Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

CrnomGorom

CEDIS

Radovi u

13 opština

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 8:30 do 14:30

sati selo Kuti.

Berane:

od 10 do 12 sati Beran-

selo, Dolac, Lužac, Buče, Vinic-

ka, Rijeka Marsenića, Trepča,

Navotina, Lukin Vir, Šekular,

Crni Vrh, Praćevac, Bastahe,

Lubnice, Vuča, Glavaca, Kuri-

kuće i katun „Jelovica“; od 8 do

14:30 sati dio sela Lužac, Buče,

Vinicka, Rijeka Marsenića,

Trepča, Navotina, Lukin Vir i

Šekular.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati

Kameno Polje i Loznice.

Cetinje:

od 9 do 14 sati naselje

Gruda; od 9 do 14 sati Poseljani,

Njive, Zaštek i Čukovići.

Herceg Novi: od 9 do 12 sati

Žanjice; od 10 do 12 sati Klin-

ci, Mrkovi, Brguli, Zambelići,

Mirišta, Tići, Radovanići i Ponta

Veslo (Luštica); od 9 do 10:30

sati dio naselja Rose.

Kolašin:

od 9 do 14 sati Morač-

ko Trebaljevo, Vočje, Mioska,

Raško, Dragovića Polje, Starče,

Redice, Bojići, Svrke i Ljevišta.

Mojkovac: od 9 do 13 sati Sela;

od 8 do 18 sati Slatina, Donja

Polja, Krašića strana, Javorje -

zbog ugradnje novih brojila.

Nikšić:

od 10 do 12 sati Miolje

Polje; od 8 do 19 sati ulice Par-

tizanski put i Janka Vukotića,

kao i dio Rastoka.

Petnjica:

od 8:30 do 14:30 sati

dio sela Trpezi.

Pljevlja:

od 8 do 17 sati Bitine,

Palež, Lever Tara, Glibaći,

Bobovo, Ograđenica i Krće.

Rožaje:

od 9 do 17 sati područ-

je Biševa i Bašče i industrijska

zona na području Zeleni.

Šavnik:

od 10 do 15 sati Bare.

Žabljak:

od 10 do 13 sati naselje

Pećica ograde, hoteli „Durmi-

tor“ i „Jezera“, Ivan Do i pum-

pno postrojenje za vodu.

M.N.

PODGORICA/GUSINJE

–U

prošlogodišnjim ,,Danima

iseljenika“ koji suodržani u

Petnjici učestvovalo jeviše

stotina ljudi, pomojoj pro-

cjeni između800 i 1000. Ka-

ko je svakojmanifestaciji

potrebnovrijemeda zaživi,

naovogodišnjoj uGusinju

očekujemo i veći broj - kaže

direktorUprave zadijaspo-

ruPredragMitrović.

,,Dani iseljenika“ je državna

manifestacija koja je uvedena

Zakonomo saradnji Crne Go-

re sa iseljenicima i koja oku-

plja dijasporu iz svih krajeva

države.

- Kao organizator, Uprava za

dijasporu i opština Gusinje

imaju najave od velikog broja

iseljenika koji nijesu iz Gusi-

nja, ali će 30. jula biti tamo, da

nam se pridruže i učestvuju u

programu koji smo pripremili

- kažeMitrović.

ZBLIŽAVANJE

Direktor Uprave za dijasporu

objašnjava da su takva okup-

ljanja od velikog značaja za

naše iseljenike.

- Prvo, zato što se radi o tradi-

ciji koju i na ovaj način pred-

stavljamo i njegujemo, a dru-

go,štosutadaljudiizdijaspore

na godišnjem odmoru u zavi-

čaju. Često, iako imaju interes,

naši iseljenici nemaju vreme-

na da posjete državne organe,

predstaveseilidobijuodgovor

na pitanja koja ih interesuju.

Takođe, i matična zemlja ne-

ma često priliku da predstavi

mogućnosti koje nudi, niti

projekte koje realizuje, a

usmjereni

sunadijasporu.Za

-

to ovakva okupljanja omogu-

ćuju i širenje mreže i poznan-

stava između predstavnika

organizacija naših iseljenika

širom svijeta, ali i mogućnost

dasesretnusapredstavnicima

nadležnih državnih i lokalnih

organa i dobiju odgovore na

pitanja koja ih interesuju

- kažeMitrović.

Okupljanja su, dodaje on, bit-

na i za mlađu generaciju koju

jezamatičnuzemljupotrebno

vezati i na njima pristupačan i

interesantan način, kao što su

škole idruženjeuprirodi ikul-

turno-zabavni program.

- Ako želimo jaku dijasporu, a

tome teži svaka država, mora-

mo ih upoznati, napraviti pri-

liku da oni upoznaju nas i mo-

gućnosti koje nudimo. Radi se

o zajedničkom interesu mati-

ce i svihpripadnikadijaspore i

otuda je, vjerujem, ova mani-

festacija već prilikomprve re-

alizacijeizazvalatolikointere-

sovanje i posjećenost - kaže

Mitrović.

BOGATPROGRAM

On kaže da je pripremljen bo-

gat program.

-Ujutarnjimsatimaplanirana

jeceremonijabratimljenjaop-

ština Gusinje i Peć, inicirana

na neki način i od naše zajed-

nice na Kosovu, a realizovana

uz pomoć naše ambasade u

ovoj zemlji. Zatim, unovoj sali

Skupštine opštine Gusinje or-

ganizujemo okrugli sto na te-

mu ,,Uloga i značaj dijasporeu

perspektivi razvoja Crne Go-

re“nakomeće, osimpredstav-

nikanadležnihorgana iz obla-

sti prosvjete, ekonomije,

vanjskih poslova i privrede,

aktivno učestvovati i pred-

stavnici dijaspore. U popod-

nevnim satima na gradskom

stadionu planirana je utakmi-

ca ,,dijasporaca“ i ,,zavičaja-

ca“, a u večernjim centralna

proslava koja će se održati na

platou ispred OŠ „Džafer Ni-

kočević“kojojćeprisustvovati

brojne ličnosti iz javnog i poli-

tičkog života Crne Gore i koju

će pratiti kulturno-zabavni

program. Sjutradan, 31. jula, u

KulturnomcentruGusinja bi-

će izvedena predstava „Mi-

rovnamisija“ - kažeMitrović.

Porgram se ne odvija samo u

Gusinju, pa će se amaterska

sportska manifestacija ,,Mon-

tenegrin World Games“ odr-

žati uPodgorici.

MINORNI TROŠKOVI

Mitrović ističe da je Uprava

organ koji je osnovan da na

najboljimogućinačinodgovo-

ri na potrebe iseljenika i sma-

trada rezultati i reakcijedijas-

poreupotpunostiopravdavaju

iznos koji izdvajaju za organi-

zovanjemanifestacije.

- Ne radu se o velikom iznosu,

najveća stavka je organizacija

Ljetnje škole „CrnaGoramoja

postojbina“, čiji je značaj, svr-

ha i cilj neupitan. Sve ostalo su

minorni troškovi, koje dijeli-

mo sa opštinomGusinje, uod-

nosunabroj ljudi koji jeuklju-

čen - objašnjava Mitrović,

ističući da su na pomoći za re-

alizacijuprogramamanifesta-

cije ,,Dani iseljenika“ zahvalni

i opštinamaPodgorica,Nikšić,

Ulcinj, BijeloPolje i Gusinje.

Manifestacija je prošle godine

organizovana prvi put. Doma-

ćin je bila Petnjica. Mitrović

kaže kako je namjera Uprave

dasusretipostanutradicional-

ni.

- Planiramoda se ,,Dani iselje-

nika“ svakegodineorganizuju

u nekoj od opština koju karak-

teriše veći procenat ljudi koji

susvoj život ili dionjegavezali

za inostranstvo - ističeMitro-

vić.

M.NIKIĆ

Gusinje od ponedjeljka domaćinmanifestacije Dani dijaspore

Očekujuvišeod

1.000 iseljenika

Ljetnja

škola jezika

i kulturena

Ivanovim

Koritima

U okvirumanifestacije

,,Dani iseljenika“ orga-

nizuje se i ljetnja škola

jezika i kulture Crne Gore,

namijenjena djeci naših

iseljenika. Škola koja nosi

naziv „Crna Gora moja

postojbina“ održava se na

IvanovimKoritima od 20.

do 30. jula, a ove godine

pohađa je 60mališana

naših iseljenika iz Albani-

je, Argentine, Srbije, Fran-

cuske, Slovenije, Make-

donije, Velike Britanije,

Švedske, Španije, Bosne i

Hercegovine.

Ako želimo jaku dijasporu, a tome teži svaka država, moramo ih upoznati,

napraviti priliku da oni upoznaju nas i mogućnosti koje nudimo. Radi se o

zajedničkom interesu i otuda je, vjerujem, ovamanifestacija već prilikomprve

realizacije izazvala toliko interesovanje i posjećenost - kaže PredragMitrović

ZNAČAJNISUSRETIISELJENIKASAMATICOM:

SaprošlogodišnjemanifestacijeuPetnjici

60

mališana naših iseljenika izAlbanije,

Argentine, Srbije, Francuske, Slovenije,

Makedonije, Velike Britanije, Švedske,

Španije, Bosne i Hercegovine pohađa

školu „CrnaGoramoja postojbina“

PredragMitrović

Odnijeli

klupe i

štafelaj

KOTOR

-Šestmuškaraca,ucikzore,zamanje

od 30 sekundi odnijeli su klupe i štafelaje koji

su se nalazili ispredKulturnog centra ,,Nikola

Đurković“. Snimak na kojem je zabilježena,

kako navode ,,organizovana akcija“, ta usta-

novaobjavilajenasvojojFejsbukstranici.

-Dragiprijatelji,imateprilikudaviditešesthra-

brih i snažnih muškaraca u organizovanoj

akciji krađe klupe i štafelaja ispredKulturnog

centra, učetiri sataposlijeponoći. Zahvaljuje-

mo se savjesnim sugrađanima na ustuplje-

nomsnimku-navelisuuopisusnimka.

C.G.

ORGANIZOVANAAKCIJA:

Kadrovi sa snimka

KOTOR:

Ponoćna akcija ispred Kulturnog centra