Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

Društvo

PODGORICA–

Crveni krst Crne Gore je za podršku i pomoć Grč-

koj, nakon katastrofalnih požara koji su pogodili ovu državu, aktivi-

rao žiro račun na koji građani i preduzeća mogu uplaćivati novac,

kako bi pomogli saniranje posljedica ove nesreće. Kako je juče

saopšteno iz Crvenog krsta, broj žiro računa je 520-5188-31, kod

Hipotekarne banke, sa naznakom „pomoć stanovnicima Grčke“.

- Prikupljena sredstva će biti proslijeđena, posredstvomMeđuna-

rodnog federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca,

Crvenom krstu Grčke, koji je od početka aktivan u pružanju prve

pomoći, psiho-socijalne podrške i distribuciji interventne pomoći

ugroženom stanovništvu i konstantno prisutan na terenu – precizi-

rano je u saopštenju.

Crveni krst Crne Gore, kako su istakli, u kontinuitetu prati aktiv-

nosti Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog

polumjeseca i Crvenog krsta Grčke, koji zajednički koordiniraju i

realizuju pružanje pomoći.

J. B.

PODGORICA–

Kompanije

ili naučnoistraživačkeusta-

novekoje želeda seprijave

nanovi konkursMinistar-

stvanauke za sufinansiranje

inovativnihprojekata, koji

ima fondodmilioneura,

trebadaponude rješenje

kojenepostoji na tržištu, ili,

akopostoji, onda inovacija

to rješenje trebadapobolj-

ša.

To je, kako je juče objasnio

projektni menadžer za istra-

živanja u ovom resoru Saša

Ivanović, uslov da prijava uđe

u izbor.

InovatIvnost

Infodano sufinansiranju ino-

vativnih projekata organizo-

van je u Privrednoj komori, a

interesovanje je bilo veliko,

kako kompanija, tako i nauč-

noistraživačkezajednice,tako

da jesalabila ispunjenadopo-

sljednjeg mjesta. Predstavni-

ke kompanija i naučnoistraži-

va č k i h u s t anova , a l i i

pojedinačne istraživače, inte-

resovalo je mahom kako se,

premakriterijumimakonkur-

sa, percipira inovativna dje-

latnost, te sa kakvim inovaci-

jama semože prijaviti.

Ivanović je objasnio da se tra-

že projekti koji će „pomjeriti

granice“, kako naučnoistraži-

vačkih rezultata, tako i rezul-

tataukomercijalizaciji, odno-

snona tržištu.

- Traži se novi proizvod, uslu-

ga, servis, metoda, odnosno

rješenjekojenepostojinaglo-

balnomtržištu. Akoponudite,

na primjer, inovativno rješe-

nje koje se jednostavnompre-

tragom na internetu može

pronaći, bićete odbijeni – ka-

zao je Ivanović.

Predstavnica„ajti“kompanije

Didžit Montenegro Branka

Petrović smatrada je to, zana-

šeprostore, ambiciozankrite-

rijum, te da, nerijetko, ono što

jeinovativnonanašimprosto-

rima negdje u svijetu već po-

stoji.

- U našoj tehnologiji vrlo je

teško smisliti nešto što već ne

postoji – smatra ona.

Ivanović je objasnio da na

konkursu mogu proći i ideje

koje negdje postoje, „koje je

nekopokušaodarazvije,mož-

da patentirao i približio se ko-

mercijalizaciji“, ali moraju

ponuditi neštonovo.

- Takve ideje su zrele za ova-

kav jedan projekat. Ako nešto

u bilo kom smislu poboljšava

neko postojeće rješenje, ako

realizacija nudi neštonovije u

odnosunapostojećekoje jena

tržištu, tomože proći – nagla-

sio je on.

NačelnicaDirekcijezainovaci-

je i infrastrukturu uMinistar-

stvu nauke Marijeta Barjakta-

rović-Lanzardi precizirala je

da će po prihvaćenom grantu

sufinansiranjeiznositi100.000

eura, a akone bude adekvatnih

projekata, konkurs će biti po-

novljenumartu iduće godine.

Crveni krst otvorio žiro račun za pomoć Grčkoj

Pozivza solidarnost

Koordinacioni timza zaštitu i spašavanje

Spremni za sezonupožara

PODGORICA–

Lokalne samouprave i službe zaštite i spašavanja

treba da afirmišu princip dobrovoljnog angažovanja građana u

spasilačkim timovima, u susret sezoni požara koji sumogući u

avgustu. Koordinacioni tim za zaštitu i spašavanje Ministarstva

unutrašnjih poslova na jučerašnjoj sjednici konstatovao je i da su

u pripremi za sezonu požara preduzete sve neophodne aktivno-

sti, prije svega na planu prevencije.

- Koordinacioni timpozdravio je spremnost Ministarstva unutraš-

njih poslova da dva protivpožarna aviona Avio-helikopterske jedi-

nice stavi na raspolaganje Mehanizmu za civilnu zaštitu Evropske

unije zbog pomoći Grčkoj – istaknuto je u saopštenju.

J. B.

Info dan o programu sufinansiranja inovativnih projekata, vrijed

Ivanović: Ponudite rj

kojanepostojena tr

Ako ponudite, na

primjer, inovativno

rješenje koje se

jednostavnom

pretragomna

internetumože

pronaći, bićete

odbijeni – upozorio

je projektni

menadžer za

istraživanja u

Ministarstvu nauke

Saša Ivanović

PosljedicepožarauGrčkoj stravične