Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

Bivši premijer Igor

Lukšić juče jeu svojstvu svjedokau

Specijalnomtužilaštvu saslušanna

okolnosti garancijekoju je 2010. go-

dinepotpisaona imedržavnepomo-

ći od4.000.000eurapreduzeću

„MelgoniaPrimorka“ izBaradok je

biona čeluMinistarstva finansija.

Potpis na spornu garanciju Lukšić je

stavio na osnovu zaključka Vlade, do-

nijetog na osnovu nezakonitog rješe-

nja Komisije za dodjelu državne po-

moći.

GARANCIJA

StavTužilaštva jeda jedržava osimče-

tvoromilionskešteteuovomslučajuna

indirektan način oštećena za još

15.000.000 eura.

Specijalno državno tužilaštvo je prije

nekoliko dana odustalo od krivičnog

gonjenjapredsjednika i članovaKomi-

sije za kontrolu državne pomoći među

kojima je i Predrag Stamatović, bliski

saradnik Lukšića u vrijeme potpisiva-

nja sporne garancije.

Prema nezvaničnim saznanjima, oni

su ranije tvrdili da je od Ministarstva

poljoprivrde iniciranprijedlogzaodo-

bravanjepomoći kompaniji „Melgonia

Primorka“.

Istakli su da nijesu imali mogućnost

nikakve kontrole dostavljene doku-

mentacije vezano za ovaj slučaj, te da

su radili sve po zakonu i propisanim

procedurama.

Naveli su i da mišljenje Komisije nije

biloobavezujućezaVladukoja jeodlu-

čilada se4.000.000eura isplati predu-

zeću „MelgoniaPrimorka“.

Iako je odustala od krivičnog gonjenja

devet državnih službenika, tužiteljka

Mira Samardžić nije odustala od go-

njenja osnivača preduzeća „Melgonia

Primorka“NebojšeBoškovića,njegove

bivše supruge i vlasnice kompanije,

,,Krismatrejd“BiljaneBošković, izvrš-

nogdirektora,,,Promorke“izBaraSve-

tozara Markovića koji su sa Tužilaš-

t vom dogovor i l i sporazumno

priznanje krivice ali još nijesu stavili

potpis na taj dokument.

Takođe, status okrivljenih u ovom

predmetuidalje imajuizvršnidirekto-

ri preduzeća „Melgonia Primorka“

Vinko Marović i bivši direktor NLB

bankeČrtomirMesarčić.

Prema navodima iz naredbe za istragu

Specijalnog tužilaštva, Bošković se te-

reti da jezajednosabivšimdirektorom

NLB banke Črtomirom Mesaričem,

2008. godine osmislio kriminalni plan

da se preko njegovih firmi ,,Krisma

trejd“, ,,Krisma motors“ i ,,Melgonija

Primorka“, u programiranom stečaju

,,Primorke“, kupi imovina tog predu-

zeća popovoljnimuslovima.

DOGOVOR

Naime,BoškovićjeudogovorusaMesa-

ričem, formirao fiktivno preduzeće na

Kipru ,,Melgonia holding limited“. Ova

kompanija osnovala je preduzeće u Cr-

noj Gori ,,Melgonia“ koje je preuzelo

obaveze kompanija ,,Krisma trejd“ i

,,Krisma motors“ koje su kupile barsku

kompaniju „Primorka“.

Kupovina ,,Primorke“ se finansirala iz

kredita koji je 2010. godine obezbijedila

NLBbanka,azahvaljućineistinitimpri-

kazanim finansijskim stanjemu predu-

zećima ,,Krisma trejd“ i ,,Krisma mo-

tors“iprikazivanjemdaćesenamjenski

kredit koristiti za oživljavanje proi-

zvodnje u ,,Primorci“ i isplatu obaveza

radnicima. Kredit je isplaćen i na osno-

vu zaključka Vlade o reprogramu pret-

hodnogdugaiakozahtijevnijebiousvo-

j en n i t i s u s r ed s t va ko j im s e

reprogramira dug prošla proceduru

dodjele državne pomoći.

Osimovih garancija, založena je i cjelo-

kupna imovina ,,Primorke“ objekti,

opremaizemljištepovršine66.000kva-

dratakojejeustvariuvlasništvudržave.

Pošto kredit nije vraćan uredno, banka

je aktivirala garancije i hipoteku i na taj

načinpostalavlasnikzemljšta, opre-

me i objekatabivše ,,Primorke“u

vrijednosti od 15.000.000 eura,

kao i Vladine garancije u izno-

suod četirimiliona eura.

Premanavodima izNared-

be za pokretanje istrage,

Svetozar Marković je

po nalogu Boškovića,

pomogao da se

sprovede krimi-

nalan plan koji su osmislili Mesarič i

Bošković. Nakon što je preuzeo ,,Pri-

morku“, Bošković je SvetozaraMarko-

vićapostavio za izvršnogdirektorau toj

barskoj kompaniji. Sa

te pozicije, on je

trebao da obezbi-

jedi nesmetano

uvođenje ,,Pri-

morke“ u una-

prijed planirani

stečaj.

B.R.

AFERA „PRIMORKA“:

Tužilaštvo prikuplja dokaze o zloupotrebama prije osamgodina

Saslušan Igor Lukšić

usvojstvusvjedoka

DANILOVGRAD

Ljubomir

Popović (52) iz Danilovgrada

uhapšen je zbog sumnje da je

pokušao da ubije sugrađanina

Lazara Đurovića (21).

Kako saznajemo, policija je

o događaju obaviještena od

Hitrne medicinske pomoći.

Đurović je primljen sa ubod-

nom ranomu stomaku. Policija

sumnja da je Popović na njega

u četvrtak oko dva sata poslije

ponoći nasrnuo nožem. O

događaju je obaviješteno Više

državno tužilaštvo.

M. Ž.

Danilovgrađanin

nožemnasrnuo

na sugrađanina

PODGORICA

B. Č. (27) pro-

nađen je mrtav u ulazu zgrade

u Bloku pet. Kako nam je

nezvanično saopšteno iz poli-

cije, na tijelumladića nijesu vid-

ljivi tragovi nasilja. Obdukcioni

nalaz će pokazati uzrok smrti.

A. G.

Pronađeno

tijelomladića

uulazuzgrade

uBlokupet

PODGORICA

Ministarstva

unutrašnjihposlova će i una-

rednomperioduraditi na ja-

čanjukapaciteta za efikasnu

borbuprotivorganizovanog

kriminala i svihvidova teškog

kriminala, uključujući i bor-

buprotiv trgovine ljudima,

poručio jedržavni sekretaru

ovomresoruDraganPejano-

vić.

On se juče, kako je saopšteno iz

MUP-a, sastao sa šeficomMisi-

jeOrganizacijezabezbjednosti

saradnju u Evropi (OEBS) Ma-

risDavije i njenomnovoizabra-

nom zamjenicom Siv Ketrin

Letro.

- Kvalitetna saradnja između

MUP-a i OEBS-a ostvarena u

prethodnomperiodu preporu-

ka su i za nove projekte – napi-

sano je u saopštenju.

UMUP-u će se, kako je konsta-

tovano na sastanku, fokusirati i

na donošenje novog zakona o

unutrašnjim poslovima, reor-

ganizaciju, kao i na oblast

upravljanja ljudskim resursi-

ma.

- Ministarstvo unutrašnjih po-

slovaiunarednomperiodumo-

že računati na punu podršku

OEBS-a u svjetlu integracionih

procesa na putu ka Evropskoj

uniji, naročito na planu ispu-

njavanjamjerilaizpoglavlja23i

24–poručila jeDavije.

J.B.

BIJELOPOLJE

Policija u BijelomPolju uhapsi-

la je S. P. (36) zbog sumnje da je iz ugostiteljskog

objektu „Ćelo“ u Lješničkoj ulici ukrao pazar.

Kod osumnjičenog je pronađeno 400 eura i

torba sa alatom koji je koristio pri obijanju. O

događaju je obaviješten tužilac koji je naložio da

se S. P. uhapsi i privede zbog sumnje da je poči-

nio krivično djelo teška krađa.

C. H.

BIJELOPOLJE:

Rasvijetljena krađa

Izkafaneodniopazar

BAR

I. P. (49) iz Bara uhapšen je jer je navodno

proganjao i prijetio sugrađanki sa kojom je bio u

emotivnoj vezi.

Djevojka je to prijavila policiji i kazala imda joj I. P.

prijeti od novembra 2017. godine. Ispričala je kako

je I. P. uporno zove, prijeti i vrijeđa je, jer ona odbija

da obnovi vezu sa njim.

Policija je nakon njene prijave pretresla stan I. P. u

kojem je pronšla oko 70metaka za pištolj za koji

nije imao dozvolu i tri detonatorske kapisle. Protiv

njega podnijeta je krivična prijava zbog nedozvolje-

nog držanja oružja i eksplozivnihmaterija.

C.H.

Krivična prijava protiv Baranina

Osumnjičenda jeproganjao

i prijetiosugrađanki

Bar

Državni sekretar MUP-a sastao se sa še commisije OEBS-a

Pejanović:

Jačaćemo

kapacitetezaborbuprotiv

organizovanogkriminala

ODLIČNASARADNJA:

Sa sastanka

ZgradaTužilaštva

PODGORICA

Viši sud u Pod-

gorici potvrdio je optužnicu

Višeg državnog tužilaštva u

Podgorici protiv okrivljenih V.

R., T. R. i I. R., zbog razbojništva

koje su počinili 28. septembra

2017. godine, oko 15.00 , u

naselju Gornja Gorica.

Oni su, kako se navodi u saop-

štenju, od Đ. K. ukrali zlatni

lanac, i sebi pribavili protiv-

pravnu imovinsku korist od

1.166 eura.

C. H.

Potvrđena optužnica

protiv tri osobe

Sudi imse

zbogkrađe

zlatnog

lanca

Igor Lukšić