Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Zakono

vjerskimslobodamamora

štoprijebiti stavljenna sto,

nedabismo se inatili sane-

kimili dabismonekomeod-

govorili nanjegovu lošuna-

mjeru, negodabismou

društvu i topitanje riješili –

poručio je jučepremijer

DuškoMarković.

On je, odgovarajući na pitanje

kadaćebiti gotovprijedlogza-

konaoslobodivjeroispovijesti

i kako će biti riješene nesugla-

sicesaSrpskompravoslavnom

crkvom, rekao da će njegova

Vlada ovaj zakon predložiti u

četvrtomkvartalu.

SRAMNA IZJAVA

Marković je novinarima u Vili

„Gorica“, nakon sastanka sa

rumunskompremijerkomVa-

silikom Viorikom Dančilom

kazao da je siguran da će pri-

jedlog zakona ove godine stići

uparlament.

Nije želio da spekuliše da li će

ostati odredba da će svi vjerski

objektirađeniprije1918.godine

biti vraćeni uvlasništvodržave.

- Ne želim da spekulišem o

tom, niti o drugim rješenjima

koja proizilaze iznacrta zako-

na. Procedura će biti transpa-

rentna i podrazumijevaće di-

j a l og s a sv im v j er sk im

zajednicama, pa i saMitropo-

lijom crnogorsko-primor-

skom,akotobuduželjeli-ista-

kao je premijer.

Istakao je da je izjava srp-

skog patrijarha Irineja da je

„položaj crkve u Crnoj Gori

danas gori nego u vrijeme

okupacije Osmanlija, dok je

položaj Srba kao u vrijeme

ozloglašene fašističke Neza-

visne države Hrvatske

(NDH)“ sramna.

- Imamo onih aktera na poli-

tičkoj idruštvenoj scenikojibi

tu izjavu željeli da pretvore u

sveopšti rat ili sukob - smatra

Marković.

Ocijenio je da crnogorske in-

stitucije imaju kvalitet da „na

zdravorazumski način odgo-

vore takvim nasrtajima i ta-

kvom nepoštovanju naše ze-

mlje“.

- Ovo nije trenutak da šaljemo

jošružnijeriječiilijošprljavije

odgovore. Ovo je trenutak ka-

da treba da kažemo da ćemo

nastaviti snažno da izgrađuje-

mo dostojanstvo Crne Gore i

njen ukupni državotvorni ka-

rakter - poručio jeMarković.

Ocijeniojedanemapotrebeza

vraćanjem„otrovnihstrelica“,

nego da treba nastaviti sa od-

govornim jačanjem instituci-

ja.

- Ovo nije prvi atak na Crnu

Goru sa te adrese. Nažalost,

umjestodasanjeimamoporu-

kemira i suživota, šaljuse ruž-

ne poruke koje su politički

osmišljene sa željomda se Cr-

na Gora zaustavi na putu de-

mokratizacije, slobode i suve-

renosti. Niko neće revidirati

odluku o članstvu u NATO,

niti ćemo povlačiti naše odlu-

ke o priznavanju država koje

smopriznali, niti ćenas ikoza-

ustaviti na putu evropskih in-

Slučaj „Irinej“ i dalje u žiži:

Premijer DuškoMarković poručio da j

Zakonovjerskims

uproceduri dokraj

Ovo nije

trenutak da

šaljemo još

ružnije riječi

ili još prljavije

odgovore. Ovo

je trenutak

kada treba da

kažemo da

ćemo nastaviti

snažno da

izgrađujemo

dostojanstvo

Crne Gore i

njen ukupni

državotvorni

karakter -

poručio je

DuškoMarković

VUKSANOVIĆ: Nijesuni

pokušali dademantuju Irineja

PredsjednikSrpskognacionalnogsavjetaCrne

GoreMomčilo Vuksanović ocijenio je juče ka-

ko predstavnici državnih institucija naše

zemlje nijesu ni pokušali da demantuju

navode Irineja o odnosu crnogorske dr-

žave prema srpskom narodu i Srpskoj

pravoslavnoj crkvi.

Ustvrdio jekako su svedržavne institucije

uCrnojGori zatvorenezaSrbe.

- Kako da demantuju kada su srp-

skomnarodu pretpostavili svema-

njinskezajednice,bezobziradaliih

ima jedan, pet ili sedam posto i

tako imomogućili da imaju da-

leko veći i društveni i politič-

ki uticaj. Kada su prei-

menovali većinski

srpskijezik,kadasućiriličnopismoupotpuno-

stizapostaviliieliminisaliizslužbeneupotre-

be, kada suuobrazovnimprogramima,

od predškolskog do visokoškolskog

obrazovanja, eliminisani gotovo svi

sadržaji vezani za srpskuknjiževnost,

kulturu, istoriju i istoriju umjetnosti,

kao i gotovo svi kadrovi srp-

skenacionalnosti uobra-

zovnim institucijama -

napisao jeVuksanović.

Ustvrdio je i da se iska-

zujeogromnanetrpelji-

vost prema Srpskoj

pravoslavnoj crkvi i da

je ona svakimdanom

veća.

DuškoMarković

Čedomir Jovanović

Irinej i Am lohije

MomčiloVuksanović

PODGORICA

– „Jedno je u

meni usadilo dubok korijen:

ubjeđenje da je moral osnova

svih stvari i da je istina sup-

stanca sve moralnosti. Istina je

bila moj jedini cilj“... (Mahatma

Gandi).

A što je Vaš cilj, gospodine Veli-

bore Džomiću? Istina, sigurno

nije. Gdje ste i koliko ste na putu

istine, dovoljno ste pokazali

jednom rečenicomVašeg bur-

nog reagovanja na zvaničan

dokument koji sampriredila, a

Pobjeda objavila.

Kažete, „u Pobjedi je od 25.

do 29. juna 2018. godine u pet

nastavaka i na pet novinskih

stranica objavljeno štivo, čije se

autorstvo vezuje za dr Anasta-

ziju Miranović..., a koje je, u pre-

poznatljivom stilu priređivačice

sa inicijalima K. K. (po svemu

sudeći, riječ je o novinarki koja

se u javnosti često pojavljuje

pod psevdonimomKaćuša

Krsmanović), naslovljeno kao

‘Dosije’ - ugroženo sakralno

nasljeđe - devastacija Manastira

Ostrog i Reževići“.

Zovem se Kaćuša Krsmanović.

Rođena samu Crnoj Gori. Ime

mi je dao kum. Volio je Rusiju.

Odrasla samu Crnoj Gori. Živim

u Crnoj Gori. Mojoj zemlji.

Svoja sam, gospodine Džomiću,

na svome. A Vi?

Ovdje ste sa teškim zadatkom.

Pored ostalog, prinuđeni ste da

po svaku cijenu branite oteto –

naše crkve i manastire. Od nas?!

Jasno je: ponašate se kao ,,pred-

stavnik pravoslavnih okupaci-

onih formacija zaduženih da

haraju po Crnoj Gori i markiraju

teritoriju“, kako je to odavno

uvidio jedan Vaš časni suna-

rodnik, profesor Univerziteta u

Beogradu.

Zato Vam, kao predstavniku tih

formacija - da ne kažem: legija

- smetamo Pobjeda i ja, jer smo

ostali među rijetkima koje nije-

ste ućutkali. I nećete. I to znate.

Zato posežete za lažima i falsi-

ikatima. Ne bi me začudilo da

nekako sačinite nekakav papir

da ja nijesam ja, jer je Vaša crkva

uz podršku NN osoba iz admi-

nistracije dobila desetine takvih

papira. Falsi ikata kojima maše-

te i dokazujete da je crnogorska

sakralna kulturna baština vaša.

Neometani od onih čija je duž-

nost i obaveza da vas spriječe

– crnogorskih institucija - uspjeli

ste nezamislivo. Da na SPC pre-

pišete crnogorske svetinje?! I

zato smeta glas istine. Podsjeća-

nje je na laž i otimačinu.

Naše crkve i manastiri su iskaz

naše tradicije, duhovnosti i

kulture. A vi, zaogrnuti plaštom

blagoglagoljive priče o vjerskim

slobodama i vjerskimpotreba-

ma, rušite i preoblikujete naša

kultna mjesta, s jasnomnamje-

romda uništite tragove našeg

istorijskog bitisanja.

To Vam je cilj. I zadatak, koji Vi i

ostali koji su istimposlom stigli

u Crnu Goru, završavate čak i

danas, u nezavisnoj državi, za

mene neočekivano uspješno.

Kažete nijeste devastirali, već

obnovili više od 600 pravoslav-

nih hramova i manastira „koji

sijaju kao duhovne zvijezde pra-

voslavnim vjernicima“...

Brutalna i bezočna laž. Pogledaj-

te što činite u Manastiru Ostrog.

Pogledajte nekadašnje slike

tog svetogmjesta i pogledajte

danas u što ste ga pretvorili

nezakonitim ,,obnavljanjem“ - u

vašarište i sabiralište novca.

Samo još fali da, gore na brdu,

stavite veliku, bliješteću, neon-

sku reklamu i da turistička orga-

nizacija SPC daje popuste za

grupne obilaske.

Upravo ova crnogorska svetinja

danas je, sa kulturološkog stano-

višta, spomenik velikog zločina

nad našom kulturom i sakralnim

nasljeđem. I Vi to znate.

Gdje god stignete, unutar zašti-

ćenih spomenika kulture, gradi-

te po novo-srpskim arhitekton-

skimobrascima, po ugledu na

manastir Gračanicu, a zadatak

je, pretpostavljam, takve ih uti-

snuti u svijest mladimgeneraci-

jama kako bi poslužili njihovom

odrođavanju od sopstvene

tradicije i vrijednosti.

Sve to branite pseudoargumen-

tima o obnovi zapuštenih crka-

va i manastira koje su komunisti

bili pretvorili u štale.

U jednom ste, u Vašem reagova-

nju, ipak u pravu. Kriva je država

Crna Gora. Imale su institucije

detaljno dokumentovano sve

što činite u Ostrogu i Reževići-

ma, kako smo i objavili, ali ništa

nijesu učinili da vas spriječe!

Kao što, eto novi primjer, nijesu

spriječili ni devastaciju Mana-

stira Dajbabe?! Inspekcije se

dopisuju i prepisuju, a vi gradite

i doziđujute, uništavajuću svaki

trag crnogorske kulture i iden-

titeta?!

I onda još stajete u red pred

državnim šalterom za legaliza-

ciju bespravno izgrađenog. Pila-

tovski principijelno, nema što!

Samo što ste ovdje zaista naj-

manji problemVi i crkva kojoj

pripadate.

U ovoj priči problem je crnogor-

ska administracija. Nevoljna da

spriječi Srpsku crkvu u Crnoj

Gori u otimačini i devastaciji

naših svetinja. Možda su poje-

dinci i potplaćeni da rade u inte-

resu Vašeg poslodavca.

Srećom, umanjini su. A Vi i Vaši,

stičemutisak, u panici. Svjesni

ste da je sve bliže vrijeme kada

će svi oni zakoni, usklađeni

sa standardima savremenog

svijeta, morati da počnu da se

primjenjuju. I, ono što ni u snu

ne želite da vidite - pitanje je

mjeseca kada će Crna Gora

dobiti još jedan zakon koji će

Srpsku crkvu ,,privesti k pozna-

niju prava“ i prisiliti da oslobodi

otete crnogorske bogomolje i

svetinje i vrati ih državi. Moraće-

te i da svoju crkvu registrujete u

Crnoj Gori. Nije lako sve to prav-

dati centrali u Beogradu.

I zato ste u ofanzivi protiv svih

koji vas podsjećaju na oteto, jer

znate da trenutak istine dolazi i

da će naša imovina uskoro biti

naša.

Ali, ne tugujte, gospodine Džo-

miću. Crnogorci znaju za red i

pravdu, iako često okasne. Kada

taj dan uskoro dođe i zakon

konačno bude usvojen – bićete

oslobođeni stega imperijalne

politike čiji ste sužnji. Pa ćete

onda moći, za promjenu, da

službujete Bogu kojeg tako

malo pominjete. Što će biti pro-

mjena na bolje. I za vas i za nas.

Kaćuša KRSMANOVIĆ

Odgovor koordinatoru Pravnog savjeta Srpske

crkve u Crnoj Gori Veliboru Džomiću

Tuđi čuvar

našegblaga

Ovdje ste sa teškimzadatkom, gospodine

Džomiću: prinuđeni ste da po svaku cijenu

branite oteto – naše crkve i manastire. Od nas?!