju

izgladnjeli lovački psi –objavila je

Vuksanović naFejsbuk stranici.

Dr. P.

KOLAŠIN:

Životinje lutalice ponovo prave štetu

Čiji psi kolju

ovcenaBlatini

HITNORIJEŠITIPROBLEM

PRIHVATILIŠTA:

Zaklaneovce