Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

CEAC, koji

jeuvlasništvuOlegaDeri-

paske, upornoodbijadapla-

ti troškovepostupka i ugo-

vornekazneodređeneu tri

odvojene arbitražneodluke

ukoristCrneGore, u iznosu

većemod 1,5miliona eura.

Na taj načinnepoštujeod-

luke arbitražnih tribunala

kojima je samuputio tužbe-

ne zahtjeve, saopšteno je ju-

če izMinistarstva ekonomi-

je.

Iz ovog resora su upozorili da

Crna Gora neće sjedjeti skr-

štenih ruku pred takvim tak-

tikama.

- Snažno ćemo se boriti svim

raspoloživim pravnim sred-

stvima, pri čemu insistirati da

seCEACiDeripaskaupotpu-

nosti pridržavaju svojih oba-

veza plaćanja, shodno dosa-

d a š n j i m r e l e v a n t n i m

odlukama tribunala - ističe se

u saopštenju.

Deripaski,kojisenedavnona-

šao na specijalnoj listi držav-

ljana i blokiranih osoba koji

su pod sankcijama Ministar-

stva finansija SAD za kontro-

lu strane imovine, odbijeni su

svi tužbeni zahtjevi upostup-

kuprotivCrneGorepredviše

međunarodnih arbitražnih

tribunala.

- Uprkos tome što je CEAC u

globalnimmedijima učestalo

klevetao Crnu Goru, nezavi-

sni i nepristrasni arbitražni

tribunali, sastavljeni od

uglednihstručnjaka,stavilisu

tačkunapritužbeCEACdaga

je država oštetila u vezi sa na-

vodnim investicijama u KAP

- objašnjava se u saopštenja

ministarstva.

Podsjetili su da je Međuna-

rodni centar za rješavanje in-

vesticionih sporova (ICSID)

26. jula 2016. potvrdio daCE-

AC nema pravo pokretanja

arbitraže i naložio da nado-

knadiCrnojGori 900.000eu-

ra troškova.

- Zahtjev CEAC-a za poni-

štenje te odluke jednogla-

sno je odbacila komisija

konstituisana da sa-

sluša slučaj ponište-

nja CEAC-a 1. maja ove godi-

ne i Crnoj Gori dosudila

300.000 eura troškova – na-

vode iz ministarstva i dodaju

daCEACnije imaouspjehani

u odvojenoj UNCITRAL ar-

bitraži, koja je utvrdila 12. ja-

nuaraprošle godineda jeCE-

AC rutinski kršio sporazum

saCrnomGorom, kojoj je do-

dijelio300.000euratroškova.

- CEAC do danas, nakon više

poziva za poštovanje naloga

tribunala, odbija da plati

troškove i ugovornekazneu

korist CrneGore - navelo je

ministarstvo.

Onisupodsjetilidajeiden-

tičan stav zauzeo i En plus

Manage-

ment, član iste grupe kompa-

nija kaoCEAC.

- En plus je karantovao

plaćanje CEAC-a, shodno od-

luci ICSID, u iznosu od

900.000 eura, čime je navela

Crnu Goru da odloži izvršenje

protiv CEAC-a, dok je postu-

pakponištenja biou toku.

Kada je fazaponištenjazavrše-

naiCEACostaodu-

ž a n , o b j e

kompanije

odb i j a j u

da ispune

s vo j d i o

dogovora

- navede-

no jeu sa-

opštenju.

M.P.M.

Ministarstvo ekonomije upozorilo da CEAC ignoriše tri arbitražne odluke

Deripaskanedamilion i

poeura sudskih troškova

OlegDeripaska

samenadžmentomkompanije Terna

dinekabal

potrebi

žavama, ali i balkanskomregi-

onu - poručila jeBastioli.

PODSTICAJ ZA INVESTICIJE

Predsjednik Đukanović iska-

zao je zadovoljstvo prilikom

da se u okviru zvanične posje-

te Italiji sastane i sa rukovod-

stvomkompanijekojajevažan

strateški partner. Ocijenio je

da obje strane imaju razloga

da budu ponosne na zajednič-

ki projekat, jer on predstavlja

više od saradnje kompanija i

dvije države.

- Završetak projekta se jasno vi-

diimožemobitiponosništosmo

ostvarili važnuvezuu strateškoj

integraciji Balkana - rekao je on,

uz ocjenu da je to i podsticaj za

dalju saradnju sa Ternom, ali i

širom investicionom zajedni-

comiz Italije i Evrope.

Đukanović je istakao da ener-

getski kabl nije samo projekat

dvapreduzeća ili dvijedržave,

već moćan infrastrukturni

link koji povezuje Balkan sa

ZapadnomEvropom.

- Takvi su linkovi potrebni da-

nas kada razmišljamo o tome

kako pomoći Balkanu da ubr-

za hod ka dostizanju evrop-

skog kvaliteta života. Predsta-

vio sam i dobar tempo rasta

ekonomije i očekivanja da će

Crna Gora biti najdinamičnija

ekonomija u našem regionu,

makar sledećih 20 ili 30 godi-

na. Dosadašnji dinamizam, a

takoćebiti iubuduće, zasniva-

li smo upravo na kvalitetnim

strateškim partnerstvima kao

otvorena ekonomija i logično

je, a i prirodno, da kompanije

iz tako razvijene ekonomije

kao što je Italija, susjeda koji

dobrorazumijenašregion,na-

đumjesto ne samo u ovimne-

go i u svim budućim projekti-

ma koji će voditi daljem

ubrzanju crnogorskog eko-

nomskog rasta i razvoja. Crna

Gora u Italiji ima nedvosmi-

slenu podršku - zaključio je

Đukanović.

UrazgovorimauTerniučestvo-

vala je i ministarka ekonomije

DragicaSekulićkojajeocijenila

da je Crna Gora zahvaljujući

ovomprojektupostala energet-

sko čvorište regiona i poručila

da će obaveze i rokovi biti s cr-

nogorske stranedokrajapošto-

vani.

M.JOVIĆEVIĆ

PODGORICA

Ministar tu-

rizmaPavleRadulovićupo-

zorio je jučedanećebiti pro-

dužavanja roka, koji je istekao

1. januara, zadobijanje inte-

grisanedozvole za radkoju

još nemajuKAP, Tosčelik, Ko-

vačnica, Svinjogojska farma i

drugi.

KAZNE

- Kazna koja je prijedlogomza-

kona podignuta sa 15.000 na

40.000 euramože biti naplaće-

na i višeputazarazličitepropu-

ste. Uz to, inspektori imaju

ovlašćenja i da zatvore postro-

jenje koje nema ovu dozvolu -

kazao jeministaruparlamentu,

prilikom rasprave o prijedlogu

zakona o integrisanom spreča-

vanju i kontroli zagađivanja ži-

votne sredine. Rasprava je juče

završena, a parlament će se na-

knadno izjasniti o ovomprijed-

logu.

Integrisana dozvola, kako je

objasnio Radulović, može biti

oduzetaakosedogovorenopre-

krši i ne ispune obaveze. On je,

ne slažući se sa ocjenama opo-

zicije, konstatovao da se u obla-

sti zaštite životne sredine ura-

dilo puno, ali da problema ima

mnogo, pa se učinjenone vidi.

- Završavamo priču o bazenu

crvenogmuljaKAP-a i tubi tre-

balo da bude glavna nacionalna

deponijaopasnogindustrijskog

otpada. Završava se glavni pro-

jekat zaMaljevik, reviduje seza

Gradac, potpisan je ugovor za

čišćenjegrita-pojasniojemini-

star.

Složio se da su Pljevlja zagađe-

na, ali istakao da uzrok nije ter-

moelektrana, već gradska to-

plana i 5.000 individualnih

ložišta.

Potpredsjednik skupštine Bra-

nimir Gvozdenović (DPS) je

kazao da je svaki privatizacioni

ugovor imao ekološki program.

Daliborka Pejović (DPS) je ka-

zala da nije za produžavanje

roka nego za naredbu.

NAREDBE

- Ako treba da se izvozi otpad,

dajte da naredimo postrojenji-

ma da to rade, ali na održiv na-

čin i da ihdodatnoneoptereću-

jemo sa raznihstrana - kazala je

ona i podsjetila na upozorenja

EK za zaštitu životne sredine i

dodala da nedostaju analiza i

dijagnoza trenutnog stanja, ko-

liko košta saniranje stanja...

-Jošnijesmoriješilidilemudali

da riješimo zagađenje sada, ili

kaduđemouEU. Štoprije treba

da napravimo tu analizu i odre-

dimo ko će plaćati ovu vrstu

danka - kazala jePejović i doda-

ladajojježaoštonijeiskorišćen

kredit Svjetske banke da se po-

mogne postrojenjima da ovo ri-

ješe. Željko Aprcović (DPS) ka-

že da imamo dobar zakonski

okvir i da u narednom periodu

moramo veća ovlašćenja dati

ekološkoj inspekciji, dok jePre-

drag Sekulić konstatovao da je

obaveza vladedaprati ekološke

standarde, a zagađivači moraju

da plate. Petar Ivanović (DPS)

je upozorio da pravila „igre“ ne

treba previše da mijenjamo i

podsjetio da su neke od indu-

strija, među kojima i čelika, u

ozbiljnimproblemima.

Raško Konjević (SDP) je kazao

da stotinemiliona eura trebada

izdvojimo za saniranje ekološ-

kog stanja i da ne trebamisliti

da ćemo nekom političkom

ekvibrilistikommoći da izbje-

gnemo ove standarde.

- Nemojte da nas ovo poglavlje

zakoči u EU integracijama -

upozorio je on.

BrankoRadulović(DF)jekazao

ministruRadulovićudajepreu-

zeo veliki teret da riješi legali-

zaciju i ekološke probleme. Ilu-

strujućitezudaćeovajposaoići

dosta teško, podsjetio je da je

podnio bezbroj krivičnih prija-

vaprotiv tajkunauKAP-udane

truju građane, ali bez rezultata.

NjegovkolegaJovanVučurović

kažedasumnjadaćeovekazne-

ne mjere postići rezultat i zala-

že se za krivičnu odgovornost

zagađivača. Branka Bošnjak

(DF) nije optimista da će se za-

kon primjenjivati za sve jedna-

ko i začudila se kako je termoe-

lektrana dobila dozvolu.

Goran Danilović (DF) je kazao

da su investitori došli do velike

imovine po niskim cijenama i

da neće iz profita da izdvoje za

zaštitu životne sredine.

- Kako to da nemogu velike fir-

me iza kojih stoje svjetska ime-

na da izdvoje za ekologiju? Ne-

mam namjeru da štedim ove

koji ostvarujumilionskeprofite

- kazao je Danilović i dodao će

ekološka država imati najviše

problema sa poglavljem27.

M.P.M.

Parlament završio raspravu o kontroli zagađivanja i integrisanim licencama za rad

Konemadozvolubićezatvoren

Neće biti produženja roka za dobijanje

integrisane dozvole za rad, a inspektori

dobijaju ovlašćenje da zatvore pogone koji je

nemaju, poručioministar Pavle Radulović

Kursna

lista

USD

1.16900

JPY

129.80000

GBP

0.88855

CHF

1.15980

AUD

1.57660

CAD

1.53410

PODGORICA

Sporazumo saradnji Agencije za elektronske komuni-

kacije i Uprave pomorske sigurnosti juče su potpisali direktori Darko

Grgurović i Safet Kočan.

- Cilj sporazuma je razvijanje i jačanje saradnje i razmjena podataka i

informacija, a njegovimpotpisivanjem formalizovana je dugogodišnja

saradnja ove dvije institucije. Sporazumpodrazumijeva da će se po

potrebi razmjenjivati informacije i akta koja su u njihovimnadležnosti-

ma, a posebno u vezi sa izdavanjem, izmjenama, produženju važenja i

oduzimanju odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, pozivnih znakova

i MMSI brojeva, kao i vođenja registra radio-frekvencija kod EKIP-a,

odnosno registra jahti, što je u nadležnosti Uprave pomorske sigurnosti

– navodi se u saopštenju EKIP-a.

R.E.

SporazumEKIP-a i Uprave pomorske sigurnosti

Formalizovali saradnju

PODGORICA

Spoljnotrgovinska

robna razmjena Crne Gore za šest

mjeseci, prema preliminarnim

podacima Monstata, iznosila je 1,4

milijarde eura, što je 13,8 odsto više

u odnosu na isti prošlogodišnji peri-

od. Izvezena je roba vrijedna 198,6

miliona eura, što je 19 odsto više u

odnosu na uporedni period. Uvoz

je bio viši 12,9 odsto i iznosio je 1,2

milijarde eura. Pokrivenost uvoza

izvozom iznosila je 16,5 odsto.

Izvoz čine obojeni metali 39,4

miliona, gvožđe i čelik 10,8mili-

ona eura. U uvozu su najviše

zastupljene mašine i transportni

uređaji u iznosu od 331 milion, od

čega drumska vozila 95 miliona,

električne mašine, aparati i uređaji

66miliona eura. Najveći spoljnotr-

govinski partneri u izvozu bili su

Srbija sa 43,4miliona, Mađarska

24,6miliona i BiH 15,8miliona. U

uvozu, najveći spoljnotrgovinski

partneri u uvozu bili su Srbija sa

225,6miliona, Kina sa 146,3 miliona

i Njemačka 103 miliona.

M.P.M.

Za šest mjeseci spoljnotrgovinska razmjena 1,4milijarde

Uvoz 1,2milijarde,

izvoz 199miliona

JučeuSkupštini

MiloĐukanović i Luiđi Feraris