Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

DRI jedala

pozitivnomišljenje sa skre-

tanjempažnjenakonsolido-

vani finansijski izvještaj Po-

kreta zapromjeneuprošloj

godini i negativnonauskla-

đenost poslovanja sapropi-

sima.

-Zbogvećegbrojanepravilno-

sti PzP-a, čiji lider je Nebojša

Medojević, kolegijum DRI je

odlučio da izvještaj dostavi

skupštinskim odborima za

ekonomiju, politički sistem,

pravosuđe i upravu – saopštili

su izDRI.

MINUS

Partija je godinu završila

25.753 eura u minusu, jer su

prihodi bili 408.011, rashodi

433.764 eura. Prihodi su bili

10.000 eura manji od plana, a

rashodi 72.604 eura veći.

U izvještaju koji su sačinili se-

natoriNikolaN.Kovačević idr

MilanDabović se navodi da je

PzP kršio zakone o finansira-

nju političkih subjekata i iz-

bornih kampanja, o radu, o

obligacjama i o računovod-

stvu.

- Revizijom je utvrđeno da je

PzP u poslovnim knjigama

evidentirao troškove izborne

kampanje 39.100 eura po

osnovuprenosanaračunDF-a

za finansiranje izborne kam-

panjeuoktobru2016.Novacje

prenesen nakon proglašenja

konačnih rezultata izbora, što

je suprotno Zakonu o finansi-

ranju političkih subjekata -

navodi se u izvještaju.

Revizijom je utvrđeno da je

ova partija u poslovnim knji-

gama evidentirala prihode od

jednog fizičkog lica od 6.740

eura, a uplata jednog lica veća

od dvije hiljade eura godišnje

je suprotna zakonu.

PzP je, kako se navodi, u izvje-

štajuoporijeklu, visini i struk-

turi prikupljenog i utrošenog

novcaza lokalne izborenaCe-

tinju, koji je dostavljen Agen-

ciji za sprečavanje korupcije,

iskazao da je prikupio 5.177

eura, a potrošio 12.852 eura.

NEPOKLAPANJE

- Međutim, u poslovnim knji-

gama PzP je prijavio da je pri-

kupio 5.677 eura, a da su troš-

kovi izborne kampanje 5.694

eura-istaklajedržavnarevizi-

ja.

Partija je iskazala „pasivna

vremenska razgraničenja“ od

69.982 eura, od čega 58.324

eura spornih potraživanja od

Glavnog grada za koja su pod-

nijeli tužbu 2016. godine i

11.658 eura po osnovu odlože-

nihporeskihobaveza.Utvrđe-

no je da ugovore o zakupu po-

slovnih prostora nije ovjerio

nadležni organ.

PzP je, kako je konstatovala

revizija, angažovao14 radnika

pougovoruodjelu za redovne

partijske aktivnosti, pa je sa

njima trebalo zaključivati

ugovoreo radu. Državnomre-

vizoru PzP nije prezentovao

dokaze o radno-pravnom sta-

tusu 11 osoba angažovanih po

ugovoru o djelu. Zbog toga se

nije moglo utvrditi da li je po-

rezpravilnoplaćennaisplaće-

ne naknade. Revizijom je ta-

kođe utvrđeno da akta i

izvještaj o popisu, ugovoru i

većidioputnihnaloganesadr-

že djelovodni broj i datumza-

vođenja.

M.P.M.

DRI dala negativnomišljenje na usklađenost sa zakonomposlovanja PzP

DF-uprebacili pare

tekposlije izbora

Neodustajuod

33.600izbudžeta

PzP je u poslovnim knjigama iskazao 148.521 eura potraži-

vanja na kraju prošle godine - od opština 93.448, državnog

budžeta 33.605 eura, avanse 21.066 i unaprijed plaćene troš-

kove zakupa 400 eura.

- Potraživanja iz budžeta evidentirana su u 2014. na osnovu

procjene PzP-a da partijama treba opredijeliti dodatna sred-

stva po osnovu ostvarenja budžeta u većem iznosu od plani-

ranog. Kako partija po ovomosnovu nije ostvarila pravo na

budžetska sredstva, DRI je u izvještaju o reviziji za 2016. dala

je preporuku da se ta potraživanja isknjiže, jer su evidentira-

na na osnovu procjene i bez adekvatne dokumentacije. Ta

preporuka nije realizovana - navodi državna revizija.

PzP potražuje od glavnog grada 58.329 eura, opštine Pljev-

lja 801 eura, prijestonice Cetinje 16.620 eura, opštine Bijelo

Polje 9.429 eura, opštine Danilovgrad 317, opštine Kolašin

757, opštine Bar 741, opštine Herceg Novi 1.999, opštine

Mojkovac 2.710 i Ulcinja 1.742 eura. Revizija je ustanovila da

partija potraživanja nije usaglasila sa prijestonicom, glavnim

gradom i opštinama Kolašin i Bar - navodi revizija.

RIM:

Crnogorski predsjednikMilo Đukanović razgovara

(Odnašeg izvještača)

RIM

Podmorski kabl izme-

đuCrneGore i Italijebiće

završendokraja godine, a

sredinomnarednebiće

spremanzakomercijalnu

upotrebu, kazao jedirektor

italijanskekompanijeTerna

Luiđi Feraris crnogorskim

novinarima, nakon sastanka

sapredsjednikomCrneGo-

reMilomĐukanovićemu

Rimu.

UkompanijiTerna ističudasu

zadovoljnisaradnjomsacrno-

gorskim partnerima, te da će

ovaj projekat omogućiti ener-

getskupovezanost, a time i br-

ži razvoj regiona.

POPLANU

Predsjednik Đukanović

sastankomukompani-

ji Terna završava

dvodnevnu zvanič-

nuposjetu Italiji.

- Izgradnja pod-

morskog kabla

realizuje se po

planu. Sve će biti

završeno na vri-

jeme, a sredinom

naredne godine

kabl će biti speman

zakomercijalnuupo-

trebu.Mislimda jepro-

jekat strateški važan za

region, zato što je to prva in-

terkonekcijaCrneGore sa Ita-

lijomiEvropom,odnosnoBal-

kana i Evrope. Projekat će

doprinijeti budućem razvoju

infrastrukture regiona, a time

i rastu u turističkom sektoru -

kazao jeFeraris.

MOĆNI LINKOVI

Predsjednica kompanije Ka-

tja Bastioli kazala je da je po-

sjeta Đukanovića Italiji i nji-

hovoj kompaniji od istorijske

važnostizaodnosedvijedrža-

ve i čast za Ternu. Na-

glasila je da je projekat

koji se gradi rezultat

čvrste bilateralne sa-

radnje Italije i Crne Go-

re, kao i sporazuma o

strateškoj saradnji dvije

države, odnosno ministar-

stva ekonomije, CGES-a i

Terne.

Bastioli ističe da ova elekroe-

nergetska, inovativna i održi-

va veza, predstavlja snažan

doprinos integraciji regionau

evropske tokove.

- Podmorski kabl je energet-

ski most Italije sa Balkanom i

donosi dobrobit dvijema dr-

Sredinomiduće

ukomercijalnoj

Ovaj

elektroenergetski

projekat je strateški

važan za region, zato što je

to prva interkonekcija Crne

Gore sa Italijom i Evropom,

odnosno Balkana i Evrope,

kaže direktor Terne

Luiđi Feraris

PODGORICA

Na skupštini

akcionara Elektroprivrede

zakazanoj za 20. avgust odlu-

čivaće se o prijedlogu da EPCG

kupi 13,05 miliona sopstvenih

akcija od italijanske kompanije

A2A po cijeni od 3,96 eura. Ova

transakcija treba da se obavi u

postupku blok trgovine.

Biće razmatrane i odluke o

isplati nagomilane dividende

od 55,3 miliona eura.

Država, prema podacima CDA,

ima 70,16 odsto, a A2A 28,6

akcija EPCG.

M.P.M.

Skupština akcionara EPCG zakazana za 20. avgust

Odlučujuokupovini akcija

PODGORICA

Vlasnik

Atlas i IBMbankeDuško

Knežević i članovimenad-

žmentaobjebankepred-

stavili su juče timuCen-

tralnebanke, sa

guverneromdrRadojem

Žugićemna čelu, plan

mjera za rješavanje svih

otvorenihpitanja, saop-

štio je juče regulator.

- Guverner Žugić je istakao

da će Centralna banka pra-

titi realizaciju izloženih

planova i postupati uokviru

svojih nadležnosti, a sve s

ciljem očuvanja finansijske

stabilnosti sistema - saop-

štili su iz CBCG i dodali da

suKnežević i njegovi sarad-

nici informisali guvernerao

poslovanjuAtlas i IBMban-

ke, kao i izazovima sa koji-

ma se suočavaju usljed po-

sljednjihdešavanja.

M.P.M.

Vlasnik Atlas i IBMbanke Duško Knežević

na sastanku sa guvernerom

Predstavili planmjera

PODGORICA

ProfitCrno-

gorskogTelekomauprvoj

polovini godinebio je 3,4mi-

liona eura i veći je za 1,2mili-

onauodnosuna isti prošlo-

godišnji period, saopšteno je

izkompanije.

Operativna dobit kompanije

prije kamata, poreza i amorti-

zacije (EBITDA), isključujući

posebne uticaje, iznosila je 14,7

milionaeuraivećaje5,1odstou

odnosu na uporedni period.

Ukupni prihodi suzaprvihšest

mjeseciovegodineiznosili40,7

miliona eura, što je 1,2 odsto

manje u odnosu na isti prošlo-

godišnji period, a uslovljeno je

manjimobimomdolaznogsao-

braćaja.Prihodiodmaloproda-

jebilisunanivouprošlegodine.

Izvršni direktor Telekoma Ni-

kola Ljušev je kazao da CT na-

stavlja da bilježi rast profitabil-

nosti i pozitivne trendove u

korisničkoj bazi kod većine

usluga.Onjerekaodasuposeb-

no ponosni na to što su u prvoj

polovini godine, prvi put odka-

da kompanija pruža uslugu

mobilne telefonije, preuzeli li-

dersku poziciju u postpejd se-

gmentu za pojedince, sa

359.000 aktivnih sim kartica.

Broj korisnika mobilnog inter-

neta porastao je za 14.000, na

169.000.

- Ovaj uspjeh zasniva se na po-

većanom kvalitetu mreže, ino-

vacijama u ponudi servisa i ure-

đaja i stalnom poboljšanju

kvaliteta usluga i korisničkog

iskustva - rekao jeLjušev.

Iz Telekoma je saopšteno da su

nastavilisaširenjemoptike,koja

je sada dostupna u 74.000 do-

maćinstava, što predstavlja po-

krivenost od38odsto. Broj kori-

snika optičkemreže porastao je

sedam odsto i iznosio je 16.000

- dodaje se u saopštenju.

N.K.

Crnogorski Telekomobjavio poslovne rezultate za prvu polovinu 2018.

Profit 3,4milionaeura

PODGORICA

Održavanje željezničkih voznih

sredstava za šest mjeseci tekuće godine ostva-

rilo je gubitak od 284.000, što je 20.000 eura

više nego u istomperiodu prošle godine.

Prihodi su bili 766.000 eura, a rashodi 1.05 milio-

na eura.

M.P.M.

Održavanje željezničkih voznih sredstava za šest mjeseci

Gubitak284hiljadeeura

Crnogorski telekom

Lideri PzP-a