Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

Crnogorskim

novinarimaograničena je

mogućnost dakontrolišuone

koji imaju institucionalnu

moć, zbog čega jenovinar-

stvodanas prednajvećim

mogućimizazovima, poruče-

no je, izmeđuostalog, juče iz

EUinfocentra gdje jeMANS

organizovaododjelu tri na-

grade zapričenastalekori-

šćenjemZakonao slobod-

nompristupuinformacijama.

Iz ove nevladine organizacije

istaknuto je da kroz razne na-

grade pokušavaju da pomognu

novinarima i podstaknu ih na

istraživanje, a žiri u sastavu:

profesorica FPN-a u Beogradu

Snježana Milivojević, pred-

sjednik Skupštine NVOMedia

centar Duško Vuković i novi-

narka KRIK-a Bojana Jovano-

vić, ocijenio je da je, od devet

pristiglih priča na konkursu,

najbolja ona koju je uradila

freelance novinarka Sanja Ra-

šović - „Ulcinj: pred vratima iz-

bori i tužioci“.

Milivojević je ocijenila kako je

taj tekst izuzetnodobar.

(NE)ODGOVORNOST

Rašović je, osvrćući se na uslo-

ve u kojima rade istraživački

novinari, kazala da je riječ o

ambijentu straha i u smislu

strahovanja za ličnu bezbjed-

nost i bezbjednost svojih fami-

lija.

- I pored dokazanih zloupotre-

badosadanijesmoimalipriliku

da vidimo da državni organi na

profesionalan i odgovoran na-

čin reaguju–kazala je ona.

Druga nagrada pripala je novi-

naru Pobjede Jovanu Nikitovi-

ću za serijal priča o Narodnom

muzeju Crne Gore, aMilivoje-

vić jeobjasnilada je riječ ovan-

serijskom istraživačkom i ana-

litičkom naporu, podsjećajući

da jeonsačinioserijuod27 tek-

stova,podijeljenihutrigrupe,u

kojima je naš novinar ispričao

kako je iz crnogorskog muzeja

nestalovišeod14.000ekspona-

ta. Posebno važno je, prema

njenim riječima, da je obratio

pažnju na nešto što je izmicalo

pažnji javnosti.

- Ovo je napor vrijedan nagra-

de, ali je riječ o seriji tekstova i

ona je utoliko i autoru pružila

više mogućnosti nego pojedi-

načni tekstovi sa kakvim su

konkurisali drugi autori, to je

bio glavni razlog što je nagrada

dobila drugo mjesto – njeno je

pojašnjenje zašto je ovaj serijal

zavrijediodrugunagradu.

Nikitović je, zahvaljujući na

priznanju, naveoda je cilj istra-

živačkihpriča da u jednomtre-

nutku natjeraju državu i odgo-

vorne ustanove i organe da

budu odgovorniji, da se pokre-

nu i da na mnogo transparen-

tniji način ispravljaju greške

koje su za sobomostavili.

PORUKE

Govoreći o odnosu državnih

službenika prema istraživač-

kimpričama, ukazao je na pro-

bleme sa kojima se suočavao,

navodeći primjer funkcionera

koji ga je pozvao nakon prva

dva serijala.

- Prvo štomi je rekao: ,,Vaše pi-

sanjenanijelo jeogromnuštetu

Ministarstvu kulture, Narod-

nommuzeju, jer je poljuljano

povjerenje u sistem, ali ja po-

štujem Vaš rad“. Tu sam bio

iznenađen… Trudio se da me

ubijedi kako jenamjera svih tih

organa da se dođe do istine…Sa

druge strane, kada sam im tra-

žio dokumentaciju, za doku-

menta za koja znamda su neg-

dje napravljena, ponekad sam

dobio odgovore da ih nema…A

onda, poslijepretraga, kadabih

našao i broj pod kojim su zade-

vedeni, odjednomu narednom

krugu bi stizali ti dokumenti –

ispričao jeNikitović.

Dok je radio serijal, u toku se-

dam-osammjeseci, prema nje-

govim riječima, bilo je i ,,dosta

pritisaka“.

- Mojim urednicima su stizale

SMS poruke: ,,Opet ovaj vaš sa

zahtjevomza slobodan pristup

informacijama.Da

li onznako-

liko mi imamo posla, da mi ne-

mamo ljudi…“ Nastavili smo da

radimo svoj posao i čekali smo

informacije.U99odstoslučaje-

va smo ih dobijali i pored ra-

znihopisa i pričakakoće treba-

ti kamioni, jer sam tražio

nekoliko hiljada stranica, a oni

nemaju digitalizovanu doku-

menatciju.Svedamedemotivi-

šu, da zaboravimna to i pokre-

nem ikakav postupak ukoliko

ne dođe do pozitivnog odgovo-

ra na zahtjev za slobodan pri-

stup informacijama… - rekao je

on.

Dobrom pričom na MANS-

ovom konkursu, ocijenjen je i

tekst novinarke Vijesti Mile

Radulović - ,,Zakon ćutanja o

neustavnom prisluškivanju“.

Ona je ukazala u kojoj mjeri je

pravo na privatnost ugroženo i

u kojoj mjeri je olakšano krše-

njepravanaprivatnostnezako-

nitim radnjama institucija koje

su zadužene da štite topravo.

N.Đ.

PODGORICA

Ministarstvo i Sin-

dikat prosvjete formiraće zajed-

ničku radnu grupu koja će pripre-

miti prijedloge izmjena i dopuna

granskog kolektivnog ugovora i

njegovo usklađivanje sa Zakonom

o zaradama zaposlenih u javnom

sektoru, u dijelu koji se odnosi na

koe icijent zarade zaposlenih u

prosvjeti.

To je dogovoreno na sastanku

predsjednika Sindikata Zvonka

Pavićevića, članova izvršnog

odbora te radničke organizacije i

ministra prosvjete Damira Šeho-

vića.

Na sastanku je, kako je saopšteno

iz Sindikata prosvjete, zaključeno

da je nastavak dobre saradnje

socijalnih partnera ključan za

dalju a irmaciju položaja prosvjet-

nih radnika, njihovog statusa i

ugleda koji impripada u društvu.

- Kada je riječ o usklađivanju

odredbi granskog kolektivnog

ugovora za oblast prosvjete sa

Zakonomo zaradama zaposlenih

u javnom sektoru, u dijelu koji se

odnosi na koe icijent zarade zapo-

slenih u prosvjeti, dogovoreno je

da se formira zajednička radna

grupa koja će pripremiti prijed-

loge izmjena i dopuna granskog

kolektivnog ugovora za oblast

prosvjete i njegovo usklađivanje

sa zakonom - rekli su iz Sindikata.

Na sastanku je ogovoreno da se,

u skladu sa dobrompraksom iz

prethodnih godina i mogućnošću

koja predviđa odredba kolektiv-

nog ugovora, zaposlenima u pro-

svjeti isplate jubilarne nagrade za

deset, 20, 30 i 40 godina radnog

staža u obrazovanju.

Sagovornici su se saglasili da je

saradnja ministarstva i sindikata

plodotvorna, što se pokazalo i

prilikom angažovanja zajedničkih

radnih grupa, sastavljenih od

predstavnika ministarstva, aktiva

direktora i sindikata, pri čemu je

najvećembroju nastavnika obez-

bijeđen pun fond časova.

- S timu vezi procjene su da je

nekoliko stotina koleginica i

kolega širomCrne Gore dopunilo

normu (od čega je samo u Pod-

gorici taj broj 179). Nakon drugog

upisnog roka u srednjim školama

postoji mogućnost da se malom

procentu nastavnika koji je ostao

bez pune norme ona dopuni -

navodi se u saopštenju.

Dogovoreno je da se zajednički

potraži održivo rješenje za tran-

sformaciju ugovora na određeno

na ugovore na neodređeno vrije-

me, što će biti predmet posebne

pažnje u narednomperiodu.

- Predstavnici Sindikata prosvjete

ponovili su zahtjev za umanjenje

norme časova nastavnicima u

srednjim školama kako bi im se

lakše obezbijedila norma, a isto-

vremeno obezbijedila ravnoprav-

nost sa kolegama u osnovnim

školama - kazali su iz Sindikata.

N. K.

PODGORICA

Na sjednici

skupštineStrukovnogodbo-

ravatrogasaca-spasilacaCr-

neGore jednoglasno je reiza-

brandosadašnji predsjednik

odboraRatkoPejović.

Izabran je novi izvršni odbor

koji čine pored predsjednika

Strukovnog odbora i Nikola

Đuranović, Radenko Pejović,

Zdravko Blečić, te predstavnik

preduzetnih jedinica Goran

Pečurica.

Sjednici su, pored članova

skupštine, prisustvovali pot-

predsjednik Sindikata uprave i

pravosuđa Saša Šimun i sekre-

tar Predrag Spasojević.

Skupština je jednoglasnousvo-

jila detaljan izvještaj o radu

Strukovnog odbora vatrogasa-

ca-spasilaca za period od nje-

govog formiranja jula 2017. go-

dine do jula 2018, sa posebnim

osvrtomnaučešćeuraduradne

grupe za iznalaženje održivog i

najoptimalnijeg mogućeg mo-

dela za penzionisanje vatroga-

saca-spasilaca.

Šimun i Spasojević upoznali su

ovotijeloioizmjenamaZakona

o PIO, zaradama zaposlenih u

javnom sektoru, te planovima

racionalizacije i optimizacije

zaposlenihu javnomsektoru.

Dogovoreno je da se definišu

naredni koraci u svjetlu najno-

vijih izmjena zakona o PIO, a o

čemu će biti riječi na narednoj

sjednici skupštine 2. avgusta.

N. K.

ommilion eura

šenja

štu

Jedan od uslova, kako se

moglo čuti juče na info

danu, je da se naučno-

istraživačke ustanove,

ustanove visokog obrazo-

vanja, privredni subjekti,

inovaciono-preduzetnički

centri, poslovni inkubatori,

koji se mogu prijaviti na

konkurs, moraju prijaviti

u Registar inovativnih

organizacija Ministarstva

nauke.

Kako su Pobjedi rekli iz

ovog resora, registar su

pokrenuli paralelno sa

objavljivanjem konkursa.

Registar

inovativnih

organizacija

- Ako ne prođete, nemojte se

obeshrabriti. Evaluatori ćepi-

sati detaljna obrazloženja, pa

iskoristitenjihovepreporukei

pokušajeteunarednomciklu-

su–poručila jeBarjaktarović-

Lanzardi.

KOMPANIJE

U fokusu je, kako je rečeno,

privredni sektor, štopodrazu-

mijeva da svaki projekat, pa i

oni čiji nosioci budu naučno-

istraživačke ustanove moraju

biti u partnerstvu makar sa

jednomkompanijom.

- Cilj je razvoj inovacija koje

imaju veliki komercijalni po-

tencijal – objasnila je Barjak-

tarović-Lanzardi.

Tematskiprioritetiprograma

su energija, poljoprivreda i

hrana, zatim održivi razvoj i

turizam, informaciono-ko-

munikacione tehnologije,

medicina i zdravlje ljudi i no-

vi materijali, proizvodi i ser-

visi.

- Privredni subjekat moći će

dapodnesevišeodjedneapli-

kacije i kao nosilac projekta i

usvojstvupartnera, i dadobi-

je više od jedne aplikacije i

partnerstvo na više projekata

– istakla je Barjaktarović-

Lanzardi.

Konkurs će trajati do 24. sep-

tembra, a administrativna

provjera do 1. oktobra.

J.B.

KOMPANIJEVEOMA

ZAINTERESOVANE:

Sa infodana

MANS nagradio tri istraživačka teksta, priznanje i novinaru Pobjede

Pričekoje sunadjačalepritiske

Sadodjelenagrada

Mojimurednicima

su stizale poruke:

,,Opet ovaj vaš

sa zahtjevomza

slobodan pristup

informacijama.

Da li on zna koliko

mi imamo posla,

dami nemamo

ljudi… Trebaće

namkamioni da

vamdostavimo

dokumenta…“

Pokušavali su da

me demotivišu –

rekao je novinar

Pobjede Jovan

Nikitović

Lošzakon

Nakon dodjele nagrada orga-

nizovana je tribini na temu

„Uloga slobodnog pristupa

informacijama u istraživačkom

novinarstvu i borbi protiv

korupcije“, na kojoj je rečeno

da su poslednje izmjene Zako-

na o slobodnompristupu infor-

macijama urađene sa ciljemda

se uskrati vrlo važno sredstvo

u otkrivanju korupcije.

Direktor istraživačkog centra

Mreže za a irmaciju nevladi-

nog sektora Dejan Milovac

istakao je da je suštinska uloga

novinarstva stavljena „pod

tepih“, jer su novinari optere-

ćeni dnevnimobavezama, koje

su obično servisne prirode.

Predsjednik Skupštine Media

centra Dragoljub Vuković

saopštio je da se oni koji imaju

institucionalnumoć ponašaju

kao upravljačka kasta, kao da

nijesu dio društva, već iznad

njega. Ranije je, kako je istakao,

korektivna i kontrolna uloga

medija bila veoma jaka.

Skupština Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca

Pejovićostajenačelu

Sastanak uMinistarstvu javne uprave

Novazakonska rješenja

za lokalne samouprave

PODGORICA

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović razgo-

varala je juče sa predsjednicomKongresa lokalnih i regionalnih

vlasti Savjeta Evrope (KLRVE) Gudrun Mosler Tornstormo jača-

nju saradnje sa ovomorganizacijomu oblasti razvoja lokalnih

samouprava i unapređenja lokalne demokratije u Crnoj Gori, a

posebno jačanja građanske participacije.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, Pribilović je sago-

vornicu obavijestila da je u toku priprema novih zakonskih rje-

šenja koja treba da doprinesu održivom funkcionisanju lokalnih

samouprava. Istakla je da strategija reforme javne uprave 2016-

2020. obezbjeđuje implementaciju aktivnosti iz svih oblasti, pa i

onih koji se tiču unapređenja lokalne demokratije.

Podsjetila je i na novi Zakon o lokalnoj samoupravi, kojim je una-

prijeđen službenički sistem i uspostavljen novi sistemodgovorno-

sti službenika u lokalnim samoupravama.

Tornstorm je saopštila da je spremna da kroz jasno koncipiran

plan razvojnih komponenti, podrže i proces reforme javne uprave

u onomdijelu koji je prioritetan, a koji se odnosi na razvoj lokalnih

samouprava.

N. K.

Ministarstvo i Sindikat prosvjete formiraće radnu grupu

Zajednički će raditi

prijedloge izmjena

i dopunagranskog

kolektivnogugovora