Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

Politika

PODGORICA–

Nijedanpoli-

tički subjekat višenijeuprili-

ci daucjenjuje i traži izgovo-

re zaneučešćeuunapređenju

izbornog ambijenta - poručio

je IvanBrajović, predsjednik

SkupštineCrneGore, nakon

što jeDemokratskapartija

socijalistapodnijelaKolegi-

jumu inicijativuza formira-

nje radne grupekojabi seba-

vila izbornimzakonima.

Demokratski front i Socijalde-

mokratska partija iskazali su, u

izjavama za Pobjedu, spre-

mnost zadijalogo izbornimza-

konima, dok Demokrate i Ura,

koji su uslovili povratak u par-

lament osnivanjemad hoc rad-

nog tijela, nijesu odgovarali na

pozive i porukePobjede.

Brajović je kazao da očekuje da

se početkom jesenjeg zasijeda-

nja Skupštine preciziraju uče-

snici i procedure rada tog tijela,

te da je inicijativa logičan slijed

redovnekomunikacije i napora

vladajuće većine da konkret-

nim mjerama radi na unapre-

đenju izbornog ambijenta. Po-

ručio je da se nada da će „ovog

puta odziv i doprinos svihpoli-

tičkih partija biti konstrukti-

van“.

- Nakon izbornih ciklusa, svi

smoneštonaučili i nadamseda

ćemo raditi zajedno u relaksi-

ranijojatmosferi–rekaojeBra-

jović agenciji Mina, dodajući

da doprinos očekuje i od civil-

nog sektora.

Brajović jekazaoda će se radna

grupa u radu oslanjati na isku-

stva - uočene dobre prakse i

izazove kroz izborne cikluse,

kao i na izvještaj ODIHR o

predsjedničkimizborima.

- Zalažem se za efikasan rad i

lično ću učiniti sve da stvorim

uslove i ambijent da se svako

dobronamjeran i kompetentan

osjeti dobrodošlim - poručio je

Brajović.

On je rekao da se radna grupa

kaoformapokazaladobrimrje-

šenjem, te da je Radna grupa,

formirana u oktobru prošle go-

dine, radila temeljno i efikasno.

Podsjetio je da su, kao rezultat

aktivnosti Radne grupe, doni-

jete izmjene zakona o birač-

komspisku,ofinansiranjupoli-

tičkih subjekata i izbornih

kampanja i o elektronskimme-

dijima, ali da nijesu usvojene

izmjene Zakona o izboru od-

bornika i poslanika, za koji je

bila potrebna dvotrećinska ve-

ćina, jerDFnijehtioda glasa za

te izmjene.

Milan Knežević, jedan od lide-

raDF-a, kazao je za Pobjedu da

„sve što ide u pravcu poboljša-

nja izbornog zakonodavstva i

eliminisanja zloupotreba koje

onemogućavaju da imamo fer i

demokratske izborne procese,

Demokratski front spreman je

da razmotri i podrži“. On, ipak,

nije saopštio konkretan stav

prema inicijativi DPS-a.

- Mi se, u ovom trenutku, ne

možemo konkretno odrediti

prema inicijativi DPS-a dok se

ne upoznamo o njihovom pri-

jedlogu– rekao jeKnežević.

Iz SDP-a Pobjedi su rekli da je

veoma bitno „što prije početi

razgovorekakobisenašaoizlaz

iz duboke političke krize“.

- Zbog toga smatramo da je do-

brošto jeDPSodgovorionapo-

nudu Demokratske Crne Gore

da zajedno traže rješenje poli-

tičke krize i što su konačno

spremni da sjednu za zajednič-

ki sto. To je veliki pomak, ima-

jući u vidu oštre stavove ovih

partija u prethodne skoro dvije

godine. Ostajedavidimoukom

obliku će dijalog početi, da li u

okviru parlamenta ili u nekoj

ad hoc radnoj grupi – kažu u

SDP-u.

Tapartijaje,kakosunamkaza-

li,spremnadaučestvujeudija-

logu i pokuša da da svoj dopri-

nos kroz prijedloge kojim

ćemo unaprijediti zakonodav-

ni okvir u dijelu izbornog za-

konodavstva, ali i u drugim

povezanimoblastima koje uti-

ču na regularnost izbornog

procesa.

Poslanički klub DPS-a podnio

je u utorak Kolegijumu pred-

sjednika Skupštine inicijativu

za formiranje parlamentarne

radne grupe za optimizaciju

izbornog zakonodavstva i op-

štih ambijentalnih uslova za

sprovođenje izbora.

- Smatramo da svi mehanizmi

koji su na raspolaganju Skup-

štini moraju biti aktivirani ka-

ko bi se predmetna optimiza-

cija obavljala uz maksimalnu

transparentnost i učešće svih

relevantnih struktura na poli-

tičkoj sceni, kao i u određenim

formama i angažovanje ek-

spertskog i civilnog sektora -

kaže se u saopštenjuDPS-a.

Iako, kako se navodi, ocjena

DPS-a da izborno zakonodav-

stvo Crne Gore, po svojimglo-

balnimpostavkama i operativ-

nim mehanizmima, spada u

bolje izborno-pravne meha-

nizme, poslanički klub te par-

tije smatra da postoje određe-

ne nedorečenosti i nedostaci, i

u zakonskimprerogativima i u

domenuprimjene, i da ih treba

otkloniti.

- U tom smislu, pozdravljamo

svepozitivnesugestijeiprijed-

loge koji suu istomsmjeru, pr-

venstvenomisleći napreporu-

ke iz izvještajaMisijeODIHR,

ali i na niz javno saopštenih

prijedlogapojedinihpolitičkih

struktura i reprezenata ek-

spertskog i civilnog sektora –

dodaje se u saopštenju.

Namjera im je, kako su kazali,

da i u novoj radnoj grupi, kao

najvećainajodgovornijaparti-

ja u Crnoj Gori, daju najveći

doprinos.

Inicijativa DPS-a uslijedila je

mjesec i po nakon što su De-

mokrate i Ura predstavili svoj

Plan izbornih reformi, tražeći

formiranjeadhoc radnegrupe

koja bi se bavila raznim tema-

ma –odmedijskihdo izbornih

zakona.Vlastjevišeputaporu-

čivala da Aleksa Bečić i Dritan

Abazović „kucaju na otvorena

vrata“, ali da se dijalog može

odvijati jedino u Skupštini Cr-

neGore.

I.KOPRIVICA

Predsjednik Skupštine očekuje da će sastav i rad radne grupe za izborno

zakonodavstvo biti precizirani početkom jesenjeg zasijedanja

Brajović: Nema izgovora

da se izbjegava radna

poboljšanjuzakona

DF i SDP spremni

za dijalog o

poboljšanju

izbornih zakona,

Demokrate i Ura

još se zvanično

ne oglašavaju

PODGORICA-

Predsjedništvo

Demokratske partije socijalista

Crne Gore je na jučerašnjoj

sjednici, kojom je predsje-

davao predsjednik DPS Milo

Đukanović, dalo saglasnost na

prijedlog Odbora DPS glavnog

grada da kandidat za gradona-

čelnika Podgorice bude dr Ivan

Vuković.

Kako je saopšteno iz DPS-a,

data je saglasnost opštinskim

odborima na prijedloge da

kandidat za predsjedika opšti-

ne Tivat bude Siniša Kusovac, a

Šavnika Mijomir Vujačić.

Na jučerašnjoj sjednici je

dogovoreno da osmi kongres

Demokratske partije socijalista

Crne Gore, kojem će prethoditi

održavanje opštinskih izbornih

konferencija, bude održan

krajem 2019. godine. Pred-

sjedništvo je dalo instrukciju

partijskim službama da započ-

nu pripreme za organizaciju

predstojećeg kongresa.

R.P.

Predsjedništvo DPS-a dalo

saglasnost za izbor čelnika

Podgorice, Šavnika i Tivta

Zeleno

svjetloza

Vukovića,

Kusovca i

Vujačića

ROŽAJE -

U nastavku konsti-

tutivne sjednice rožajskog par-

lamenta, za predsjednika Skup-

štine opštine Rožaje izabran je

Almir Avdić, kandidat Bošnjačke

stranke.

Za Avdića su glasali odbornici

Bošnjačke stranke i Demokrat-

ske partije socijalista, dok su

odbornici Socijaldemokrata i

Socijaldemokratske partije bili

uzdržani.

Nakon polaganja zakletve,

Avdić je kazao da će odgovorno

obavljati sve zadatke koji se

tiču interesa lokalne zajednice i

pozvao sve odbornike na sarad-

nju u tompravcu.

Avdić je rođen u Rožajama

1980. godine. Fakultet za

poslovno-industrijski menad-

žment završio je u Beogradu.

Obavljao je funkciju potpred-

sjednika Medžlisa islamske

zajednice u Rožajama i, kako je

rečeno, uspješno je vodio i pre-

URožajama održana konstitutivna sjednica SO

AlmirAvdićpredsjednikparlamenta

PODGORICA-

Efikasno funk-

cionisanje lokalne samoupra-

ve predstavlja osnov dobrog

sistema upravljanja u svakoj

državi, a međudržavna sarad-

nja na lokalnomnivou pod-

stiče jačanje demokratskih

vrijednosti, konstatovano je

juče na sastanku predsjednika

Skupštine Ivana Brajovića

sa predsjednicomKongresa

lokalnih i regionalnih vlasti

Savjeta Evrope Gudrun Mol-

ser Tornston.

Tornston je naglasila da Kon-

gres lokalnih i regionalnih vla-

sti Savjeta Evrope pozdravlja

reformske napore Crne Gore

i ostvareni napredak, i izrazila

spremnost Kongresa da sa

našom zemljompodijeli svoja

iskustva i pruži podršku na

putu u Evropsku uniju, saop-

šteno je iz Skupštine.

Brajović je, govoreći o kon-

ceptu decentralizacije, istakao

važnost adekvatnog balansa

između centralne i lokalnih

vlasti, partnerskog odnosa

sa opštinama u stvaranju

zakonodavnih pretpostavki

za njihovo jačanje, budući da

na taj način dobijamo bogate i

uspješne lokalne samouprave,

regione, države i zadovoljne

građane, navedeno je u saop-

štenju.

Đ. Ć.

Međudržavna

saradnja

podstiče

demokratske

vrijednosti

Aktivnosti predsjednika

Skupštine Crne Gore

duzeće iz oblasti proizvodnje i

ugostiteljstva. U rožajskompar-

lamentu Bošnjačka stranka ima

19 odbornika, DPS 10, četiri Soci-

jaldemokrate, jednog odbornika

ima SDP.

Za mjesto predsjednika opštine,

Bošnjačka strranka je predlo-

žila Ejupa Nurkovića, koji je i u

prethodnommandatu obavljao

tu funlciju. Izbor Nurkovića

će se naći na dnevnom redu

Skupštine opštine, koja će se

najvjerovatnije održati naredne

sedmice. Ostavke na mjesto

odbornika na sjednici su pod-

nijeli Rafet Husović iz BS i Bećir

Kalač iz DPS-a.

F. K.

Sakonstitutivne sjedniceSORožaje

IvanBrajović

SkupštinskaRadnagrupačiji je

radbojkotovalaopozicija

IvanVuković