Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Direktorica

Kliničkog centraZoricaKo-

vačević juče je zvaničnona-

pustila tuzdravstvenuusta-

novukakobi preuzelanovu

funkcijupredsjedniceopšti-

neDanilovgrad.

PosljednjegradnogdanauKli-

ničkompotpisala je ugovor sa

Elektroprivredom o donaciji

medicinske opreme vrijedne

20.000 eura.

Donacije

Odgovarajući na pitanja novi-

naranakonsvečaneceremoni-

je potpisivanja ovog ugovora,

Kovačević je rekla da je za go-

dinu i sedammjeseci koliko je

bila na čelu Kliničkog centra

urađenomnogo.

- Od Vlade smo dobili sedam

miliona eura za nabavku naj-

savremenije opreme, a od do-

nacija više od 3,5 miliona, od

čega jevišeodmilionodM-te-

la za pojekat telemedicine -

kazala jeKovačević.

Posebno je, kaže, ponosna na

to što je Institutu za bolesti

djece nabavljena savremena

opremaištosurekonstruisana

odjeljenja.

- U Dječijoj bolnici najsavre-

men i j i skener vr i j edan

700.000 eura trebalo bi da bu-

de instaliran 2019, a nabavljen

je i najsavremeniji magnet,

kao i kompletnaopremazaIn-

tenzivnu njegu i za Neonato-

logiju – podsjetila je Kovače-

vić.

Osvrnuvši se na liste čekanja,

onajeistakladajeiutojoblasti

vidannapredak.Takose,kaza-

la je Kovačević, danas u Kli-

ničkom centru na katateriza-

ciju čeka nedjelju dana, na

operaciju oka mjesec, dok u

kardiocentruinahirurgiji više

nema čekanja.

- Za ovih godinu i sedammje-

seci samo u Urgentnom cen-

truobavljeno jevišeod80.000

usluga, naPoliklinici 1,6milio-

na, dok je u KCCG obavljeno

13.000operacija, sa samo četi-

ri operacione sale. Kada se to

uporedi sa VMA koji je za isti

period uradio 25.000 operaci-

ja, sa 25 operacionih sala, to

dovoljno govori da u Klinič-

komrade izuzetnoposvećeni i

časni ljudi – nagasila je Kova-

čević.

PregleDi

Kadajeupitanjucentralnoza-

kazivanje, prema njenim rije-

čima, KCCG je uradio sve što

je do njega, otvorio je dodatne

ambulante. Najveći problem,

prema njenim riječima, i dalje

predstavlja neodgovornost

pojedinihpacijenatakoji sene

dolaze na zakazane preglede.

Kovačević je naglasila i da joj

jerukovođenjeKliničkimcen-

trombio jedanodnajtežihpo-

slova ukarijeri.

- Bio je to veliki izazov za me-

ne, ali mislim da sam koliko-

toliko uspjela da doprinisem

uspješnosti radaoveustanove.

Da li jemoglo bolje i više, jeste

– rekla jeKovačević.

Ona je kazala i da na žiro raču-

nu Kliničkog ostavlja milion

eurazačetvrtispratIntenzivne

njege,kaoivelikibrojugovorao

donacijimazanabavkunovesa-

vremeneopreme,telemedicine

i jedan dio započetih projekata

novihprocedura.

Sl.r.

PODGORICA

- Pitanjeus-

postavljanja sistema zaštite

od radona i prevencijeod

negativnoguticaja radona

ne izrađuje se i sprovodi

kratkoročnovećpredstavlja

dugoročan, višedecenijski

proces, ami smokaoodgo-

vornodruštvonavrijeme

počeli da sebavimoovimpi-

tanjem- poručeno je sa juče-

rašnje javne tribineuokviru

javne raspraveoPrijedlogu

strategije zaštiteod radona.

Samostalna savjetnica u Di-

rektoratu za životnu sredinu

Nataša Bjelica istakla je da je

jedanodciljevastrategijedase

smanji individualni rizik od

radonapodsticajnimmjerama

za remedijaciju i povećanjem

brojarealizovanihremedijaci-

ja.

Uz to, predviđeno je i formira-

nje nacionalne baze podataka

o radonu u Crnoj Gori, kao i

formiranje nacionalnog koor-

dinacionog tijela koje bi prati-

lo sprovođenje strategije.

- Novim Zakonom o planira-

nju prostora i izgradnji obje-

kata, uvedena je osnovna pre-

ventivna građevinska mjera

zaštite od radona - kazala je

Bjelica navodeći da će se una-

prijediti sinergijasprovođenja

politike energetske efikasno-

stiizaštiteodradonakrozpro-

jekte i propise kojima se pod-

stiče energetska efikasnost.

Rukovoditeljka Direkcije za

zaštitu vazduha i zaštitu od

bukeuživotnoj sredini,Tama-

raĐurović, kazala jedapostoji

dovoljno kapaciteta da se si-

stem izgradi kako treba, u

skladu sa evropskim zahtjevi-

ma i štojemnogovažnije, dase

na pravi način zaštite građani

od štetnog dejstva ovog pri-

rodnog radioaktivnog gasa.

Ona je istakla da je obaveza

svih institucija da kontinuira-

noradenasprovođenjuosnov-

nogprincipazaštiteodjonizu-

jućeg zračenja, radi života i

zdravlja sadašnjih i budućih

generacija.

-Vjerujemdaćenoviizahtjev-

niji standardi uvesti nove oba-

veze, ali isto tako vjerujem da

će posebnomjesto imati i kre-

ativnost projektovanja i iz-

gradnje objekata, kao i podsti-

c a j za s t va r an j e nov i h

preduzeća koja će se baviti

mjerenjima i remedijacijom -

kazala jeĐurović.

n.K.

izjava srpskog patrijarha sramna

obodama

godine

tegracija i spriječiti da Crnu

Goru i dalje gradimo kaomul-

tietničku i multikonfesional-

nudržavu-naglasio jeMarko-

vić.

Bez izvinjenja

Nakon skandaloznih izjava

patrijarha Srpske pravoslav-

ne crkve Irineja, predsjednik

Crne Gore Milo Đukanović

saopštio je da očekuje da će

biti demantovane, a odgovor

je stigao juče, prvoprekobeo-

gradskih „Novosti“, koje su

prenijele da im je u sjedištu

SPC nezvanično rečeno da se

Irinej neće izviniti Crnoj Go-

ri, a kasnije, tokomdana, to je

potvrdio i sam srpski patri-

jarh.

Poglavar Srpske crkve uCrnoj

GoriAmfilohijeRadović tako-

đe jekomentarisaoizjavusvog

šefa, navodeći da Irinej nije

slučajnorekaodajecrkviuCr-

noj Gori danas gore nego u

tursko vrijeme.

- Sada Brozovi đaci hoće da

stvaraju svoju crkvu. Možete

da zamislite, bezbožnici, pa

čak i muslimani koji podrža-

vaju sektu ovoga (Miraša) De-

deića, hoće da stvaraju crkvu.

Zato je i Njegova svetost, pa-

trijarh Irinej, možda i oštro

rekao jednu riječ, a ne bez ra-

zloga, jer je vlast počela da

progoni Mitropoliju crnogor-

sko-primorsku i Srpsku pra-

voslavnu crkvu, a da ustoliču-

je, plaća i forsira sektu

bezbožnika - rekao je mitro-

polit Amfilohije, u utorak, na-

konliturgijepovodombitkena

Martinićima.

U Srbiji su Irinijeve ocjene

izazvale različite

reakcije.Mi

-

nistar bez portfeljaNenadPo-

pović podržao je srpskog pa-

trijarha i saopštio kako

crnogorska vlast nad Srbima

„uporno i sistematski sprovo-

di identitetski genocid“, te da

je Srpska crkva progonjena.

Pobjedi juče nije odgovoreno

iz Vlade Srbije da li podržava-

juPopovićeve ocjene.

Odgovor nijesmo dobili ni od

crnogorskog ministra kulture

Aleksandra Bogdanovića, od

kojeg smo tražili komentar

Popovićeve izjave.

Ocjene srpskog ministra bez

portfelja, ipak, nijesu svi pre-

ćutali. PredsjednikLiberalno-

demokratske partije Čedomir

Jovanović ocijenio je da je Po-

povićevaizjavaneprihvatljiva,

te da je zloupotrijebio mini-

starskomjesto.

- To mjesto je dobio po želji

Rusije, koja se obračunava sa

vlastimauCrnojGori - istakao

je Jovanović.

Upozorio je da je „opasno da-

vati izjave koje služe samo za

unutrašnjuupotrebuičuvanje

imidža zaštitnika propalih

ideja, pošto kada se god iz Be-

ogradabrinulozapoložajSrba

u regionu, to se završilo pora-

zom upravo građana srpske

nacionalnosti i pogoršava-

njemnjihovog statusa“.

- Najnoviji napadi nacionali-

stičkihsnagauSrbiji, ovogpu-

ta na Crnu Goru, koje je zapo-

čeo patrijarh Irinej, a nastavio

ministar u Vladi Srbije Nenad

Popović - kojem su i fotelja, i

glava, i šefovi u Moskvi – do-

kaz je da su antievropske sna-

ge u zemlji već u beskrupulo-

znom sukobu, ne samo sa

nama i našimprijateljima, ko-

mšijama, istomišljenicima,

već i sa našomdjecom, koje bi

da osude na život u devedese-

timnakoji smoveć jednomsvi

mi bili osuđeni - poručio jeJo-

vanović.

K. janKoviĆ/j.ĐUriŠiĆ

Irinej:

Ostajem

pri izjavi o

Crnoj Gori

niŠ

- Srpski patrijarh Irinej

rekao je jučedaostajepri ra-

nijojizjavidaSrbiuCrnojGo-

ri imajutretmankaouustaš-

koj Nezavisnoj državi

Hrvatskoj, ali je dodao da je

toštojerekaobilomalostro-

ženegoštobibilonormalno.

- Vrlo rado ću demantovati

to što sam rekao, bilo je to,

istina, malo strože nego što

bi bilo normalno, ali ću vrlo

rado demantovati kada do-

bijemobećanje da oni neće

više prijetiti da će crkvi odu-

zeti imanja u Crnoj Gori, da

će oduzeti crkve i manastire

i kadaprestanudaprijeteda

ćeprotjeratisveštenikeimo-

nahe Srbe iz Crne Gore. On-

da ću povući i demantovati,

do tada, ostajem pri svojoj

izjavi - rekao je Irinej za Prvu

televizijukomentarišućiizja-

vu predsjednika Crne Gore

MilaĐukanovića.

OnjeuNišu,prijenegoštoje

potvrdio da zadržava stav

koji je nedavno iznio, rekao i

da su „novinari malo nez-

godni i da kada on nešto ka-

že onda oni dopune da to

izgleda onako kako on nije

mislio“, prenio jeB92.

Zorica Kovačević više nije na čelu Kliničkog centra Crne Gore

Urekonstrukciju i

opremuuloženoviše

od 10milionaeura

ZAGODINUISEDAMMJESECIURAĐENOMNOGO:

Sa svečanogpotpisivanjanovedonacijezaKCCG

OdEPCG

nadar

oprema

vrijedna

20.000eura

Elektroprivreda Crne Gore

donirala je Kliničkom centru

20.000 eura za nabavku

medicinske opreme, kojom

će, kako je saopšteno, ta

zdravstvena ustanova

poboljšati dijagnostičke i

terapeutske procedure u

jedinici intenzivnog liječenja.

Izvršni direktor EPCG

Igor Noveljić kazao je da

donacije ,,predstavljaju

standard za rješavanje

otežanog disajnog puta u

operacionoj sali“.

- Pomoć u poboljšanju

zdravstvenih usluga sta-

novništvu, prosvjetnim

ustanovama, institucija-

ma od posebnog značaja,

sportskim savezima i

pojedincima, na listi je

prioriteta naše kompanije,

po čemu je Elektroprivre-

da poznata i prepoznata

- istakao je Noveljić.

Zahvaljujući na donaciji,

direktorica KCCG Zorica

Kovačević je objasnila

da se radi o nabavci dva

bronhoskopa za potrebe

Klinike za anesteziju, cen-

tralne intenzivne terapije

i terapiju bola, koji će se

koristiti u Odjeljenju cen-

tralne intenzivne terapije i

operacionim salama.

- Ovim činomEPCG se pri-

družila porodici prijatelja

- rekla je Kovačević.

Predstavljen Prijedlog strategije zaštite od radona

Podsticajnimmjerama

dosmanjenja rizika

Sa javne rasprave